Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0338(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0225/2017

Předložené texty :

A8-0225/2017

Rozpravy :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Hlasování :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0314

Přijaté texty
PDF 650kWORD 64k
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk
Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2017 o návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0686),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0035/2017),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2015(1) a ze dne 6. července 2016(2) o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0225/2017),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  vyzývá Radu, aby zvážila možnost progresivního zrušení úmluvy z 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků(3) po přijetí navrhované směrnice, čímž by se posílil koordinovaný přístup Unie k řešení sporů prostřednictvím navrhované směrnice;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Situace, kdy různé členské státy daní tentýž příjem nebo kapitál dvakrát, mohou vytvářet vážné daňové překážky bránící podnikům v jejich přeshraničních aktivitách. Vytvářejí nadměrnou daňovou zátěž pro podniky a je pravděpodobné, že pokřivují fungování hospodářství, snižují jeho efektivitumají negativní dopad na přeshraniční investice a růst.
(1)  Na základě zásady spravedlivého a účinného zdanění musí všechny podniky zaplatit svůj spravedlivý podíl na daních tam, kde byly vytvořeny zisky a výnosy, ale je třeba předejít dvojímu zdanění a dvojímu nezdanění. Situace, kdy různé členské státy daní tentýž příjem nebo kapitál dvakrát, mohou vytvářet vážné daňové překážky bránící zejména malým a středním podnikům v jejich přeshraničních aktivitách, a mají tak negativní dopad na řádné fungování vnitřního trhu. Vytvářejí nadměrnou daňovou zátěž, nedostatečnou právní jistotu a zbytečné náklady pro podniky a je pravděpodobné, že pokřivují fungování hospodářstvísnižují jeho efektivitu. Navíc mají negativní dopad na přeshraniční investice a růst.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Dne 25. listopadu 2015 přijal Evropský parlament usnesení o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, v němž zpochybnil užitečnost úmluvy ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků1a (dále jen „unijní úmluva o arbitráži“) a vyjádřil názor, že tento nástroj by měl být přepracován a zefektivněn nebo by měl být nahrazen mechanismem Unie pro řešení sporů, který by obsahoval účinnější postupy pro dosahování vzájemných dohod. Dne 6. července 2016 přijal Evropský parlament usnesení o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, v němž zdůraznil, že vytvoření jednoznačného časového rámce pro postupy řešení sporů je klíčovým prvkem pro posílení účinnosti těchto systémů.
___________
1a Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 10.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)   Dne 16. prosince 2015 přijal Evropský parlament usnesení obsahující doporučení Komisi o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii, v němž vyzval Komisi, aby navrhla právní předpisy ke zlepšení mechanismů pro řešení přeshraničních daňových sporů v Unii, přičemž pozornost by se nevěnovala pouze případům dvojího zdanění, ale také dvojího nezdanění. Požadoval také jasnější pravidla, přísnější lhůty a transparentnost.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 c (nový)
(1c)   Snahy o zamezení dvojímu zdanění často vedly k „dvojímu nezdanění“, kdy společnosti díky erozi základu daně a přesouvání zisku dokázaly zařídit, aby jejich zisky byly zdaněny v členských státech, které mají téměř nulové daně z příjmu právnických osob. Tato stávající praxe narušuje hospodářskou soutěž, poškozuje domácí podniky a podrývá zdanění, což je na úkor růstu a tvorby pracovních míst.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Z tohoto důvodu je nezbytné, aby mechanismy, které jsou v Unii k dispozici, zajistily řešení sporů týkajících se dvojího zdanění a účinné zamezení tohoto dvojího zdanění.
(2)  Stávající postupy pro řešení sporů jsou příliš zdlouhavé, nákladné a často nevedou k dohodě, přičemž některým případům se nevěnuje vůbec žádná pozornost. Některé podniky v současné době raději akceptují dvojí zdanění, než by plýtvaly penězi a časem na zdlouhavé postupy k zamezení dvojímu zdanění. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné, aby mechanismy, které jsou v Unii k dispozici, zajistily účinné, rychlé a vymahatelné řešení sporů týkajících se dvojího zdanění a účinné a včasné zamezení tohoto dvojího zdanění, přičemž s daňovými poplatníky musí probíhat pravidelná a účinná komunikace.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Stávající mechanismy, jež vznikly na základě dvoustranných daňových smluv, neumožňují ve všech případech dosáhnout včas a v plné míře osvobození od dvojího zdanění. Platná Úmluva o zamezení dvojího zdaněnísouvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (90/436/EHS)7 (dále jen „unijní úmluva o arbitráži“) má omezenou působnost, protože se vztahuje pouze na spory týkající se převodních cen a přičítání zisků stálým provozovnám. Monitorování, které bylo provedeno v rámci provádění unijní úmluvy o arbitráži, ukázalo některé významné nedostatky, zvláště co se týče přístupnosti řízení, délky jeho trvání a účinnosti jeho výsledků.
(3)  Stávající mechanismy, jež vznikly na základě dvoustranných smluv o dvojím zdanění, neumožňují ve všech případech dosáhnout včas a v plné míře osvobození od dvojího zdanění. Mechanismy stanovené v těchto smlouvách jsouřadě případů zdlouhavé, nákladné, těžko přístupné a nevedou vždy k dohodě. Unijní úmluva o arbitráži má omezenou působnost, protože se vztahuje pouze na spory týkající se převodních cen a přičítání zisků stálým provozovnám. Monitorování, které bylo provedeno v rámci provádění unijní úmluvy o arbitráži, ukázalo některé významné nedostatky, zvláště co se týče přístupnosti řízení, neexistence zákonných opravných prostředků, délky jeho trvání a neexistence konečného závazného účinného uzavření tohoto řízení. Tyto nedostatky představují překážku investicím a měly by být odstraněny.
_________________
7Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 10.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)   Je nutná alespoň určitá minimální konvergence politik v oblasti daní z příjmu právnických osob, aby mohlo být vytvořeno spravedlivé, jasné a stabilní daňové prostředí a aby mohly být omezeny spory o zdanění na vnitřním trhu. Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, jak navrhuje Komise1a, je nejúčinnější způsob, jak omezit riziko dvojího zdanění právnických osob.
______________
1a Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (COM(2016)0683).
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  V zájmu vytvoření spravedlivějšího daňového prostředí je třeba posílit pravidla týkající se transparentnosti a zpřísnit opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Zároveň je třeba v duchu spravedlivého daňového systému zajistit, aby daňoví poplatníci nemuseli danit tentýž příjem dvakrát a aby mechanismy pro řešení sporů byly komplexní, účinné a udržitelné. Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění je nutno zlepšovat i proto, aby mohly reagovat na riziko zvýšeného počtu sporů týkajících se dvojího či vícenásobného zdanění, v nichž může jít o vysoké částky, protože orgány daňové správy mohou nyní uplatňovat pravidelnější a cílenější audity.
(4)  V zájmu vytvoření spravedlivějšího daňového prostředí pro podniky působící v Unii je třeba posílit pravidla týkající se transparentnosti a zpřísnit opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a proti daňovým únikům na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie i celosvětově. Předcházení dvojímu nezdanění musí i nadále patřit mezi priority Unie. Zároveň je třeba v duchu spravedlivého daňového systému zajistit, aby daňoví poplatníci nemuseli danit tentýž příjem dvakrát a aby mechanismy pro řešení sporů byly komplexní, účinné a udržitelné. Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění je životně důležité zlepšovat i proto, aby mohly reagovat na riziko zvýšeného počtu sporů týkajících se dvojího či vícenásobného zdanění, v nichž může jít o vysoké částky, protože orgány daňové správy mohou nyní uplatňovat pravidelnější a cílenější audity.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Zavedení účinného a účelného rámce pro řešení sporů týkajících se daní, který zajistí právní jistotu a podnikatelské prostředí příznivé pro investice, představuje tudíž zásadní krok na cestě k vytvoření spravedlivého a efektivního systému daně z příjmů právnických osob v Unii. Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění by měly rovněž vytvořit harmonizovaný a transparentní rámec pro řešení problémů spojených s dvojím zdaněním, a představují tak přínos pro všechny daňové poplatníky.
(5)  Zavedení účinného a účelného rámce pro řešení sporů týkajících se daní, který zajistí právní jistotu a podpoří investice, představuje tudíž zásadní krok na cestě k vytvoření spravedlivého a efektivního systému daně z příjmů právnických osob v Unii. Členské státy by pro tento účel měly vyčlenit odpovídající objem lidských, technických a finančních zdrojů pro příslušné orgány.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Unie má potenciál stát se vzorem a zastávat celosvětově vedoucí postavení v oblasti daňové transparentnosti a koordinace. Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění by proto měly rovněž vytvořit harmonizovaný a transparentní rámec pro řešení problémů spojených s dvojím zdaněním, a představovat tak přínos pro všechny daňové poplatníky. Všechna konečná rozhodnutí by měla být zveřejněna v celém rozsahu a zpřístupněna Komisí v běžném datovém formátu také na centrálně řízené internetové stránce, pokud dotčení daňoví poplatníci neprokáží, že by neměly být zveřejněny určité citlivé obchodní, průmyslové či profesní informace v daném rozhodnutí. Zveřejňování konečných rozhodnutí je v zájmu veřejnosti, neboť přispívá k pochopení výkladu a používání pravidel. Potenciál této směrnice bude zcela naplněn pouze tehdy, budou-li podobná pravidla zavedena i ve třetích zemích. Proto by měla Komise prosazovat také zavedení závazných postupů pro řešení sporů na mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)   Účinný a účelný rámec by měl zahrnovat možnost, aby členské státy navrhly alternativní mechanismy řešení sporů, které lépe zohledňují zvláštní charakteristiku malých a středních podniků a mohou vést k menším nákladům, menší byrokracii, větší efektivitě a rychlejšímu zamezení dvojímu zdanění.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Zamezení dvojího zdanění by mělo dosaženo prostřednictvím postupu, v jehož první fázi bude věc předložena orgánům daňové správy dotčených členských států s cílem urovnat spor v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě. Nebude-li dohody dosaženo v určité lhůtě, měla by být věc předložena poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů, jejichž členy by měli být zástupci dotčených orgánů daňové správy a nezávislé uznávané osoby. Daňové orgány by měly na základě stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů přijmout konečné závazné rozhodnutí.
(6)  Zamezení dvojího zdanění by mělo dosaženo prostřednictvím postupu, který je snadno použitelný. V první fázi bude věc předložena orgánům daňové správy dotčených členských států s cílem urovnat spor v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě. Nebude-li dohody dosaženo v určité lhůtě, měla by být věc předložena poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů, jejichž členy by měli být zástupci dotčených orgánů daňové správy a nezávislé uznávané osoby, jejichž jména se objeví na veřejně přístupném seznamu nezávislých uznávaných osob. Daňové orgány by měly na základě stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů přijmout konečné závazné rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)   Postup pro řešení sporů v oblasti dvojího zdanění stanovený v této směrnici zahrnuje mimo jiné i řešení sporů pro daňové poplatníky. To zahrnuje postupy pro dosahování vzájemných dohod v rámci dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění nebo v rámci unijní úmluvy o arbitráži. Postup pro řešení sporů stanovený v této směrnici by měl mít přednost před ostatními možnostmi, neboť zajišťuje koordinovaný, celounijní přístup k řešení sporů, včetně jasných a vymahatelných pravidel, povinnosti zamezit dvojímu zdanění a pevně stanoveného časového rámce.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)   V současné době není jasná souvislost mezi touto směrnicí a stávajícími ustanoveními o arbitráži ve dvoustranných daňových dohodách a stávající unijní úmluvě o arbitráži. Komise by proto měla tyto souvislosti vyjasnit, aby si daňoví poplatníci mohli případně vybrat nejvhodnější postup.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 c (nový)
(7c)   Velké množství případů dvojího zdanění se týká třetích zemí. Komise by proto měla usilovat o vytvoření celosvětového rámce, pokud možno v kontextu OECD. Dokud takový rámec OECD nebude vytvořen, měla by Komise usilovat o povinnou (a ne dobrovolnou, jako je tomu nyní) a závaznou dohodu ve všech případech možného přeshraničního dvojího zdanění.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)   Oblast působnosti této směrnice by měla být co nejdříve rozšířena. Směrnice poskytuje rámec pouze pro řešení sporů týkajících se dvojího zdanění příjmů z podnikatelské činnosti. Spory týkající se dvojího zdanění příjmů, jako jsou důchody nebo platy, nepatří do její oblasti působnosti, a přitom jejich dopad na jednotlivce může být značný. Různý výklad daňové dohody členskými státy může vést k ekonomickému dvojímu zdanění, například pokud si jeden členský stát vykládá zdroj příjmů jako plat, zatímco jiný členský stát si stejný zdroj příjmů vykládá jako zisk. Rozdíly ve výkladu mezi členskými státy týkající se zdanění příjmu by proto měly být rovněž zahrnuty do oblasti působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Komise by měla po pěti letech uplatňování této směrnice přezkoumat a členské státy by měly Komisi poskytnout příslušné podklady pro tento přezkum.
(11)  Komise by měla po pěti letech uplatňování této směrnice přezkoumat a určit, zda by tato směrnice měla být nadále uplatňována nebo změněna. Členské státy by měly Komisi poskytnout příslušné podklady pro tento přezkum. Po skončení přezkumu by měla Komise předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě, včetně posouzení možnosti rozšíření oblasti působnosti této směrnice tak, aby pokrývala veškeré situace přeshraničního dvojího zdanění a dvojího nezdanění, a případně pozměňovacího legislativního návrhu,
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – pododstavec 4
Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních právních předpisů či ustanovení mezinárodních dohod v případech, kdy je nutné předcházet daňovým únikům, daňovým podvodům či zneužívání.
Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních právních předpisů či ustanovení mezinárodních dohod v případech, kdy je nutné předcházet daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým podvodům či zneužívání.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
1.  Každý daňový poplatník, jehož příjem se stal předmětem dvojího zdanění, je oprávněn předložit kterémukoli příslušnému orgánu dotčených členských států ve lhůtě tří let od obdržení prvního oznámení o úkonu vedoucímu k dvojímu zdanění stížnost s požadavkem na zamezení tohoto dvojího zdanění bez ohledu na to, zda využije opravných prostředků dostupných v rámci vnitrostátního práva kteréhokoli z dotčených členských států. Daňový poplatník ve své stížnosti příslušnému orgánu uvede ostatní dotčené členské státy.
1.  Každý daňový poplatník, jehož příjem se stal předmětem dvojího zdanění, je oprávněn předložit kterémukoli příslušnému orgánu dotčených členských států ve lhůtě tří let od obdržení prvního oznámení o úkonu vedoucímu k dvojímu zdanění stížnost s požadavkem na zamezení tohoto dvojího zdanění bez ohledu na to, zda využije opravných prostředků dostupných v rámci vnitrostátního práva kteréhokoli z dotčených členských států. Daňový poplatník předloží stížnost oběma příslušným orgánům dotčených členských států zároveň a ve své stížnosti příslušnému orgánu uvede ostatní dotčené členské státy. Komise vytvoří centrální kontaktní místo ve všech úředních jazycích Unie, které bude snadno přístupné pro veřejnost a bude mít k dispozici aktuální kontaktní informace každého příslušného orgánu a úplný přehled platných právních předpisů Unie a daňových smluv.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
2.  Příslušné orgány potvrdí obdržení stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od jejího obdržení. O obdržení stížnosti zároveň informují příslušné orgány ostatních dotčených členských států.
2.  Každý příslušný orgán písemně potvrdí obdržení stížnosti a do dvou týdnů po jejím obdržení o něm informuje příslušné orgány ostatních dotčených členských států.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a
a)  jméno, adresu, daňové identifikační číslo a další informace nezbytné k určení totožnosti daňového poplatníka či daňových poplatníků, kteří podali stížnost příslušným orgánům, a každého dalšího přímo dotčeného daňového poplatníka;
a)  jméno, adresu, daňové identifikační číslo a další informace nezbytné k určení totožnosti daňového poplatníka či daňových poplatníků, kteří podali stížnost příslušným orgánům, a každého dalšího přímo dotčeného daňového poplatníka podle nejlepšího vědomí předkladatele stížnosti;
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d
d)   platné vnitrostátní předpisy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění;
vypouští se
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – písm. e – bod iii
iii)  závazek daňového poplatníka, že co nejúplněji a co nejrychleji zodpoví veškeré přiměřené žádosti příslušného orgánu a že na žádost příslušných orgánů poskytne veškerou dokumentaci;
iii)  závazek daňového poplatníka, že co nejúplněji a co nejrychleji zodpoví veškeré přiměřené žádosti příslušného orgánu a že na žádost příslušných orgánů poskytne veškerou dokumentaci, přičemž příslušné orgány řádně zohlední případná omezení přístupu k požadovaným dokumentům a neovlivnitelné časové prodlevy;
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f
f)  jakékoli další konkrétní informace, jež si příslušné orgány vyžádají.
f)  jakékoli další konkrétní informace, jež si příslušné orgány vyžádají a jež jsou pro daný daňový spor relevantní.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5
5.  Příslušné orgány dotčených členských států přijmou ve lhůtě šesti měsíců od obdržení stížnosti daňového poplatníka rozhodnutí o jejím uznání a přípustnosti. Příslušné orgány o svém rozhodnutí informují daňové poplatníky a příslušné orgány ostatních členských států.
5.  Příslušné orgány dotčených členských států přijmou ve lhůtě tří měsíců od obdržení stížnosti daňového poplatníka rozhodnutí o jejím uznání a přípustnosti a do dvou týdnů o svém rozhodnutí písemně informují tohoto daňového poplatníka a příslušné orgány ostatních členských států.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1
Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou stížnost v souladu s čl. 3 odst. 5 uznat, vyvinou v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě snahu o zamezení dvojího zdanění do dvou let od posledního oznámení rozhodnutí jednoho z členských států o uznání žádosti.
Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou stížnost v souladu s čl. 3 odst. 5 uznat, vyvinou v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě snahu o zamezení dvojího zdanění do jednoho roku od posledního oznámení rozhodnutí jednoho z členských států o uznání žádosti.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2
Dvouletá lhůta uvedená v prvním pododstavci může být na žádost příslušného orgánu některého z dotčených členských států prodloužena, nejvýše však o šest měsíců, pakliže žádající příslušný orgán svou žádost písemně odůvodní. Prodloužení schválí daňoví poplatníci a ostatní příslušné orgány.
Roční lhůta uvedená v prvním pododstavci může být na žádost příslušného orgánu některého z dotčených členských států prodloužena, nejvýše však o tři měsíce, pakliže žádající příslušný orgán svou žádost písemně odůvodní. Prodloužení schválí daňoví poplatníci a ostatní příslušné orgány.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
3.  Jakmile příslušné orgány členských států dospějí k dohodě o zamezení dvojího zdanění ve lhůtě stanovené v odstavci 1, předá každý příslušný orgán dotčených členských států tuto dohodu daňovému poplatníkovi jako rozhodnutí, které je pro tento orgán závazné a ze strany tohoto daňového poplatníka vymahatelné, pakliže se poplatník zřekne práva na jakékoli vnitrostátní odškodnění. Toto rozhodnutí se provede bez ohledu na jakékoli lhůty stanovené vnitrostátními právními předpisy dotčených členských států.
3.  Jakmile příslušné orgány členských států dospějí k dohodě o zamezení dvojího zdanění ve lhůtě stanovené v odstavci 1, předá každý příslušný orgán dotčených členských států tuto dohodu do pěti dnů daňovému poplatníkovi jako rozhodnutí, které je pro tento orgán závazné a ze strany tohoto daňového poplatníka vymahatelné, pakliže se poplatník zřekne práva na jakékoli vnitrostátní odškodnění. Toto rozhodnutí se bezodkladně provede bez ohledu na jakékoli lhůty stanovené vnitrostátními právními předpisy dotčených členských států.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4
4.  Pokud příslušné orgány dotčených členských států k dohodě o zamezení dvojího zdanění ve lhůtě stanovené v odstavci 1 nedospějí, vyrozumí o tom každý příslušný orgán dotčených členských států daňové poplatníky, přičemž uvede důvody nedosažení takové dohody.
4.  Pokud příslušné orgány dotčených členských států k dohodě o zamezení dvojího zdanění ve lhůtě stanovené v odstavci 1 nedospějí, vyrozumí o tom každý příslušný orgán dotčených členských států do dvou týdnů daňové poplatníky, přičemž uvede důvody nedosažení takové dohody a informuje daňové poplatníky o možnostech odvolání, včetně relevantních kontaktních informací odvolacích orgánů.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
1.  Příslušné orgány dotčených členských států mohou vydat rozhodnutí, jímž stížnost zamítnou, pokud je stížnost nepřípustná nebo k žádnému dvojímu zdanění nedošlo nebo nebyla dodržena tříletá lhůta, kterou stanoví čl. 3 odst. 1.
1.  Příslušné orgány dotčených členských států mohou vydat rozhodnutí, jímž stížnost zamítnou, pokud je stížnost nepřípustná nebo k žádnému dvojímu zdanění nedošlo nebo nebyla dodržena tříletá lhůta, kterou stanoví čl. 3 odst. 1. Příslušné orgány informují daňového poplatníka o důvodech zamítnutí stížnosti.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2
2.  Pokud příslušné orgány dotčených členských států nepřijmou rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě šesti měsíců po obdržení stížnosti podané daňovým poplatníkem, má se za to, že tato stížnost byla zamítnuta.
2.  Pokud příslušné orgány dotčených členských států nepřijmou rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě tří měsíců po obdržení stížnosti podané daňovým poplatníkem, má se za to, že tato stížnost byla zamítnuta, a daňový poplatník o tom musí být informován do jednoho měsíce v rámci této tříměsíční lhůty.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3
3.  V případě zamítnutí stížnosti je daňový poplatník oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí příslušných orgánů dotčených členských států odvolání v souladu s vnitrostátními předpisy.
3.  V případě zamítnutí stížnosti je daňový poplatník oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí příslušných orgánů dotčených členských států odvolání v souladu s vnitrostátními předpisy. Daňový poplatník se může odvolat ke kterémukoliv z  příslušných orgánů. Příslušný orgán, ke kterému se odvolá, informuje druhý příslušný orgán o podání odvolání a oba příslušné orgány vyřizování tohoto odvolání vzájemně koordinují. V případě malých a středních podniků, pokud je odvolání úspěšné, nese finanční břemeno příslušný orgán, který stížnost původně zamítl.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1
Poradní komise přijme rozhodnutí o přípustnosti a uznání stížnosti ve lhůtě šesti měsíců od data oznámení posledního rozhodnutí, jímž byla stížnost podle čl. 5 odst. 1 příslušnými orgány dotčených členských států zamítnuta. Není-li v této šestiměsíční lhůtě oznámeno žádné rozhodnutí, má se za to, že stížnost byla zamítnuta.
Poradní komise přijme rozhodnutí o přípustnosti a uznání stížnosti ve lhůtě tří měsíců od data oznámení posledního rozhodnutí, jímž byla stížnost podle čl. 5 odst. 1 příslušnými orgány dotčených členských států zamítnuta. Není-li v této tříměsíční lhůtě oznámeno žádné rozhodnutí, má se za to, že stížnost byla zamítnuta.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2
Pokud poradní komise potvrdí, že došlo k dvojímu zdanění a že stížnost je přípustná, zahájí se na žádost některého z příslušných orgánů řízení vedoucí ke vzájemné dohodě podle článku 4. Dotčený příslušný orgán vyrozumí o této žádosti poradní komisi, ostatní dotčené orgány a daňové poplatníky. Dvouletá lhůta stanovená v čl. 4 odst. 1 začíná plynout od data rozhodnutí poradní komise o uznání a přípustnosti stížnosti.
Pokud poradní komise potvrdí, že došlo k dvojímu zdanění a že stížnost je přípustná, zahájí se na žádost některého z příslušných orgánů řízení vedoucí ke vzájemné dohodě podle článku 4. Dotčený příslušný orgán vyrozumí o této žádosti poradní komisi, ostatní dotčené orgány a daňové poplatníky. Roční lhůta stanovená v čl. 4 odst. 1 začíná plynout od data rozhodnutí poradní komise o uznání a přípustnosti stížnosti.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1
V případě, že příslušné orgány dotčených členských států nedosáhnou dohody o zamezení dvojího zdanění v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě ve lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 1, ustanoví poradní komisi.
Pokud příslušné orgány dotčených členských států nedosáhnou dohody o zamezení dvojího zdanění v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě ve lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 1, vydá poradní komise stanovisko k zamezení dvojímu zdanění podle čl. 13 odst. 1.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1
Je-li poradní komise ustanovena v souladu s odstavcem 1, je ustanovena do 50 kalendářních dní od uplynutí šestiměsíční lhůty stanovené v čl. 3 odst. 5.
Je-li poradní komise ustanovena v souladu s odstavcem 1, je ustanovena do jednoho měsíce od uplynutí tříměsíční lhůty stanovené v čl. 3 odst. 5.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2
Je-li poradní komise ustanovena v souladu s odstavcem 2, je ustanovena do 50 kalendářních dní od uplynutí lhůty stanovené v čl. 4 odst. 1.
Je-li poradní komise ustanovena v souladu s odstavcem 2, je ustanovena do jednoho měsíce od uplynutí lhůty stanovené v čl. 4 odst. 1.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2
Pokud příslušný orgán členského státu nejmenuje alespoň jednu nezávislou a uznávanou osobu a jejího náhradníka, může daňový poplatník požádat o jmenování nezávislé osoby a náhradníka ze seznamu, na nějž se odkazuje v čl. 8 odst. 4, příslušný soud v tomto členském státě.
Pokud příslušný orgán členského státu nejmenuje alespoň jednu nezávislou a uznávanou osobu a jejího náhradníka, může daňový poplatník požádat příslušný soud v tomto členském státě, aby do tří měsíců jmenoval nezávislou osobu a náhradníka ze seznamu, na nějž se odkazuje v čl. 8 odst. 4.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3
Pakliže tak neučiní příslušné orgány všech dotčených členských států, může daňový poplatník požádat příslušné soudy každého z těchto členských států, aby v souladu s druhým a třetím pododstavcem jmenovaly dvě nezávislé a uznávané osoby. Takto jmenované nezávislé a uznávané osoby jmenují předsedu na základě losování ze seznamu nezávislých osob, které jsou v souladu s čl. 8 odst. 4 oprávněny tuto předsednickou funkci zastávat.
Pakliže tak neučiní příslušné orgány všech dotčených členských států, může daňový poplatník požádat příslušné soudy každého z těchto členských států, aby v souladu s čl. 8 odst. 4 druhým a třetím pododstavcem jmenovaly dvě nezávislé a uznávané osoby. Komise poskytne podrobné informace o příslušných soudech všech členských států, které jasně uvede ve všech úředních jazycích Unie na ústředním informačním místě v rámci svých internetových stránek. Takto jmenované nezávislé a uznávané osoby jmenují předsedu na základě losování ze seznamu nezávislých osob, které jsou v souladu s čl. 8 odst. 4 oprávněny tuto předsednickou funkci zastávat.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
2.  Jmenování nezávislých osob a jejich náhradníků v souladu s odstavcem 1 je příslušnému soudu členského státu postoupeno teprve po uplynutí padesátidenní lhůty uvedené v čl. 6 odst. 4, a to během dvou týdnů po jejím uplynutí.
2.  Jmenování nezávislých osob a jejich náhradníků v souladu s odstavcem 1 je příslušnému soudu členského státu postoupeno teprve po uplynutí lhůty jednoho měsíce uvedené v čl. 6 odst. 4, a to během dvou týdnů po jejím uplynutí.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
3.  Příslušný soud přijme rozhodnutí v souladu s odstavcem 1 a oznámí je žadateli. Platný postup, jímž se příslušný soud řídí při jmenování nezávislých osob v případě, že tyto osoby nebyly jmenovány členskými státy, je tentýž jako postup použitelný v rámci vnitrostátních pravidel pro rozhodčí řízení v občanskoprávních a obchodních věcech, kdy v případě, že se stranám nepodaří dosáhnout v otázce jmenování rozhodců dohody, jmenují rozhodce soudy. Příslušný soud rovněž informuje příslušné orgány, jimž se předtím nepodařilo ustanovit poradní komisi. Tento členský stát je oprávněn požadovat rozhodnutí soudu, pakliže mu toto právo náleží na základě vnitrostátních právních předpisů. V případě zamítnutí se žadatel může proti rozhodnutí soudu v souladu s vnitrostátními procesními předpisy odvolat.
3.  Příslušný soud přijme do jednoho měsíce rozhodnutí v souladu s odstavcem 1 a oznámí je žadateli. Platný postup, jímž se příslušný soud řídí při jmenování nezávislých osob v případě, že tyto osoby nebyly jmenovány členskými státy, je tentýž jako postup použitelný v rámci vnitrostátních pravidel pro rozhodčí řízení v občanskoprávních a obchodních věcech, kdy v případě, že se stranám nepodaří dosáhnout v otázce jmenování rozhodců dohody, jmenují rozhodce soudy. Příslušný soud rovněž informuje příslušné orgány, jimž se předtím nepodařilo ustanovit poradní komisi. Tento členský stát je oprávněn požadovat rozhodnutí soudu, pakliže mu toto právo náleží na základě vnitrostátních právních předpisů. V případě zamítnutí se žadatel může proti rozhodnutí soudu v souladu s vnitrostátními procesními předpisy odvolat.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
c)  jedna nebo dvě nezávislé a uznávané osoby, kterou nebo které jmenuje každý příslušný orgán na základě seznamu osob, na nějž se odkazuje v odstavci 4.
c)  jedna nebo dvě nezávislé a uznávané osoby, kterou nebo které jmenuje každý příslušný orgán na základě seznamu osob, na nějž se odkazuje v odstavci 4, s výjimkou osob, které navrhl jejich vlastní členský stát.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)
Členské státy mohou rozhodnout, že zástupce uvedené v písm. b) prvního pododstavce jmenují nastálo.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b
b)  pokud tato osoba má či měla významný vlastnický podíl u jednoho nebo u každého z daňových poplatníků nebo je či byla jeho či jejich zaměstnancem nebo poradcem;
b)  pokud tato osoba nebo příbuzný této osoby má či měla významný vlastnický podíl u jednoho nebo u každého z daňových poplatníků nebo je či byla jeho či jejich zaměstnancem nebo poradcem;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2
Nezávislé a uznávané osoby musí být státními příslušníky členského státu s bydlištěm v Unii. Musí být způsobilé a nezávislé.
Nezávislé a uznávané osoby musí být státními příslušníky členského státu s bydlištěm v Unii a pokud možno úředníky a státními zaměstnanci pracujícími v oblasti daňového práva nebo členy správního soudu. Musí být způsobilé, nezávislé, nestrannébezúhonné.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 3
Členské státy oznámí Komisi jména jimi jmenovaných nezávislých a uznávaných osob. Členské státy mohou ve svém oznámení upřesnit, které z pěti jimi jmenovaných osob mohou být jmenovány do funkce předsedy. Poskytnou Komisi také úplné a aktuální informace týkající se jejich profesního a akademického zázemí, způsobilosti, odbornosti a střetu zájmů. Členské státy Komisi neprodleně informují o veškerých změnách, k nimž v tomto seznamu nezávislých osob dojde.
Členské státy oznámí Komisi jména jimi jmenovaných nezávislých a uznávaných osob. Členské státy ve svém oznámení upřesní, které z pěti jimi jmenovaných osob mohou být jmenovány do funkce předsedy. Poskytnou Komisi také úplné a aktuální informace týkající se jejich profesního a akademického zázemí, způsobilosti, odbornosti a střetu zájmů. V případě změn v životopise nezávislých osob se tyto informace aktualizují. Členské státy Komisi neprodleně informují o veškerých změnách, k nimž v tomto seznamu nezávislých osob dojde.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)
Komise ověřuje informace uvedené v třetím pododstavci týkající se nezávislých a uznávaných osob jmenovaných členskými státy. Tato ověření se provádějí do tří měsíců po obdržení informací od členských států. Má-li Komise pochybnosti o nezávislosti jmenovaných osob, může vyzvat členský stát, aby poskytl dodatečné informace, a pokud tyto pochybnosti přetrvávají, může požádat členský stát, aby tuto osobu ze seznamu vymazal a jmenoval někoho jiného.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 3 b (nový)
Seznam nezávislých a uznávaných osob je veřejně přístupný.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1
1.  Příslušné orgány dotčených členských států se mohou dohodnout, že namísto poradní komise ustanoví komisi pro alternativní řešení sporů, která vydá stanovisko k zamezení dvojího zdanění v souladu s článkem 13.
1.  Příslušné orgány dotčených členských států se mohou dohodnout, že namísto poradní komise ustanoví komisi pro alternativní řešení sporů, která vydá stanovisko k zamezení dvojího zdanění v souladu s článkem 13. Ustanovení komise pro alternativní řešení sporů však musí zůstat pokud možno výjimečným opatřením.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2
2.  Svým složením a svou formou se komise pro alternativní řešení sporů může od poradní komise lišit a může uplatňovat smírčí a mediační postupy, vydávat odborné posudky a rozhodnutí ve věci samé či používat jakékoli další postupy a metody řešení sporů.
2.  Svým složením a svou formou se komise pro alternativní řešení sporů může od poradní komise lišit a může uplatňovat smírčí a mediační postupy, vydávat odborné posudky a rozhodnutí ve věci samé či používat jakékoli další účinné a uznávané postupy a metody řešení sporů.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4
4.  Na komisi pro alternativní řešení sporů se vztahují články 11 až 15 vyjma čl. 13 odst. 3 o pravidlech týkajících se většiny. Příslušné orgány dotčených členských států se mohou v rámci pravidel fungování komise pro alternativní řešení sporů dohodnout na různých pravidlech týkajících se většiny.
4.  Na komisi pro alternativní řešení sporů se vztahují články 11 až 15 vyjma čl. 13 odst. 3 o pravidlech týkajících se většiny. Příslušné orgány dotčených členských států se mohou v rámci pravidel fungování komise pro alternativní řešení sporů dohodnout na různých pravidlech týkajících se většiny, je-li zajištěno, že osoby jmenované k řešení sporů jsou nezávislé a že neexistuje žádný střet zájmů.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 - návětí
Členské státy stanoví, že ve lhůtě 50 kalendářních dnů, která je stanovena v čl. 6 odst. 4, oznámí každý příslušný orgán dotčených členských států daňovým poplatníkům:
Členské státy stanoví, že ve lhůtě jednoho měsíce, která je stanovena v čl. 6 odst. 4, oznámí každý příslušný orgán dotčených členských států daňovým poplatníkům:
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2
Datum uvedené v písm. b) prvního pododstavce se stanoví tak, aby nebyla překročena lhůta šesti měsíců od ustavení poradní komise či komise pro alternativní řešení sporů.
Datum uvedené v písm. b) prvního pododstavce se stanoví tak, aby nebyla překročena lhůta tří měsíců od ustavení poradní komise či komise pro alternativní řešení sporů.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3
3.  Pokud k oznámení pravidel fungování daňovým poplatníkům nedošlo nebo jejich oznámení bylo neúplné, členské státy stanoví, že nezávislé osoby a předseda doplní pravidla fungování podle přílohy II a zašlou je do dvou týdnů od uplynutí lhůty 50 kalendářních dnů stanovené v čl. 6 odst. 4 daňovému poplatníkovi. Pokud se nezávislé osoby a předseda na pravidlech fungování neshodnou nebo je neoznámí daňovým poplatníkům, mohou se tito daňoví poplatníci za účelem vyvození všech právních důsledků a zavedení pravidel fungování obrátit na příslušný soud státu, ve kterém mají své bydliště nebo sídlo.
3.  Pokud k oznámení pravidel fungování daňovým poplatníkům nedošlo nebo jejich oznámení bylo neúplné, členské státy stanoví, že nezávislé osoby a předseda doplní pravidla fungování podle přílohy II a zašlou je do dvou týdnů od uplynutí lhůty jednoho měsíce stanovené v čl. 6 odst. 4 daňovému poplatníkovi. Pokud se nezávislé osoby a předseda na pravidlech fungování neshodnou nebo je neoznámí daňovým poplatníkům, mohou se tito daňoví poplatníci za účelem vyvození všech právních důsledků a zavedení pravidel fungování obrátit na příslušný soud státu, ve kterém mají své bydliště nebo sídlo.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Pro účely řízení uvedeného v článku 6 mohou dotčení daňoví poplatníci předkládat poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů veškeré informace, důkazy a doklady, které mohou být pro její rozhodnutí důležité. Daňoví poplatníci a příslušné orgány dotčených členských států poskytnou na žádost poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů veškeré informace, důkazy či doklady. Příslušné orgány kteréhokoli z těchto členských států mohou nicméně poskytnutí informací poradní komisi odepřít v následujících případech:
1.  Pro účely řízení uvedeného v článku 6 předkládají dotčení daňoví poplatníci poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů veškeré informace, důkazy a doklady, které mohou být pro její rozhodnutí důležité. Daňoví poplatníci a příslušné orgány dotčených členských států poskytnou na žádost poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů veškeré informace, důkazy či doklady. Příslušné orgány kteréhokoli z těchto členských států mohou nicméně poskytnutí informací poradní komisi odepřít v následujících případech:
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
1.  Poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů vydá příslušným orgánům dotčených členských států své stanovisko nejpozději do šesti měsíců od data, kdy byla ustavena.
1.  Poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů vydá příslušným orgánům dotčených členských států své stanovisko nejpozději do tří měsíců od data, kdy byla ustavena.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2
2.  Při vypracovávání svého stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů vezme v úvahu platné vnitrostátní předpisy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud mezi dotčenými členskými státy neexistuje žádná smlouva či dohoda o zamezení dvojího zdanění, může se poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů při vypracovávání svého stanoviska odvolat na zavedenou mezinárodní praxi v oblasti daní, jakou představuje například poslední verze vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku.
2.  Při vypracovávání svého stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů vezme v úvahu platné vnitrostátní předpisy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud mezi dotčenými členskými státy neexistuje žádná smlouva či dohoda o zamezení dvojího zdanění, může se poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů při vypracovávání svého stanoviska odvolat na zavedenou mezinárodní praxi v oblasti daní, jakou představuje například poslední verze vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a poslední verze vzorové úmluvy Organizace spojených národů o zamezení dvojímu zdanění.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1
1.  Příslušné orgány se ve lhůtě šesti měsíců od oznámení stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů dohodnou na zamezení dvojího zdanění.
1.  Příslušné orgány se ve lhůtě tří měsíců od oznámení stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů dohodnou na zamezení dvojího zdanění.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3
3.  Členské státy stanoví, že příslušné orgány předají konečné rozhodnutí zamezující dvojímu zdanění daňovým poplatníkům ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jeho přijetí. Není-li rozhodnutí oznámeno daňovým poplatníkům ve lhůtě 30 kalendářních dnů, mohou podat v členském státě svého bydliště nebo sídla odvolání v souladu s vnitrostátními předpisy.
3.  Členské státy stanoví, že příslušné orgány předají konečné rozhodnutí zamezující dvojímu zdanění daňovým poplatníkům ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jeho přijetí. Není-li dané rozhodnutí oznámeno daňovému poplatníkovi ve lhůtě 30 kalendářních dnů, může tento daňový poplatník podat v členském státě svého bydliště nebo sídla odvolání v souladu s vnitrostátními předpisy.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2
2.  Skutečnost, že se spor stal předmětem řízení vedoucího ke vzájemné dohodě nebo řízení pro řešení sporů, nebrání členskému státu v tom, aby v téže věci zahájil soudní řízení nebo správní či trestní řízení směřující k uložení sankcí nebo v takových řízeních pokračoval.
2.  Skutečnost, že se spor stal předmětem řízení vedoucího ke vzájemné dohodě nebo řízení pro řešení sporů, brání členskému státu v tom, aby v téže věci zahájil soudní řízení nebo správní či trestní řízení směřující k uložení sankcí nebo v takových řízeních pokračoval.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a
a)  šest měsíců uvedených v čl. 3 odst. 5;
a)  tři měsíce uvedené v čl. 3 odst. 5;
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b
b)  dva roky uvedené v čl. 4 odst. 1.
b)  jeden rok uvedený v čl. 4 odst. 1.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6
6.  Odchylně od ustanovení článku 6 mohou dotčené členské státy zamítnout přístup k řízení pro řešení sporů v případech daňových podvodů, úmyslného neplnění a hrubé nedbalosti.
6.  Odchylně od ustanovení článku 6 mohou dotčené členské státy zamítnout přístup k řízení pro řešení sporů v případech daňových podvodů, které byly konstatovány pravomocným rozsudkem v trestním nebo správním řízení, úmyslného neplnění a hrubé nedbalosti ve stejné věci.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2
2.  Vysloví-li s tím všichni dotčení daňoví poplatníci svůj souhlas, příslušné orgány konečné rozhodnutí uvedené v článku 14 uveřejní.
2.  Příslušné orgány uveřejní konečné rozhodnutí uvedené v článku 14 v jeho úplném znění. V případě, že kterýkoliv z daňových poplatníků namítne, že některé konkrétní body rozhodnutí představují citlivé obchodní, průmyslové nebo profesní informace, příslušné orgány tyto argumenty zváží a uveřejní co největší část rozhodnutí, přičemž citlivé části vypustí. Příslušné orgány chrání ústavní práva daňových poplatníků, zejména co se týče informací, jejichž uveřejnění by jednoznačně a evidentně odhalilo citlivé průmyslové a obchodní informace konkurentům, současně však usilují o maximální možnou míru transparentnosti tím, že uveřejní konečné rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1
Pokud dotčený daňový poplatník nesouhlasí s uveřejněním konečného rozhodnutí v jeho úplném znění, uveřejní příslušné orgány abstrakt tohoto konečného rozhodnutí, ve kterém popíší předmět a skutkovou podstatu sporu, datum, předmětná daňová období, právní základ a průmyslové odvětví a připojí stručný popis konečného výsledku.
vypouští se
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4
4.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví vzorové formuláře pro sdělování informací uvedených v odstavcích 2 a 3. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.
4.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví vzorové formuláře pro sdělování informací uvedených v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5
5.  Informace určené ke zveřejnění v souladu s odstavcem 3 příslušné orgány neprodleně oznámí Komisi.
5.  Informace určené ke zveřejnění v souladu s odstavcem 3 příslušné orgány neprodleně oznámí Komisi. Komise tyto informace zpřístupní v běžně používaném datovém formátu na centrálně spravované internetové stránce.
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1
1.  Komise zpřístupní na internetu a průběžně aktualizuje seznam nezávislých a uznávaných osob, na nějž se odkazuje v čl. 8 odst. 4 a na kterém jsou vyznačena jména osob, jež mohou být jmenovány do předsednické funkce. Seznam obsahuje pouze jména těchto osob.
1.  Komise na internetu zpřístupní v otevřeném datovém formátu a průběžně aktualizuje seznam nezávislých a uznávaných osob, na nějž se odkazuje v čl. 8 odst. 4 a na kterém jsou vyznačena jména osob, jež mohou být jmenovány do předsednické funkce. Seznam obsahuje jména, informace o příslušnosti a životopisy těchto osob a informace týkající se jejich kvalifikace a praxe spolu s prohlášeními o jakémkoli střetu zájmů.
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Článek 21 a (nový)
Článek 21a
Přezkum
Do ... [tři roky po vstupu této směrnice v platnost] Komise na základě veřejné konzultace a po projednání s příslušnými orgány provede přezkum uplatňování a oblasti působnosti této směrnice. Komise rovněž provede analýzu, zda by efektivnost a účinnost postupů pro řešení sporů mohl dále zvýšit poradní výbor stálé povahy („stálá poradní komise“).
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí pozměňovací legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Příloha I – nadpis 5 – řádek 2 a (nový)
Gewerbesteuer
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Příloha I – nadpis 12 – řádek 2 a (nový)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0408.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0310.
(3) Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 10.

Právní upozornění - Ochrana soukromí