Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0338(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0225/2017

Esitatud tekstid :

A8-0225/2017

Arutelud :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Hääletused :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0314

Vastuvõetud tekstid
PDF 475kWORD 71k
Neljapäev, 6. juuli 2017 - Strasbourg
Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismide kohta Euroopa Liidus (COM(2016)0686 – C8‑0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0686),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0035/2017),

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2015. aasta(1) ja 6. juuli 2016. aasta(2) resolutsioone maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0225/2017),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  kutsub nõukogu üles kaaluma võimalust tühistada järk-järgult 23. juuli 1990. aasta seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsioon(3) pärast kavandatava direktiivi vastuvõtmist ning seeläbi tugevdama liidu kooskõlastatud lähenemisviisi vaidluste lahendamisele kavandatava direktiivi kaudu;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Olukorrad, milles erinevad liikmesriigid maksustavad ühte tulu või kapitali kaks korda, võivad tekitada piiriüleselt tegutsevatele ettevõtjatele olulisi maksutõkkeid. Need põhjustavad ettevõtjatele ülemäärast maksukoormust ning toovad tõenäoliselt kaasa majanduslikke moonutusi ja ebatõhusust, samuti avaldavad need negatiivset mõju piiriülestele investeeringutele ja majanduskasvule.
(1)  Õiglase ja tulemusliku maksustamise põhimõttest lähtudes peavad kõik ettevõtjad maksma õiglast osa maksudest seal, kus nad kasumit teenivad, kuid topeltmaksustamist ja kahekordset maksustamata jätmist tuleb vältida. Olukorrad, milles erinevad liikmesriigid maksustavad ühte tulu või kapitali kaks korda, võivad tekitada olulisi maksutõkkeid eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes tegutsevad piiriüleselt, ning seeläbi avaldada negatiivset mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele. Need põhjustavad ettevõtjatele ülemäärast maksukoormust, õigusselguse puudumist ja tarbetuid kulusid ning toovad tõenäoliselt kaasa majanduslikke moonutusi ja ebatõhusust. Lisaks avaldavad need negatiivset mõju piiriülestele investeeringutele ja majanduskasvule.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)  Euroopa Parlament võttis 25. novembril 2015 vastu resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta, milles ta seadis kahtluse alla 23. juuli 1990. aasta seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni1a (ELi vahekohtu konventsioon) kasulikkuse ning leidis, et see vahend tuleks ümber kujundada ja muuta tõhusamaks või asendada liidu vaidluste lahendamise mehhanismiga, mille vastastikuse kokkuleppe menetlused on tõhusamad. Euroopa Parlament võttis 6. juulil 2016 vastu resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta, milles ta rõhutas, et selge ajakava kehtestamine vaidluste lahendamise menetlusteks aitab suurendada süsteemide tõhusust.
___________
1a EÜT L 225, 20.8.1990, lk 10.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)
(1b)   Euroopa Parlament võttis 16. detsembril 2015 vastu resolutsiooni soovitustega komisjonile läbipaistvuse, kooskõlastamise ning lähenemise tagamise kohta liidu äriühingu tulumaksu poliitikas, milles ta palus komisjonil esitada õigusakti ettepanek, et parandada liidus piiriüleste maksuvaidluste lahendamist, keskendudes mitte ainult topeltmaksustamise juhtumitele, vaid ka kahekordse maksustamata jätmise juhtumitele. Samuti nõudis ta selgemaid eeskirju, rangemaid tähtaegu ja läbipaistvust.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 c (uus)
(1c)   Katsed kaotada topeltmaksustamine on sageli toonud kaasa kahekordse maksustamata jätmise, kui maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise teel on ettevõtjad suutnud lasta oma kasumi maksustada liikmesriikides, kus äriühingu tulumaks on nullilähedane. See jätkuv tava moonutab konkurentsi ning kahjustab riigisiseseid ettevõtjaid ja maksustamist ning on kahjulik majanduskasvule ja töökohtade loomisele.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Seetõttu on vajalik, et ELis kehtivate mehhanismidega tagataks topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamine ja kõnealuse topeltmaksustamise tulemuslik kõrvaldamine.
(2)  Praegused vaidluste lahendamise menetlused on liiga pikad ja kulukad ning sageli ei lõpe need kokkuleppega, kusjuures mõned juhtumid ei saa üldse tunnustust. Mõned äriühingud lepivad praegu pigem topeltmaksustamisega kui kulutavad raha ja aega koormavate menetluste peale topeltmaksustamise kaotamiseks. Seetõttu on oluline, et ELis kehtivate mehhanismidega tagataks tulemuslik, kiire ja jõustatav topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamine ja kõnealuse topeltmaksustamise tulemuslik ja õigeaegne kõrvaldamine ning maksumaksja korrapärane ja tulemuslik teavitamine.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Praegu kahepoolsetes maksulepingutes sätestatud olemasolevate mehhanismidega ei saavutata kõigil juhtudel õigeaegset täielikku vabastamist topeltmaksustamisest. Kehtiva ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni (90/436/EMÜ)7 (ELi vahekohtu konventsioon) kohaldamisala on piiratud, kuna seda kohaldatakse üksnes siirdehindadega seotud vaidluste ja püsivale tegevuskohale kasumi omistamise suhtes. Vahekohtu konventsiooni kohaldamise raames teostatud hindamisel on ilmnenud mõned olulised puudused, eelkõige seoses juurdepääsuga menetlusele ning menetluse pikkuse ja tulemusliku lõpetamisega.
(3)  Praegu kahepoolsetes topeltmaksustamise vältimise lepingutes sätestatud olemasolevate mehhanismidega ei saavutata kõigil juhtudel õigeaegset täielikku vabastamist topeltmaksustamisest. Nendes lepingutes ette nähtud mehhanismid on paljudel juhtudel pikale venitatud, kulukad, raskesti juurdepääsetavad ega lõpe alati kokkuleppega. ELi vahekohtu konventsiooni kohaldamisala on piiratud, kuna seda kohaldatakse üksnes siirdehindadega seotud vaidluste ja püsivale tegevuskohale kasumi omistamise suhtes. Vahekohtu konventsiooni kohaldamise raames teostatud hindamisel on ilmnenud mõned olulised puudused, eelkõige seoses juurdepääsuga menetlusele, õiguskaitsevahendite puudumisega, menetluse pikkuse ja sellega, et menetlus ei saa lõplikku, siduvat ja tulemuslikku lahendust. Need puudused takistavad investeeringuid ja tuleks kõrvaldada.
_________________
7 EÜT L 225, 20.8.1990, lk 10.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)   Et kujundada õiglane, selge ja stabiilne maksukeskkond ning vähendada maksustamisega seotud vaidlusi siseturul, on äriühingu tulumaksu poliitikas vaja vähemalt teatud minimaalset lähenemist. Kõige tulemuslikum viis äriühingute topeltmaksustamise ohu kõrvaldamiseks on komisjoni kavandatud äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas1a.
______________
1a Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta (COM(2016)0683).
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Selleks, et luua õiglasem maksukeskkond, tuleb suurendada eeskirjade läbipaistvust ja karmistada maksustamise vältimise vastaseid meetmeid. Samas on õiglase maksusüsteemi vaimus vaja tagada, et maksumaksjaid ei maksustata sama tulu eest kahekordselt ning et vaidluste lahendamise mehhanismid on kõikehõlmavad, tulemuslikud ja jätkusuutlikud. Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanisme on vaja täiustada ka selleks, et reageerida topelt- ja mitmekordse maksustamisega seotud vaidluste arvu suurenemise ohule, kusjuures kaalul võivad olla suured summad, kuna maksuasutused on muutnud oma auditeid regulaarsemaks ja põhjalikumaks.
(4)  Selleks, et luua liidus tegutsevatele ettevõtjatele õiglasem maksukeskkond, tuleb tõhustada läbipaistvust käsitlevaid eeskirju ja karmistada maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastaseid meetmeid liikmesriikide, liidu ja ülemaailmsel tasandil. Kahekordse maksustamata jätmise vältimine peab jääma liidu prioriteediks. Samas on õiglase maksusüsteemi vaimus vaja tagada, et maksumaksjaid ei maksustata sama tulu eest kahekordselt ning et vaidluste lahendamise mehhanismid on kõikehõlmavad, tulemuslikud ja jätkusuutlikud. Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanisme on oluline täiustada ka selleks, et reageerida topelt- ja mitmekordse maksustamisega seotud vaidluste arvu suurenemise ohule, kusjuures kaalul võivad olla suured summad, kuna maksuasutused on muutnud oma auditeid regulaarsemaks ja põhjalikumaks.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Selleks et tulemuseks oleks õiglane ja tõhus äriühingute maksustamise süsteem Euroopa Liidus, on tingimata vaja kehtestada maksuvaidluste lahendamise tõhus ja tulemuslik raamistik, millega tagatakse õiguskindlus ja ärisõbralik investeerimiskeskkond. Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismidega tuleks luua ka topeltmaksustamisega seotud probleemide lahendamise ühtlustatud ja läbipaistev raamistik, tuues sellega kasu kõigile maksumaksjatele.
(5)  Selleks et tulemuseks oleks õiglane ja tõhus äriühingute maksustamise süsteem Euroopa Liidus, on tingimata vaja kehtestada maksuvaidluste lahendamise tõhus ja tulemuslik raamistik, millega tagatakse õiguskindlus ja toetatakse investeeringuid. Liikmesriigid peaksid eraldama pädevatele asutustele selleks piisavalt inimressursse ning tehnilisi ja rahalisi vahendeid.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)  Liidul on potentsiaali saada maksude läbipaistvuse ja kooskõlastamise valdkonnas eeskujuks ja ülemaailmselt juhtivaks jõuks. Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismidega tuleks seetõttu luua ka topeltmaksustamisega seotud probleemide lahendamise ühtlustatud ja läbipaistev raamistik, tuues sellega kasu kõigile maksumaksjatele. Kõik lõplikud otsused tuleks tervikuna avaldada ja komisjon peaks tegema need tavalises andmevormingus kättesaadavaks ka keskselt hallataval veebilehel, kui asjaomased maksumaksjad ei tõenda, et otsuses sisalduvat teatavat tundlikku kaubandus-, tööstus- või kutsealast teavet ei tohiks avaldada. Lõplike otsuste avaldamine on üldsuse huvides, kuna see parandab arusaamist sellest, kuidas tuleks eeskirju tõlgendada ja kohaldada. Käesoleva direktiivi kogu potentsiaali saab realiseerida ainult siis, kui sarnaseid eeskirju rakendatakse ka kolmandates riikides. Seetõttu peaks komisjon toetama ka siduvate vaidluste lahendamise menetluste kehtestamist rahvusvahelisel tasandil.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)
(5b)   Tulemuslik ja tõhus raamistik peaks sisaldama liikmesriikide jaoks võimalust pakkuda välja alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme, mis võtavad paremini arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate („VKEd“) eripära ning mille tulemuseks võivad olla madalamad kulud, vähem bürokraatiat, suurem tõhusus ja topeltmaksustamise kiirem kaotamine.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Topeltmaksustamine tuleks kõrvaldada menetlusega, mille esimeses etapis esitatakse juhtum kõnealuse liikmesriigi maksuasutustele, et lahendada vaidlus vastastikuse kokkuleppe menetluse teel. Kui kõnealuse menetluse raames teatud aja jooksul kokkuleppele ei jõuta, tuleks juhtum esitada nõuandekomisjonile või alternatiivsele vaidluste lahendamise komisjonile, kuhu kuuluvad asjaomaste maksuasutuste esindajad ja sõltumatud tunnustatud isikud. Maksuasutused peaksid tegema lõpliku siduva otsuse, võttes arvesse nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni arvamust.
(6)  Topeltmaksustamine tuleks kõrvaldada lihtsalt kasutatava menetlusega. Esimeses etapis esitatakse juhtum kõnealuse liikmesriigi maksuasutustele, et lahendada vaidlus vastastikuse kokkuleppe menetluse teel. Kui kõnealuse menetluse raames teatud aja jooksul kokkuleppele ei jõuta, tuleks juhtum esitada nõuandekomisjonile või alternatiivsele vaidluste lahendamise komisjonile, kuhu kuuluvad asjaomaste maksuasutuste esindajad ja sõltumatud tunnustatud isikud, kelle nimed on kantud sõltumatute tunnustatud isikute avalikult kättesaadavasse loetelusse. Maksuasutused peaksid tegema lõpliku siduva otsuse, võttes arvesse nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni arvamust.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)   Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise menetlus, mis on ette nähtud käesolevas direktiivis, hõlmab muude võimaluste seas vaidluste lahendamist maksumaksja jaoks. See hõlmab vastastikuse kokkuleppe menetlusi vastavalt kahepoolsetele topeltmaksustamise vältimise lepingutele või ELi vahekohtu konventsioonile. Käesolevas direktiivis sätestatud vaidluste lahendamise menetlust tuleks eelistada teistele võimalustele, kuna sellega nähakse ette kooskõlastatud, kogu liitu hõlmav lähenemisviis vaidluste lahendamisele, sealhulgas selged ja jõustatavad eeskirjad, kohustus kaotada topeltmaksustamine ja kindlaksmääratud ajakava.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)
(7b)   Praegu on ebaselge, kuidas käesolev direktiiv on seotud olemasolevate vahekohtumenetlust käsitlevate sätetega kahepoolsetes maksukokkulepetes ja olemasoleva ELi vahekohtu konventsiooniga. Seepärast peaks komisjon neid suhteid selgitama, et maksumaksjad saaksid vajaduse korral valida vastavalt eesmärgile kõige sobivama menetluse.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 c (uus)
(7c)   Paljud topeltmaksustamise juhtumid hõlmavad kolmandaid riike. Seetõttu peaks komisjon püüdma luua ülemaailmse raamistiku, eelistatavalt OECD raames. Kuni sellise OECD raamistiku loomiseni peaks komisjoni eesmärk olema praeguse vabatahtliku asemel kohustuslik ja siduv kokkuleppemenetlus kõikide võimaliku piiriülese topeltmaksustamise juhtumite puhul.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)   Käesoleva direktiivi kohaldamisala tuleks laiendada nii kiiresti kui võimalik. Direktiiv loob raamistiku üksnes ettevõtjate kasumi topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamiseks. Kohaldamisalasse ei kuulu tulu, näiteks pensionide ja palkade topeltmaksustamisega seotud vaidlused, kuigi nende mõju üksikisikutele võib olla märkimisväärne. Maksukokkuleppe erinev tõlgendamine liikmesriikide poolt võib tuua kaasa majandusliku topeltmaksustamise, näiteks juhul, kui üks liikmesriik peab tuluallikat palgaks, aga teine liikmesriik peab sama tuluallikat kasumiks. Seetõttu tuleks tulu maksustamisega seotud tõlgenduserinevused liikmesriikide vahel samuti lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
(11)  Komisjon peaks vaatama kõnealuse direktiivi kohaldamise läbi viie aasta pärast ja liikmesriigid peaksid komisjonile esitama selle läbivaatamise toetamiseks vajalikud andmed,
(11)  Komisjon peaks kõnealuse direktiivi kohaldamise viie aasta pärast läbi vaatama ja muu hulgas otsustama, kas direktiivi tuleks edasi kohaldada või muuta. Liikmesriigid peaksid komisjonile esitama selle läbivaatamise toetamiseks vajalikud andmed. Läbivaatamise lõpus peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, sealhulgas hinnangu direktiivi kohaldamisala laiendamisele, nii et see hõlmaks kõiki piiriülese topeltmaksustamise olukordi ja kahekordset maksustamata jätmist, ning vajaduse korral õigusakti muutmise ettepaneku,
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 4
Käesoleva direktiiviga ei piirata siseriiklike õigusaktide ega rahvusvaheliste lepingute sätete kohaldamist, kui see on vajalik, et ära hoida maksudest kõrvalehoidumist, maksupettust või kuritarvitusi.
Käesoleva direktiiviga ei piirata siseriiklike õigusaktide ega rahvusvaheliste lepingute sätete kohaldamist, kui see on vajalik, et ära hoida maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist, maksupettust või kuritarvitusi.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Maksumaksjal, kelle suhtes kohaldatakse topeltmaksustamist, on õigus esitada kõigile asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele topeltmaksustamise juhtumi lahendamiseks kaebus kolme aasta jooksul alates topeltmaksustamist põhjustava meetme kohta esimese teatise kättesaamisest, sõltumata sellest, kas ta kasutab mõne asjaomase liikmesriigi õigusaktidest tulenevaid õiguskaitsevahendeid või mitte. Maksumaksja märgib igale asjaomasele pädevale asutusele esitatavas kaebuses, millised muud liikmesriigid on juhtumiga seotud.
1.  Maksumaksjal, kelle suhtes kohaldatakse topeltmaksustamist, on õigus esitada kõigile asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele topeltmaksustamise juhtumi lahendamiseks kaebus kolme aasta jooksul alates topeltmaksustamist põhjustava meetme kohta esimese teatise kättesaamisest, sõltumata sellest, kas ta kasutab mõne asjaomase liikmesriigi õigusaktidest tulenevaid õiguskaitsevahendeid või mitte. Maksumaksja esitab kaebuse üheaegselt mõlema asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele ja märgib igale asjaomasele pädevale asutusele esitatavas kaebuses, millised muud liikmesriigid on juhtumiga seotud. Komisjon haldab kõigis liidu ametlikes keeltes keskset kontaktpunkti, mis on üldsusele kergesti juurdepääsetav, pakub ajakohast kontaktteavet iga pädeva asutuse kohta ja täielikku ülevaadet kohaldatavatest liidu õigusaktidest ja maksulepingutest.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Pädevad asutused kinnitavad kaebuse kättesaamist ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest. Samuti teatavad nad kaebuse saamisest teiste asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele.
2.  Iga pädev asutus kinnitab kaebuse kättesaamist kirjalikult ja teatab kaebuse saamisest teiste asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele kahe nädala jooksul alates kaebuse saamisest.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a
a)  pädevatele asutustele kaebuse esitanud maksumaksja(te) ja kõigi teiste otseselt mõjutatud maksumaksjate nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number ja muu nende isiku tuvastamiseks vajalik teave;
a)  pädevatele asutustele kaebuse esitanud maksumaksja(te) ja kõigi teiste otseselt mõjutatud maksumaksjate nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number ja muu nende isiku tuvastamiseks vajalik teave kaebuse esitaja teadmise ja parima arusaamise järgi;
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d
d)   kohaldatavad riiklikud eeskirjad ja topeltmaksustamise vältimise lepingud;
välja jäetud
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e – alapunkt iii
iii)  maksumaksja kohustus vastata nii täielikult ja kiiresti kui võimalik pädeva asutuse kõigile nõuetekohastele taotlustele ja esitada pädevate asutuste taotlusel võimalikud dokumendid;
iii)  maksumaksja kohustus vastata nii täielikult ja kiiresti kui võimalik pädeva asutuse kõigile nõuetekohastele taotlustele ja esitada pädevate asutuste taotlusel võimalikud dokumendid, seejuures võtavad pädevad asutused nõuetekohaselt arvesse võimalikke piiranguid juurdepääsul taotletud dokumentidele ja võimalikke väliseid viivitusi;
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt f
f)  pädevate asutuste poolt taotletud muu konkreetne täiendav teave.
f)  pädevate asutuste poolt taotletud muu konkreetne täiendav teave, mis on maksustamisega seotud vaidluse seisukohast oluline.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5
5.  Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võtavad maksumaksja kaebuse aktsepteeritavust ja vastuvõetavust käsitleva otsuse vastu kuue kuu jooksul alates kaebuse kättesaamisest. Pädevad asutused teavitavad oma otsusest maksumaksjaid ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.
5.  Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võtavad maksumaksja kaebuse aktsepteeritavust ja vastuvõetavust käsitleva otsuse vastu kolme kuu jooksul alates kaebuse kättesaamisest ning teavitavad oma otsusest asjaomast maksumaksjat ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi kirjalikult kahe nädala jooksul.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1
Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused otsustavad kaebust vastavalt artikli 3 lõikele 5 aktsepteerida, püüavad nad topeltmaksustamist kõrvaldada vastastikuse kokkuleppe menetluse teel kahe aasta jooksul alates viimasest teavitamisest ühe liikmesriigi otsusest kaebuse aktsepteeritavuse kohta.
Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused otsustavad kaebust vastavalt artikli 3 lõikele 5 aktsepteerida, püüavad nad topeltmaksustamist kõrvaldada vastastikuse kokkuleppe menetluse teel ühe aasta jooksul alates viimasest teavitamisest ühe liikmesriigi otsusest kaebuse aktsepteeritavuse kohta.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2
Esimeses lõigus osutatud kaheaastast ajavahemikku võib asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel kuni kuue kuu võrra pikendada, kui pikendamist taotlev pädev asutus esitab selle kohta kirjaliku põhjenduse. Sellise ajavahemiku pikendamise peavad heaks kiitma maksumaksjad ja teised pädevad asutused.
Esimeses lõigus osutatud üheaastast ajavahemikku võib asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel kuni kolme kuu võrra pikendada, kui pikendamist taotlev pädev asutus esitab selle kohta kirjaliku põhjenduse. Sellise ajavahemiku pikendamise peavad heaks kiitma maksumaksjad ja teised pädevad asutused.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3
3.  Kui liikmesriikide pädevad asutused on jõudnud lõikes 1 osutatud ajavahemiku jooksul topeltmaksustamise kõrvaldamises kokkuleppele, edastavad kõik asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused kõnealuse kokkuleppe maksumaksjale otsusena, mis on pädevate asutuste jaoks siduv ja mille täitmist maksumaksja võib nõuda, tingimusel et maksumaksja loobub õigusest siseriiklikele õiguskaitsevahenditele. Kõnealust otsust rakendatakse olenemata asjaomaste liikmesriikide siseriiklikes õigusaktides ettenähtud tähtaegadest.
3.  Kui liikmesriikide pädevad asutused on jõudnud lõikes 1 osutatud ajavahemiku jooksul topeltmaksustamise kõrvaldamises kokkuleppele, edastavad kõik asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused kõnealuse kokkuleppe viie päeva jooksul maksumaksjale otsusena, mis on pädevate asutuste jaoks siduv ja mille täitmist maksumaksja võib nõuda, tingimusel et maksumaksja loobub õigusest siseriiklikele õiguskaitsevahenditele. Kõnealust otsust rakendatakse viivitamata, olenemata asjaomaste liikmesriikide siseriiklikes õigusaktides ettenähtud tähtaegadest.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4
4.  Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ei ole lõikes 1 ettenähtud tähtaja jooksul jõudnud topeltmaksustamise kõrvaldamises kokkuleppele, teavitab iga asjaomase liikmesriigi pädev asutus sellest maksumaksjaid, märkides ära põhjused, miks kokkuleppele ei jõutud.
4.  Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ei ole lõikes 1 ettenähtud tähtaja jooksul jõudnud topeltmaksustamise kõrvaldamises kokkuleppele, teavitab iga asjaomase liikmesriigi pädev asutus sellest kahe nädala jooksul maksumaksjaid, märkides ära põhjused, miks kokkuleppele ei jõutud, ning teavitades maksumaksjat edasikaebamise võimalustest ja lisades edasikaebusi käsitlevate asutuste asjaomase kontaktteabe.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1
1.  Kui kaebus ei ole vastuvõetav või topeltmaksustamist ei esine või artikli 3 lõikes 1 sätestatud kolmeaastasest tähtajast ei peeta kinni, võivad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused otsustada kaebuse tagasi lükata.
1.  Kui kaebus ei ole vastuvõetav või topeltmaksustamist ei esine või artikli 3 lõikes 1 sätestatud kolmeaastasest tähtajast ei peeta kinni, võivad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused otsustada kaebuse tagasi lükata. Pädevad asutused teatavad maksumaksjale kaebuse tagasilükkamise põhjused.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2
2.  Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ei ole maksumaksja kaebuse kohta otsust teinud kuue kuu jooksul pärast kaebuse kättesaamist, loetakse kaebus tagasilükatuks.
2.  Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ei ole maksumaksja kaebuse kohta otsust teinud kolme kuu jooksul pärast kaebuse kättesaamist, loetakse kaebus tagasilükatuks ja maksumaksjat teavitatakse ühe kuu jooksul pärast seda kolmekuulist ajavahemikku.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3
3.  Kaebuse tagasilükkamise korral on maksumaksjal õigus asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste otsus edasi kaevata kooskõlas riiklike eeskirjadega.
3.  Kaebuse tagasilükkamise korral on maksumaksjal õigus asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste otsus edasi kaevata kooskõlas liikmesriigi õigusnormidega. Maksumaksjal on õigus esitada edasikaebus ükskõik kummale pädevale asutusele. Pädev asutus, kellele edasikaebus esitati, teavitab teist pädevat asutust kaebuse olemasolust ja mõlemad pädevad asutused kooskõlastavad oma tegevust kaebuse menetlemisel. Kui edasikaebus rahuldatakse, siis VKEde puhul kannab finantskoormust pädev asutus, kes kaebuse algselt tagasi lükkas.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1
Nõuandekomisjon teeb kaebuse aktsepteeritavust ja vastuvõetavust käsitleva otsuse kuue kuu jooksul alates sellest, kui talle teatati asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste poolt kaebuse artikli 5 lõike 1 alusel tagasilükkamise kohta tehtud viimasest otsusest. Kui kuue kuu jooksul ühestki otsusest teatatud ei ole, loetakse kaebus tagasilükatuks.
Nõuandekomisjon teeb kaebuse aktsepteeritavust ja vastuvõetavust käsitleva otsuse kolme kuu jooksul alates sellest, kui talle teatati asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste poolt kaebuse artikli 5 lõike 1 alusel tagasilükkamise kohta tehtud viimasest otsusest. Kui kolme kuu jooksul ühestki otsusest teatatud ei ole, loetakse kaebus tagasilükatuks.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2
Kui nõuandekomisjon kinnitab topeltmaksustamise esinemist ja kaebuse vastuvõetavust, algatatakse ühe pädeva asutuse taotlusel artikli 4 kohane vastastikuse kokkuleppe menetlus. Asjaomane pädev asutus teavitab kõnealusest taotlusest nõuandekomisjoni, teisi asjaomaseid pädevaid asutusi ja maksumaksjaid. Artikli 4 lõikes 1 sätestatud kaheaastane ajavahemik algab nõuandekomisjoni poolt kaebuse aktsepteeritavuse ja vastuvõetavuse kohta tehtud otsuse kuupäevast.
Kui nõuandekomisjon kinnitab topeltmaksustamise esinemist ja kaebuse vastuvõetavust, algatatakse ühe pädeva asutuse taotlusel artikli 4 kohane vastastikuse kokkuleppe menetlus. Asjaomane pädev asutus teavitab kõnealusest taotlusest nõuandekomisjoni, teisi asjaomaseid pädevaid asutusi ja maksumaksjaid. Artikli 4 lõikes 1 sätestatud üheaastane ajavahemik algab nõuandekomisjoni poolt kaebuse aktsepteeritavuse ja vastuvõetavuse kohta tehtud otsuse kuupäevast.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1
Nõuandekomisjoni koosneb asjaomaste liikmesriikide pädevatest asutustest, kui nad ei ole suutnud topeltmaksustamise kõrvaldamises kokkuleppele jõuda vastastikuse kokkuleppe menetluse raames artikli 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemiku jooksul.
Kui liikmesriikide pädevad asutused ei ole suutnud topeltmaksustamise kõrvaldamises kokkuleppele jõuda vastastikuse kokkuleppe menetluse raames artikli 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemiku jooksul, esitab nõuandekomisjon arvamuse topeltmaksustamise kõrvaldamise kohta vastavalt artikli 13 lõikele 1.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1
Kui nõuandekomisjon moodustatakse vastavalt lõikele 1, siis tuleb seda teha hiljemalt viiekümne kalendripäeva jooksul pärast artikli 3 lõikes 5 osutatud kuuekuulise ajavahemiku lõppemist.
Kui nõuandekomisjon moodustatakse vastavalt lõikele 1, siis tuleb seda teha hiljemalt ühe kuu jooksul pärast artikli 3 lõikes 5 osutatud kolmekuulise ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2
Kui nõuandekomisjon moodustatakse vastavalt lõikele 2, siis tuleb seda teha hiljemalt viiekümne kalendripäeva jooksul pärast artikli 4 lõikes 1 osutatud ajavahemiku lõppemist.
Kui nõuandekomisjon moodustatakse vastavalt lõikele 2, siis tuleb seda teha hiljemalt ühe kuu jooksul pärast artikli 4 lõikes 1 osutatud ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2
Kui liikmesriigi pädev asutus ei ole nimetanud vähemalt üht sõltumatut tunnustatud isikut ja tema asendusliiget, võib maksumaksja taotleda kõnealuse pädeva liikmesriigi kohtult sõltumatu isiku ja tema asendaja nimetamist artikli 8 lõikes 4 osutatud loetelust.
Kui liikmesriigi pädev asutus ei ole nimetanud vähemalt üht sõltumatut tunnustatud isikut ja tema asendusliiget, võib maksumaksja taotleda kõnealuse pädeva liikmesriigi kohtult sõltumatu isiku ja tema asendaja nimetamist artikli 8 lõikes 4 osutatud loetelust kolme kuu jooksul.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3
Kui ükski asjaomase liikmesriigi pädev asutus ei ole seda teinud, võib maksumaksja taotleda kõigi liikmesriikide pädevatelt kohtutelt kahe sõltumatu tunnustatud isiku nimetamist vastavalt teisele ja kolmandale lõigule. Sel viisil nimetatud sõltumatud tunnustatud isikud valivad esimehe, tõmmates loosi artikli 8 lõike 4 kohaselt esimeheks kvalifitseeruvate sõltumatute isikute loetelust.
Kui ükski asjaomase liikmesriigi pädev asutus ei ole seda teinud, võib maksumaksja taotleda kõigi liikmesriikide pädevatelt kohtutelt kahe sõltumatu tunnustatud isiku nimetamist vastavalt artikli 8 lõike 4 teisele ja kolmandale lõigule. Komisjon teeb iga liikmesriigi pädevate kohtute andmed selgelt kättesaadavaks keskses teabepunktis oma veebisaidil kõigis liidu ametlikes keeltes. Sel viisil nimetatud sõltumatud tunnustatud isikud valivad esimehe, tõmmates loosi artikli 8 lõike 4 kohaselt esimeheks kvalifitseeruvate sõltumatute isikute loetelust.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2
2.  Taotluse sõltumatute isikute ja nende asendusliikmete nimetamiseks vastavalt lõikele 1 esitatakse liikmesriigi pädevale kohtule alles pärast artikli 6 lõikes 4 osutatud viiekümne päeva pikkuse ajavahemiku lõppu ja kahe nädala jooksul pärast kõnealuse ajavahemiku lõppu.
2.  Taotlus sõltumatute isikute ja nende asendusliikmete nimetamiseks vastavalt lõikele 1 esitatakse liikmesriigi pädevale kohtule alles pärast artikli 6 lõikes 4 osutatud ühe kuu pikkuse ajavahemiku lõppu ja kahe nädala jooksul pärast kõnealuse ajavahemiku lõppu.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3
3.  Pädev kohus võtab otsuse vastu vastavalt lõikele 1 ning teavitab sellest taotlejat. Pädeva kohtu poolt kohaldatav menetlus sõltumatute isikute nimetamiseks juhul, kui liikmesriigid ei ole neid nimetanud, on sama, mida kohaldatakse liikmesriigi õigusaktide kohaselt tsiviil- ja kaubandusarbitraaži puhul, kui kohtud nimetavad vahekohtunikud, kui pooled ei ole selles kokkuleppele jõudnud. Pädevad kohtud teavitavad ka pädevaid asutusi, kes algselt ei suutnud nõuandekomisjoni moodustada. Kui liikmesriigil on see õigus siseriikliku õiguse alusel olemas, võib ta kohtu otsuse edasi kaevata. Tagasilükkamise korral on taotlejal õigus kohtu otsus edasi kaevata vastavalt siseriiklikele menetlusnormidele.
3.  Pädev kohus võtab otsuse vastu vastavalt lõikele 1 ning teavitab sellest taotlejat ühe kuu jooksul. Pädeva kohtu poolt kohaldatav menetlus sõltumatute isikute nimetamiseks juhul, kui liikmesriigid ei ole neid nimetanud, on sama, mida kohaldatakse liikmesriigi õigusaktide kohaselt tsiviil- ja kaubandusarbitraaži puhul, kui kohtud nimetavad vahekohtunikud, kui pooled ei ole selles kokkuleppele jõudnud. Pädevad kohtud teavitavad ka pädevaid asutusi, kes algselt ei suutnud nõuandekomisjoni moodustada. Kui liikmesriigil on see õigus siseriikliku õiguse alusel olemas, võib ta kohtu otsuse edasi kaevata. Tagasilükkamise korral on taotlejal õigus kohtu otsus edasi kaevata vastavalt siseriiklikele menetlusnormidele.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c
c)  üks või kaks sõltumatut tunnustatud isikut, kelle iga pädev asutus nimetab lõikes 4 osutatud isikute loetelust.
c)  üks või kaks sõltumatut tunnustatud isikut, kelle iga pädev asutus nimetab lõikes 4 osutatud isikute loetelust, välja arvatud isikud, kelle esitab nende liikmesriik.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)
Liikmesriigid võivad otsustada nimetada esimese lõigu punktis b osutatud esindajad alaliselt.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b
b)  nimetatud isikul on või on olnud suur osalus ühes või mitmes asjaomases maksumaksjas, või ta on või on olnud nende töötaja või nõustaja,
b)  nimetatud isikul või tema sugulasel on või on olnud suur osalus ühes või mitmes asjaomases maksumaksjas, või ta on või on olnud nende töötaja või nõustaja,
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2
Sõltumatud tunnustatud isikud peavad olema liikmesriigi kodanikud ja elama ELis. Nad peavad olema asjatundlikud ja sõltumatud.
Sõltumatud tunnustatud isikud peavad olema liikmesriigi kodanikud ja elama ELis, eelistatavalt ametnikud ja riigiteenistujad, kes töötavad maksuõiguse valdkonnas, või halduskohtu liikmed. Nad peavad olema asjatundlikud, sõltumatud, erapooletud ja ausad.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 3
Liikmesriigid teatavad komisjonile nende poolt nimetatud sõltumatute tunnustatud isikute nimed. Liikmesriigid võivad teatamisel täpsustada, kelle nende poolt nimetatud viiest isikust võib nimetada esimeheks. Samuti esitavad nad komisjonile täieliku ja ajakohase teabe nende kutsealase ja akadeemilise tausta, pädevuse, teadmiste ja huvide konfliktide kohta. Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata kõigist muudatustest sõltumatute isikute loetelus.
Liikmesriigid teatavad komisjonile nende poolt nimetatud sõltumatute tunnustatud isikute nimed. Liikmesriigid täpsustavad teatamisel, kelle nende poolt nimetatud viiest isikust võib nimetada esimeheks. Samuti esitavad nad komisjonile täieliku ja ajakohase teabe nende kutsealase ja akadeemilise tausta, pädevuse, teadmiste ja huvide konfliktide kohta. Seda teavet ajakohastatakse, kui sõltumatute isikute elulookirjeldustes toimub muutusi. Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata kõigist muudatustest sõltumatute isikute loetelus.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 3 a (uus)
Komisjon kontrollib kolmandas lõigus osutatud teavet sõltumatute tunnustatud isikute kohta, kelle liikmesriigid on nimetanud. Kontroll viiakse läbi kolme kuu jooksul alates liikmesriigilt teabe saamisest. Kui komisjonil on nimetatud isikute sõltumatuse suhtes kahtlusi, võib ta paluda liikmesriigil esitada lisateavet ja kui kahtlus püsib, võib ta paluda liikmesriigil isiku loetelust kustutada ja nimetada kellegi teise.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 3 b (uus)
Sõltumatute tunnustatud isikute loetelu on avalikult kättesaadav.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1
1.  Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võivad kokku leppida nõuandekomisjoni asemel alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni moodustamises, et esitada topeltmaksustamise kõrvaldamist käsitlev arvamus vastavalt artiklile 13.
1.  Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võivad kokku leppida nõuandekomisjoni asemel alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni moodustamises, et esitada topeltmaksustamise kõrvaldamist käsitlev arvamus vastavalt artiklile 13. Alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni kasutamine jääb siiski võimalikult erandlikuks.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon võib oma koosseisu ja struktuuri osas erineda nõuandekomisjonist ning kohaldada vaidluse lahendamiseks lepitamist, vahendamist, eksperdiarvamuste esitamist, hindamist ning muid vaidluste lahendamise menetlusi ja tehnikaid.
2.  Alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon võib oma koosseisu ja struktuuri osas erineda nõuandekomisjonist ning kohaldada vaidluse lahendamiseks lepitamist, vahendamist, eksperdiarvamuste esitamist, hindamist ning muid tulemuslikke ja tunnustatud vaidluste lahendamise menetlusi ja tehnikaid.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4
4.  Alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni suhtes kohaldatakse artikleid 11–15, välja arvatud artikli 13 lõikes 3 sätestatud häälteenamuse nõuet. Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võivad alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni töökorras kokku leppida teistsugustes häälteenamust käsitlevates eeskirjades.
4.  Alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni suhtes kohaldatakse artikleid 11–15, välja arvatud artikli 13 lõikes 3 sätestatud häälteenamuse nõuet. Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võivad alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni töökorras kokku leppida teistsugustes häälteenamust käsitlevates eeskirjades, tingimusel et on tagatud nimetatud isikute sõltumatus vaidluste lahendamiseks ja igasuguse huvide konflikti puudumine.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa
Liikmesriigid näevad ette, et artikli 6 lõikes 4 sätestatud viiekümne kalendripäeva pikkuse ajavahemiku jooksul edastab iga asjaomase liikmesriigi pädev asutus maksumaksjale järgmise:
Liikmesriigid näevad ette, et artikli 6 lõikes 4 sätestatud ühe kuu pikkuse ajavahemiku jooksul edastab iga asjaomase liikmesriigi pädev asutus maksumaksjale järgmise:
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2
Esimese lõigu punktis b osutatud kuupäev määratakse kindlaks mitte hiljem kui kuus kuud pärast nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni moodustamist.
Esimese lõigu punktis b osutatud kuupäev määratakse kindlaks mitte hiljem kui kolm kuud pärast nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni moodustamist.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3
3.  Maksumaksjale töökorrast teavitamata jätmisel või teabe ebatäielikkuse korral näevad liikmesriigid ette, et sõltumatud isikud ja esimees täiendavad töökorda vastavalt II lisale ja saadavad selle maksumaksjale kahe nädala jooksul alates artikli 6 lõikes 4 osutatud viiekümne kalendripäevase tähtaja lõppemise kuupäevast. Kui sõltumatud isikud ja esimees ei jõua töökorras kokkuleppele või ei teavita sellest maksumaksjaid, võib maksumaksja pöörduda oma elu- või asukohariigi pädeva kohtu poole, et tehtaks kõik õiguslikud järeldused ja rakendataks töökord.
3.  Maksumaksjale töökorrast teavitamata jätmisel või teabe ebatäielikkuse korral näevad liikmesriigid ette, et sõltumatud isikud ja esimees täiendavad töökorda vastavalt II lisale ja saadavad selle maksumaksjale kahe nädala jooksul alates artikli 6 lõikes 4 osutatud ühekuulise tähtaja lõppemise kuupäevast. Kui sõltumatud isikud ja esimees ei jõua töökorras kokkuleppele või ei teavita sellest maksumaksjaid, võib maksumaksja pöörduda oma elu- või asukohariigi pädeva kohtu poole, et tehtaks kõik õiguslikud järeldused ja rakendataks töökord.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Artiklis 6 osutatud menetluse läbiviimiseks võib/võivad asjaomane/asjaomased maksumaksja(d) esitada nõuandekomisjonile või alternatiivsele vaidluste lahendamise komisjonile kogu teabe ja kõik tõendid või dokumendid, mis võivad otsuse seisukohast tähtsust omada. Maksumaksja(d) ja asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused esitavad nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni taotlusel mis tahes teabe, tõendid ja dokumendid. Sellise liikmesriigi pädevad asutused võivad aga keelduda nõuandekomisjonile teabe esitamisest järgmistel juhtudel:
1.  Artiklis 6 osutatud menetluse läbiviimiseks esitab/esitavad asjaomane/asjaomased maksumaksja(d) nõuandekomisjonile või alternatiivsele vaidluste lahendamise komisjonile kogu teabe ja kõik tõendid või dokumendid, mis võivad otsuse seisukohast tähtsust omada. Maksumaksja(d) ja asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused esitavad nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni taotlusel mis tahes teabe, tõendid ja dokumendid. Sellise liikmesriigi pädevad asutused võivad aga keelduda nõuandekomisjonile teabe esitamisest järgmistel juhtudel:
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1
1.  Nõuandekomisjoni või alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon esitab asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele oma arvamuse hiljemalt kuus kuud pärast selle moodustamist.
1.  Nõuandekomisjon või alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon esitab asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele oma arvamuse hiljemalt kolm kuud pärast selle moodustamist.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2
2.  Nõuandekomisjon või alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon võtab oma arvamuse koostamisel arvesse kohaldatavaid siseriiklikke õigusnorme ja topeltmaksustamise vältimise lepinguid. Kui asjaomaste liikmesriikide vahel ei ole sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingut ega kokkulepet, võib nõuandekomisjon või alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon oma arvamuse koostamisel tugineda rahvusvahelistele maksutavadele, näiteks kõige ajakohasemale OECD näidislepingule.
2.  Nõuandekomisjon või alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon võtab oma arvamuse koostamisel arvesse kohaldatavaid siseriiklikke õigusnorme ja topeltmaksustamise vältimise lepinguid. Kui asjaomaste liikmesriikide vahel ei ole sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingut ega kokkulepet, võib nõuandekomisjon või alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon oma arvamuse koostamisel tugineda rahvusvahelistele maksutavadele, näiteks kõige ajakohasemale OECD näidislepingule ja kõige ajakohasemale ÜRO topeltmaksustamise vältimise näidiskonventsioonile.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1
1.  Pädevad asutused lepivad topeltmaksustamise kõrvaldamises kokku kuue kuu jooksul alates nõuandva komisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni arvamuse avaldamisest.
1.  Pädevad asutused lepivad topeltmaksustamise kõrvaldamises kokku kolme kuu jooksul alates nõuandva komisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni arvamuse avaldamisest.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3
3.  Liikmesriigid näevad ette, et iga pädev asutus edastab topeltmaksustamise kõrvaldamise lõpliku otsuse maksumaksjatele kolmekümne kalendripäeva jooksul alates selle vastuvõtmisest. Kui maksumaksjatele ei teatata otsusest kolmekümne kalendripäeva jooksul, võivad nad esitada kaebuse oma elu- või asukohaliikmesriigis vastavalt selles liikmesriigis kehtivatele õigusaktidele.
3.  Liikmesriigid näevad ette, et iga pädev asutus edastab topeltmaksustamise kõrvaldamise lõpliku otsuse maksumaksjatele kolmekümne kalendripäeva jooksul alates selle vastuvõtmisest. Kui maksumaksjale ei teatata sellest otsusest kolmekümne kalendripäeva jooksul, võib asjaomane maksumaksja esitada kaebuse oma elu- või asukohaliikmesriigis vastavalt selles liikmesriigis kehtivatele õigusaktidele.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2
2.  Vaidluse lahendamise algatamine vastastikuse kokkuleppe menetluses või vaidluse lahendamise menetluses ei takista liikmesriiki samas küsimuses algatamast või jätkamast kohtumenetlust või menetlust haldus- või kriminaalkaristuste määramiseks.
2.  Vaidluse lahendamise algatamine vastastikuse kokkuleppe menetluses või vaidluse lahendamise menetluses takistab liikmesriiki samas küsimuses algatamast või jätkamast kohtumenetlust või menetlust haldus- või kriminaalkaristuste määramiseks.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a
a)  artikli 3 lõikes 5 osutatud kuus kuud;
a)  artikli 3 lõikes 5 osutatud kolm kuud;
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b
b)  artikli 4 lõikes 1 osutatud kaks aastat.
b)  artikli 4 lõikes 1 osutatud üks aasta.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6
6.  Erandina artiklist 6 võivad asjaomased liikmesriigid keelduda võimaldamast vaidluste lahendamise menetluse algatamist maksupettuste, tahtliku tegevusetuse ja raske hooletuse korral.
6.  Erandina artiklist 6 võivad asjaomased liikmesriigid keelduda võimaldamast samas küsimuses vaidluste lahendamise menetluse algatamist maksupettuste (mille kohta on tehtud õiguslikult kehtiv otsus kriminaal- või haldusmenetluses), tahtliku tegevusetuse ja raske hooletuse korral.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2
2.  Pädevad asutused avaldavad artiklis 14 osutatud lõpliku otsuse kõigi asjaomaste maksumaksjate nõusolekul.
2.  Pädevad asutused avaldavad artiklis 14 osutatud lõpliku otsuse tervikuna. Kuid kui mõni maksumaksjatest väidab, et otsuse mõned konkreetsed punktid kujutavad endast tundlikku kaubandus-, tööstus- või kutsealast teavet, võtavad pädevad asutused neid väiteid arvesse ja avaldavad otsusest nii palju kui võimalik, kustutades tundlikud osad. Kaitstes maksumaksjate põhiseadusest tulenevaid õigusi, eriti mis puudutab teavet, mille avaldamine teeks selgelt ja ilmselt konkurentidele avalikuks tööstus- ja tundliku äriteabe, püüavad pädevad asutused tagada maksimaalse võimaliku läbipaistvuse lõpliku otsuse avaldamise teel.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1
Kui asjaomane maksumaksja ei nõustu lõpliku otsuse tervikuna avaldamisega, avaldavad pädevad asutused lõpliku otsuse kokkuvõtte, milles on esitatud järgmine: valdkond ja teema, kuupäev, asjaomased maksustamisperioodid, õiguslik alus, tegevusvaldkond, lõpliku lahenduse lühike kirjeldus.
välja jäetud
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4
4.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega lõigetes 2 ja 3 osutatud teabe edastamise tüüpvormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusega.
4.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega lõikes 2 osutatud teabe edastamise tüüpvormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5
5.  Pädevad asutused edastavad avaldatava teabe vastavalt lõikele 3 viivitamatult komisjonile.
5.  Pädevad asutused edastavad avaldatava teabe vastavalt lõikele 3 viivitamatult komisjonile. Komisjon teeb selle teabe üldkasutatavas andmevormingus kättesaadavaks keskselt hallataval veebilehel.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1
1.  Komisjon teeb internetis kättesaadavaks ja ajakohastab artikli 8 lõikes 4 osutatud tunnustatud sõltumatute isikute loetelu, märkides ära, kelle neist isikutest võib nimetada esimeheks. Nimetatud loetelu sisaldab ainult nende isikute nimesid.
1.  Komisjon teeb internetis avatud andmete vormingus kättesaadavaks ja ajakohastab artikli 8 lõikes 4 osutatud tunnustatud sõltumatute isikute loetelu, märkides ära, kelle neist isikutest võib nimetada esimeheks. Nimetatud loetelu sisaldab nende isikute nimesid, liikmesusteavet ja elulookirjeldusi ning teavet nende kvalifikatsiooni ja praktilise kogemuse kohta ning lisatakse ka deklaratsioonid võimalike huvide konfliktide kohta.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 a (uus)
Artikkel 21a
Läbivaatamine
… [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] alustab komisjon avalike konsultatsioonide ja pädevate asutustega läbi viidud arutelude põhjal käesoleva direktiivi kohaldamise ja kohaldamisala läbivaatamist. Samuti analüüsib komisjon, kas alalist laadi nõuandekomitee („alaline nõuandekomisjon“) suurendaks veelgi vaidluste lahendamise menetluste tulemuslikkust ja tõhusust.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab vajaduse korral õigusakti muutmise ettepanekut.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – jaotis 5 – rida 2 a (uus)
Gewerbesteuer
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – jaotis 12 – rida 2 a (uus)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0408.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0310.
(3) EÜT L 225, 20.8.1990, lk 10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika