Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0338(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0225/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0225/2017

Keskustelut :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Äänestykset :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0314

Hyväksytyt tekstit
PDF 466kWORD 59k
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismit EU:ssa *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. heinäkuuta 2017 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismeista Euroopan unionissa (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0686),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0035/2017),

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015(1) ja 6. heinäkuuta 2016(2) antamansa päätöslauselmat veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0225/2017),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

5.  kehottaa neuvostoa harkitsemaan mahdollisuutta poistaa asteittain kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23. heinäkuuta 1990 tehty yleissopimus(3) ehdotetun direktiivin hyväksymisen jälkeen ja siten vahvistamaan unionin koordinoitua lähestymistapaa riitojenratkaisuun ehdotetulla direktiivillä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Tilanteet, joissa eri jäsenvaltiot verottavat samaa tuloa tai pääomaa kahteen kertaan, voivat aiheuttaa vakavia verotuksellisia esteitä rajojen yli toimiville yrityksille. Ne aiheuttavat liiallisia verorasituksia ja todennäköisesti talouden vääristymistä ja tehottomuutta sekä vaikuttavat kielteisellä tavalla investointeihin rajojen yli ja kasvuun.
(1)  Oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen periaatteen mukaisesti kaikkien yritysten olisi maksettava veronsa siellä, missä voitot ja lisäarvo luodaan, mutta olisi välitettävä kaksinkertaista verotusta sekä verottamatta jättämistä. Tilanteet, joissa eri jäsenvaltiot verottavat samaa tuloa tai pääomaa kahteen kertaan, voivat aiheuttaa vakavia verotuksellisia esteitä rajojen yli toimiville yrityksille ja etupäässä pk‑yrityksille ja siten vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan. Ne aiheuttavat yrityksille liiallisia verorasituksia, oikeudellista epävarmuutta, tarpeettomia kustannuksia ja todennäköisesti talouden vääristymistä ja tehottomuutta. Lisäksi ne vaikuttavat kielteisellä tavalla investointeihin rajojen yli ja kasvuun.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Euroopan parlamentti antoi 25 päivänä marraskuuta 2015 päätöslauselman veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä ja asetti siinä kyseenalaiseksi kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen1 a (”välimiesmenettely-yleissopimuksen”) käyttökelpoisuuden ja katsoi, että tämä väline olisi muotoiltava uudelleen ja siitä olisi tehtävä entistä tehokkaampi tai se olisi korvattava unionin riitojenratkaisumekanismilla ja entistä tehokkaammilla vastavuoroisilla sopimusmenettelyillä. Euroopan parlamentti antoi 6 päivänä heinäkuuta 2016 päätöslauselman veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä, ja painotti siinä, että selkeän aikataulun asettaminen riitojenratkaisumekanismille on avain järjestelmien tehokkuuden parantamiseen.
___________
1 a EYVL L 225, 20.8.1990, s. 10.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)   Euroopan parlamentti hyväksyi 16 päivänä joulukuuta 2015 suosituksia komissiolle sisältäneen päätöslauselman läpinäkyvyyden, koordinoinnin ja lähentymisen lisäämisestä unionin yhtiöveropolitiikoissa ja kehotti siinä komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä rajaylittävien veroriitojen ratkaisemisen helpottamiseksi unionissa ja keskittymään kaksinkertaista verotusta koskevien tapausten lisäksi myös kaksinkertaiseen verottamatta jättämiseen. Päätöslauselmassa vaadittiin myös entistä selvempiä sääntöjä, tiukempia määräaikoja ja avoimuutta.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)
(1 c)   Pyrkimykset poistaa kaksinkertainen verotus ovat usein johtaneet ”kaksinkertaiseen verottamatta jättämiseen”, kun yritykset ovat veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen avulla onnistuneet jättämään voittonsa verotettaviksi niissä jäsenvaltioissa, joissa yhteisövero on lähellä nollaa. Tällainen nykykäytäntö vääristää kilpailua, haittaa kotimaisia yrityksiä ja heikentää verotusta kasvun ja työpaikkojen vahingoksi.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Tästä syystä on tarpeen, että unionissa on käytettävissä mekanismit kaksinkertaista verotusta koskevien riitojen ratkaisemisen varmistamiseksi ja kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi tosiasiallisesti.
(2)  Nykyiset riitojenratkaisumekanismit ovat liian pitkiä ja kalliita eivätkä ne aina johda sopimukseen, kun jotkut tapaukset eivät saa lainkaan tunnustusta. Jotkut yritykset hyväksyvät tällä hetkellä mieluummin kaksinkertaisen verotuksen kuin käyttävät rahaa ja aikaa hankaliin menettelyihin kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi. Tästä syystä on keskeistä, että unionissa on käytettävissä mekanismit kaksinkertaista verotusta koskevien riitojen tehokkaan, nopean ja toteuttamiskelpoisen ratkaisemisen varmistamiseksi ja kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi tosiasiallisesti ja nopeasti ja että verovelvollisille tiedotetaan säännöllisesti ja tehokkaasti.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Nykyiset kahdenvälisissä sopimuksissa määrätyt mekanismit eivät kaikissa tapauksissa poista ajoissa kaksinkertaista verotusta kokonaisuudessaan. Voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn yleissopimuksen (90/436/ETY)7, jäljempänä ’unionin välimiesmenettely-yleissopimus’, soveltamisala on suppea, sillä sitä sovelletaan ainoastaan siirtohinnoittelua koskeviin riitoihin ja voittojen jakamiseen kiinteille toimipaikoille. Unionin välimiesmenettely-yleissopimuksen täytäntöönpanon osana suoritetussa seurannassa kävi ilmi eräitä merkittäviä puutteita varsinkin menettelyn saatavuuden sekä menettelyn pituuden ja tosiasiallisen päätökseen saattamisen osalta.
(3)  Nykyiset kahdenvälisissä kaksinkertaista verotusta koskevissa sopimuksissa määrätyt mekanismit eivät kaikissa tapauksissa poista ajoissa kaksinkertaista verotusta kokonaisuudessaan. Kyseisissä sopimuksissa määrätyt mekanismit ovat usein pitkiä, kalliita, vaikeasti saatavilla, eivätkä aina johda sopimukseen. Unionin välimiesmenettely-yleissopimuksen soveltamisala on suppea, sillä sitä sovelletaan ainoastaan siirtohinnoittelua koskeviin riitoihin ja voittojen jakamiseen kiinteille toimipaikoille. Unionin välimiesmenettely-yleissopimuksen täytäntöönpanon osana suoritetussa seurannassa kävi ilmi eräitä merkittäviä puutteita varsinkin menettelyn saatavuuden, oikeussuojakeinojen puutteen, menettelyn pituuden sekä sen lopullisen, sitovan ja tosiasiallisen päätökseen saattamisen puuttumisen osalta. Kyseiset puutteet muodostavat investointien esteen, ja ne on poistettava.
_________________
7 EYVL L 225, 20.8.1990, s. 10.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)   Jotta voidaan luoda oikeudenmukainen, selkeä ja vakaa verotusympäristö ja vähentää veroriitoja sisämarkkinoilla, yhteisöveropolitiikkaa on lähennettävä edes tietyn vähimmäismäärän verran. Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotto komission ehdottamalla tavalla1 a on tehokkain keino poistaa yritysten kaksinkertaisen verotuksen riski.
______________
1 a Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) (COM(2016)0683).
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Oikeudenmukaisemman verotusympäristön luomiseksi läpinäkyvyyssääntöjä on parannettava ja veron kiertämisen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä lujitettava. Samalla on oikeudenmukaisen verojärjestelmän hengessä tarpeen varmistaa, että verovelvollisia ei veroteta kahteen kertaan samasta tulosta ja että riitojenratkaisumekanismit ovat kattavia, vaikuttavia ja kestäviä. Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismeja on tarpeen parantaa myös sen vuoksi, että voitaisiin vastata kaksin- tai monikertaiseen verotukseen liittyvien, mahdollisesti suuria summia koskevien riita-asioiden lisääntymisen riskiin, mikä on seurausta verohallintojen aiempaa säännöllisemmistä ja kohdennetummista tarkastuskäytänteistä.
(4)  Oikeudenmukaisemman verotusympäristön luomiseksi unionissa toimiville yrityksille läpinäkyvyyssääntöjä on parannettava ja veron kiertämisen ja välttelyn estämiseen tähtääviä toimenpiteitä lujitettava kansallisesti, unionissa ja koko maailmassa. Kaksinkertaisen verottamatta jättämisen välttäminen on säilytettävä unionin painopisteenä. Samalla on oikeudenmukaisen verojärjestelmän hengessä tarpeen varmistaa, että verovelvollisia ei veroteta kahteen kertaan samasta tulosta ja että riitojenratkaisumekanismit ovat kattavia, vaikuttavia ja kestäviä. Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismeja on erittäin tärkeää parantaa myös sen vuoksi, että voitaisiin vastata kaksin- tai monikertaiseen verotukseen liittyvien, mahdollisesti suuria summia koskevien riita-asioiden lisääntymisen riskiin, mikä on seurausta verohallintojen aiempaa säännöllisemmistä ja kohdennetummista tarkastuskäytänteistä.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Sen vuoksi on oikeudenmukaisen ja tehokkaan unionin yhtiöverojärjestelmän saavuttamiseksi välttämätöntä ottaa käyttöön vaikuttava ja tehokas veroriitojen ratkaisemisessa käytettävä järjestelmä, joka takaa oikeusvarmuuden ja yritystoimintaa suosivan ympäristön investoinneille. Kaksinkertaista verotusta koskevilla riitojenratkaisumekanismeilla olisi myös saatava aikaan yhdenmukaistettu ja läpinäkyvä kehys kaksinkertaiseen verotukseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi, mikä hyödyttäisi kaikkia verovelvollisia.
(5)  Sen vuoksi on oikeudenmukaisen ja tehokkaan unionin yhtiöverojärjestelmän saavuttamiseksi välttämätöntä ottaa käyttöön vaikuttava ja tehokas veroriitojen ratkaisemisessa käytettävä järjestelmä, joka takaa oikeusvarmuuden ja tukee investointeja. Jäsenvaltioiden olisi osoitettava toimivaltaisille viranomaisille riittävät henkilöstöresurssit sekä tekniset resurssit ja rahoitus tätä tarkoitusta varten.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Unionista voisi tulla esikuva ja maailmanlaajuinen johtaja verotuksen avoimuuden ja koordinoinnin alalla. Kaksinkertaista verotusta koskevilla riitojenratkaisumekanismeilla olisi siksi myös saatava aikaan yhdenmukaistettu ja läpinäkyvä kehys kaksinkertaiseen verotukseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi, mikä hyödyttäisi kaikkia verovelvollisia. Kaikki lopulliset päätökset olisi julkistettava kokonaan, ja komission olisi asetettava ne saataville yleisessä tietomuodossa myös keskitetysti hallinnoidulla verkkosivustolla, elleivät asianomaiset veronmaksajat ole osoittaneet, että päätöksen joitakin arkaluonteisia kaupallisia, teollisia tai ammatillisia tietoja ei pidä julkistaa. Lopullisten päätösten julkistaminen on yleisen edun mukaista, sillä se auttaa ymmärtämään, miten sääntöjä on tulkittava ja sovellettava. Tästä direktiivistä saadaan kaikki hyöty vain, jos myös kolmannet valtiot panevat täytäntöön vastaavia määräyksiä. Siksi komission olisi edistettävä myös kansainvälisellä tasolla sitovien riitojenratkaisumekanismien perustamista.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)   Tehokas kehys tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden ehdottaa riitojen ratkaisemiseksi vaihtoehtoisia mekanismeja, joissa otetaan entistä paremmin huomioon pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, erityispiirteet ja jotka voivat johtaa kustannusten pienenemiseen, byrokratian vähenemiseen, tehokkuuden lisääntymiseen ja kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen entistä nopeammin.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Kaksinkertainen verotus olisi poistettava menettelyllä, jonka ensimmäisessä vaiheessa asia saatetaan asianomaisten jäsenvaltioiden veroviranomaisten käsittelyyn riidan ratkaisemiseksi keskinäisellä sopimusmenettelyllä. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä tietyssä määräajassa, asia olisi saatettava käsittelyyn neuvoa-antavassa toimikunnassa tai vaihtoehtoisessa riitojenratkaisutoimikunnassa, joissa molemmissa on asianomaisten veroviranomaisten edustajia ja luotettaviksi tunnettuja riippumattomia henkilöitä. Veroviranomaisten olisi tehtävä lopullinen, sitova päätös neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan lausunnon perusteella.
(6)  Kaksinkertainen verotus olisi poistettava menettelyllä, joka on asianomaisten osapuolten kannalta yksinkertainen. Sen ensimmäisessä vaiheessa asia saatetaan asianomaisten jäsenvaltioiden veroviranomaisten käsittelyyn riidan ratkaisemiseksi keskinäisellä sopimusmenettelyllä. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä tietyssä määräajassa, asia olisi saatettava käsittelyyn neuvoa-antavassa toimikunnassa tai vaihtoehtoisessa riitojenratkaisutoimikunnassa, joissa molemmissa on asianomaisten veroviranomaisten edustajia ja luotettaviksi tunnettuja riippumattomia henkilöitä, joiden nimet ovat luotettaviksi tunnettujen riippumattomien henkilöiden julkisessa rekisterissä. Veroviranomaisten olisi tehtävä lopullinen, sitova päätös neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan lausunnon perusteella.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)   Tässä direktiivissä säädetty kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismissa on kyse muiden vaihtoehtojen ohella verovelvollisen riitojenratkaisusta. Tähän kuuluu keskinäinen sopimusmenettely kahdenvälisten kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten tai unionin välimiesmenettely-yleissopimuksen mukaisesti. Tässä direktiivissä säädettyä riitojenratkaisumekanismia olisi suosittava muihin vaihtoehtoihin nähden, sillä siinä annetaan riitojenratkaisua varten koordinoitu unionin laajuinen lähestymistapa, joka sisältää selvät ja toteuttamiskelpoiset määräykset, velvollisuuden poistaa kaksinkertainen verotus sekä määräajan.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)   Tällä hetkellä on epäselvää, mikä on tämän direktiivin suhde nykyisiin kahdenvälisten verosopimusten mukaisiin välimiesmenettelyihin ja nykyiseen unionin välimiesmenettely-yleissopimukseen. Näin ollen komission olisi selvitettävä kyseiset suhteet, niin että verovelvolliset voivat tarvittaessa valita tarkoituksenmukaisimman menettelyn.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)   Monissa kaksinkertaista verotusta koskevissa tapauksissa on mukana kolmansia maita. Näin ollen komission olisi pyrittävä luomaan maailmanlaajuinen kehys, mieluiten OECD:n puitteissa. Ennen tällaisen OECD:n kehyksen toteutumista komission olisi pyrittävä nykyisen vapaaehtoisen sopimusmenettelyn sijasta pakolliseen ja sitovaan sopimusmenettelyyn kaikissa tapauksissa, joihin voi liittyä rajatylittävää kaksinkertaista verotusta.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)   Direktiivin soveltamisalaa olisi laajennettava mahdollisimman pian. Direktiivissä annetaan kehys vain liiketoiminnasta saatujen voittojen kaksinkertaista verotusta koskevien riitojen ratkaisulle. Tulojen, kuten eläkkeiden ja palkkojen, kaksinkertaista verotusta koskevia riitoja ei ole sisällytetty direktiivin soveltamisalaan, vaikka niiden vaikutus yksityishenkilöihin voi olla merkittävä. Jäsenvaltioiden erilaiset verosopimuksen tulkinnat voivat johtaa taloudelliseen kaksinkertaiseen verotukseen, esimerkiksi jos toinen jäsenvaltio tulkitsee tulolähteen palkaksi ja toinen jäsenvaltion tulkitsee saman tulolähteen voitoksi. Näin ollen tuloverotuksen tulkintaerot jäsenvaltioiden välillä olisi myös sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Komission olisi tarkasteltava uudelleen tämän direktiivin soveltamista viiden vuoden kuluttua, ja jäsenvaltioiden olisi tuettava komissiota tässä uudelleentarkastelussa asianmukaisella tavalla,
(11)  Komission olisi tarkasteltava uudelleen tämän direktiivin soveltamista viiden vuoden kuluttua, ja tähän olisi sisällyttävä sen määrittäminen, sovelletaanko direktiiviä edelleen vai muutetaanko sitä. Jäsenvaltioiden olisi tuettava komissiota tässä uudelleentarkastelussa asianmukaisella tavalla. Komission olisi tarkastelunsa jälkeen esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus sekä arvio tämän direktiivin soveltamisalan laajentamisesta kattamaan kaikki rajatylittävät kaksinkertaisen verotuksen ja kaksinkertaisen verottamatta jättämisen tilanteet, ja sen olisi tarvittaessa esitettävä ehdotus lainsäädännön muuttamiseksi,
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Tämä direktiivi ei estä soveltamasta kansallista lainsäädäntöä tai kansainvälisten sopimusten määräyksiä silloin, kun se on tarpeen verovilpin, veropetoksen tai veron kiertämisen estämiseksi.
Tämä direktiivi ei estä soveltamasta kansallista lainsäädäntöä tai kansainvälisten sopimusten määräyksiä silloin, kun se on tarpeen verovilpin, veron välttelyn, veropetoksen tai veron kiertämisen estämiseksi.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Kaikki kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi joutuneet verovelvolliset ovat oikeutettuja jättämään kaksinkertaisen verotuksen ratkaisemista koskevan kantelun asianomaisen jäsenvaltion kullekin toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen ilmoitus kaksinkertaiseen verotukseen johtaneesta toimesta otettiin vastaan riippumatta siitä, käyttävätkö ne minkä tahansa asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä oikeussuojakeinoja vai eivät. Verovelvollisen on ilmoitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle osoittamassaan kantelussa, mitä muita jäsenvaltioita asia koskee.
1.  Kaikki kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi joutuneet verovelvolliset ovat oikeutettuja jättämään kaksinkertaisen verotuksen ratkaisemista koskevan kantelun asianomaisen jäsenvaltion kullekin toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen ilmoitus kaksinkertaiseen verotukseen johtaneesta toimesta otettiin vastaan riippumatta siitä, käyttävätkö ne minkä tahansa asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä oikeussuojakeinoja vai eivät. Verovelvollisen on jätettävä kantelu molemmille asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille samaan aikaan ja ilmoitettava kullekin asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle osoittamassaan kantelussa, mitä muita jäsenvaltioita asia koskee. Komissio ylläpitää kaikilla unionin kielillä toimivaa keskusyhteyspistettä, johon yleisön on helppo ottaa yhteys ja joka tarjoaa kunkin toimivaltaisen viranomaisen ajantasaiset yhteystiedot sekä kokonaiskuvan sovellettavasta unionin lainsäädännöstä ja verosopimuksista.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava ottaneensa kantelun vastaan yhden kuukauden kuluessa kantelun vastaanottamisesta. Niiden on ilmoitettava kantelun vastaanottamisesta myös muiden asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
2.  Jokaisen toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava kantelun vastaanottaminen ja ilmoitettava siitä muiden asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kahden viikon kuluessa kantelun vastaanottamisesta.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  nimi, osoite, verotunniste ja muut tarvittavat tiedot, joista voidaan yksilöidä kantelun toimivaltaisille viranomaisille esittänyt verovelvollinen (esittäneet verovelvolliset) ja mahdolliset muut verovelvolliset, joita asiaa koskee suoraan;
a)  nimi, osoite, verotunniste ja muut tarvittavat tiedot, joista voidaan yksilöidä kantelun toimivaltaisille viranomaisille esittänyt verovelvollinen (esittäneet verovelvolliset) ja kantelijan tietojen mukaan mahdolliset muut verovelvolliset, joita asiaa koskee suoraan;
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta
d)   sovellettavat kansalliset säännöt ja kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset;
Poistetaan.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta – iii alakohta
iii)  verovelvollisen sitoumus vastata mahdollisimman kattavalla ja nopealla tavalla kaikkiin asianmukaisiin toimivaltaisen viranomaisen esittämiin pyyntöihin ja antaa kaiken toimivaltaisten viranomaisten pyytämän asiakirja-aineiston;
iii)  verovelvollisen sitoumus vastata mahdollisimman kattavalla ja nopealla tavalla kaikkiin asianmukaisiin toimivaltaisen viranomaisen esittämiin pyyntöihin ja antaa kaiken toimivaltaisten viranomaisten pyytämän asiakirja-aineiston niin, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat asianmukaisesti huomioon mahdolliset pyydettyjen asiakirjojen saatavuutta koskevat rajoitukset ja ulkoiset viivytykset;
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta
f)  toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti pyytämät erityiset lisätiedot.
f)  toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti pyytämät erityiset lisätiedot, jotka ovat olennaisia veroriidan kannalta.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta
5.  Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä päätös verovelvollisen kantelun hyväksymisestä ja käsiteltäväksi ottamisesta kuuden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava päätöksestään verovelvollisille ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
5.  Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä päätös verovelvollisen kantelun hyväksymisestä ja käsiteltäväksi ottamisesta kolmen kuukauden kuluessa kantelun vastaanottamisesta ja ilmoitettava päätöksestään hänelle ja toisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kirjallisesti kahden viikon kuluessa.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Kun asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät hyväksyä kantelun 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti, niiden on pyrittävä poistamaan kaksinkertainen verotus keskinäistä sopimusmenettelyä noudattaen kahden vuoden kuluessa siitä, kun viimeisin ilmoitus jäsenvaltion päätöksestä hyväksyä kantelu otettiin vastaan.
Kun asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät hyväksyä kantelun 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti, niiden on pyrittävä poistamaan kaksinkertainen verotus keskinäistä sopimusmenettelyä noudattaen vuoden kuluessa siitä, kun viimeisin ilmoitus jäsenvaltion päätöksestä hyväksyä kantelu otettiin vastaan.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa voidaan pidentää enintään kuudella kuukaudella asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, jos pyynnön esittävä toimivaltainen viranomainen antaa perustelut kirjallisena. Pidennys edellyttää verovelvollisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vuoden määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella kuukaudella asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, jos pyynnön esittävä toimivaltainen viranomainen antaa perustelut kirjallisena. Pidennys edellyttää verovelvollisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat päässeet sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, asianomaisen jäsenvaltion kunkin toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kyseinen sopimus verovelvolliselle päätöksenä, joka sitoo viranomaisia ja jonka nojalla verovelvollinen voi saattaa oikeutensa voimaan, edellyttäen että verovelvollinen luopuu oikeudesta kaikkiin kansallisiin oikeussuojakeinoihin. Kyseinen päätös on pantava täytäntöön asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti säädetyistä määräajoista riippumatta.
3.  Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat päässeet sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, asianomaisen jäsenvaltion kunkin toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kyseinen sopimus verovelvolliselle viiden päivän kuluessa päätöksenä, joka sitoo viranomaisia ja jonka nojalla verovelvollinen voi saattaa oikeutensa voimaan, edellyttäen että verovelvollinen luopuu oikeudesta kaikkiin kansallisiin oikeussuojakeinoihin. Kyseinen päätös on pantava täytäntöön viipymättä asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti säädetyistä määräajoista riippumatta.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Kun asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 1 kohdassa säädetyssä määräajassa päässeet sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta, kunkin asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta verovelvollisille ja kerrottava syyt siihen, miksi sopimukseen ei päästy.
4.  Kun asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 1 kohdassa säädetyssä määräajassa päässeet sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta, kunkin asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta verovelvollisille kahden viikon kuluessa ja kerrottava syyt siihen, miksi sopimukseen ei päästy, sekä ilmoitettava muutoksenhakua koskevat vaihtoehdot ja muutoksenhakuelinten yhteystiedot.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää hylätä kantelun, kun kantelua ei voida ottaa käsiteltäväksi tai kyseessä ei ole kaksinkertainen verotus tai kun 3 artiklan 1 kohdassa säädettyä kolmen vuoden määräaikaa ei ole noudatettu.
1.  Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää hylätä kantelun, kun kantelua ei voida ottaa käsiteltäväksi tai kyseessä ei ole kaksinkertainen verotus tai kun 3 artiklan 1 kohdassa säädettyä kolmen vuoden määräaikaa ei ole noudatettu. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava verovelvolliselle kantelun hylkäyksen syistä.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Kun asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tehneet päätöstä kantelusta kuuden kuukauden kuluessa verovelvollisen kantelun vastaanottamisesta, kantelu on katsottava hylätyksi.
2.  Kun asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tehneet päätöstä kantelusta kolmen kuukauden kuluessa verovelvollisen kantelun vastaanottamisesta, kantelu on katsottava hylätyksi ja verovelvolliselle on ilmoitettava päätöksestä kuukauden kuluessa mainitusta kolmen kuukauden kaudesta.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Kun kantelu hylätään, verovelvollisella on oikeus hakea muutosta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten päätökseen kansallisten sääntöjen mukaisesti.
3.  Jos kantelu hylätään, verovelvollisella on oikeus hakea muutosta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten päätökseen kansallisten sääntöjen mukaisesti. Verovelvollisella on oikeus hakea muutosta kummalta toimivaltaiselta viranomaiselta tahansa. Sen toimivaltaisen viranomaisen, jolta muutosta haetaan, on ilmoitettava muutoksenhausta toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, ja näiden kahden toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä yhteistyötä muutoshakemuksen käsittelyssä. Pk‑yritysten tapauksessa kantelun alun perin hylänneen toimivaltaisen viranomaisen on maksettava kustannukset, jos asia ratkaistaan muutoksenhaussa verovelvollisen hyväksi.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Neuvoa-antavan toimikunnan on tehtävä päätös kantelun ottamisesta käsiteltäväksi ja hyväksymisestä kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona ilmoitus otettiin vastaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viimeisimmästä päätöksestä hylätä kantelu 5 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos mistään päätöksestä ei ole ilmoitettu kuuden kuukauden määräajan kuluessa, kantelu katsotaan hylätyksi.
Neuvoa-antavan toimikunnan on tehtävä päätös kantelun ottamisesta käsiteltäväksi ja hyväksymisestä kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona ilmoitus otettiin vastaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viimeisimmästä päätöksestä hylätä kantelu 5 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos mistään päätöksestä ei ole ilmoitettu kolmen kuukauden määräajan kuluessa, kantelu katsotaan hylätyksi.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Kun neuvoa-antava toimikunta vahvistaa kaksinkertaisen verotuksen olemassaolon ja kantelun käsiteltäväksi ottamisen, 4 artiklassa säädetty keskinäinen sopimusmenettely on pantava vireille jonkin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kyseisestä pyynnöstä neuvoa-antavalle toimikunnalle, muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja verovelvollisille. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn kahden vuoden määräajan kuluminen alkaa päivänä, jona neuvoa-antava toimikunta tekee päätöksen kantelun hyväksymisestä ja käsiteltäväksi ottamisesta.
Kun neuvoa-antava toimikunta vahvistaa kaksinkertaisen verotuksen olemassaolon ja kantelun käsiteltäväksi ottamisen, 4 artiklassa säädetty keskinäinen sopimusmenettely on pantava vireille jonkin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kyseisestä pyynnöstä neuvoa-antavalle toimikunnalle, muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja verovelvollisille. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn vuoden määräajan kuluminen alkaa päivänä, jona neuvoa-antava toimikunta tekee päätöksen kantelun hyväksymisestä ja käsiteltäväksi ottamisesta.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisten on asetettava neuvoa-antava toimikunta, kun ne eivät ole päässeet keskinäisessä sopimusmenettelyssä sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 4 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa.
Jos asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät ole päässeet keskinäisessä sopimusmenettelyssä sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 4 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa, neuvoa-antavan antavan toimikunnan on annettava 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti lausunto kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Neuvoa-antava toimikunta on asetettava 50 kalenteripäivän kuluessa 3 artiklan 5 kohdassa säädetyn kuuden kuukauden määräajan päättymisestä, jos neuvoa-antava toimikunta perustetaan 1 kohdan mukaisesti.
Neuvoa-antava toimikunta on asetettava kuukauden kuluessa 3 artiklan 5 kohdassa säädetyn kolmen kuukauden määräajan päättymisestä, jos neuvoa-antava toimikunta perustetaan 1 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Neuvoa-antava toimikunta on asetettava 50 kalenteripäivän kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan päättymisestä, jos neuvoa-antava toimikunta perustetaan 2 kohdan mukaisesti.
Neuvoa-antava toimikunta on asetettava kuukauden kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan päättymisestä, jos neuvoa-antava toimikunta perustetaan 2 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole nimittänyt vähintään yhtä luotettavaksi tunnettua riippumatonta, pätevää henkilöä ja hänen varajäsentä, verovelvollinen voi pyytää kyseisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta nimittämään riippumattoman henkilön ja varajäsenen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta luettelosta.
Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole nimittänyt vähintään yhtä luotettavaksi tunnettua riippumatonta, pätevää henkilöä ja hänen varajäsentä, verovelvollinen voi pyytää kyseisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta nimittämään riippumattoman henkilön ja varajäsenen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta luettelosta kolmen kuukauden kuluessa.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Jos yhdenkään asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tehneet tätä, verovelvollinen voi pyytää kunkin jäsenvaltion toimivaltaisia tuomioistuimia nimittämään kaksi luotettaviksi tunnettua riippumatonta henkilöä toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti. Näin nimitetyt luotettaviksi tunnetut riippumattomat henkilöt nimittävät puheenjohtajan arpomalla sellaisten riippumattomien henkilöiden luettelosta, jotka ovat 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti päteviä toimimaan puheenjohtajana.
Jos yhdenkään asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tehneet tätä, verovelvollinen voi pyytää kunkin jäsenvaltion toimivaltaisia tuomioistuimia nimittämään kaksi luotettaviksi tunnettua riippumatonta henkilöä 8 artiklan 4 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti. Komission on asetettava kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten tuomioistuinten tiedot selvästi saataville keskusyhteyspisteen verkkosivustolle kaikilla unionin virallisilla kielillä. Näin nimitetyt luotettaviksi tunnetut riippumattomat henkilöt nimittävät puheenjohtajan arpomalla sellaisten riippumattomien henkilöiden luettelosta, jotka ovat 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti päteviä toimimaan puheenjohtajana.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdan mukainen riippumattomien henkilöiden ja niiden varajäsenten nimittäminen siirretään jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 50 päivän määräaika on päättynyt, ja kahden viikon kuluessa kyseisen määräajan päättymisestä.
2.  Edellä 1 kohdan mukainen riippumattomien henkilöiden ja niiden varajäsenten nimittäminen siirretään jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kuukauden määräaika on päättynyt, ja kahden viikon kuluessa kyseisen määräajan päättymisestä.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Toimivaltaisen tuomioistuimen on tehtävä 1 kohdan mukainen päätös ja ilmoitettava siitä hakijalle. Jos jäsenvaltiot eivät nimitä riippumattomia henkilöitä, toimivaltainen tuomioistuin soveltaa samaa menettelyä kuin välimiesmenettelyä siviili- ja kaupallisissa asioissa koskevien kansallisten sääntöjen mukaisesti sovelletaan silloin, kun tuomioistuin nimittää välimiehiä, koska osapuolet eivät ole päässeet asiasta yhteisymmärrykseen. Toimivaltaisen tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta niille toimivaltaisille viranomaisille, jotka alun perin olivat jättäneet neuvoa-antavan toimikunnan asettamatta. Kyseisellä jäsenvaltiolla on oikeus hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen, jos tämä sallitaan kansallisessa lainsäädännössä. Hylkäämistapauksessa hakijalla on oikeus hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen kansallisia menettelysääntöjä noudattaen.
3.  Toimivaltaisen tuomioistuimen on tehtävä 1 kohdan mukainen päätös ja ilmoitettava siitä hakijalle kuukauden kuluessa. Jos jäsenvaltiot eivät nimitä riippumattomia henkilöitä, toimivaltainen tuomioistuin soveltaa samaa menettelyä kuin välimiesmenettelyä siviili- ja kaupallisissa asioissa koskevien kansallisten sääntöjen mukaisesti sovelletaan silloin, kun tuomioistuin nimittää välimiehiä, koska osapuolet eivät ole päässeet asiasta yhteisymmärrykseen. Toimivaltaisen tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta niille toimivaltaisille viranomaisille, jotka alun perin olivat jättäneet neuvoa-antavan toimikunnan asettamatta. Kyseisellä jäsenvaltiolla on oikeus hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen, jos tämä sallitaan kansallisessa lainsäädännössä. Hylkäämistapauksessa hakijalla on oikeus hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen kansallisia menettelysääntöjä noudattaen.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  yksi tai kaksi luotettavaksi tunnettua riippumatonta henkilöä, jotka kukin toimivaltainen viranomainen nimittää 4 kohdassa tarkoitetusta henkilöiden luettelosta.
c)  yksi tai kaksi luotettavaksi tunnettua riippumatonta henkilöä, jotka kukin toimivaltainen viranomainen nimittää 4 kohdassa tarkoitetusta henkilöiden luettelosta, lukuun ottamatta oman jäsenvaltion ehdottamia henkilöitä.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltiot voivat päättää nimittää ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut edustajat pysyvästi.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  kyseinen henkilö omistaa tai on omistanut suuren osan yhdestä tai kustakin verovelvollisesta tai hän on tai on ollut verovelvollisen tai verovelvollisten työntekijä tai neuvonantaja
b)  kyseinen henkilö tai hänen sukulaisensa omistaa tai on omistanut suuren osan yhdestä tai kustakin verovelvollisesta tai hän on tai on ollut verovelvollisen tai verovelvollisten työntekijä tai neuvonantaja
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Luotettaviksi tunnettujen riippumattomien henkilöiden on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia ja asuttava unionissa. Heidän on oltava päteviä ja itsenäisiä.
Luotettaviksi tunnettujen riippumattomien henkilöiden on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia ja asuttava unionissa, mieluiten verooikeuden alalla työskenteleviä virkamiehiä tai hallinto-oikeuden jäseniä. Heidän on oltava päteviä, itsenäisiä, puolueettomia ja luotettavia.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä luotettaviksi tunnettujen riippumattomien henkilöiden nimet. Jäsenvaltiot voivat eritellä kyseisessä ilmoituksessa, ketkä nimeämistään viidestä henkilöstä voidaan nimittää puheenjohtajaksi. Niiden on myös annettava komissiolle täydelliset ja ajantasaiset tiedot kyseisten henkilöiden ammatillisesta ja akateemisesta taustasta, pätevyydestä, asiantuntevuudesta ja eturistiriidoista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä muutoksista riippumattomien henkilöiden luetteloon.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä luotettaviksi tunnettujen riippumattomien henkilöiden nimet. Jäsenvaltioiden on eriteltävä kyseisessä ilmoituksessa, ketkä nimeämistään viidestä henkilöstä voidaan nimittää puheenjohtajaksi. Niiden on myös annettava komissiolle täydelliset ja ajantasaiset tiedot kyseisten henkilöiden ammatillisesta ja akateemisesta taustasta, pätevyydestä, asiantuntevuudesta ja eturistiriidoista. Kyseisiä tietoja päivitetään, jos riippumattomien henkilöiden ansioluettelot muuttuvat. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä muutoksista riippumattomien henkilöiden luetteloon.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Komissiolle on annettava valta tarkastaa kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tiedot jäsenvaltioiden nimeämistä luotettaviksi tunnetuista riippumattomista henkilöistä. Tällaiset tarkastukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tiedot on saatu jäsenvaltioista. Jos komissio epäilee nimetyn henkilön riippumattomuutta, se voi pyytää jäsenvaltiota antamaan lisätietoja, ja jos epäilyksiä jää jäljelle, se voi pyytää jäsenvaltiota poistamaan henkilön luettelosta ja nimeämään jonkun toisen.
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Luotettaviksi tunnettujen riippumattomien henkilöiden luettelon on oltava julkisesti saatavilla.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia asettavansa neuvoa-antavan toimikunnan asemesta vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan lausunnon antamiseksi kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 13 artiklan mukaisesti.
1.  Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia asettavansa neuvoa-antavan toimikunnan asemesta vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan lausunnon antamiseksi kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 13 artiklan mukaisesti. Vaihtoehtoista riitojenratkaisutoimikuntaa on kuitenkin käytettävä niin harvoin kuin mahdollista.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan kokoonpano ja muoto voivat olla erilaiset kuin neuvoa-antavalla toimikunnalla, ja se voi soveltaa sovittelu-, välitys-, asiantuntemus- ja arviointimenettelyä tai muita riitojenratkaisuprosesseja ja -tekniikkoja riidan ratkaisemiseksi.
2.  Vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan kokoonpano ja muoto voivat olla erilaiset kuin neuvoa-antavalla toimikunnalla, ja se voi soveltaa sovittelu-, välitys-, asiantuntemus- ja arviointimenettelyä tai muita tehokkaita ja tunnustettuja riitojenratkaisuprosesseja ja ‑tekniikkoja riidan ratkaisemiseksi.
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta
4.  Vaihtoehtoiseen riitojenratkaisutoimikuntaan sovelletaan 11–15 artiklaa, lukuun ottamatta 13 artiklan 3 kohdassa säädettyjä määräenemmistösääntöjä. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia erilaiset määräenemmistösäännöt vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan toimintasäännöissä.
4.  Vaihtoehtoiseen riitojenratkaisutoimikuntaan sovelletaan 11–15 artiklaa, lukuun ottamatta 13 artiklan 3 kohdassa säädettyjä määräenemmistösääntöjä. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia erilaiset määräenemmistösäännöt vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan toimintasäännöissä edellyttäen, että riitoja ratkaisemaan nimettyjen henkilöiden riippumattomuus ja esteettömyys taataan.
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kukin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 6 artiklan 4 kohdassa säädetyn 50 kalenteripäivän määräajan kuluessa verovelvolliselle seuraavat:
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kukin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 6 artiklan 4 kohdassa säädetyn kuukauden määräajan kuluessa verovelvolliselle seuraavat:
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu päivämäärä on vahvistettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan asettamisesta.
Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu päivämäärä on vahvistettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan asettamisesta.
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kun toimintasäännöistä ei ole ilmoitettu verovelvollisille tai niitä ei ole ilmoitettu kokonaisuudessaan, riippumattomien henkilöiden ja puheenjohtajan on täydennettävä toimintasääntöjä liitteen II mukaisesti ja lähetettävä ne verovelvolliselle kahden viikon kuluessa 6 artiklan 4 kohdassa säädetyn 50 kalenteripäivän pituisen määräajan päättymisestä. Kun riippumattomat henkilöt ja puheenjohtaja ovat eri mieltä toimintasäännöistä tai eivät ilmoita niitä verovelvollisille, verovelvolliset voivat siirtää asian asuin- tai sijoittautumisvaltionsa toimivaltaisen tuomioistuimen käsittelyyn oikeudellisten seurausten vahvistamiseksi ja toimintasääntöjen panemiseksi täytäntöön.
3.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kun toimintasäännöistä ei ole ilmoitettu verovelvollisille tai niitä ei ole ilmoitettu kokonaisuudessaan, riippumattomien henkilöiden ja puheenjohtajan on täydennettävä toimintasääntöjä liitteen II mukaisesti ja lähetettävä ne verovelvolliselle kahden viikon kuluessa 6 artiklan 4 kohdassa säädetyn kuukauden pituisen määräajan päättymisestä. Kun riippumattomat henkilöt ja puheenjohtaja ovat eri mieltä toimintasäännöistä tai eivät ilmoita niitä verovelvollisille, verovelvolliset voivat siirtää asian asuin- tai sijoittautumisvaltionsa toimivaltaisen tuomioistuimen käsittelyyn oikeudellisten seurausten vahvistamiseksi ja toimintasääntöjen panemiseksi täytäntöön.
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Edellä 6 artiklassa tarkoitetun menettelyn soveltamiseksi asianomainen verovelvollinen voi (asianomaiset verovelvolliset voivat) antaa neuvoa-antavalle toimikunnalle tai vaihtoehtoiselle riitojenratkaisutoimikunnalle kaikki tiedot, todisteet tai asiakirjat, joilla voi olla merkitystä päätöksen tekemisessä. Verovelvollisen (verovelvollisten) ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava kaikki tiedot, todisteet tai asiakirjat neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan pyynnöstä. Tällaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin kieltäytyä antamasta tietoja neuvoa-antavalle toimikunnalle jossakin seuraavista tapauksista:
1.  Edellä 6 artiklassa tarkoitetun menettelyn soveltamiseksi asianomaisen verovelvollisen tai asianomaisten verovelvollisten on annettava neuvoa-antavalle toimikunnalle tai vaihtoehtoiselle riitojenratkaisutoimikunnalle kaikki tiedot, todisteet tai asiakirjat, joilla voi olla merkitystä päätöksen tekemisessä. Verovelvollisen tai verovelvollisten ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava kaikki tiedot, todisteet tai asiakirjat neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan pyynnöstä. Tällaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin kieltäytyä antamasta tietoja neuvoa-antavalle toimikunnalle jossakin seuraavista tapauksista:
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
1.  Neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan on annettava asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille lausuntonsa kuuden kuukauden kuluessa toimikunnan asettamispäivästä.
1.  Neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan on annettava asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa toimikunnan asettamispäivästä.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Kun neuvoa-antava toimikunta tai vaihtoehtoinen riitojenratkaisutoimikunta laatii lausuntoaan, sen on otettava huomioon sovellettava kansalliset säännöt ja kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset. Jos asianomaisten jäsenvaltioiden välillä ei ole kaksinkertaista verotusta koskevaa sopimusta, neuvoa-antava toimikunta tai vaihtoehtoinen riitojenratkaisutoimikunta voi lausuntoa laatiessaan viitata verotukseen liittyviin kansainvälisiin käytänteisiin, kuten viimeisimpään OECD:n malliverosopimukseen.
2.  Kun neuvoa-antava toimikunta tai vaihtoehtoinen riitojenratkaisutoimikunta laatii lausuntoaan, sen on otettava huomioon sovellettava kansalliset säännöt ja kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset. Jos asianomaisten jäsenvaltioiden välillä ei ole kaksinkertaista verotusta koskevaa sopimusta, neuvoa-antava toimikunta tai vaihtoehtoinen riitojenratkaisutoimikunta voi lausuntoa laatiessaan viitata verotukseen liittyviin kansainvälisiin käytänteisiin, kuten viimeisimpään OECD:n malliverosopimukseen ja viimeisimpään kaksinkertaista verotusta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien malliyleissopimukseen.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Toimivaltaisten viranomaisten on sovittava kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta kuuden kuukauden kuluessa neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan lausunnon ilmoittamisesta.
1.  Toimivaltaisten viranomaisten on sovittava kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta kolmen kuukauden kuluessa neuvoa-antavan toimikunnan tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisutoimikunnan lausunnon ilmoittamisesta.
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kunkin toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskeva lopullinen päätös verovelvollisille 30 kalenteripäivän kuluessa sen tekemisestä. Jos verovelvolliselle ei ole ilmoitettu päätöksestä 30 kalenteripäivän kuluessa, verovelvollinen voi hakea muutosta asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltiossaan kansallisten sääntöjen mukaisesti.
3.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kunkin toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskeva lopullinen päätös verovelvollisille 30 kalenteripäivän kuluessa sen tekemisestä. Jos verovelvolliselle ei ole ilmoitettu mainitusta päätöksestä 30 kalenteripäivän kuluessa, verovelvollinen voi hakea muutosta asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltiossaan kansallisten sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta
2.  Riidan saattaminen keskinäiseen sopimusmenettelyyn tai riitojenratkaisumenettelyyn ei estä jäsenvaltiota aloittamasta tai jatkamasta samaa asiaa koskevaa oikeudenkäyntiä tai menettelyä hallinnollisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten määräämiseksi.
2.  Riidan saattaminen keskinäiseen sopimusmenettelyyn tai riitojenratkaisumenettelyyn estää jäsenvaltiota aloittamasta tai jatkamasta samaa asiaa koskevaa oikeudenkäyntiä tai menettelyä hallinnollisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten määräämiseksi.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kuuden kuukauden määräaika;
a)  3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kolmen kuukauden määräaika;
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kahden vuoden määräaika.
b)  4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vuoden määräaika.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta
6.  Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot voivat evätä pääsyn riitojenratkaisumenettelyyn silloin, kun kyseessä on veropetos, tahallinen laiminlyönti tai törkeä huolimattomuus.
6.  Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot voivat evätä pääsyn riitojenratkaisumenettelyyn silloin, kun kyseessä on rikosoikeudellisessa menettelyssä tai hallintomenettelyssä lainvoimaisella tuomiolla toteen näytetty veropetos, tahallinen laiminlyönti tai törkeä huolimattomuus samassa asiassa.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta
2.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava 14 artiklassa tarkoitettu lopullinen päätös, jos kaikki asianomaiset verovelvolliset antavat suostumuksensa.
2.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava 14 artiklassa tarkoitettu lopullinen päätös kokonaan. Jos joku verovelvollisista kuitenkin väittää, että jotkut päätöksen kohdat sisältävät arkaluontoista kaupallista, teollista tai ammatillista tietoa, toimivaltaisten viranomaisten on otettava väitteet huomioon ja julkaistava päätöksestä mahdollisimman paljon tietoja poistaen arkaluontoiset kohdat. Samalla kun suojataan verovelvollisten perustuslaillisia oikeuksia etenkin sellaisten tietojen osalta, joiden julkaiseminen paljastaisi selvästi ja ilmeisesti teollisesti ja kaupallisesti arkaluonteisia tietoja kilpailijoille, toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä takaamaan mahdollisimman suuri avoimuus julkaisemalla lopullinen päätös.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Kun verovelvollinen ei anna suostumusta koko lopullisen päätöksen julkaisemiseen, toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava lopullisesta päätöksestä tiivistelmä, jossa on kuvaus asiasta ja kohteesta, päivämäärä, asianomaiset tilikaudet, oikeusperusta, tuotannonala ja lyhyt kuvaus lopputuloksesta.
Poistetaan.
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta
4.  Komissio vahvistaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisessa käytettävät vakiolomakkeet täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset on annettava 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
4.  Komissio vahvistaa 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisessa käytettävät vakiolomakkeet täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset on annettava 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta
5.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava julkaistavat tiedot komissiolle viipymättä 3 kohdan mukaisesti.
5.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava julkaistavat tiedot komissiolle viipymättä 3 kohdan mukaisesti. Komissio asettaa nämä tiedot saataville yleisesti käytetyssä tietomuodossa keskitetysti hallinnoidulla verkkosivustolla.
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta
1.  Komissio asettaa verkkoon saataville ja pitää ajan tasalla 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun luotettaviksi tunnettujen riippumattomien henkilöiden luettelon, jossa ilmoitetaan, ketkä henkilöt voidaan nimittää puheenjohtajaksi. Luettelossa on ainoastaan näiden henkilöiden nimet.
1.  Komissio asettaa verkkoon saataville avoimessa tietomuodossa ja pitää ajan tasalla 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun luotettaviksi tunnettujen riippumattomien henkilöiden luettelon, jossa ilmoitetaan, ketkä henkilöt voidaan nimittää puheenjohtajaksi. Luettelossa on näiden henkilöiden nimet, sidonnaisuudet, ansioluettelot sekä tiedot heidän pätevyydestään ja käytännön kokemuksesta, ja sen liitteenä toimitetaan ilmoitukset mahdollisista eturistiriidoista.
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
21 a artikla (uusi)
21 a artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio aloittaa viimeistääm … päivänä …kuuta … [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] julkisen kuulemisen ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tämän direktiivin soveltamisen ja soveltamisalan uudelleentarkastelun. Komissio arvioi myös parantaisiko pysyväksi tarkoitettu neuvoa-antava komitea (”pysyvä neuvoa-antava toimikunta”) riitojenratkaisumenettelyjen vaikuttavuutta ja tehokuutta.
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja tarvittaessa ehdotuksen lainsäädännön muuttamiseksi.
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – otsikko 5 – 2 a rivi (uusi)
Gewerbesteuer
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – otsikko 12 – 2 a rivi (uusi)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0408.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0310.
(3)EYVL L 225, 20.8.1990, s. 10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö