Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0338(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0225/2017

Teksty złożone :

A8-0225/2017

Debaty :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Głosowanie :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0314

Teksty przyjęte
PDF 648kWORD 64k
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg
Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0686),

–  uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0035/2017),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 listopada 2015 r.(1) i z dnia 6 lipca 2016 r.(2) w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0225/2017),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zwraca się do Rady o uwzględnienie możliwości stopniowego uchylenia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych(3) po przyjęciu proponowanej dyrektywy i wzmocnienia w ten sposób skoordynowanego unijnego podejścia do rozstrzygania sporów za pomocą tej dyrektywy;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  Sytuacje, w których różne państwa członkowskie nakładają podatek od tego samego dochodu lub kapitału dwa razy, mogą powodować poważne przeszkody podatkowe dla przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną. Stanowią nadmierne obciążenie podatkowe dla przedsiębiorstw i są prawdopodobną przyczyną zakłóceń gospodarczych i obniżenia wydajności, a ponadto negatywnie wpływają na transgraniczne inwestycje i wzrost.
(1)  Zgodnie z zasadą sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania wszystkie przedsiębiorstwa muszą płacić podatki w odpowiedniej wysokości w miejscu, w którym osiągają zyski, należy jednak unikać podwójnego opodatkowania i podwójnego nieopodatkowania. Sytuacje, w których różne państwa członkowskie nakładają podatek od tego samego dochodu lub kapitału dwa razy, mogą powodować poważne przeszkody podatkowe, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną, i tym samym negatywnie wpływać na prawidłowość funkcjonowania rynku wewnętrznego. Stanowią nadmierne obciążenie podatkowe, powodują brak pewności prawa i generują zbędne koszty dla przedsiębiorstw oraz są prawdopodobną przyczyną zakłóceń gospodarczych i obniżenia wydajności. Ponadto negatywnie wpływają na transgraniczne inwestycje i wzrost gospodarczy.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  W dniu 25 listopada 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, w której zakwestionował przydatność Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych1a („unijnej konwencji arbitrażowej”) oraz uznał, że należy zmienić ten instrument i uczynić go skuteczniejszym bądź też zastąpić unijnym mechanizmem rozwiązywania sporów wyposażonym w skuteczniejsze procedury wzajemnego porozumiewania. W dniu 6 lipca 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, w której podkreślił, że ustanowienie jasnych ram czasowych dla procedur rozstrzygania sporów ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia efektywności tych systemów.
___________
1a Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 10.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)
(1b)   W dniu 16 grudnia 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję z zaleceniami dla Komisji dotyczącymi wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii, w której wezwał Komisję, aby zaproponowała przepisy mające służyć usprawnieniu mechanizmów rozstrzygania transgranicznych sporów podatkowych w Unii, koncentrując się nie tylko na sprawach dotyczących podwójnego opodatkowania, ale także na sprawach dotyczących podwójnego nieopodatkowania. Parlament apelował także o bardziej doprecyzowane przepisy, bardziej rygorystyczne harmonogramy i przejrzystość.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 c (nowy)
(1c)   Próby wyeliminowania podwójnego opodatkowania często prowadziły do powstawania sytuacji „podwójnego nieopodatkowania”, w której przedsiębiorstwa, wykorzystując praktykę erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, zapewniały sobie opodatkowanie zysków w tych państwach członkowskich, w których podatki od osób prawnych są na poziomie bliskim zeru. Ta utrzymująca się praktyka zakłóca konkurencję, szkodzi przedsiębiorstwom krajowym i osłabia system opodatkowania, odbijając się negatywnie na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  Z tego względu konieczne jest, by dostępne w Unii mechanizmy zapewniały rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i skuteczne wyeliminowanie podwójnego opodatkowania.
(2)  Obecne procedury rozstrzygania sporów są zbyt długotrwałe, kosztowne i często nie kończą się osiągnięciem porozumienia, a niektóre sprawy w ogóle nie są rozpatrywane. Niektóre przedsiębiorstwa są obecnie skłonne raczej zaakceptować podwójne opodatkowanie niż tracić pieniądze i czas na uciążliwe procedury mające wyeliminować podwójne opodatkowanie. Z tego względu podstawowe znaczenie ma to, by dostępne w Unii mechanizmy zapewniały skuteczne, szybkie i możliwe do wyegzekwowania rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz skuteczne i terminowe wyeliminowanie podwójnego opodatkowania, przy czym podatnikom należy regularnie i skutecznie przekazywać informacje na ten temat.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Obecnie istniejące mechanizmy przewidziane w dwustronnych konwencjach podatkowych nie zapewniają pełnego uwolnienia od podwójnego opodatkowania w odpowiednim czasie we wszystkich przypadkach. Obowiązująca Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EWG)7 („unijna konwencja arbitrażowa”) ma ograniczony zakres, albowiem ma zastosowanie tylko do sporów dotyczących cen transferowych oraz do przypisania zysków stałym zakładom. Monitorowanie przeprowadzane w ramach wdrożenia unijnej konwencji arbitrażowej ujawniło pewne istotne niedociągnięcia, w szczególności pod względem dostępu do procedury oraz czasu trwania i skutecznego zamknięcia procedury.
(3)  Obecnie istniejące mechanizmy przewidziane w dwustronnych konwencjach dotyczących podwójnego opodatkowania nie zapewniają pełnego uwolnienia od podwójnego opodatkowania w odpowiednim czasie we wszystkich przypadkach. Mechanizmy przewidziane w tych konwencjach okazują się w wielu przypadkach długotrwałe, kosztowne, trudno dostępne i nie zawsze prowadzą do porozumienia. Unijna konwencja arbitrażowa ma ograniczony zakres, albowiem ma zastosowanie tylko do sporów dotyczących cen transferowych oraz do przypisania zysków stałym zakładom. Monitorowanie przeprowadzane w ramach wdrożenia unijnej konwencji arbitrażowej ujawniło pewne istotne niedociągnięcia, w szczególności pod względem dostępu do procedury, braku środków odwoławczych, czasu trwania oraz braku ostatecznego wiążącego skutecznego zamknięcia procedury. Te niedociągnięcia stanowią przeszkodę dla inwestycji i należy je wyeliminować.
_________________
7 Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 10.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)
(3a)   Aby ukształtować sprawiedliwe, jasne i stabilne otoczenie podatkowe oraz zmniejszyć liczbę sporów dotyczących opodatkowania na rynku wewnętrznym, niezbędny jest co najmniej pewien minimalny poziom konwergencji w opodatkowaniu osób prawnych. Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, proponowane przez Komisję1a, stanowi najskuteczniejszy sposób eliminowania ryzyka podwójnego opodatkowania osób prawnych.
______________
1a Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (COM(2016)0683).
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  W celu stworzenia bardziej sprawiedliwego otoczenia podatkowego należy poszerzyć przepisy dotyczące przejrzystości oraz wzmocnić środki przeciwdziałające unikaniu opodatkowania. Jednocześnie w duchu sprawiedliwego systemu podatkowego konieczne jest też zapewnienie, aby na podatników nie nakładano dwa razy podatku od tego samego dochodu i aby mechanizmy rozstrzygania sporów były szeroko zakrojone, skuteczne i trwałe. Usprawnienie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania jest też niezbędne z uwagi na ryzyko zwiększonej liczby sporów w sprawie podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania dotyczących potencjalnie wysokich kwot, spowodowane bardziej regularnymi i skoncentrowanymi praktykami kontrolnymi stosowanymi przez administracje podatkowe.
(4)  W celu stworzenia bardziej sprawiedliwego otoczenia podatkowego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Unii należy poszerzyć przepisy dotyczące przejrzystości oraz wzmocnić na szczeblach krajowym, unijnym i globalnym środki przeciwdziałające unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania. Unikanie podwójnego nieopodatkowania musi pozostać unijnym priorytetem. Jednocześnie w duchu sprawiedliwego systemu podatkowego konieczne jest też zapewnienie, aby na podatników nie nakładano dwa razy podatku od tego samego dochodu i aby mechanizmy rozstrzygania sporów były szeroko zakrojone, skuteczne i trwałe. Usprawnienie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania ma też zasadnicze znaczenie dla reagowania na ryzyko zwiększonej liczby sporów w sprawie podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania dotyczących potencjalnie wysokich kwot, spowodowane bardziej regularnymi i skoncentrowanymi praktykami kontrolnymi stosowanymi przez administracje podatkowe.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  Dlatego wprowadzenie skutecznych i wydajnych ram rozstrzygania sporów podatkowych, zapewniających pewność prawa i środowisko przyjazne dla biznesu i inwestycji ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii. Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania powinny też stanowić zharmonizowane i przejrzyste ramy rozwiązywania problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem, a więc dawać korzyści wszystkim podatnikom.
(5)  Dlatego wprowadzenie skutecznych i wydajnych ram rozstrzygania sporów podatkowych, zapewniających pewność prawa i wsparcie inwestycji ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii. Państwa członkowskie powinny przyznać właściwym organom odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i finansowe na ten cel.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Unia może stać się wzorem i globalnym liderem w zakresie przejrzystości i koordynacji podatkowej. Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania powinny zatem tworzyć zharmonizowane i przejrzyste ramy rozwiązywania problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem, a więc przynosić korzyści wszystkim podatnikom. O ile zainteresowany podatnik nie dowiedzie, że niektóre szczególnie chronione informacje handlowe, przemysłowe lub zawodowe zawarte w orzeczeniu nie powinny być publikowane, Komisja powinna publikować wszystkie ostateczne orzeczenia w całości i udostępniać je we wspólnym formacie danych, również na zarządzanej centralnie stronie internetowej. Publikacja ostatecznych orzeczeń leży w interesie publicznym, gdyż poprawia zrozumienie tego, w jaki sposób należy interpretować i stosować przepisy. Niniejsza dyrektywa uwolni cały swój potencjał jedynie wtedy, gdy podobne przepisy zostaną wprowadzone w państwach trzecich. W związku z tym Komisja powinna popierać ustanowienie wiążących mechanizmów rozwiązywania sporów również na szczeblu międzynarodowym.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 b (nowy)
(5b)   Skuteczne i efektywne ramy powinny dawać państwom członkowskim możliwość proponowania alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów, które lepiej uwzględniają specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mogą skutkować niższymi kosztami, mniejszym poziomem biurokracji, większą efektywnością oraz szybszym wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Do wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy doprowadzić za pomocą procedury, która przewiduje jako pierwszy krok zgłoszenie sprawy do organów podatkowych zainteresowanych państw członkowskich w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze procedury wzajemnego porozumiewania. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie osiągnięte w określonym czasie, sprawa powinna zostać skierowana do komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, w skład których wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organów podatkowych oraz niezależne osoby o ugruntowanej pozycji. Organy podatkowe powinny wydać ostateczne wiążące orzeczenie na podstawie opinii komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.
(6)  Do wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy doprowadzić za pomocą procedury, która będzie prosta do zastosowania. Pierwszym krokiem będzie zgłoszenie sprawy do organów podatkowych zainteresowanych państw członkowskich w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze procedury wzajemnego porozumiewania. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie osiągnięte w określonym czasie, sprawa powinna zostać skierowana do komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, w skład których wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organów podatkowych oraz niezależne osoby o ugruntowanej pozycji figurujące na publicznie dostępnej liście niezależnych osób o ugruntowanej pozycji. Organy podatkowe powinny wydać ostateczne wiążące orzeczenie na podstawie opinii komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
(7a)   Przewidziana w niniejszej dyrektywie procedura rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania obejmuje obok innych opcji rozstrzyganie sporów dostępne dla podatnika. Powyższe obejmuje procedury wzajemnego porozumiewania na mocy dwustronnych umów dotyczących podwójnego opodatkowania lub unijnej konwencji arbitrażowej. Procedura rozstrzygania sporów ustanowiona w niniejszej dyrektywie powinna mieć pierwszeństwo przed innymi dostępnymi opcjami, gdyż przewiduje skoordynowane ogólnounijne podejście do rozstrzygania sporów obejmujące jasne i możliwe do wyegzekwowania przepisy, obowiązek wyeliminowania podwójnego opodatkowania oraz określone ramy czasowe.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)
(7b)   Nie jest obecnie jasne, jak przepisy niniejszej dyrektywy są powiązane z obowiązującymi przepisami w zakresie arbitrażu zawartymi w dwustronnych umowach podatkowych i obowiązującej unijnej konwencji arbitrażowej. Dlatego też Komisja powinna doprecyzować te wzajemne powiązania przepisów, tak aby podatnicy mogli, w stosownych przypadkach, wybrać procedurę najbardziej odpowiednią do danego celu.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 c (nowy)
(7c)   W znacznej liczbie spraw dotyczących podwójnego opodatkowania biorą udział państwa trzecie. W związku z tym Komisja powinna dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć globalne ramy, najlepiej w kontekście OECD. Dopóki takie ramy OECD nie zostaną stworzone, celem Komisji powinna być obowiązkowa – a nie dobrowolna, jak dotychczas – i wiążąca procedura osiągania porozumienia we wszystkich potencjalnych sprawach dotyczących podwójnego opodatkowania w wymiarze transgranicznym.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)
(10a)   Zakres stosowania niniejszej dyrektywy powinien zostać jak najszybciej rozszerzony. Dyrektywa stanowi wyłącznie ramy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania zysków z działalności gospodarczej. Spory dotyczące podwójnego opodatkowania dochodu, np. emerytur i wynagrodzeń, nie zostały uwzględnione w zakresie jej stosowania, choć skutki dla osób fizycznych mogą być znaczne. Odmienna wykładnia umowy podatkowej przez państwa członkowskie może prowadzić do ekonomicznego podwójnego opodatkowania, na przykład w sytuacji, gdy jedno państwo członkowskie interpretuje dane źródło dochodu jako wynagrodzenie, podczas gdy inne państwo członkowskie interpretuje to samo źródło dochodu jako zysk. W związku z tym różnice interpretacyjne między państwami członkowskimi dotyczące opodatkowania dochodu powinny również zostać objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
(11)  Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy po upływie pięciu lat, a państwa członkowskie powinny wspierać ten przegląd, dostarczając Komisji stosowne informacje,
(11)  Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy po upływie pięciu lat, w tym określić, czy dyrektywa powinna nadal być stosowana czy zmieniona. Państwa członkowskie powinny wspierać ten przegląd, dostarczając Komisji stosowne informacje. Na koniec przeglądu Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie obejmujące ocenę dotyczącą rozszerzenia zakresu niniejszej dyrektywy na wszystkie przypadki podwójnego opodatkowania i podwójnego nieopodatkowania w wymiarze transgranicznym i w stosownym przypadku dołączyć do niego wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany dyrektywy,
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4
Niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania prawodawstwa krajowego lub postanowień porozumień międzynarodowych, jeżeli jest to konieczne dla zapobiegnięcia uchylaniu się od opodatkowania, oszustwom lub nadużyciom podatkowym.
Niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania prawodawstwa krajowego lub postanowień porozumień międzynarodowych, jeżeli jest to konieczne dla zapobiegnięcia uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu go, oszustwom lub nadużyciom podatkowym.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Podatnik podlegający podwójnemu opodatkowaniu jest uprawniony do złożenia skargi, w której zwraca się o rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania, do każdego z właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich w terminie trzech lat od daty otrzymania pierwszego powiadomienia o działaniu skutkującym podwójnym opodatkowaniem, bez względu na to, czy korzysta ze środków odwoławczych dostępnych na mocy prawa krajowego któregoś z zainteresowanych państw członkowskich. W skardze skierowanej do każdego z właściwych organów podatnik wymienia pozostałe państwa członkowskie, których dotyczy sprawa.
1.  Podatnik podlegający podwójnemu opodatkowaniu jest uprawniony do złożenia skargi, w której zwraca się o rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania, do każdego z właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich w terminie trzech lat od daty otrzymania pierwszego powiadomienia o działaniu skutkującym podwójnym opodatkowaniem, bez względu na to, czy korzysta ze środków odwoławczych dostępnych na mocy prawa krajowego któregoś z zainteresowanych państw członkowskich. Podatnik kieruje skargę równocześnie do obu właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich i wymienia w niej pozostałe państwa członkowskie, których dotyczy sprawa. Komisja prowadzi we wszystkich językach urzędowych Unii centralny punkt kontaktowy, który jest łatwo dostępny dla ogółu ludności i zawiera aktualne dane kontaktowe każdego właściwego organu oraz pełny przegląd obowiązującego prawodawstwa Unii i konwencji podatkowych.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Właściwe organy potwierdzają odbiór skargi w terminie jednego miesiąca od dnia jej otrzymania. Informują również właściwe organy pozostałych zainteresowanych państw członkowskich o otrzymaniu skargi.
2.  Każdy właściwy organ potwierdza na piśmie odbiór skargi oraz powiadamia właściwe organy pozostałych zainteresowanych państw członkowskich w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania skargi.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a
a)  imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej i inne informacje niezbędne do ustalenia tożsamości podatnika lub podatników, którzy złożyli skargę do właściwych organów, oraz wszelkich innych podatników, których sprawa bezpośrednio dotyczy;
a)  imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej i inne informacje niezbędne do ustalenia tożsamości podatnika lub podatników, którzy złożyli skargę do właściwych organów, oraz wszelkich innych podatników, których sprawa bezpośrednio dotyczy, zgodnie z najlepszą wiedzą osoby składającej skargę;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d
d)   mające zastosowanie przepisy krajowe i konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania;
skreślona
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e – podpunkt iii
(iii)  zobowiązanie podatnika do odpowiadania możliwie jak najszybciej i najpełniej na wszelkie odpowiednie wnioski ze strony właściwych organów oraz do dostarczenia wszelkiej dokumentacji na wniosek właściwych organów;
(iii)  zobowiązanie podatnika do odpowiadania możliwie jak najszybciej i najpełniej na wszelkie odpowiednie wnioski ze strony właściwych organów oraz do dostarczenia wszelkiej dokumentacji na wniosek właściwych organów, z należytym uwzględnieniem przez właściwe organy wszelkich ograniczeń dostępu do żądanych dokumentów i opóźnień wynikłych z niezależnych przyczyn;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f
f)  wszelkie konkretne dodatkowe informacje, o które wystąpiły właściwe organy.
f)  wszelkie konkretne dodatkowe informacje, o które wystąpiły właściwe organy, istotne dla sporu dotyczącego opodatkowania.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5
5.  Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie przyjęcia i dopuszczalności skargi podatnika w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania tej skargi. Właściwe organy informują o tej decyzji podatników i właściwe organy pozostałych państw członkowskich.
5.  Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie przyjęcia i dopuszczalności skargi podatnika w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania tej skargi oraz informują na piśmie podatnika oraz właściwy organ drugiego państwa członkowskiego o tej decyzji w terminie dwóch tygodni.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1
Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zdecydują o przyjęciu skargi zgodnie z art. 3 ust. 5, wówczas starają się one wyeliminować podwójne opodatkowanie w drodze procedury wzajemnego porozumiewania w terminie dwóch lat, począwszy od daty ostatniego powiadomienia dotyczącego decyzji jednego z państw członkowskich o przyjęciu skargi.
Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zdecydują o przyjęciu skargi zgodnie z art. 3 ust. 5, wówczas starają się one wyeliminować podwójne opodatkowanie w drodze procedury wzajemnego porozumiewania w terminie jednego roku, począwszy od daty ostatniego powiadomienia dotyczącego decyzji jednego z państw członkowskich o przyjęciu skargi.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2
Okres dwóch lat, o którym mowa w akapicie pierwszym, może zostać przedłużony o maksymalnie sześć miesięcy na wniosek właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że wnioskujący właściwy organ przedstawi uzasadnienie na piśmie. Przedłużenie to wymaga zgody podatników i pozostałe właściwe organy.
Okres jednego roku, o którym mowa w akapicie pierwszym, może zostać przedłużony o maksymalnie trzy miesiące na wniosek właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że wnioskujący właściwy organ przedstawi uzasadnienie na piśmie. Przedłużenie to wymaga zgody podatników i pozostałych właściwych organów.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  Jeżeli właściwe organy państw członkowskich osiągnęły porozumienie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie przewidzianym w ust. 1, każdy właściwy organ państw członkowskich, których dotyczy sprawa, przekazuje to porozumienie podatnikowi w formie decyzji, która jest wiążąca dla tego organu i egzekwowalna przez podatnika, pod warunkiem że podatnik zrzeka się prawa do jakiegokolwiek krajowego środka odwoławczego. Orzeczenie to jest wykonywane niezależnie od wszelkich limitów czasowych przewidzianych w prawie krajowym zainteresowanych państw członkowskich.
3.  Jeżeli właściwe organy państw członkowskich osiągnęły porozumienie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie przewidzianym w ust. 1, każdy właściwy organ państw członkowskich, których dotyczy sprawa, w terminie pięciu dni przekazuje to porozumienie podatnikowi w formie decyzji, która jest wiążąca dla tego organu i egzekwowalna przez podatnika, pod warunkiem że podatnik zrzeka się prawa do jakiegokolwiek krajowego środka odwoławczego. Orzeczenie to jest niezwłocznie wykonywane niezależnie od wszelkich limitów czasowych przewidzianych w prawie krajowym zainteresowanych państw członkowskich.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich nie osiągnęły porozumienia w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie przewidzianym w ust. 1, każdy właściwy organ państw członkowskich, których dotyczy sprawa, informuje o tym podatnika, wskazując przyczyny niepowodzenia w osiągnięciu porozumienia.
4.  Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich nie osiągnęły porozumienia w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie przewidzianym w ust. 1, każdy właściwy organ państw członkowskich, których dotyczy sprawa, informuje o tym podatnika w terminie dwóch tygodni, wskazując przyczyny niepowodzenia w osiągnięciu porozumienia oraz informując podatnika o przysługujących mu możliwościach odwołania z podaniem stosownych danych kontaktowych organów odwoławczych.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich mogą zdecydować o odrzuceniu skargi, jeżeli jest ona niedopuszczalna lub nie występuje podwójne opodatkowanie, lub nie został dotrzymany okres trzech lat określony w art. 3 ust. 1.
1.  Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich mogą zdecydować o odrzuceniu skargi, jeżeli jest ona niedopuszczalna lub nie występuje podwójne opodatkowanie, lub nie został dotrzymany okres trzech lat określony w art. 3 ust. 1. Właściwe organy informują podatnika o powodach odrzucenia skargi.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich nie podjęły decyzji w sprawie skargi w terminie sześciu miesięcy od otrzymania tej skargi od podatnika, wówczas skargę tę uznaje się za odrzuconą.
2.  Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich nie podjęły decyzji w sprawie skargi w terminie trzech miesięcy od otrzymania tej skargi od podatnika, wówczas skargę tę uznaje się za odrzuconą, a podatnika informuje się o tym w terminie jednego miesiąca od upływu tego trzymiesięcznego terminu.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3
3.  W przypadku odrzucenia skargi podatnik ma prawo odwołania się od decyzji właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z przepisami krajowymi.
3.  W razie odrzucenia skargi podatnik ma prawo odwołania się od decyzji właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z przepisami krajowymi. Podatnik ma prawo do złożenia odwołania w dowolnym z dwóch właściwych organów. Właściwy organ, w którym złożono odwołanie, informuje drugi właściwy organ o złożonym odwołaniu i oba właściwe organy koordynują swoje działania podczas rozpatrywania tego odwołania. W przypadku MŚP, jeżeli odwołanie zostanie uwzględnione, obciążenia finansowe ponosi właściwy organ, który początkowo odrzucił skargę.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1
Komisja doradcza podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności i przyjęcia skargi w terminie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o ostatniej decyzji odrzucającej skargę na mocy art. 5 ust. 1 przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy nie zgłoszono żadnej decyzji, skargę uznaje się za odrzuconą.
Komisja doradcza podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności i przyjęcia skargi w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia o ostatniej decyzji odrzucającej skargę na mocy art. 5 ust. 1 przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. Jeżeli w terminie trzech miesięcy nie zgłoszono żadnej decyzji, skargę uznaje się za odrzuconą.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2
Jeżeli komisja doradcza potwierdzi istnienie podwójnego opodatkowania i dopuszczalność skargi, wówczas na wniosek jednego z właściwych organów wszczyna się procedurę wzajemnego porozumiewania przewidzianą w art. 4. Ten właściwy organ powiadamia komisję doradczą, pozostałe zainteresowane właściwe organy oraz podatnika o tym wniosku. Okres dwóch lat, przewidziany w art. 4 ust. 1, liczy się od daty decyzji podjętej przez komisję doradczą w sprawie przyjęcia i dopuszczalności skargi.
Jeżeli komisja doradcza potwierdzi istnienie podwójnego opodatkowania i dopuszczalność skargi, wówczas na wniosek jednego z właściwych organów wszczyna się procedurę wzajemnego porozumiewania przewidzianą w art. 4. Ten właściwy organ powiadamia komisję doradczą, pozostałe zainteresowane właściwe organy oraz podatnika o tym wniosku. Okres jednego roku, przewidziany w art. 4 ust. 1, liczy się od daty decyzji podjętej przez komisję doradczą w sprawie przyjęcia i dopuszczalności skargi.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1
Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich powołują komisję doradczą, jeżeli nie udało im się osiągnąć porozumienia w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w drodze procedury wzajemnego porozumiewania w terminie przewidzianym w art. 4 ust. 1.
Jeżeli właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w drodze procedury wzajemnego porozumiewania w terminie przewidzianym w art. 4 ust. 1, komisja doradcza, na mocy art. 13 ust. 1, wydaje opinię w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1
Komisja doradcza jest powoływana nie później niż po upływie pięćdziesięciu dni kalendarzowych od końca okresu sześciu miesięcy przewidzianego w art. 3 ust. 5, jeżeli jest ona powoływana zgodnie z ust. 1.
Komisja doradcza jest powoływana nie później niż po upływie jednego miesiąca od końca okresu trzech miesięcy przewidzianego w art. 3 ust. 5, jeżeli jest ona powoływana zgodnie z ust. 1.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 2
Komisja doradcza jest powoływana nie później niż po upływie pięćdziesięciu dni kalendarzowych od końca okresu przewidzianego w art. 4 ust. 1, jeżeli jest ona powoływana zgodnie z ust. 2.
Komisja doradcza jest powoływana nie później niż po upływie jednego miesiąca od końca okresu przewidzianego w art. 4 ust. 1, jeżeli jest ona powoływana zgodnie z ust. 2.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2
Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego nie mianował co najmniej jednej niezależnej osoby o ugruntowanej pozycji i jej zastępcy, wówczas podatnik może zwrócić się do właściwego sądu w tym państwie członkowskim o mianowanie niezależnej osoby i zastępcy z listy, o której mowa w art. 8 ust. 4.
Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego nie mianował co najmniej jednej niezależnej osoby o ugruntowanej pozycji i jej zastępcy, wówczas podatnik może zwrócić się do właściwego sądu w tym państwie członkowskim o mianowanie w terminie trzech miesięcy niezależnej osoby i zastępcy z listy, o której mowa w art. 8 ust. 4.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 3
Jeżeli właściwe organy żadnego zainteresowanego państwa członkowskiego nie mianowały niezależnej osoby i zastępcy, wówczas podatnik może zwrócić się do właściwych sądów każdego z tych państw członkowskich o mianowanie dwóch niezależnych osób o ugruntowanej pozycji zgodnie z akapitem drugim i trzecim. Mianowane w ten sposób niezależne osoby o ugruntowanej pozycji wyznaczają przewodniczącego przez losowanie nazwisk z listy niezależnych osób, które kwalifikują się do bycia przewodniczącym zgodnie z art. 8 ust. 4.
Jeżeli właściwe organy żadnego zainteresowanego państwa członkowskiego nie mianowały niezależnej osoby i zastępcy, wówczas podatnik może zwrócić się do właściwych sądów każdego z tych państw członkowskich o mianowanie dwóch niezależnych osób o ugruntowanej pozycji zgodnie z art. 8 ust. 4 akapity drugi i trzeci. Komisja w centralnym punkcie informacyjnym na swojej stronie internetowej w wyraźny sposób i we wszystkich językach urzędowych Unii udostępnia szczegółowe informacje dotyczące właściwych sądów w każdym państwie członkowskim. Mianowane w ten sposób niezależne osoby o ugruntowanej pozycji wyznaczają przewodniczącego przez losowanie nazwisk z listy niezależnych osób, które kwalifikują się do bycia przewodniczącym zgodnie z art. 8 ust. 4.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Zadanie mianowania niezależnych osób i ich zastępców zgodnie z ust. 1 jest przekazywane do właściwego sądu państwa członkowskiego dopiero po zakończeniu okresu pięćdziesięciu dni, o którym mowa w art. 6 ust. 4, i w terminie dwóch tygodni od końca tego okresu.
2.  Zadanie mianowania niezależnych osób i ich zastępców zgodnie z ust. 1 jest przekazywane do właściwego sądu państwa członkowskiego dopiero po zakończeniu okresu jednego miesiąca, o którym mowa w art. 6 ust. 4, i w terminie dwóch tygodni od końca tego okresu.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3
3.  Właściwy sąd przyjmuje decyzję zgodnie z ust. 1 i powiadamia o niej wnioskodawcę. Procedury mające zastosowanie, gdy właściwy sąd mianuje niezależne osoby, gdyż nie zrobiły tego państwa członkowskie, są takie same jak procedury mające zastosowanie na mocy przepisów krajowych w sprawach arbitrażu cywilnego i handlowego, w których sąd mianuje arbitrów w przypadku braku porozumienia stron w tej kwestii. Właściwy sąd informuje również właściwe organy, które pierwotnie nie wywiązały się z zadania ustanowienia komisji doradczej. Dane państwo członkowskie ma prawo odwołania się od decyzji sądu, pod warunkiem że zezwala na to prawo krajowe. W przypadku odrzucenia skargi wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji sądu zgodnie z krajowymi przepisami proceduralnymi.
3.  Właściwy sąd przyjmuje decyzję zgodnie z ust. 1 i powiadamia o niej wnioskodawcę w terminie jednego miesiąca. Procedury mające zastosowanie, gdy właściwy sąd mianuje niezależne osoby, gdyż nie zrobiły tego państwa członkowskie, są takie same jak procedury mające zastosowanie na mocy przepisów krajowych w sprawach arbitrażu cywilnego i handlowego, w których sąd mianuje arbitrów w przypadku braku porozumienia stron w tej kwestii. Właściwy sąd informuje również właściwe organy, które pierwotnie nie wywiązały się z zadania ustanowienia komisji doradczej. Dane państwo członkowskie ma prawo odwołania się od decyzji sądu, pod warunkiem że zezwala na to prawo krajowe. W przypadku odrzucenia skargi wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji sądu zgodnie z krajowymi przepisami proceduralnymi.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c
c)  jedna lub dwie niezależne osoby o ugruntowanej pozycji, mianowane przez każdy właściwy organ z listy osób, o której mowa w ust. 4.
c)  jedna lub dwie niezależne osoby o ugruntowanej pozycji, mianowane przez każdy właściwy organ z listy osób, o której mowa w ust. 4, z wykluczeniem osób zaproponowanych przez ich własne państwo członkowskie.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)
Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wyznaczeniu stałych przedstawicieli, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b).
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b
b)  osoba posiada lub posiadała duży udział kapitałowy w jednym lub w każdym z podatników bądź jest lub była pracownikiem lub doradcą jednego lub każdego z podatników;
b)  osoba lub osoba będąca członkiem jej rodziny posiada lub posiadała duży udział kapitałowy w jednym lub w każdym z podatników bądź jest lub była pracownikiem lub doradcą jednego lub każdego z podatników;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2
Niezależne osoby o ugruntowanej pozycji muszą być obywatelami państwa członkowskiego i rezydentami w Unii. Muszą być kompetentne i niezależne.
Niezależne osoby o ugruntowanej pozycji muszą być obywatelami państwa członkowskiego i rezydentami w Unii, najlepiej urzędnikami lub pracownikami służby cywilnej pracującymi w dziedzinie prawa podatkowego lub członkami sądu administracyjnego. Muszą być kompetentne, niezależne, bezstronne i postępować zgodnie z wysoką etyką zawodową.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 3
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji imiona i nazwiska nominowanych niezależnych osób o ugruntowanej pozycji. W zgłoszeniu tym państwa członkowskie mogą wskazać, które z pięciu nominowanych osób mogą być mianowane na przewodniczącego. Dostarczają też Komisji kompletne i aktualne informacje na temat doświadczenia zawodowego, wykształcenia, kompetencji, wiedzy fachowej oraz konfliktu interesów nominowanych osób. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich zmianach dotyczących listy niezależnych osób.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji imiona i nazwiska nominowanych niezależnych osób o ugruntowanej pozycji. W zgłoszeniu tym państwa członkowskie wskazują, które z pięciu nominowanych osób mogą być mianowane na przewodniczącego. Dostarczają też Komisji kompletne i aktualne informacje na temat doświadczenia zawodowego, wykształcenia, kompetencji, wiedzy fachowej oraz konfliktu interesów nominowanych osób. W razie zmian w życiorysie niezależnych osób dokonuje się aktualizacji tych informacji. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich zmianach dotyczących listy niezależnych osób.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 3 a (nowy)
Komisja sprawdza informacje, o których mowa w akapicie trzecim, dotyczące niezależnych osób o ugruntowanej pozycji nominowanych przez państwa członkowskie. Kontrole takie przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania informacji od państwa członkowskiego. Jeżeli Komisja ma wątpliwości co do niezależności nominowanych osób, może zwrócić się do państwa członkowskiego o dostarczenie dodatkowych informacji, i jeśli nadal pozostają wątpliwości, może ona zwrócić się do państwa członkowskiego o usunięcie tej osoby z listy i wyznaczenie w jej miejsce kogoś innego.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 3 b (nowy)
Listę niezależnych osób o ugruntowanej pozycji udostępnia się publicznie.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Właściwe organy państw członkowskich, których dotyczy sprawa, mogą uzgodnić powołanie komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów zamiast komisji doradczej, aby wydała ona opinię w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania zgodnie z art. 13.
1.  Właściwe organy państw członkowskich, których dotyczy sprawa, mogą uzgodnić powołanie komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów zamiast komisji doradczej, aby wydała ona opinię w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania zgodnie z art. 13. Korzystanie z usług komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów pozostaje jednak działaniem w możliwie największym stopniu wyjątkowym.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów może się różnić składem i formą od komisji doradczej i w celu rozstrzygnięcia sporu może stosować postępowanie pojednawcze, mediację, wiedzę fachową, orzekanie bądź wszelkie inne procesy lub techniki rozstrzygania sporów.
2.  Komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów może się różnić składem i formą od komisji doradczej i w celu rozstrzygnięcia sporu może stosować postępowanie pojednawcze, mediację, wiedzę fachową, orzekanie bądź wszelkie inne skuteczne i uznane procesy lub techniki rozstrzygania sporów.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4
4.  Artykuły 11–15 mają zastosowanie do komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów z wyjątkiem przepisów dotyczących głosowania większością głosów, określonych w art. 13 ust. 3. Właściwe organy państw członkowskich, których dotyczy sprawa, mogą uzgodnić inne przepisy dotyczące większości w regulaminie funkcjonowania komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.
4.  Artykuły 11–15 mają zastosowanie do komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów z wyjątkiem przepisów dotyczących głosowania większością głosów, określonych w art. 13 ust. 3. Właściwe organy państw członkowskich, których dotyczy sprawa, mogą uzgodnić inne przepisy dotyczące większości w regulaminie funkcjonowania komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, pod warunkiem że zapewniono niezależność osób wyznaczonych do rozstrzygania sporów oraz niewystępowanie konfliktu interesów.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie
Państwa członkowskie zapewniają, aby w terminie pięćdziesięciu dni kalendarzowych, jak przewidziano w art. 6 ust. 4, każdy właściwy organ państwa członkowskiego, którego dotyczy sprawa, przekazał podatnikom następujące informacje:
Państwa członkowskie zapewniają, aby w terminie jednego miesiąca, jak przewidziano w art. 6 ust. 4, każdy właściwy organ państwa członkowskiego, którego dotyczy sprawa, przekazał podatnikom następujące informacje:
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2
Datę, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), wyznacza się nie później niż 6 miesięcy po powołaniu komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.
Datę, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), wyznacza się nie później niż trzy miesiące po powołaniu komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy podatnicy nie zostali powiadomieni o regulaminie funkcjonowania lub otrzymali niepełne informacje na ten temat, państwa członkowskie zapewniają, aby niezależne osoby i przewodniczący uzupełnili regulamin funkcjonowania zgodnie z załącznikiem II i przekazali go podatnikom w terminie dwóch tygodni od daty wygaśnięcia okresu pięćdziesięciu dni kalendarzowych przewidzianego w art. 6 ust. 4. W przypadku gdy niezależne osoby i przewodniczący nie uzgodnili regulaminu funkcjonowania lub nie przekazali go podatnikom, podatnicy mogą się zwrócić do właściwego sądu w państwie ich rezydencji podatkowej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w celu wyciągnięcia wszelkich skutków prawnych i wdrożenia regulaminu funkcjonowania.
3.  W przypadku gdy podatnicy nie zostali powiadomieni o regulaminie funkcjonowania lub otrzymali niepełne informacje na ten temat, państwa członkowskie zapewniają, aby niezależne osoby i przewodniczący uzupełnili regulamin funkcjonowania zgodnie z załącznikiem II i przekazali go podatnikom w terminie dwóch tygodni od daty wygaśnięcia okresu jednego miesiąca przewidzianego w art. 6 ust. 4. W przypadku gdy niezależne osoby i przewodniczący nie uzgodnili regulaminu funkcjonowania lub nie przekazali go podatnikom, podatnicy mogą się zwrócić do właściwego sądu w państwie ich rezydencji podatkowej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w celu wyciągnięcia wszelkich skutków prawnych i wdrożenia regulaminu funkcjonowania.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Do celów procedury, o której mowa w art. 6, zainteresowani podatnicy mogą przekazać komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów wszelkie informacje, dowody lub dokumenty, które mogą być istotne dla podjęcia decyzji. Podatnicy i właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich przekazują wszelkie informacje, dowody lub dokumenty na wniosek komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów. Właściwe organy państw członkowskich mogą jednak odmówić przekazania informacji komisji doradczej w następujących przypadkach:
1.  Do celów procedury, o której mowa w art. 6, zainteresowani podatnicy przekazują komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów wszelkie informacje, dowody lub dokumenty, które mogą być istotne dla podjęcia decyzji. Podatnicy i właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich przekazują wszelkie informacje, dowody lub dokumenty na wniosek komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów. Właściwe organy państw członkowskich mogą jednak odmówić przekazania informacji komisji doradczej w następujących przypadkach:
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – akapit 1
1.  Nie później niż sześć miesięcy po powołaniu komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów przekazuje swoją opinię właściwym organom państw członkowskich, których dotyczy sprawa.
1.  Nie później niż trzy miesiące po powołaniu komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów przekazuje swoją opinię właściwym organom państw członkowskich, których dotyczy sprawa.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Przy sporządzaniu opinii komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów uwzględnia przepisy krajowe i konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie. W przypadku braku konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub umowy w tej sprawie między państwami członkowskimi, których dotyczy sprawa, komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów przy sporządzaniu opinii może się odwołać do międzynarodowej praktyki w kwestiach podatkowych, takiej jak najnowsza modelowa konwencja OECD.
2.  Przy sporządzaniu opinii komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów uwzględnia przepisy krajowe i konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie. W przypadku braku konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub umowy w tej sprawie między państwami członkowskimi, których dotyczy sprawa, komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów przy sporządzaniu opinii może się odwołać do międzynarodowej praktyki w kwestiach podatkowych, takiej jak najnowsza modelowa konwencja OECD i najnowsza modelowa konwencja ONZ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  W terminie sześciu miesięcy od otrzymania opinii komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów właściwe organy osiągają porozumienie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania.
1.  W terminie trzech miesięcy od otrzymania opinii komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów właściwe organy osiągają porozumienie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie właściwe organy przekazały podatnikom ostateczne orzeczenie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od jego przyjęcia. W przypadku nieotrzymania orzeczenia w terminie trzydziestu dni kalendarzowych podatnik może odwołać się w państwie członkowskim jego rezydencji podatkowej lub prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami krajowymi.
3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie właściwe organy przekazały podatnikom ostateczne orzeczenie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od jego przyjęcia. W przypadku gdy podatnik nie otrzyma tego orzeczenia w terminie trzydziestu dni kalendarzowych, podatnik ten może odwołać się w państwie członkowskim jego rezydencji podatkowej lub prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami krajowymi.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  Poddanie sporu procedurze wzajemnego porozumiewania lub procedurze rozstrzygania sporów nie uniemożliwia państwom członkowskim wszczynania lub kontynuowania postępowań sądowych lub postępowań dotyczących kar administracyjnych i sankcji karnych w związku z tą samą sprawą.
2.  Poddanie sporu procedurze wzajemnego porozumiewania lub procedurze rozstrzygania sporów uniemożliwia państwom członkowskim wszczynanie lub kontynuowanie postępowań sądowych lub postępowań dotyczących kar administracyjnych i sankcji karnych w związku z tą samą sprawą.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a
a)  sześć miesięcy, o których mowa w art. 3 ust. 5;
a)  trzy miesiące, o których mowa w art. 3 ust. 5;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b
b)  dwa lata, o których mowa w art. 4 ust. 1.
b)  jeden rok, o którym mowa w art. 4 ust. 1.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6
6.  Na zasadzie odstępstwa od art. 6 zainteresowane państwa członkowskie mogą odmówić dostępu do procedury rozstrzygania sporów w przypadkach oszustw podatkowych, świadomego niewywiązywania się z zobowiązań i rażącego niedbalstwa.
6.  Na zasadzie odstępstwa od art. 6 w przypadkach stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem w postępowaniu karnym lub administracyjnym wystąpienia oszustw podatkowych, świadomego niewywiązywania się z zobowiązań i rażącego niedbalstwa zainteresowane państwa członkowskie mogą odmówić dostępu do procedury rozstrzygania sporów w tej samej sprawie.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  Właściwe organy publikują ostateczne orzeczenie, o którym mowa w art. 14, za zgodą wszystkich podatników, których dotyczy sprawa.
2.  Właściwe organy publikują ostateczne orzeczenie, o którym mowa w art. 14, w całości. Niemniej w razie gdy którykolwiek z podatników twierdzi, że pewne konkretne punkty w orzeczeniu są szczególnie chronionymi informacjami handlowymi, przemysłowymi lub zawodowymi, właściwe organy biorą pod uwagę te argumenty i publikują możliwie najwięcej fragmentów orzeczenia, usuwając przy tym części o szczególnie chronionym charakterze. Właściwe organy starają się zapewnić maksymalną możliwą przejrzystość dzięki publikacji ostatecznego orzeczenia, chroniąc jednocześnie konstytucyjne prawa podatników, w szczególności jeśli chodzi o informacje, których publikacja stanowiłaby jasne i wyraźne ujawnienie konkurentom szczególnie chronionych informacji handlowych i przemysłowych.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1
Jeżeli podatnik nie wyraża zgody na publikację ostatecznego orzeczenia w całości, wówczas właściwe organy publikują streszczenie ostatecznego orzeczenia zawierające: opis problemu i przedmiot sporu, datę, odnośne okresy rozliczeniowe, podstawę prawną, sektor gospodarki oraz krótki opis ostatecznego wyniku.
skreślony
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4
4.  Komisja określi w drodze aktów wykonawczych standardowe formy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2 i 3. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2.
4.  Komisja określa w drodze aktów wykonawczych standardowe formy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5
5.  Właściwe organy niezwłocznie przekazują Komisji informacje, które mają zostać opublikowane zgodnie z ust. 3.
5.  Właściwe organy niezwłocznie przekazują Komisji informacje, które mają zostać opublikowane zgodnie z ust. 3. Komisja udostępnia te informacje w powszechnie używanym formacie danych na centralnie administrowanej stronie internetowej.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  Komisja udostępnia w internecie i aktualizuje listę niezależnych osób o ugruntowanej pozycji, o której mowa w art. 8 ust. 4, wskazując, które z tych osób mogą być mianowane na przewodniczącego. Lista ta zawiera tylko imiona i nazwiska tych osób.
1.  Komisja udostępnia w otwartym formacie danych w internecie i aktualizuje listę niezależnych osób o ugruntowanej pozycji, o której mowa w art. 8 ust. 4, wskazując, które z tych osób mogą być mianowane na przewodniczącego. Lista ta zawiera imiona i nazwiska, powiązania i życiorysy tych osób oraz informacje dotyczące ich kwalifikacji i doświadczenia praktycznego wraz z oświadczeniami na temat ewentualnych konfliktów interesów.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 a (nowy)
Artykuł 21a
Przegląd
Do dnia … [trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja, w oparciu o konsultacje społeczne oraz w świetle dyskusji z właściwymi organami, przeprowadza przegląd stosowania i zakresu niniejszej dyrektywy. Komisja analizuje również, czy komisja doradcza o stałym charakterze (stała komisja doradcza) jeszcze bardziej zwiększyłaby skuteczność i efektywność procedury rozstrzygania sporów.
Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, obejmujące, w stosownym przypadku, wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany dyrektywy.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – nagłówek 5 – akapit 2 a (nowy)
Gewerbesteuer
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – nagłówek 12 – akapit 2 a (nowy)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0408.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0310.
(3) Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 10.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności