Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0338(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0225/2017

Predkladané texty :

A8-0225/2017

Rozpravy :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0314

Prijaté texty
PDF 572kWORD 64k
Štvrtok, 6. júla 2017 - Štrasburg
Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o návrhu smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v Európskej únii (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0686),

–  so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0035/2017),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2015(1) a zo 6. júla 2016(2) o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0225/2017),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  vyzýva Radu, aby po prijatí navrhovanej smernice zvážila možnosť postupného zrušenia Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov(3), a tým posilnila koordinovaný prístup Únie k riešeniu sporov prostredníctvom navrhovanej smernice;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Situácie, keď rôzne členské štáty zdaňujú rovnaký príjem alebo kapitál dvakrát, môžu pre podniky pôsobiace cezhranične predstavovať závažné prekážky daňovej povahy. Vedú k nadmernému daňovému zaťaženiu podnikov, pričom môžu spôsobiť deformácie a neefektívnosť a mať tiež negatívny dosah na cezhraničné investície a rast.
(1)  Na základe zásady spravodlivého a účinného zdaňovania musia všetky podniky platiť spravodlivý podiel daní všade tam, kde sa vytvára zisk a výnosy, ale zároveň je nutné vyhnúť sa dvojitému zdaneniu a dvojitému nezdaneniu. Situácie, keď rôzne členské štáty zdaňujú rovnaký príjem alebo kapitál dvakrát, môžu predovšetkým pre malé a stredné podniky pôsobiace cezhranične predstavovať závažné prekážky daňovej povahy, čo môže negatívne vplývať na riadne fungovanie vnútorného trhu. Vedú k nadmernému daňovému zaťaženiu podnikov, právnej neistote a zbytočným nákladom, pričom môžu spôsobiť deformácie a neefektívnosť. Okrem toho majú negatívny dosah na cezhraničné investície a rast.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Európsky parlament prijal 25. novembra 2015 uznesenie o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku, v ktorých spochybňuje užitočnosť Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov1a (ďalej len „arbitrážny dohovor Únie“) a domnieva sa, že tento nástroj by sa mal prepracovať a zefektívniť, alebo nahradiť mechanizmom Únie na riešenie sporov s účinnejšími postupmi vzájomnej dohody. Európsky parlament prijal 6. júla 2016 uznesenie o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku, v ktorých zdôraznil, že stanovenie jednoznačného časového rámca postupov riešenia sporov je kľúčové pre zvýšenie účinnosti systémov.
___________
1a Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 10.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)   Európsky parlament prijal 16. decembra 2015 uznesenie s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii, v ktorom vyzval Komisiu, aby navrhla právne predpisy na zlepšenie cezhraničných daňových sporov v Únii, a to so zameraním nielen na prípady dvojitého zdanenia, ale aj dvojitého nezdanenia. Požadoval zároveň jasnejšie pravidlá, prísnejšie lehoty a transparentnosť.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 c (nové)
(1c)   Pokusy o odstránenie dvojitého zdanenia často viedli k „dvojitému nezdaneniu“, keď spoločnosti v dôsledku praxe narúšania základu dane a presunu ziskov dokázali zdaňovať svoje zisky v tých členských štátoch, ktoré majú dane z príjmu právnických osôb na takmer nulovej úrovni. Táto pokračujúca prax skresľuje hospodársku súťaž a poškodzuje domáce podniky a oslabuje zdaňovanie na úkor rastu a pracovných miest.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa mechanizmami, ktoré sú v Únii k dispozícii, zabezpečilo riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia a účinne zamedzilo príslušnému dvojitému zdaneniu.
(2)  Súčasné postupy riešenia sporov sú príliš zdĺhavé, nákladné a nie vždy vedú k dohode, pričom niektorým prípadom sa nevenuje dokonca žiadna pozornosť. Niektoré podniky v súčasnosti radšej akceptujú dvojité zdanenie než by vynaložili peniaze a čas na ťažkopádne postupy na odstránenie dvojitého zdanenia. Z tohto dôvodu má zásadný význam, aby sa mechanizmami, ktoré sú v Únii k dispozícii, zabezpečilo účinné, rýchle a vykonateľné riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia a účinne a včas zamedzilo príslušnému dvojitému zdaneniu za pravidelnej a účinnej komunikácie s daňovníkom.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Mechanizmy, ktoré existujú v súčasnosti na základe dvojstranných daňových dohôd, neumožňujú úplné oslobodenie spod dvojitého zdanenia včas a vo všetkých prípadoch. Existujúci dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (90/436/EHS)7 (ďalej len „arbitrážny dohovor Únie“) má obmedzený rozsah pôsobnosti, keďže sa vzťahuje len na spory týkajúce sa transferového oceňovania a prideľovania ziskov stálym prevádzkarňam. Monitorovanie uskutočňované v rámci vykonávania arbitrážneho dohovoru Únie odhalilo niekoľko závažných nedostatkov, najmä v súvislosti s prístupom k danému postupu, jeho dĺžkou a účinným ukončením.
(3)  Mechanizmy, ktoré existujú v súčasnosti na základe dvojstranných dohôd o dvojitom zdanení, neumožňujú úplné oslobodenie spod dvojitého zdanenia včas a vo všetkých prípadoch. Mechanizmy, ktoré sa v týchto dohodách uvádzajú, sú v mnohých prípadoch zdĺhavé, nákladné, prístup k nim je zložitý a nie vždy vedú k dohode. Arbitrážny dohovor Únie má obmedzený rozsah pôsobnosti, keďže sa vzťahuje len na spory týkajúce sa transferového oceňovania a prideľovania ziskov stálym prevádzkarňam. Monitorovanie uskutočňované v rámci vykonávania arbitrážneho dohovoru Únie odhalilo niekoľko závažných nedostatkov, najmä v súvislosti s prístupom k danému postupu, absenciou opravných prostriedkov, jeho dĺžkou a neexistenciou konečného záväzného účinného uzavretia konania. Tieto nedostatky predstavujú prekážku z hľadiska investícií a mali by sa odstrániť.
_________________
7Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 10.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   V záujme vytvárania spravodlivého, jasného a stabilného daňového prostredia a zníženia daňových sporov v rámci vnútorného trhu je potrebné aspoň minimálne zblíženie politík v oblasti dane z príjmu právnických osôb. Zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb v znení, ktoré navrhla Komisia1a, je najúčinnejším spôsobom na zamedzenie rizika dvojitého zdanenia právnických osôb.
______________
1a Návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2016)0683).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Na dosiahnutie spravodlivejšieho daňového prostredia je potrebné zlepšiť pravidlá týkajúce sa transparentnosti a tiež posilniť opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Zároveň je v záujme spravodlivého daňového systému potrebné zabezpečiť, aby sa rovnaký príjem daňovníkov nezdaňoval dvakrát a aby mechanizmy riešenia sporov boli komplexné, účinné a vhodné. Okrem toho je potrebné zlepšiť mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia s cieľom reagovať na riziko zvýšeného počtu sporov týkajúcich sa dvojitého alebo viacnásobného zdanenia s potenciálne vysokými hodnotami, a to z dôvodu pravidelnejších a cielenejších kontrol zo strany daňových správ.
(4)  Na dosiahnutie spravodlivejšieho daňového prostredia pre podniky aktívne v Únii je potrebné zlepšiť pravidlá týkajúce sa transparentnosti a tiež posilniť opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom na národnej úrovni, úrovni Únie a globálnej úrovni. Zamedzenie dvojitému nezdaneniu musí ostať pre Úniu prioritou. Zároveň je v záujme spravodlivého daňového systému potrebné zabezpečiť, aby sa rovnaký príjem daňovníkov nezdaňoval dvakrát a aby mechanizmy riešenia sporov boli komplexné, účinné a vhodné. Okrem toho je nevyhnutné zlepšiť mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia s cieľom reagovať na riziko zvýšeného počtu sporov týkajúcich sa dvojitého alebo viacnásobného zdanenia s potenciálne vysokými hodnotami, a to z dôvodu pravidelnejších a cielenejších kontrol zo strany daňových správ.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Zavedenie účinného a efektívneho rámca na riešenie daňových sporov, ktorým sa zaručuje právna istota a vytvára prostredie priaznivé pre investície, je preto kľúčovým opatrením s cieľom dosiahnuť spravodlivý a efektívny systém dane z príjmov právnických osôb v Únii. Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia by tiež mali vytvoriť harmonický a transparentný rámec na riešenie problémov dvojitého zdanenia a ako také by mali byť prínosné pre všetkých daňovníkov.
(5)  Zavedenie účinného a efektívneho rámca na riešenie daňových sporov, ktorým sa zaručuje právna istota a vytvára podpora pre investície, je preto kľúčovým opatrením s cieľom dosiahnuť spravodlivý a efektívny systém dane z príjmov právnických osôb v Únii. Členské štáty by na tento účel mali pre príslušné orgány vyčleniť primerané ľudské, technické a finančné zdroje.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Únia má potenciál stať sa vzorom a celosvetovým lídrom v oblasti daňovej transparentnosti a koordinácie. Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia by preto mali vytvoriť aj harmonický a transparentný rámec na riešenie problémov dvojitého zdanenia a ako také by mali byť prínosné pre všetkých daňovníkov. Pokiaľ dotknutý daňovník nepreukáže, že by sa niektoré citlivé obchodné, priemyselné alebo odborné informácie v rozhodnutí nemali zverejňovať, všetky konečné rozhodnutia by sa mali v plnom rozsahu uverejňovať a sprístupňovať Komisiou v spoločnom formáte údajov, a to aj na centrálne spravovanom webovom sídle. Uverejňovanie konečných rozhodnutí je v záujme verejnosti, pretože zlepšuje pochopenie toho, ako by sa mali pravidlá vykladať a uplatňovať. Potenciál tejto smernice sa môže v plnej miere využiť len vtedy, ak sa podobné pravidlá zrealizujú aj v tretích krajinách. Komisia by preto mala zároveň podporovať zavedenie záväzných postupov riešenia sporov na medzinárodnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)   Účinný a efektívny rámec by mal zahŕňať možnosť pre členské štáty navrhovať alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ktoré lepšie zohľadnia špecifické črty malých a stredných podnikov (MSP) a môžu mať za následok nižšie náklady, menej byrokracie a účinnejšie a rýchlejšie odstránenie dvojitého zdanenia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Zamedzenie dvojitého zdanenia by sa malo dosiahnuť tým spôsobom, že sa vec najprv predloží daňovým orgánom dotknutých členských štátov v snahe urovnať spor v rámci postupu vzájomnej dohody. V prípade nedosiahnutia takejto dohody v určitej lehote by sa mala vec predložiť poradnej komisii alebo komisii pre alternatívne riešenie sporov, ktoré obe tvoria zástupcovia dotknutých daňových orgánov a nezávislé osoby. Daňové orgány by mali prijať konečné záväzné rozhodnutie s odkazom na stanovisko poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov.
(6)  Zamedzenie dvojitého zdanenia by sa malo dosiahnuť postupom, ktorý bude jednoduché uplatniť. Ako prvý krok sa prípad predloží daňovým orgánom dotknutých členských štátov v snahe urovnať spor v rámci postupu vzájomnej dohody. V prípade nedosiahnutia takejto dohody v určitej lehote by sa mala vec predložiť poradnej komisii alebo komisii pre alternatívne riešenie sporov, ktoré obe tvoria zástupcovia dotknutých daňových orgánov a nezávislé osoby, ktorých mená sa uvedú na verejne dostupnom zozname nezávislých osôb. Daňové orgány by mali prijať konečné záväzné rozhodnutie s odkazom na stanovisko poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)   Postup urovnávania sporov o dvojitom zdanení stanovený v tejto smernici zahŕňa okrem iných možností riešenie sporov pre daňovníka. Patria sem postupy vzájomných dohôd podľa dvojstranných dohovorov o dvojitom zdanení alebo podľa arbitrážneho dohovoru Únie. Postup riešenia sporov stanovený v tejto smernici by mal mať prednosť pred ostatnými riešeniami, pretože stanovuje koordinovaný prístup k riešeniu sporov v rámci celej Únie vrátane jasných a vynútiteľných pravidiel, povinnosť zamedzovať dvojitému zdaneniu a pevné lehoty.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)   V súčasnosti nie je jasné, v akom vzťahu je táto smernica k existujúcim rozhodcovským ustanoveniam v dvojstranných daňových dohodách a platnému arbitrážnemu dohovoru Únie. Komisia by preto mala tieto vzťahy vysvetliť, aby si daňovníci, ak je to možné, mohli vybrať čo najvhodnejší postup.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)   Do veľkého počtu prípadov dvojitého zdanenia sú zapojené tretie krajiny. Preto by sa Komisia mala snažiť vytvoriť globálny rámec, predovšetkým v rámci OECD. Kým sa rámec OECD zrealizuje, Komisia by sa namiesto súčasného dobrovoľného postupu mala zamerať na povinný a záväzný postup uzatvárania dohôd, a to vo všetkých prípadoch možného cezhraničného dvojitého zdanenia.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa mal rozšíriť čo najskôr. Smernica poskytuje len rámec na riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia zisku z podnikania. Spory týkajúce sa dvojitého zdanenia príjmov, akými sú napríklad dôchodky a platy, sa do rozsahu pôsobnosti smernice nedostali, pričom ich vplyv na jednotlivcov môže byť značný. Rozdielne výklady ustanovení daňovej dohody členských štátov môžu viesť k dvojitému hospodárskemu zdaneniu, ak napríklad jeden členský štát považuje zdroj príjmu za mzdu, kým iný členský štát považuje ten istý zdroj príjmu za zisk. Preto by sa do rozsahu pôsobnosti tejto smernice mali začleniť aj rozdiely vo výkladoch členských štátov v súvislosti so zdaňovaním príjmov.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Komisia by mala preskúmať uplatňovanie tejto smernice po období piatich rokov a členské štáty by mali poskytnúť Komisii vhodné informácie na účely tohto preskúmania,
(11)  Komisia by mala preskúmať uplatňovanie tejto smernice po období piatich rokov vrátane určenia, či by sa smernica mala ďalej uplatňovať alebo zmeniť. Členské štáty by mali poskytnúť Komisii vhodné informácie na účely tohto preskúmania. Na konci preskúmania by mala Komisia predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade, spolu s posúdením rozšírenia rozsahu pôsobnosti tejto smernice na všetky situácie cezhraničného dvojitého zdanenia a dvojitého nezdanenia a, ak je to vhodné, legislatívny návrh so zmenami,
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 4
Táto smernica nebráni uplatneniu vnútroštátnych predpisov alebo ustanovení medzinárodných zmlúv, pokiaľ je to nevyhnutné s cieľom zabrániť daňovým únikom, daňovým podvodom alebo zneužívaniu.
Táto smernica nebráni uplatneniu vnútroštátnych predpisov alebo ustanovení medzinárodných zmlúv, pokiaľ je to nevyhnutné s cieľom zabrániť daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, zabrániť daňovým podvodom alebo zneužívaniu.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1
1.  Každý daňovník, v prípade ktorého došlo k dvojitému zdaneniu, je oprávnený podať sťažnosť so žiadosťou o vyriešenie prípadu dvojitého zdanenia na každý z príslušných orgánov dotknutých členských štátov v lehote troch rokov od prijatia prvého oznámenia o úkone vedúcom k dvojitému zdaneniu, a to bez ohľadu na to, či uplatňuje prostriedky nápravy, ktoré sú k dispozícii podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek z dotknutých členských štátov. Daňovník vo svojej sťažnosti určenej každému príslušnému orgánu uvedie, ktoré ďalšie členské štáty sú dotknuté.
1.  Každý daňovník, v prípade ktorého došlo k dvojitému zdaneniu, je oprávnený podať sťažnosť so žiadosťou o vyriešenie prípadu dvojitého zdanenia na každý z príslušných orgánov dotknutých členských štátov v lehote troch rokov od prijatia prvého oznámenia o úkone vedúcom k dvojitému zdaneniu, a to bez ohľadu na to, či uplatňuje prostriedky nápravy, ktoré sú k dispozícii podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek z dotknutých členských štátov. Daňovník svoju sťažnosť predloží súčasne príslušným orgánom oboch dotknutých členských štátov a vo svojej sťažnosti určenej každému príslušnému orgánu uvedie, ktoré ďalšie členské štáty sú dotknuté. Komisia spravuje vo všetkých úradných jazykoch Únie ústredné kontaktné miesto, ktoré je pre verejnosť ľahko dostupné, s aktuálnymi kontaktnými informáciami o každom príslušnom orgáne a úplný prehľad uplatniteľných právnych predpisov Únie a daňových zmlúv.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2
2.  Príslušné orgány potvrdia prijatie sťažnosti v lehote do jedného mesiaca po prijatí sťažnosti. O prijatí sťažnosti takisto informujú príslušné orgány ostatných dotknutých členských štátov.
2.  Každý príslušný orgán písomne potvrdí prijatie sťažnosti a zároveň o tom v lehote dvoch týždňov od prijatia sťažnosti informuje príslušné orgány ostatných dotknutých členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a
a)  meno, adresu, daňové identifikačné číslo a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu daňovníka (daňovníkov), ktorý na príslušné orgány podal sťažnosť, a ktoréhokoľvek ďalšieho daňovníka, ktorý je priamo dotknutý;
a)  meno, adresu, daňové identifikačné číslo a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu daňovníka (daňovníkov), ktorý na príslušné orgány podal sťažnosť, a ktoréhokoľvek ďalšieho daňovníka, ktorý je priamo dotknutý, podľa najlepšej vedomosti sťažovateľa;
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d
d)   príslušné vnútroštátne predpisy a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3 – písmeno e – bod iii
iii)  záväzok daňovníka odpovedať čo najúplnejšie a najrýchlejšie na všetky relevantné žiadosti príslušného orgánu a poskytnúť na žiadosť príslušných orgánov akúkoľvek dokumentáciu;
iii)  záväzok daňovníka odpovedať čo najúplnejšie a najrýchlejšie na všetky relevantné žiadosti príslušného orgánu a poskytnúť na žiadosť príslušných orgánov akúkoľvek dokumentáciu, pričom príslušné orgány riadne zohľadnia každé obmedzenie prístupu k požadovaným dokumentom a každé omeškanie spôsobené vonkajšími faktormi;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 3– odsek 3 – písmeno f
f)  akékoľvek osobitné doplňujúce informácie, o ktoré príslušné orgány požiadali.
f)  akékoľvek osobitné doplňujúce informácie, o ktoré príslušné orgány požiadali a ktoré sú relevantné pre daňový spor.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5
5.  Príslušné orgány dotknutých členských štátov prijmú rozhodnutie o prijatí a prípustnosti sťažnosti daňovníka v lehote šiestich mesiacov od jej prijatia. Príslušné orgány informujú o svojom rozhodnutí daňovníkov a príslušné orgány ostatných členských štátov.
5.  Príslušné orgány dotknutých členských štátov prijmú rozhodnutie o prijatí a prípustnosti sťažnosti daňovníka v lehote troch mesiacov od jej prijatia a písomne informujú tohto daňovníka a príslušné orgány ostatných členských štátov o svojom rozhodnutí v lehote dvoch týždňov.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1
V prípade, že príslušné orgány dotknutých členských štátov rozhodnú o prijatí sťažnosti podľa článku 3 ods. 5, pokúsia sa o zamedzenie dvojitého zdanenia v rámci postupu vzájomnej dohody v lehote dvoch rokov počítanej od doručenia posledného oznámenia o rozhodnutí o prijatí sťažnosti jedného z členských štátov.
V prípade, že príslušné orgány dotknutých členských štátov rozhodnú o prijatí sťažnosti podľa článku 3 ods. 5, pokúsia sa o zamedzenie dvojitého zdanenia v rámci postupu vzájomnej dohody v lehote jedného roka počítanej od doručenia posledného oznámenia o rozhodnutí o prijatí sťažnosti jedného z členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2
Lehotu dvoch rokov podľa prvého pododseku možno na žiadosť príslušného orgánu dotknutého členského štátu predĺžiť až o šesť mesiacov, a to za predpokladu, že príslušný orgán, ktorý o predlženie žiada, túto svoju žiadosť písomne odôvodní. Uvedené predĺženie podlieha schváleniu zo strany daňovníkov a ostatných príslušných orgánov.
Lehotu jedného roka podľa prvého pododseku možno na žiadosť príslušného orgánu dotknutého členského štátu predĺžiť až o tri mesiace, a to za predpokladu, že príslušný orgán, ktorý o predlženie žiada, túto svoju žiadosť písomne odôvodní. Uvedené predĺženie podlieha schváleniu zo strany daňovníkov a ostatných príslušných orgánov.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3
3.  Po tom, čo príslušné orgány členských štátov dosiahli dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia v lehote stanovenej v odseku 1, každý príslušný orgán dotknutých členských štátov oznámi túto dohodu daňovníkovi ako rozhodnutie, ktoré je záväzné pre daný orgán a vykonateľné daňovníkom, pokiaľ sa daňovník vzdá práva na akýkoľvek vnútroštátny prostriedok nápravy. Takéto rozhodnutie sa vykoná bez ohľadu na akékoľvek lehoty stanovené vo vnútroštátnom práve dotknutých členských štátov.
3.  Po tom, čo príslušné orgány členských štátov dosiahli dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia v lehote stanovenej v odseku 1, každý príslušný orgán dotknutých členských štátov oznámi túto dohodu v lehote piatich dní daňovníkovi ako rozhodnutie, ktoré je záväzné pre daný orgán a vykonateľné daňovníkom, pokiaľ sa daňovník vzdá práva na akýkoľvek vnútroštátny prostriedok nápravy. Takéto rozhodnutie sa bezodkladne vykoná bez ohľadu na akékoľvek lehoty stanovené vo vnútroštátnom práve dotknutých členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4
4.  V prípade, že príslušné orgány dotknutých členských štátov nedospeli k dohode o zamedzení dvojitého zdanenia v lehote stanovenej v odseku 1, každý príslušný orgán dotknutých členských štátov informuje daňovníkov o dôvodoch, pre ktoré sa dohoda nedosiahla.
4.  V prípade, že príslušné orgány dotknutých členských štátov nedospeli k dohode o zamedzení dvojitého zdanenia v lehote stanovenej v odseku 1, každý príslušný orgán dotknutých členských štátov v lehote dvoch týždňov informuje daňovníkov o dôvodoch, pre ktoré sa dohoda nedosiahla, a informuje daňovníkov o možnosti odvolať sa spolu s relevantnými kontaktnými informáciami odvolacích orgánov.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
1.  Príslušné orgány dotknutých členských štátov môžu rozhodnúť o odmietnutí sťažnosti, pokiaľ je sťažnosť neprípustná, nedošlo k dvojitému zdaneniu alebo sa nedodržala trojročná lehota stanovená v článku 3 ods. 1.
1.  Príslušné orgány dotknutých členských štátov môžu rozhodnúť o odmietnutí sťažnosti, pokiaľ je sťažnosť neprípustná, nedošlo k dvojitému zdaneniu alebo sa nedodržala trojročná lehota stanovená v článku 3 ods. 1. Príslušné orgány informujú daňovníka o dôvodoch odmietnutia sťažnosti.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2
2.  V prípade, že príslušné orgány dotknutých členských štátov neprijali rozhodnutie o sťažnosti v lehote šiestich mesiacov po prijatí sťažnosti daňovníka, sťažnosť sa považuje za odmietnutú.
2.  V prípade, že príslušné orgány dotknutých členských štátov neprijali rozhodnutie o sťažnosti v lehote troch mesiacov po prijatí sťažnosti daňovníka, sťažnosť sa považuje za odmietnutú a daňovníkovi sa toto odmietnutie oznámi do jedného mesiaca v rámci tejto trojmesačnej lehoty.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3
3.  V prípade odmietnutia sťažnosti sa daňovník môže voči rozhodnutiu príslušných orgánov dotknutých členských štátov odvolať, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
3.  V prípade odmietnutia sťažnosti sa daňovník môže voči rozhodnutiu príslušných orgánov dotknutých členských štátov odvolať, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Daňovník je oprávnený podať odvolanie na ktorýkoľvek príslušný orgán. Príslušný orgán, ktorému sa odvolanie podáva, informuje druhý príslušný orgán o prijatí odvolania a pri spracovaní odvolania tieto dva príslušné orgány svoj postup koordinujú. Ak je odvolanie úspešné v prípade malých a stredných podnikov, znáša náklady ten príslušný orgán, ktorý pôvodne sťažnosť zamietol.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1
Poradná komisia prijme rozhodnutie o prípustnosti a prijatí sťažnosti v lehote šiestich mesiacov odo dňa oznámenia posledného rozhodnutia o odmietnutí sťažnosti podľa článku 5 ods. 1, ktoré prijali príslušné orgány dotknutých členských štátov. V prípade, že sa v tejto šesťmesačnej lehote žiadne rozhodnutie neoznámi, sťažnosť sa považuje za odmietnutú.
Poradná komisia prijme rozhodnutie o prípustnosti a prijatí sťažnosti v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia posledného rozhodnutia o odmietnutí sťažnosti podľa článku 5 ods. 1, ktoré prijali príslušné orgány dotknutých členských štátov. V prípade, že sa v tejto trojmesačnej lehote žiadne rozhodnutie neoznámi, sťažnosť sa považuje za odmietnutú.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2
Ak poradná komisia potvrdí existenciu dvojitého zdanenia a prípustnosť sťažnosti, na žiadosť ktoréhokoľvek z príslušných orgánov sa začne postup vzájomnej dohody stanovený v článku 4. Dotknutý príslušný orgán informuje o takejto žiadosti poradnú komisiu, ostatné dotknuté príslušné orgány a daňovníkov. Lehota dvoch rokov stanovená v článku 4 ods. 1 začne plynúť odo dňa, keď poradná komisia rozhodne o prijatí a prípustnosti sťažnosti.
Ak poradná komisia potvrdí existenciu dvojitého zdanenia a prípustnosť sťažnosti, na žiadosť ktoréhokoľvek z príslušných orgánov sa začne postup vzájomnej dohody stanovený v článku 4. Dotknutý príslušný orgán informuje o takejto žiadosti poradnú komisiu, ostatné dotknuté príslušné orgány a daňovníkov. Lehota jedného roka stanovená v článku 4 ods. 1 začne plynúť odo dňa, keď poradná komisia rozhodne o prijatí a prípustnosti sťažnosti.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1
Príslušné orgány dotknutých členských štátov zriadia poradnú komisiu v prípade, že v lehote stanovenej v článku 4 ods. 1 nedospejú postupom vzájomnej dohody k dohode o zamedzení dvojitého zdanenia.
Ak príslušné orgány dotknutých členských štátov v lehote stanovenej v článku 4 ods. 1 nedospejú postupom vzájomnej dohody k dohode o zamedzení dvojitého zdanenia, poradná komisia vypracuje stanovisko k zamedzeniu dvojitého zdanenia podľa článku 13 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1
Poradná komisia musí byť zriadená najneskôr v lehote 50 kalendárnych dní po konci šesťmesačného obdobia stanoveného v článku 3 ods. 5, ak sa poradná komisia zriaďuje v súlade s odsekom 1.
Poradná komisia musí byť zriadená najneskôr v lehote jedného mesiaca po konci trojmesačného obdobia stanoveného v článku 3 ods. 5, ak sa poradná komisia zriaďuje v súlade s odsekom 1.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2
Poradná komisia sa zriadi najneskôr v lehote 50 kalendárnych dní po konci obdobia stanoveného v článku 4 ods. 1, ak sa poradná komisia zriaďuje v súlade s odsekom 2.
Poradná komisia sa zriadi najneskôr v lehote jedného mesiaca po konci obdobia stanoveného v článku 4 ods. 1, ak sa poradná komisia zriaďuje v súlade s odsekom 2.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2
V prípade, že príslušný orgán určitého členského štátu nevymenoval aspoň jednu nezávislú osobu a jej náhradníka, daňovník môže požiadať príslušný súd v tomto členskom štáte, aby vymenoval nezávislú osobu a náhradníka zo zoznamu uvedeného v článku 8 ods. 4.
V prípade, že príslušný orgán určitého členského štátu nevymenoval aspoň jednu nezávislú osobu a jej náhradníka, daňovník môže požiadať príslušný súd v tomto členskom štáte, aby v lehote troch mesiacov vymenoval nezávislú osobu a náhradníka zo zoznamu uvedeného v článku 8 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3
V prípade, že si túto povinnosť nesplnia príslušné orgány všetkých dotknutých členských štátov, daňovník môže požiadať príslušné súdy každého členského štátu, aby vymenovali dve nezávislé osoby v súlade s druhým a tretím pododsekom. Takto vymenované nezávislé osoby vymenujú predsedu na základe žrebovania zo zoznamu nezávislých osôb, ktoré sú spôsobilé byť predsedom podľa článku 8 ods. 4.
V prípade, že si túto povinnosť nesplnia príslušné orgány všetkých dotknutých členských štátov, daňovník môže požiadať príslušné súdy každého členského štátu, aby vymenovali dve nezávislé osoby v súlade s druhým a tretím pododsekom článku 8 odsek 4. Komisia jasne sprístupní údaje o príslušných súdoch každého členského štátu na webovom sídle ústredného informačného miesta vo všetkých úradných jazykoch Únie. Takto vymenované nezávislé osoby vymenujú predsedu na základe žrebovania zo zoznamu nezávislých osôb, ktoré sú spôsobilé byť predsedom podľa článku 8 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2
2.  Príslušnému súdu určitého členského štátu sa zverí vymenovanie nezávislých osôb a ich náhradníkov podľa odseku 1 len po uplynutí lehoty 50 dní uvedenej v článku 6 ods. 4, najneskôr však do dvoch týždňov po uplynutí tejto lehoty.
2.  Príslušnému súdu určitého členského štátu sa zverí vymenovanie nezávislých osôb a ich náhradníkov podľa odseku 1 len po uplynutí lehoty jedného mesiaca uvedenej v článku 6 ods. 4, najneskôr však do dvoch týždňov po uplynutí tejto lehoty.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3
3.  Príslušný súd prijme rozhodnutie podľa odseku 1 a informuje o ňom žiadateľa. Postup pre vymenovanie nezávislých osôb príslušným súdom, ktorý sa uplatní v prípade ich nevymenovania členskými štátmi, je rovnaký ako postup, ktorý sa uplatní podľa vnútroštátnych predpisov vo veciach civilného a obchodného rozhodcovského konania pri vymenovaní rozhodcov súdmi v prípadoch, keď tak neurobia účastníci. Príslušný súd takisto informuje príslušné orgány, ktoré predtým nezriadili poradnú komisiu. Dotknutý členský štát sa bude môcť voči rozhodnutiu súdu odvolať, pokiaľ má právo tak urobiť podľa svojho vnútroštátneho práva. V prípade odmietnutia sa žiadateľ bude môcť voči rozhodnutiu súdu odvolať, a to v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami.
3.  Príslušný súd prijme rozhodnutie podľa odseku 1 a informuje o ňom žiadateľa v lehote jedného mesiaca. Postup pre vymenovanie nezávislých osôb príslušným súdom, ktorý sa uplatní v prípade ich nevymenovania členskými štátmi, je rovnaký ako postup, ktorý sa uplatní podľa vnútroštátnych predpisov vo veciach civilného a obchodného rozhodcovského konania pri vymenovaní rozhodcov súdmi v prípadoch, keď tak neurobia účastníci. Príslušný súd takisto informuje príslušné orgány, ktoré predtým nezriadili poradnú komisiu. Dotknutý členský štát sa bude môcť voči rozhodnutiu súdu odvolať, pokiaľ má právo tak urobiť podľa svojho vnútroštátneho práva. V prípade odmietnutia sa žiadateľ bude môcť voči rozhodnutiu súdu odvolať, a to v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c
c)  jedna alebo dve nezávislé osoby, ktoré vymenuje každý príslušný orgán zo zoznamu osôb uvedeného v odseku 4.
c)  jedna alebo dve nezávislé osoby, ktoré vymenuje každý príslušný orgán zo zoznamu osôb uvedeného v odseku 4 okrem osôb, ktoré navrhli ich vlastné členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1– pododsek 3 a (nový)
Členské štáty sa môžu rozhodnúť natrvalo vymenovať zástupcov podľa písmena b) prvého pododseku.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno b
b)  takáto osoba má alebo mala významnú účasť v niektorom z daňovníkov alebo v každom z nich, alebo je či bola zamestnancom alebo poradcom niektorého z daňovníkov alebo každého z nich;
b)  takáto osoba alebo príbuzná osoba tejto osoby má alebo mala významnú účasť v niektorom z daňovníkov alebo v každom z nich, alebo je či bola zamestnancom alebo poradcom niektorého z daňovníkov alebo každého z nich;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2
Nezávislé osoby musia byť občanmi niektorého členského štátu a mať pobyt v Únii. Musia byť spôsobilé a nezávislé.
Nezávislé osoby musia byť občanmi niektorého členského štátu a mať pobyt v Únii, najmä úradníci a verejní zamestnanci pôsobiaci v oblasti daňového práva alebo členovia správnych súdov. Musia byť spôsobilé, nezávislé, nestranné a bezúhonné.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 3
Členské štáty oznámia Komisii mená nezávislých osôb, ktoré nominovali. Členské štáty môžu v oznámení uviesť, ktorú z piatich nimi nominovaných osôb možno vymenovať za predsedu. Komisii tiež poskytnú úplné a aktuálne informácie o ich profesionálnych a akademických skúsenostiach, kompetencii, odborných znalostiach a konflikte záujmov. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny v zozname nezávislých osôb.
Členské štáty oznámia Komisii mená nezávislých osôb, ktoré nominovali. Členské štáty v oznámení uvedú, ktorú z piatich nimi nominovaných osôb možno vymenovať za predsedu. Komisii tiež poskytnú úplné a aktuálne informácie o ich profesionálnych a akademických skúsenostiach, kompetencii, odborných znalostiach a konflikte záujmov. V prípade zmien v životopise nezávislej osoby sa tieto informácie aktualizujú. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny v zozname nezávislých osôb.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4– pododsek 3 a (nový)
Komisia overuje informácie uvedené v treťom pododseku týkajúce sa nezávislých osôb vymenovaných členskými štátmi. Toto overovanie sa vykonáva v lehote troch mesiacov od prijatia informácie od členských štátov. Ak má Komisia pochybnosti o nezávislosti nominovaných osôb, môže požiadať členský štát, aby poskytol doplňujúce informácie, a ak pochybnosti pretrvávajú, môže požiadať členský štát, aby túto osobu zo zoznamu stiahol a vymenoval niekoho iného.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 3 b (nový)
Zoznam nezávislých osôb sa zverejní.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1
1.  Príslušné orgány dotknutých členských štátov sa môžu dohodnúť na zriadení komisie pre alternatívne riešenie sporov, aby namiesto poradnej komisie prijal stanovisko k zamedzeniu dvojitého zdanenia v súlade s článkom 13.
1.  Príslušné orgány dotknutých členských štátov sa môžu dohodnúť na zriadení komisie pre alternatívne riešenie sporov, aby namiesto poradnej komisie prijal stanovisko k zamedzeniu dvojitého zdanenia v súlade s článkom 13. Využitie komisie pre alternatívne riešenie sporov však musí ostať krajným riešením.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2
2.  Komisia pre alternatívne riešenie sporov sa môže odlišovať od poradnej komisie, pokiaľ ide o jej zloženie a formu, pričom môže uplatniť zmierenie, mediáciu, expertízu, rozhodcovské konanie alebo akékoľvek iné postupy alebo techniky riešenia sporov s cieľom vyriešiť daný spor.
2.  Komisia pre alternatívne riešenie sporov sa môže odlišovať od poradnej komisie, pokiaľ ide o jej zloženie a formu, pričom môže uplatniť zmierenie, mediáciu, expertízu, rozhodcovské konanie alebo akékoľvek iné účinné a uznané postupy alebo techniky riešenia sporov s cieľom vyriešiť daný spor.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4
4.  Na komisiu pre alternatívne riešenie sporov sa uplatňujú články 11 až 15 s výnimkou pravidiel pre dosahovanie väčšiny zakotvených v článku 13 ods. 3. Príslušné orgány dotknutých členských štátov sa v organizačnom poriadku komisie pre alternatívne riešenie sporov môžu dohodnúť na odlišných pravidlách pre dosahovanie väčšiny.
4.  Na komisiu pre alternatívne riešenie sporov sa uplatňujú články 11 až 15 s výnimkou pravidiel pre dosahovanie väčšiny zakotvených v článku 13 ods. 3. Príslušné orgány dotknutých členských štátov sa v organizačnom poriadku komisie pre alternatívne riešenie sporov môžu dohodnúť na odlišných pravidlách pre dosahovanie väčšiny za predpokladu, že je na účel riešenia sporov zaručená nezávislosť vymenovaných osôb a neexistuje na ich strane konflikt záujmov.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť
Členské štáty určia, že v lehote 50 kalendárnych dní stanovenej v článku 6 ods. 4 každý príslušný orgán dotknutých členských štátov informuje daňovníkov o:
Členské štáty určia, že v lehote jedného mesiaca stanovenej v článku 6 ods. 4 každý príslušný orgán dotknutých členských štátov informuje daňovníkov o:
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2
Dátum uvedený v prvom pododseku písm. b) sa stanoví na deň, ktorý nastane najneskôr šesť mesiacov po zriadení poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov.
Dátum uvedený v prvom pododseku písm. b) sa stanoví na deň, ktorý nastane najneskôr tri mesiace po zriadení poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3
3.  Členské štáty určia, že v prípade neoznámenia alebo neúplného oznámenia organizačného poriadku daňovníkom nezávislé osoby a predseda doplnia organizačný poriadok podľa prílohy II a zašlú ho daňovníkovi do dvoch týždňov po uplynutí lehoty 50 kalendárnych dní stanovenej v článku 6 ods. 4. Ak sa nezávislé osoby a predseda nedohodnú na organizačnom poriadku alebo ho neoznámia daňovníkom, daňovníci sa môžu obrátiť na príslušný súd v štáte, v ktorom majú pobyt alebo v ktorom sú usadení, aby vyvodil všetky právne následky a určil organizačný poriadok.
3.  Členské štáty určia, že v prípade neoznámenia alebo neúplného oznámenia organizačného poriadku daňovníkom nezávislé osoby a predseda doplnia organizačný poriadok podľa prílohy II a zašlú ho daňovníkovi do dvoch týždňov po uplynutí lehoty jedného mesiaca stanovenej v článku 6 ods. 4. Ak sa nezávislé osoby a predseda nedohodnú na organizačnom poriadku alebo ho neoznámia daňovníkom, daňovníci sa môžu obrátiť na príslušný súd v štáte, v ktorom majú pobyt alebo v ktorom sú usadení, aby vyvodil všetky právne následky a určil organizačný poriadok.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na účely postupu uvedeného v článku 6 môže dotknutý daňovník (daňovníci) poskytnúť poradnej komisii alebo komisii pre alternatívne riešenie sporov akékoľvek informácie, dôkazy alebo dokumenty, ktoré môžu byť dôležité pre rozhodnutie. Daňovník (daňovníci) a príslušné orgány dotknutých členských štátov poskytnú na žiadosť poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov akékoľvek informácie, dôkazy alebo dokumenty. Príslušné orgány ktoréhokoľvek takéhoto členského štátu však môžu odmietnuť poskytnúť informácie poradnej komisii v týchto prípadoch:
1.  Na účely postupu uvedeného v článku 6 dotknutý daňovník (daňovníci) poskytne (poskytnú) poradnej komisii alebo komisii pre alternatívne riešenie sporov akékoľvek informácie, dôkazy alebo dokumenty, ktoré môžu byť dôležité pre rozhodnutie. Daňovník (daňovníci) a príslušné orgány dotknutých členských štátov poskytnú na žiadosť poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov akékoľvek informácie, dôkazy alebo dokumenty. Príslušné orgány ktoréhokoľvek takéhoto členského štátu však môžu odmietnuť poskytnúť informácie poradnej komisii v týchto prípadoch:
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1
1.  Poradná komisia alebo komisia pre alternatívne riešenie sporov vydajú svoje stanovisko najneskôr v lehote šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému ich zriadili príslušné orgány dotknutých členských štátov.
1.  Poradná komisia alebo komisia pre alternatívne riešenie sporov vydajú svoje stanovisko najneskôr v lehote troch mesiacov odo dňa, ku ktorému ich zriadili príslušné orgány dotknutých členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2
2.  Poradná komisia alebo komisia pre alternatívne riešenie sporov zohľadnia pri tvorbe svojho stanoviska príslušné vnútroštátne predpisy a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V prípade, že zmluva alebo dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia medzi dotknutými členskými štátmi neexistuje, poradná komisia alebo komisia pre alternatívne riešenie sporov môžu pri tvorbe svojho stanoviska odkázať na medzinárodnú prax v daňových veciach, ako je napríklad Modelová zmluva OECD o zdaňovaní príjmov a majetku.
2.  Poradná komisia alebo komisia pre alternatívne riešenie sporov zohľadnia pri tvorbe svojho stanoviska príslušné vnútroštátne predpisy a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V prípade, že zmluva alebo dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia medzi dotknutými členskými štátmi neexistuje, poradná komisia alebo komisia pre alternatívne riešenie sporov môžu pri tvorbe svojho stanoviska odkázať na medzinárodnú prax v daňových veciach, ako je napríklad Modelová zmluva OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a najnovší modelový dohovor OSN o zamedzení dvojitého zdanenia.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1
1.  Príslušné orgány sa v lehote šiestich mesiacov po oznámení stanoviska poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov dohodnú na zamedzení dvojitého zdanenia.
1.  Príslušné orgány sa v lehote troch mesiacov po oznámení stanoviska poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov dohodnú na zamedzení dvojitého zdanenia.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3
3.  Členské štáty zabezpečia, aby každý príslušný orgán zaslal daňovníkom konečné rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia v lehote 30 kalendárnych dní po jeho prijatí. Ak sa daňovníkovi rozhodnutie neoznámi v lehote 30 kalendárnych dní, môže sa voči tomu odvolať v členskom štáte, v ktorom má pobyt alebo v ktorom je usadený, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby každý príslušný orgán zaslal daňovníkom konečné rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia v lehote 30 kalendárnych dní po jeho prijatí. Ak sa daňovníkovi toto rozhodnutie neoznámi v lehote 30 dní, môže sa odvolať v členskom štáte, v ktorom má pobyt alebo v ktorom je usadený, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2
2.  Skutočnosť, že sa spor stal predmetom postupu vzájomnej dohody alebo postupu riešenia sporov, nebráni členskému štátu v tom, aby podal podnet na začatie súdneho konania alebo konania o uložení administratívnych alebo trestných sankcií v rovnakej veci, alebo aby v takomto konaní pokračoval.
2.  Skutočnosť, že sa spor stal predmetom postupu vzájomnej dohody alebo postupu riešenia sporov, bráni členskému štátu v tom, aby podal podnet na začatie súdneho konania alebo konania o uložení administratívnych alebo trestných sankcií v rovnakej veci, alebo aby v takomto konaní pokračoval.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a
a)  lehota šiestich mesiacov uvedená v článku 3 ods. 5;
a)  lehota troch mesiacov uvedená v článku 3 ods. 5;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b
b)  lehota dvoch rokov uvedená v článku 4 ods. 1.
b)  lehota jedného roka uvedená v článku 4 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 6
6.  Odchylne od článku 6 môžu dotknuté členské štáty odmietnuť prístup k postupu riešenia sporov v prípadoch daňového podvodu, úmyselného úpadku či hrubej nedbanlivosti.
6.  Odchylne od článku 6 môžu dotknuté členské štáty odmietnuť prístup k postupu riešenia sporov v prípadoch daňového podvodu konštatovaného v právoplatnom rozsudku v trestnom alebo správnom konaní, úmyselného úpadku či hrubej nedbanlivosti v tej istej veci.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2
2.  Príslušné orgány zverejnia konečné rozhodnutie uvedené v článku 14 za podmienky, že s tým súhlasí každý z dotknutých daňovníkov.
2.  Príslušné orgány zverejnia konečné rozhodnutie uvedené v článku 14 v plnom rozsahu. V prípade, že ktorýkoľvek z daňovníkov namieta, že niektoré špecifické body v rozhodnutí sú citlivé obchodné, priemyselné alebo odborné informácie, príslušné orgány posúdia tieto námietky a zverejnia čo najväčšiu časť rozhodnutia a zároveň vymažú citlivé časti. Zatiaľ čo je potrebné chrániť ústavné práva daňovníkov, najmä pokiaľ ide o informácie, ktorých zverejňovanie by zjavne a jasne odhalilo priemyselné a obchodne citlivé informácie konkurencii, príslušné orgány sa musia usilovať aj o zabezpečenie maximálnej možnej transparentnosti prostredníctvom uverejnenia konečného rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1
V prípade, že nejaký dotknutý daňovník nesúhlasí so zverejnením úplného konečného rozhodnutia, príslušné orgány vydajú abstrakt konečného rozhodnutia, ktorý obsahuje opis veci a predmetu sporu, dátumu, príslušných zdaňovacích období, právneho základu a odvetvia a stručný opis konečného výsledku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4
4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví štandardné formuláre pre oznamovanie informácií uvedených v odsekoch 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 18 ods. 2.
4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví štandardné formuláre pre oznamovanie informácií uvedených v odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 18 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 5
5.  Príslušné orgány bezodkladne oznámia Komisii informácie, ktoré sa majú zverejniť v súlade s odsekom 3.
5.  Príslušné orgány bezodkladne oznámia Komisii informácie, ktoré sa majú zverejniť v súlade s odsekom 3. Komisia tieto informácie sprístupní v bežne používanom formáte údajov na centrálne spravovanom webovom sídle.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1
1.  Komisia sprístupní online zoznam nezávislých osôb uvedený v článku 8 ods. 4 a bude ho aktualizovať, pričom sa v ňom označia osoby, ktoré možno vymenovať za predsedu. Uvedený zoznam obsahuje len mená dotknutých osôb.
1.  Komisia sprístupní online zoznam nezávislých osôb uvedený v článku 8 ods. 4 v otvorenom formáte údajov a bude ho aktualizovať, pričom sa v ňom označia osoby, ktoré možno vymenovať za predsedu. Uvedený zoznam obsahuje mená, príslušnosť a životopis týchto osôb a informácie týkajúce sa ich kvalifikácie a praktických skúseností s vyhláseniami o akýchkoľvek konfliktoch záujmov.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 21 a (nový)
Článok 21a
Preskúmanie
Do ... [tri roky po dni nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia na základe verejnej konzultácie a diskusií s príslušnými orgánmi uskutoční preskúmanie uplatňovania a rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Komisia takisto preskúma, či by poradný výbor so stálym charakterom („stála poradná komisia“) ďalej zvýšil efektívnosť a účinnosť postupov riešenia sporov.
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s prípadným legislatívnym návrhom.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Príloha – nadpis 5 – riadok 2 a (nový)
Gewerbesteuer
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Príloha – nadpis 12 – riadok 2 a (nový)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0408.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0310.
(3) Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 10.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia