Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0338(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0225/2017

Ingivna texter :

A8-0225/2017

Debatter :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Antagna texter :

P8_TA(2017)0314

Antagna texter
PDF 474kWORD 62k
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg
Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2017 om förslaget till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0686),

–  med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0035/2017),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2015(1) och av den 6 juli 2016(2) om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0225/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga möjligheten att stegvis avskaffa konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap(3) efter antagandet av det föreslagna direktivet och på så sätt stärka unionens samordnade strategi för tvistlösning genom det föreslagna direktivet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Situationer där olika medlemsstater beskattar samma inkomst eller kapital två gånger kan skapa allvarliga skattehinder för företag som bedriver verksamhet över gränserna. De skapar en alltför stor skattebörda för företagen och leder sannolikt till ekonomisk snedvridning och ineffektivitet och inverkar negativt på gränsöverskridande investeringar och tillväxt.
(1)  På grundval av principen om en rättvis och effektiv beskattning måste alla företag betala sin skäliga andel av skatten där vinster och värdestegringar genereras, men dubbel icke-beskattning måste undvikas. Situationer där olika medlemsstater beskattar samma inkomst eller kapital två gånger kan skapa allvarliga skattehinder, främst för små och medelstora företag som bedriver verksamhet över gränserna och därmed ha en negativ inverkan på hur den inre marknaden fungerar. De skapar en alltför stor skattebörda, rättslig osäkerhet och onödiga kostnader för företagen och leder sannolikt till ekonomisk snedvridning och ineffektivitet. Dessutom inverkar de negativt på gränsöverskridande investeringar och tillväxt.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Den 25 november 2015 antog Europaparlamentet en resolution om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt, i vilken parlamentet ifrågasatte hur meningsfull konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap1a (skiljemannakonventionen) är, och ansåg att instrumentet bör omstöpas och göras mer effektivt eller ersättas av en unionstvistlösningsmekanism med effektivare förfaranden för ömsesidiga överenskommelser. Den 6 juli 2016 antog Europaparlamentet en resolution om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt, i vilken parlamentet betonade att upprättandet av en tydlig tidsram för tvistlösningsförfaranden är mycket viktigt för att förbättra systemens effektivitet.
___________
1a EGT L 225, 20.8.1990, s. 10.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)
(1b)   Den 16 december 2015 antog Europaparlamentet en resolution med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i unionen, där den uppmanade kommissionen att föreslå lagstiftning som kan underlätta vid gränsöverskridande skattetvister i unionen, inte bara med inriktning på ärenden med dubbelbeskattning utan även dubbel icke-beskattning. Parlamentet efterlyste också tydligare regler, striktare tidsplaner och transparens.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 1c (nytt)
(1c)   Försök att avskaffa dubbelbeskattning har ofta lett till ”dubbel icke-beskattning”, där företag använt sig av urholkning av skattebasen och överföring av vinster för att få sina vinster beskattade i de medlemsstater som har en bolagsskatt på nästan noll procent. Denna fortgående företeelse snedvrider konkurrensen, skadar inhemska företag och undergräver skattesystemet, vilket är av ondo för tillväxt och arbetstillfällen.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Därför är det nödvändigt att se till att det finns mekanismer tillgängliga i unionen för att lösa dubbelbeskattningstvister och effektivt undanröja den berörda dubbelbeskattningen.
(2)  Nuvarande tvistlösningsförfaranden är alltför långdragna och kostsamma och leder ofta inte till någon överenskommelse, och i vissa fall inte ens till någon bekräftelse. Vissa företag accepterar för närvarande hellre dubbelbeskattning än slösar tid och pengar på tungrodda förfaranden för att undanröja dubbelbeskattning. Därför är det nödvändigt att se till att det finns mekanismer tillgängliga i unionen för att lösa dubbelbeskattningstvister på ett sätt som är effektivt, skyndsamt och verkställbart och att den berörda dubbelbeskattningen undanröjs på ett effektivt sätt i rätt tid, med regelbundna och ändamålsenliga underrättelser till den skattskyldige.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Genom de befintliga mekanismer som föreskrivs i de bilaterala skatteavtalen uppnås inte en fullständig befrielse från dubbelbeskattning i rätt tid i samtliga fall. Den nuvarande konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (90/436/EEG)7 (nedan kallad unionens skiljemannakonvention) har ett begränsat tillämpningsområde, eftersom den bara är tillämplig på tvister rörande internprissättning och fördelning av vinster till fasta driftställen. Genom den övervakning som gjorts som en del av genomförandet av unionens skiljemannakonvention har det framkommit vissa betydande brister, särskilt vad gäller tillträdet till förfarandet samt dess längd och effektiva slutförande.
(3)  Genom de befintliga mekanismer som föreskrivs i de bilaterala dubbelbeskattningsavtalen uppnås inte en fullständig befrielse från dubbelbeskattning i rätt tid i samtliga fall. De mekanismer som fastställs i dessa avtal är i flera fall långa, kostsamma och svårtillgängliga och leder inte alltid till en överenskommelse. Unionens skiljemannakonvention har ett begränsat tillämpningsområde, eftersom den bara är tillämplig på tvister rörande internprissättning och fördelning av vinster till fasta driftställen. Genom den övervakning som gjorts som en del av genomförandet av unionens skiljemannakonvention har det framkommit vissa betydande brister, särskilt vad gäller tillträdet till förfarandet, bristen på rättsmedel, förfarandets längd och avsaknaden av ett slutligt bindande effektivt slutförande. Dessa brister utgör ett investeringshinder och måste åtgärdas.
_________________
7 EGT L 225, 20.8.1990, s. 10.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)   För att skapa rättvisa, tydliga och stabila skattevillkor och för att minska skattetvister på den inre marknaden krävs åtminstone ett visst mått av konvergens vad gäller bolagsbeskattningen. Införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas som föreslagits av kommissionen1a utgör det effektivaste instrumentet för att undanröja riskerna för dubbelbeskattning i fråga om företagsbeskattning.
______________
1a Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (COM(2016)0683).
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  I syfte att skapa mer rättvisa skattevillkor måste reglerna om öppenhet förbättras och åtgärderna mot skatteundandragande skärpas. Samtidigt är det nödvändigt, i en anda av ett rättvist skattesystem, att se till att de skattskyldiga inte behöver betala skatt två gånger på samma inkomst och att tvistlösningsmekanismerna är omfattande, effektiva och hållbara. Det är också nödvändigt att förbättra tvistlösningsmekanismerna vid dubbelbeskattning för att hantera risken att det uppkommer ett ökat antal tvister om dubbel eller flerfaldig beskattning där betydande belopp kan stå på spel beroende på att skattemyndigheterna tillämpar mer regelbundna och fokuserade granskningsförfaranden.
(4)  I syfte att skapa mer rättvisa skattevillkor för företag som är verksamma i unionen måste reglerna om öppenhet förbättras och åtgärderna mot skatteundandragande och skatteflykt skärpas på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå. Att undvika dubbel icke-beskattning måste förbli en prioriterad fråga för unionen. Samtidigt är det nödvändigt, i en anda av ett rättvist skattesystem, att se till att de skattskyldiga inte behöver betala skatt två gånger på samma inkomst och att tvistlösningsmekanismerna är omfattande, effektiva och hållbara. Det är också nödvändigt att förbättra tvistlösningsmekanismerna vid dubbelbeskattning för att hantera risken att det uppkommer ett ökat antal tvister om dubbel eller flerfaldig beskattning där betydande belopp kan stå på spel beroende på att skattemyndigheterna tillämpar mer regelbundna och fokuserade granskningsförfaranden.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Det är därför nödvändigt att införa en effektiv och ändamålsenlig ram för lösning av skattetvister som garanterar rättslig säkerhet och ett företagsvänligt investeringsklimat för att åstadkomma en rättvis och effektiv företagsbeskattning i unionen. Genom tvistlösningsmekanismerna för dubbelbeskattning bör det också skapas en harmoniserad och öppen ram för åtgärdande av dubbelbeskattningsärenden, vilket bör göra att mekanismerna i sig skapar fördelar för samtliga skattskyldiga.
(5)  Det är därför nödvändigt att införa en effektiv och ändamålsenlig ram för lösning av skattetvister som garanterar rättslig säkerhet och stöder investeringar för att åstadkomma en rättvis och effektiv företagsbeskattning i unionen. Medlemsstaterna bör avsätta tillräckliga mänskliga, tekniska och finansiella resurser till behöriga myndigheter för detta ändamål.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Unionen har möjlighet att bli en föregångare och en global ledare när det gäller skattemässig transparens och samordning. Tvistlösningsmekanismerna för dubbelbeskattning bör därför också skapa en harmoniserad och transparent ram för åtgärdande av dubbelbeskattningsärenden och därigenom skapa fördelar för samtliga skattskyldiga. Om inte de berörda skattskyldiga kan bevisa att viss känslig affärs-, industri- eller yrkesinformation i beslutet inte bör offentliggöras, bör alla slutliga beslut offentliggöras i sin helhet och göras tillgängliga av kommissionen i ett gemensamt dataformat även på en centralt förvaltad webbplats. Offentliggörande av slutgiltiga beslut är i allmänhetens intresse eftersom det förbättrar förståelsen av hur bestämmelserna ska tolkas och tillämpas. Detta direktivs fulla potential kan endast utvecklas om jämförbara bestämmelser genomförs även i tredjeländer. Därför bör kommissionen ingripa även på internationell nivå för att inrätta bindande tvistlösningsförfaranden.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)
(5b)   En verksam och effektiv ram bör inbegripa en möjlighet för medlemsstaterna att föreslå alternativa mekanismer för tvistlösning som bättre motsvarar de särskilda förutsättningarna för små och medelstora företag och kan medföra lägre kostnader, mindre byråkrati, mer effektivitet och snabbare undanröjande av dubbelbeskattning.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Undanröjandet av dubbelbeskattning bör uppnås genom ett förfarande varigenom som ett första steg ärendet överlämnas till skattemyndigheterna i de berörda medlemsstaterna för att tvisten ska lösas via ett förfarande för ömsesidig överenskommelse. Om en sådan överenskommelse inte nås inom en viss tidsfrist, ska ärendet överlämnas till en rådgivande kommitté eller en kommitté för alternativ tvistlösning, som består av både företrädare för de berörda skattemyndigheterna och oberoende personer i erkänd ställning. Skattemyndigheterna bör fatta ett slutligt bindande beslut som anknyter till yttrandet från den rådgivande kommittén eller från kommittén för alternativ tvistlösning.
(6)  Undanröjandet av dubbelbeskattning bör uppnås genom ett förfarande som är enkelt att använda. Som ett första steg bör ärendet överlämnas till skattemyndigheterna i de berörda medlemsstaterna för att tvisten ska lösas via ett förfarande för ömsesidig överenskommelse. Om en sådan överenskommelse inte nås inom en viss tidsfrist, ska ärendet överlämnas till en rådgivande kommitté eller en kommitté för alternativ tvistlösning, som består av både företrädare för de berörda skattemyndigheterna och oberoende personer i erkänd ställning vars namn kommer att finnas med i en offentlig förteckning över oberoende personer i erkänd ställning. Skattemyndigheterna bör fatta ett slutligt bindande beslut som anknyter till yttrandet från den rådgivande kommittén eller från kommittén för alternativ tvistlösning.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)   Det förfarande som beskrivs i detta direktiv för att lösa dubbelbeskattningstvister är ett av flera alternativ för tvistlösning för den skattskyldige. Detta inbegriper förfaranden för ömsesidig överenskommelse enligt bilaterala konventioner om dubbelbeskattning eller unionens skiljemannakonvention. Det tvistlösningsförfarande som fastställs i detta direktiv bör prioriteras framför andra alternativ, eftersom det utgör en samordnad unionsomfattande strategi för tvistlösning som innehåller tydliga och genomförbara bestämmelser, en skyldighet att avskaffa dubbelbeskattning och en fastställd tidsram.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)
(7b)   Det är för närvarande oklart hur detta direktiv är kopplat till befintliga skiljedomsförfaranden i bilaterala skatteavtal och unionens befintliga skiljemannakonvention. Därför bör kommissionen förtydliga denna koppling så att skattskyldiga i tillämpliga fall kan välja det förfarande som är lämpligast.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 7c (nytt)
(7c)   Ett stort antal dubbelbeskattningsärenden berör tredjeländer. Därför bör kommissionen sträva efter att skapa en global ram, företrädesvis inom ramen för OECD. Fram till dess att en sådan OECD-ram har inrättats bör kommissionen arbeta för ett obligatoriskt (i stället för det nuvarande frivilliga) och bindande avtalsförfarande för alla ärenden som gäller potentiell gränsöverskridande dubbelbeskattning.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
(10a)   Detta direktivs tillämpningsområde bör utökas snarast möjligt. Direktivet utgör endast en ram för tvistlösning vid dubbelbeskattning av bolagsvinster. Tvister om dubbelbeskattning av inkomst, såsom pension eller lön, har inte inkluderats i dess tillämpningsområde, trots att inverkan på enskilda kan bli betydande. En medlemsstats annorlunda tolkning av ett skatteavtal kan leda till ekonomisk dubbelbeskattning, exempelvis om en medlemsstat tolkar en inkomstkälla som lön och en annan medlemsstat tolkar samma inkomstkälla som vinst. Därför bör olika tolkningar i medlemsstaterna i fråga om inkomstbeskattning också inkluderas i detta direktivs tillämpningsområde.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  Efter en period av fem år bör kommissionen se över tillämpningen av detta direktiv, och medlemsstaterna bör lämna lämpliga synpunkter till kommissionen i detta avseende.
(11)  Efter en period av fem år bör kommissionen se över tillämpningen av detta direktiv, och då även fatta ett beslut om huruvida direktivet ska fortsätta gälla eller ändras. Medlemsstaterna bör lämna lämpliga synpunkter till kommissionen i detta avseende. Vid slutet av översynen bör kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, inbegripet en bedömning av utvidgningen av direktivets tillämpningsområde till att omfatta alla gränsöverskridande situationer som avser dubbelbeskattning och dubbel icke-beskattning, och, om så är lämpligt, ett förslag till ändring av lagstiftningen.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 4
Detta direktiv ska inte utgöra hinder för att tillämpa nationell lagstiftning eller bestämmelser i internationella avtal när det är nödvändigt för att förebygga skatteundandragande, skattebedrägeri eller missbruk.
Detta direktiv ska inte utgöra hinder för att tillämpa nationell lagstiftning eller bestämmelser i internationella avtal när det är nödvändigt för att förebygga skatteundandragande och skatteflykt, skattebedrägeri eller missbruk.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
1.  En skattskyldig som är föremål för dubbelbeskattning ska ha rätt att lämna in ett klagomål med begäran om att dubbelbeskattningen undanröjs till var och en av de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter inom tre år efter mottagandet av den första underrättelsen om den åtgärd som resulterar i en dubbelbeskattning, oavsett om den skattskyldige använder de medel som står till buds enligt den nationella lagstiftningen i de berörda medlemsstaterna eller ej. Den skattskyldige ska i sitt klagomål till respektive behörig myndighet ange vilka andra medlemsstater som berörs.
1.  En skattskyldig som är föremål för dubbelbeskattning ska ha rätt att lämna in ett klagomål med begäran om att dubbelbeskattningen undanröjs till var och en av de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter inom tre år efter mottagandet av den första underrättelsen om den åtgärd som resulterar i en dubbelbeskattning, oavsett om den skattskyldige använder de medel som står till buds enligt den nationella lagstiftningen i de berörda medlemsstaterna eller ej. Den skattskyldige ska lämna in klagomålet till de berörda medlemsstaternas båda behöriga myndigheter samtidigt och i sitt klagomål till respektive behörig myndighet ange vilka andra medlemsstater som berörs. Kommissionen ska inrätta en central kontaktpunkt på alla unionens officiella språk som är lättillgänglig för allmänheten med aktuella adressuppgifter för varje behörig myndighet och en fullständig översikt över unionens gällande lagstiftning och skatteavtal.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
2.  De behöriga myndigheterna ska bekräfta mottagandet av klagomålet inom en månad från mottagandet av klagomålet. De ska också underrätta de behöriga myndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna om mottagandet av klagomålet.
2.  Varje behörig myndighet ska skriftligen bekräfta mottagandet av klagomålet och underrätta de behöriga myndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna inom två veckor från mottagandet av klagomålet.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – led a
(a)  Namn, adress, skatteregistreringsnummer och annan information som behövs för att identifiera den eller de skattskyldiga som lämnade klagomålet till de behöriga myndigheterna och varje annan skattskyldig som direkt berörs.
(a)  Namn, adress, skatteregistreringsnummer och annan information som behövs för att identifiera den eller de skattskyldiga som lämnade klagomålet till de behöriga myndigheterna och varje annan skattskyldig som direkt berörs såvitt klaganden känner till.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – led d
d)   Tillämpliga nationella bestämmelser och dubbelbeskattningsavtal.
utgår
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3 – led e – led iii
iii)  Ett åtagande från den skattskyldige att svara så fullständigt och skyndsamt som möjligt på alla ändamålsenliga uppmaningar från en behörig myndighet och tillhandahålla all dokumentation på begäran av de behöriga myndigheterna.
iii)  Ett åtagande från den skattskyldige att svara så fullständigt och skyndsamt som möjligt på alla ändamålsenliga uppmaningar från en behörig myndighet och tillhandahålla all dokumentation på begäran av de behöriga myndigheterna, med vederbörlig hänsyn från de berörda myndigheternas sida till begränsningar i tillgången till begärda handlingar och externa förseningar.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – led f
f)  Eventuell ytterligare information som begärs av de behöriga myndigheterna.
f)  Eventuell ytterligare information av relevans för skattetvisten som begärs av de behöriga myndigheterna.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5
5.  De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska fatta ett beslut om godtagande av den skattskyldiges klagomål och dess tillåtlighet inom sex månader efter mottagandet. De behöriga myndigheterna ska informera de skattskyldiga och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna om sitt beslut.
5.  De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska fatta ett beslut om godtagande av den skattskyldiges klagomål och dess tillåtlighet inom tre månader efter mottagandet av klagomålet och skriftligen informera denne och den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om sitt beslut inom två veckor.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1
Om de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna beslutar att godta klagomålet i enlighet med artikel 3.5, ska de sträva efter att undanröja dubbelbeskattningen genom förfarandet för ömsesidig överenskommelse inom två år räknat från det sista meddelandet av en medlemsstats beslut om godtagande av klagomålet.
Om de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna beslutar att godta klagomålet i enlighet med artikel 3.5, ska de sträva efter att undanröja dubbelbeskattningen genom förfarandet för ömsesidig överenskommelse inom ett år räknat från det sista meddelandet av en medlemsstats beslut om godtagande av klagomålet.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
Den period på två år som avses i första stycket får förlängas med högst sex månader på begäran av en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten, om den begärande behöriga myndigheten skriftligen motiverar det. Denna förlängning ska vara föremål för godkännande av de skattskyldiga och de övriga behöriga myndigheterna.
Den period på ett år som avses i första stycket får förlängas med högst tre månader på begäran av en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten, om den begärande behöriga myndigheten skriftligen motiverar det. Denna förlängning ska vara föremål för godkännande av de skattskyldiga och de övriga behöriga myndigheterna.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
3.  När medlemsstaternas behöriga myndigheter har nått en överenskommelse i syfte att undanröja dubbelbeskattning inom den tidsfrist som anges i punkt 1, ska varje behörig myndighet i de berörda medlemsstaterna överlämna denna överenskommelse till den skattskyldige som ett bindande beslut för myndigheten att verkställas av den skatteskyldige, under förutsättning att denne har avstått från rätten till en inhemsk åtgärd. Detta beslut ska tillämpas oberoende av eventuella tidsfrister som föreskrivs i den nationella lagstiftningen av den berörda medlemsstaten.
3.  När medlemsstaternas behöriga myndigheter har nått en överenskommelse i syfte att undanröja dubbelbeskattning inom den tidsfrist som anges i punkt 1, ska varje behörig myndighet i de berörda medlemsstaterna inom fem dagar överlämna denna överenskommelse till den skattskyldige som ett bindande beslut för myndigheten att verkställas av den skatteskyldige, under förutsättning att denne har avstått från rätten till en inhemsk åtgärd. Detta beslut ska omedelbart tillämpas oberoende av eventuella tidsfrister som föreskrivs i den nationella lagstiftningen av den berörda medlemsstaten.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4
4.  Om de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter inte har nått en överenskommelse i syfte att undanröja dubbelbeskattning inom den tidsfrist som anges i punkt 1, ska varje behörig myndighet i de berörda medlemsstaterna informera de skattskyldiga med angivande av orsakerna till den uteblivna överenskommelsen.
4.  Om de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter inte har nått en överenskommelse i syfte att undanröja dubbelbeskattning inom den tidsfrist som anges i punkt 1, ska varje behörig myndighet i de berörda medlemsstaterna informera de skattskyldiga inom två veckor med angivande av orsakerna till den uteblivna överenskommelsen samt informera de skattskyldiga om deras möjligheter att överklaga, med relevant kontaktinformation till överklagandeinstanserna.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1
1.  De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter får besluta att avslå klagomålet om det är otillåtligt, eller om ingen dubbelbeskattning föreligger eller den treårsperiod som anges i artikel 3.1 inte respekteras.
1.  De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter får besluta att avslå klagomålet om det är otillåtligt, eller om ingen dubbelbeskattning föreligger eller den treårsperiod som anges i artikel 3.1 inte respekteras. De behöriga myndigheterna ska underrätta den skattskyldige om skälen till avslaget.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2
2.  Om de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter inte har fattat ett beslut om klagomålet inom sex månader efter att ha mottagit ett klagomål från en skattskyldig, ska klagomålet anses ha avslagits.
2.  Om de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter inte har fattat ett beslut om klagomålet inom tre månader efter att ha mottagit ett klagomål från en skattskyldig, ska klagomålet anses ha avslagits och den skatteskyldige ska underrättas om detta inom en månad från denna tremånaderperiod.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3
3.  Om klagomålet avslås, ska den skattskyldige ha rätt att överklaga beslutet från de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med nationella bestämmelser.
3.  Om klagomålet avslås, ska den skattskyldige ha rätt att överklaga beslutet från de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med nationella bestämmelser. Den skattskyldige har rätt att överklaga till vilken som helst av de behöriga myndigheterna. Den behöriga myndighet som mottar överklagandet ska underrätta den andra behöriga myndigheten om överklagandet och de två behöriga myndigheterna ska samordna sin hantering av överklagandet. När det gäller små och medelstora företag ska kostnaderna uppbäras av den behöriga myndighet som ursprungligen avslog klagomålet om överklagandet bifalls.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1
Den rådgivande kommittén ska fatta beslut om tillåtligheten och godkännandet av klagomålet inom sex månader efter dagen för meddelandet av det senaste beslutet att avslå klagomålet enligt artikel 5.1 av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna. I avsaknad av beslut som meddelats inom sexmånadersperioden ska klagomålet anses ha avslagits.
Den rådgivande kommittén ska fatta beslut om tillåtligheten och godkännandet av klagomålet inom tre månader efter dagen för meddelandet av det senaste beslutet att avslå klagomålet enligt artikel 5.1 av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna. I avsaknad av beslut som meddelats inom tremånadersperioden ska klagomålet anses ha avslagits.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2
Om den rådgivande kommittén bekräftar förekomsten av dubbelbeskattning och klagomålet kan tas upp till behandling, ska det förfarande för ömsesidig överenskommelse som anges i artikel 4 inledas på begäran av en av de behöriga myndigheterna. Den berörda behöriga myndigheten ska underrätta den rådgivande kommittén, de övriga behöriga myndigheterna och de skattskyldiga om denna begäran. Den period på två år som föreskrivs i artikel 4.1 ska inledas den dag beslutet om godkännande och upptagande till sakprövning av klagomålet fattas av den rådgivande kommittén.
Om den rådgivande kommittén bekräftar förekomsten av dubbelbeskattning och klagomålet kan tas upp till behandling, ska det förfarande för ömsesidig överenskommelse som anges i artikel 4 inledas på begäran av en av de behöriga myndigheterna. Den berörda behöriga myndigheten ska underrätta den rådgivande kommittén, de övriga behöriga myndigheterna och de skattskyldiga om denna begäran. Den period på ett år som föreskrivs i artikel 4.1 ska inledas den dag beslutet om godkännande och upptagande till sakprövning av klagomålet fattas av den rådgivande kommittén.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1
Den rådgivande kommittén ska inrättas av de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater där de inte har lyckats nå en överenskommelse i syfte att undanröja dubbelbeskattningen enligt förfarandet för ömsesidig överenskommelse inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 4.1.
Om de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater inte har lyckats nå en överenskommelse i syfte att undanröja dubbelbeskattningen enligt förfarandet för ömsesidig överenskommelse inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 4.1 ska den rådgivande kommittén avge ett yttrande om undanröjande av dubbelbeskattning enligt artikel 13.1.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1
Den rådgivande kommittén ska inrättas senast femtio kalenderdagar efter utgången av den sexmånadersfrist som föreskrivs i artikel 3.5, om den rådgivande kommittén inrättas i enlighet med punkt 1.
Den rådgivande kommittén ska inrättas senast en månad efter utgången av den tremånadersfrist som föreskrivs i artikel 3.5, om den rådgivande kommittén inrättas i enlighet med punkt 1.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2
Den rådgivande kommittén ska inrättas senast femtio kalenderdagar efter utgången av den tidsfrist som föreskrivs i artikel 4.1 om den rådgivande kommittén inrättas i enlighet med punkt 2.
Den rådgivande kommittén ska inrättas senast en månad efter utgången av den tidsfrist som föreskrivs i artikel 4.1 om den rådgivande kommittén inrättas i enlighet med punkt 2.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2
Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat har underlåtit att utse en oberoende person i erkänd ställning och dennes ersättare, får den skattskyldige av den behöriga domstolen i den medlemsstaten begära att utse en oberoende person och dennes ersättare från den förteckning som avses i artikel 8.4.
Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat har underlåtit att utse en oberoende person i erkänd ställning och dennes ersättare, får den skattskyldige av den behöriga domstolen i den medlemsstaten begära att utse en oberoende person och dennes ersättare från den förteckning som avses i artikel 8.4 inom tre månader.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3
Om de behöriga myndigheterna i alla berörda medlemsstater har underlåtit att göra detta, får den skattskyldige av den behöriga domstolen i varje medlemsstat begära att denna utser två oberoende personer i erkänd ställning i enlighet med andra och tredje stycket. De oberoende personer som utses på detta sätt ska utse en ordförande genom lottning från förteckningen över de oberoende personer som är kvalificerade som ordförande enligt artikel 8.4.
Om de behöriga myndigheterna i alla berörda medlemsstater har underlåtit att göra detta, får den skattskyldige av den behöriga domstolen i varje medlemsstat begära att denna utser två oberoende personer i erkänd ställning i enlighet med artikel 8.4 andra och tredje stycket. Kommissionen ska tillhandahålla tydlig information om de behöriga domstolarna i varje medlemsstat i en central kontaktpunkt på sin webbplats på unionens samtliga officiella språk. De oberoende personer som utses på detta sätt ska utse en ordförande genom lottning från förteckningen över de oberoende personer som är kvalificerade som ordförande enligt artikel 8.4.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
2.  Utseende av oberoende personer och deras ersättare enligt punkt 1 ska hänskjutas till behörig domstol i en medlemsstat först efter utgången av den tidsperiod på femtio dagar som avses i artikel 6.4 och inom två veckor efter utgången av denna period.
2.  Utseende av oberoende personer och deras ersättare enligt punkt 1 ska hänskjutas till behörig domstol i en medlemsstat först efter utgången av den tidsperiod på en månad som avses i artikel 6.4 och inom två veckor efter utgången av denna period.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3
3.  Den behöriga domstolen ska fatta ett beslut enligt punkt 1 och meddela sökanden detta beslut. Det förfarande som är tillämpligt vid den behöriga domstolen för att utse de oberoende personerna om medlemsstaten underlåter att utse dem är densamma som den som är tillämplig enligt nationella bestämmelser i civilrättsliga och kommersiella skiljeförfaranden när domstolarna utser skiljemän i fall där parterna inte kan enas i detta avseende. Den behöriga domstolen ska också informera de behöriga myndigheter som ursprungligen underlåtit att inrätta den rådgivande kommittén. Denna medlemsstat ska ha rätt att överklaga ett beslut från domstolen, förutsatt att de har rätt att göra det enligt nationell lagstiftning. I händelse av avslag ska sökanden ha rätt att överklaga domstolens beslut i enlighet med nationella processrättsliga reglerna.
3.  Den behöriga domstolen ska fatta ett beslut enligt punkt 1 och meddela sökanden detta beslut inom en månad. Det förfarande som är tillämpligt vid den behöriga domstolen för att utse de oberoende personerna om medlemsstaten underlåter att utse dem är densamma som den som är tillämplig enligt nationella bestämmelser i civilrättsliga och kommersiella skiljeförfaranden när domstolarna utser skiljemän i fall där parterna inte kan enas i detta avseende. Den behöriga domstolen ska också informera de behöriga myndigheter som ursprungligen underlåtit att inrätta den rådgivande kommittén. Denna medlemsstat ska ha rätt att överklaga ett beslut från domstolen, förutsatt att de har rätt att göra det enligt nationell lagstiftning. I händelse av avslag ska sökanden ha rätt att överklaga domstolens beslut i enlighet med nationella processrättsliga reglerna.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – led c
c)  En eller två oberoende personer i erkänd ställning som ska utses av varje behöriga myndigheten från den förteckning över personer som avses i punkt 4.
c)  En eller två oberoende personer i erkänd ställning som ska utses av varje behörig myndighet från den förteckning över personer som avses i punkt 4, med undantag för de personer som föreslås av den egna medlemsstaten.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)
Medlemsstaterna får besluta att utse de företrädare som avses i led b i det första stycket på permanent basis.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led b
b)  Om den personen har eller har haft en stor andel i eller har varit anställd av eller rådgivare åt en eller samtliga skattskyldiga personer.
b)  Om den personen eller en släkting till denna person har eller har haft en stor andel i eller har varit anställd av eller rådgivare åt en eller samtliga skattskyldiga personer.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2
Oberoende personer i erkänd ställning måste vara medborgare i en medlemsstat och bosatta i unionen. De måste vara kompetenta och oberoende.
Oberoende personer i erkänd ställning måste vara medborgare i en medlemsstat och bosatta i unionen och ska helst vara tjänstemän och statligt anställda som arbetar på det skatterättsliga området eller vid en förvaltningsdomstol. De måste vara kompetenta, oberoende, opartiska och ha stor integritet.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 3
Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla namnen på de oberoende personer i erkänd ställning som de har nominerat. Medlemsstaterna får ange i meddelandet vilken av de fem personer som nominerats som kan utnämnas till ordförande. De ska också förse kommissionen med fullständig och aktuell information om deras yrkesmässiga och akademiska bakgrund, kompetens, expertis och intressekonflikter. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella ändringar i förteckningen över oberoende personer.
Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla namnen på de oberoende personer i erkänd ställning som de har nominerat. Medlemsstaterna ska ange i meddelandet vilken av de fem personer som nominerats som kan utnämnas till ordförande. De ska också förse kommissionen med fullständig och aktuell information om deras yrkesmässiga och akademiska bakgrund, kompetens, expertis och intressekonflikter. Denna information ska uppdateras i händelse av ändringar i de oberoende personernas meritförteckning. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella ändringar i förteckningen över oberoende personer.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)
Kommissionen ska kontrollera den information som avses i tredje stycket avseende de oberoende personer i erkänd ställning som medlemsstaterna har nominerat. Sådana kontroller ska utföras inom tre månader efter att informationen har mottagits från medlemsstaterna. Om kommissionen hyser tvivel om de nominerade personernas oberoende kan den begära att medlemsstaten ska tillhandahålla ytterligare information, och om tvivlen kvarstår får den begära att medlemsstaten avför den personen från förteckningen och utser en annan person.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 3b (nytt)
Förteckningen över oberoende personer i erkänd ställning ska vara tillgänglig för allmänheten.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1
1.  De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna får komma överens om att inrätta en kommitté för alternativ tvistlösning i stället för den rådgivande kommittén för att avge ett yttrande om avskaffande av dubbelbeskattning i enlighet med artikel 13.
1.  De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna får komma överens om att inrätta en kommitté för alternativ tvistlösning i stället för den rådgivande kommittén för att avge ett yttrande om avskaffande av dubbelbeskattning i enlighet med artikel 13. Kommittén för alternativ tvistlösning ska emellertid användas i så få fall som möjligt.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2
2.  Kommittén för alternativ tvistlösning får skilja sig från den rådgivande kommittén med avseende på sammansättning och form, och tillämpa förlikning, medling, expertis, lagföring eller andra tvistlösningsförfaranden eller metoder för att lösa tvisten.
2.  Kommittén för alternativ tvistlösning får skilja sig från den rådgivande kommittén med avseende på sammansättning och form, och tillämpa förlikning, medling, expertis, lagföring eller andra ändamålsenliga och erkända tvistlösningsförfaranden eller metoder för att lösa tvisten.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4
4.  Artiklarna 11–15 ska gälla för kommittén för alternativ tvistlösning, med undantag för de regler om majoritet som anges i artikel 13.3. De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna kan komma överens om andra regler om majoritet inom ramen för arbetsordningen för kommittén för alternativ tvistlösning.
4.  Artiklarna 11–15 ska gälla för kommittén för alternativ tvistlösning, med undantag för de regler om majoritet som anges i artikel 13.3. De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna kan komma överens om andra regler om majoritet inom ramen för arbetsordningen för kommittén för alternativ tvistlösning, förutsatt att det garanteras att de personer som utsetts för att lösa tvisterna är oberoende och att det inte föreligger några intressekonflikter.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen
Medlemsstaterna ska se till att inom en period av femtio kalenderdagar enligt artikel 6.4 varje behörig myndighet i de berörda medlemsstaterna ska underrätta de skattskyldiga om följande:
Medlemsstaterna ska se till att inom en period av en månad enligt artikel 6.4 varje behörig myndighet i de berörda medlemsstaterna ska underrätta de skattskyldiga om följande:
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2
Den dag som avses i första stycket led b ska fastställas senast 6 månader efter inrättandet av den rådgivande kommittén och kommittén för alternativ tvistlösning.
Den dag som avses i första stycket led b ska fastställas senast tre månader efter inrättandet av den rådgivande kommittén och kommittén för alternativ tvistlösning.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3
3.  I händelse av uteblivet eller ofullständigt meddelande av arbetsordningen till de skattskyldiga, ska medlemsstaterna se till att den oberoende personerna och ordföranden kompletterar arbetsordningen enligt bilaga II och skickar dem till den skattskyldige inom två veckor från den dag då de femtio kalenderdagarna enligt artikel 6.4 har gått ut. Om de oberoende personerna och ordföranden inte kan enas om arbetsordningen eller inte meddelar de skattskyldiga om dem, kan de skattskyldiga vända sig till behörig domstol i den stat där bosättningsorten/etableringsorten är belägen för att dra alla juridiska konsekvenser och genomföra arbetsordningen.
3.  I händelse av uteblivet eller ofullständigt meddelande av arbetsordningen till de skattskyldiga, ska medlemsstaterna se till att den oberoende personerna och ordföranden kompletterar arbetsordningen enligt bilaga II och skickar dem till den skattskyldige inom två veckor från den dag då tidsperioden på en månad enligt artikel 6.4 har gått ut. Om de oberoende personerna och ordföranden inte kan enas om arbetsordningen eller inte meddelar de skattskyldiga om dem, kan de skattskyldiga vända sig till behörig domstol i den stat där bosättningsorten/etableringsorten är belägen för att dra alla juridiska konsekvenser och genomföra arbetsordningen.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
1.  För tillämpning av det förfarande som avses i artikel 6 får den berörde skattskyldige/de berörda skattskyldiga förse den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning med all information, bevisning eller handlingar som kan vara relevanta för beslutet. Den skattskyldige/de skattskyldiga och de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska tillhandahålla alla uppgifter, all bevisning eller handlingar på begäran av den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat får dock vägra att lämna uppgifter till den rådgivande kommittén i följande fall:
1.  För tillämpning av det förfarande som avses i artikel 6 ska den berörde skattskyldige/de berörda skattskyldiga förse den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning med all information, bevisning eller handlingar som kan vara relevanta för beslutet. Den skattskyldige/de skattskyldiga och de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska tillhandahålla alla uppgifter, all bevisning eller handlingar på begäran av den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat får dock vägra att lämna uppgifter till den rådgivande kommittén i följande fall:
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1
1.  Den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning ska utfärda sitt yttrande senast sex månader efter att den inrättades av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.
1.  Den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning ska utfärda sitt yttrande senast tre månader efter att den inrättades av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2
2.  Den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning ska, när den utarbetar sitt yttrande, beakta tillämplig nationell lagstiftning och dubbelbeskattningsavtal. I avsaknad av ett dubbelbeskattningsavtal eller överenskommelse mellan de berörda medlemsstaterna får den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning, när den utarbetar sitt yttrande, hänvisas till internationell praxis på skatteområdet, till exempel OECD:s senaste modell för skatteavtal.
2.  Den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning ska, när den utarbetar sitt yttrande, beakta tillämplig nationell lagstiftning och dubbelbeskattningsavtal. I avsaknad av ett dubbelbeskattningsavtal eller överenskommelse mellan de berörda medlemsstaterna får den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning, när den utarbetar sitt yttrande, hänvisas till internationell praxis på skatteområdet, till exempel OECD:s senaste modell för skatteavtal och FN:s senaste modellavtal för dubbelbeskattning.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1
1.  De behöriga myndigheterna ska inom sex månader från delgivningen av yttrandet från den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning kommissionen enas om avskaffande av dubbelbeskattningen.
1.  De behöriga myndigheterna ska inom tre månader från delgivningen av yttrandet från den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning kommissionen enas om avskaffande av dubbelbeskattningen.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska se till att det slutliga beslutet om undanröjande av dubbelbeskattning översänds av varje behörig myndighet till de skattskyldiga senast trettio kalenderdagar efter dess antagande. Om den skattskyldige inte har meddelats om beslutet inom trettio kalenderdagar får denne överklaga i medlemsstaten för bosättning eller för driftställe i enlighet med nationella bestämmelser.
3.  Medlemsstaterna ska se till att det slutliga beslutet om undanröjande av dubbelbeskattning översänds av varje behörig myndighet till de skattskyldiga senast trettio kalenderdagar efter dess antagande. Om den skattskyldige inte har underrättats om beslutet inom trettiodagarsperioden får denne överklaga i medlemsstaten för bosättning eller för driftställe i enlighet med nationella bestämmelser.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2
2.  Hänskjutande av tvisten till förfarandet för ömsesidig överenskommelse eller tvistlösningsförfarandet ska inte hindra en medlemsstat från att inleda eller fortsätta rättsliga förfaranden eller förfaranden för administrativa och straffrättsliga påföljder för samma ärende.
2.  Hänskjutande av tvisten till förfarandet för ömsesidig överenskommelse eller tvistlösningsförfarandet ska hindra en medlemsstat från att inleda eller fortsätta rättsliga förfaranden eller förfaranden för administrativa och straffrättsliga påföljder för samma ärende.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a
a)  De sex månader som avses i artikel 3.5.
a)  De tre månader som avses i artikel 3.5.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led b
b)  De två år som avses i artikel 4.1.
b)  Det år som avses i artikel 4.1.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6
6.  Genom undantag från artikel 6 får de berörda medlemsstaterna får neka tillgång till tvistlösningsförfarandet i fall av skattebedrägeri, avsiktlig försummelse och grov vårdslöshet.
6.  Genom undantag från artikel 6 får de berörda medlemsstaterna neka tillgång till tvistlösningsförfarandet i förfaranden för straffrättsliga eller administrativa påföljder i fall av skattebedrägeri, avsiktlig försummelse och grov vårdslöshet för samma ärende, som kan bevisas genom ett beslut som vunnit laga kraft.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2
2.  De behöriga myndigheterna ska offentliggöra det slutliga beslut som avses i artikel 14, med förbehåll för samtycke av alla berörda skattskyldiga.
2.  De behöriga myndigheterna ska offentliggöra det slutliga beslut som avses i artikel 14 i dess helhet. Om någon av de skattskyldiga lägger fram argument för att vissa specifika detaljer i beslutet är känslig affärs-, industri- eller yrkesinformation ska de behöriga myndigheterna emellertid beakta dessa argument och offentliggöra så mycket information ur beslutet som möjligt, men avlägsna de känsliga delarna. Samtidigt som man skyddar de skattskyldigas konstitutionella rättigheter, särskilt när det gäller information vars offentliggörande tydligt och bevisligen skulle avslöja industriellt och kommersiellt känslig information till konkurrenter, ska de behöriga myndigheterna sträva efter att säkerställa största möjliga transparens genom offentliggörandet av det slutliga beslutet.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1
Om en berörd skattskyldig inte samtycker till att det slutliga beslutet offentliggörs i sin helhet, ska de behöriga myndigheterna offentliggöra en sammanfattning av det slutliga beslutet med beskrivning av frågan och sakinnehållet, berörda skatteperioder, rättslig grund, industrisektor, kort beskrivning av slutresultatet.
utgår
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4
4.  Kommissionen ska fastställa standardformulär för tillhandahållandet av de uppgifter som avses i punkterna 2 och 3 genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.
4.  Kommissionen ska fastställa standardformulär för tillhandahållandet av de uppgifter som avses i punkt 2 genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5
5.  De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål meddela kommissionen den information som ska offentliggöras i enlighet med punkt 3.
5.  De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål meddela kommissionen den information som ska offentliggöras i enlighet med punkt 3. Kommissionen ska göra denna information tillgänglig i ett allmänt använt dataformat på en centralt förvaltad webbplats.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1
1.  Kommissionen ska elektroniskt offentliggöra och uppdatera förteckningen över de oberoende personer i erkänd ställning som avses i artikel 8.4 och ange vilka av dessa personer kan utses till ordförande. Denna förteckning ska endast innehålla namnen på dessa personer.
1.  Kommissionen ska i ett öppet dataformat elektroniskt offentliggöra och uppdatera förteckningen över de oberoende personer i erkänd ställning som avses i artikel 8.4 och ange vilka av dessa personer kan utses till ordförande. Denna förteckning ska innehålla namnen på samt anknytningar och meritförteckningar för dessa personer och information om deras kvalifikationer och praktiska erfarenhet samt uppgifter om intressekonflikter.
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 21a (ny)
Artikel 21a
Översyn
Senast ... [tre år efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen på grundval av offentliga samråd och i ljuset av diskussionerna med de behöriga myndigheterna inleda en översyn av tillämpningen och räckvidden av detta direktiv. Kommissionen ska också analysera om en rådgivande kommitté av permanent karaktär (”ständiga rådgivande kommittén”) ytterligare skulle öka ändamålsenligheten och effektiviteten i förfarandena för tvistlösning.
Kommissionen ska överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, vid behov tillsammans med ett förslag till ändring av lagstiftningen.
Ändring 71
Förslag till direktiv
Bilaga I – rubrik 5 – led 2a (nytt)
Gewerbesteuer
Ändring 72
Förslag till direktiv
Bilaga I – rubrik 12 – led 2a (nytt)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0408.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0310.
(3) EGT L 225, 20.8.1990, s. 10.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy