Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0239/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0239/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 14
CRE 05/07/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.10
CRE 06/07/2017 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0315

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 537kWORD 96k
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα
P8_TA(2017)0315A8-0239/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα (2017/2009(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε στην 21η Διάσκεψη των Μερών (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της», και το άρθρο 11 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» (COM(2016)0739),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που κυρώθηκε από την ΕΕ τον Ιανουάριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(2),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 30/2016 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «Environmental indicator report 2016» (Έκθεση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες 2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030(3),

–   έχοντας υπόψη το στρατηγικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής Στρατηγικής της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2016, με τίτλο «Sustainability Now! A European Voice for Sustainability» (Βιωσιμότητα τώρα! Ευρωπαϊκό όραμα για τη βιωσιμότητα)(4),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020(5), την ενδιάμεση αναθεώρησή της(6) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρησή της(7),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) με τίτλο: «Policy Coherence of the Sustainable Development Goals» (Συνοχή των πολιτικών για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης) (2015), «Global Material Flows and Resource Productivity» (Παγκόσμιες ροές υλικών και παραγωγικότητα πόρων) (2016) και «Resource Efficiency: Potential and Economic Implications» (Αποδοτικότητα των πόρων: δυνατότητες και οικονομικές επιπτώσεις) (2017),

–   έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 10ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «International ocean governance: an agenda for the future of our oceans» (Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας) (JOIN(2016)0049),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία για ένα νέο αστικό θεματολόγιο στο πλαίσιο της διάσκεψης Habitat III, που εγκρίθηκε στο Κίτο στις 20 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης (A8-0239/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ενέκριναν το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 («το Θεματολόγιο 2030»), συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν ένα σχέδιο για μια καλύτερη κοινωνία και έναν καλύτερο κόσμο, που θα εφαρμοστεί με πρακτική και μετρήσιμη δράση και καλύπτει πολλά ζητήματα, όπως η επίτευξη καλύτερων και περισσότερο ισότιμων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, η αύξηση της ευημερίας και η βελτίωση της παιδείας των πολιτών, η αύξηση της γενικής ευημερίας, η δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για τη διατήρηση του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές, και θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται υπόψη οριζόντια, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης.

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη θα είναι εφικτή μόνο με τον πλήρη σεβασμό των πλανητικών ορίων, προκειμένου να διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής ζωή για όλους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 έχει δυναμικό μετασχηματισμού και καθορίζει παγκόσμιους, φιλόδοξους, συνολικούς, αδιαίρετους και αλληλένδετους στόχους για την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ευημερίας, της περιβαλλοντικής ευθύνης, της κοινωνικής ένταξης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί απαιτούν άμεση δράση με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική υλοποίησή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταρτίσει μια σφαιρική στρατηγική για την εφαρμογή του Θεματολογίου 2030, που θα περιλαμβάνει τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου, και δεν έχει πλήρως αναλάβει έναν γενικό συντονιστικό ρόλο για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική στρατηγική εφαρμογής και ένας μηχανισμός παρακολούθησης και επισκόπησης είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ και οι 169 συνδεόμενοι στόχοι καλύπτουν όλες τις πτυχές της πολιτικής της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους ΣΒΑ αφορούν άμεσα τις αρμοδιότητες της ΕΕ επιπλέον των αρμοδιοτήτων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και, επομένως, η υλοποίησή τους απαιτεί μια πραγματική προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με την ενεργό και ευρεία συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μεμονωμένο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά αποτελεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ(8), μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και συνιστά σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ο ευρύς και άνευ προηγουμένου αντίκτυπός της επιβαρύνει δυσανάλογα τους φτωχότερους και πλέον ευάλωτους και αυξάνει την ανισότητα μεταξύ και εντός των χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της επιτυχούς υλοποίησης των ΣΒΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή βιωσιμότητα είναι: η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 %, η κάλυψη του 20 % της ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005, βάσει μηχανισμού ρύθμισης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να τεθεί δεσμευτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης της τάξης του 40 % με ορίζοντα το 2030, καθώς και δεσμευτικός στόχος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον 30 %, τονίζοντας ότι αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσω επιμέρους εθνικών στόχων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού και, ως εκ τούτου, έχουν δεσμευτεί να εργάζονται μαζί με άλλες χώρες για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδο σαφώς χαμηλότερο των 2 °C και παράλληλα να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη συγκράτηση αυτής της αύξησης στον 1,5 °C και, με τον τρόπο αυτό, να προσπαθούν να περιορίσουν τους μεγαλύτερους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, που υπονομεύουν την ικανότητα επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υγιείς θάλασσες και ωκεανοί είναι ουσιώδεις για τη στήριξη της πλούσιας βιοποικιλότητας και παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμα μέσα συντήρησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει, στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, να αξιολογήσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε παγκόσμιο επίπεδο, της κατανάλωσης τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων στην Ένωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε αποτίμηση της τρέχουσας και της μελλοντικής αποτελεσματικότητας του θεματολογίου των ΣΒΑ στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στις σημερινές επιτυχίες, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει επιπλέον υπόψη τις μελλοντικές προσπάθειες και προγράμματα και θα πρέπει να βασίζεται επίσης σε ενδελεχή αξιολόγηση των κενών που υφίστανται στις πολιτικές της ΕΕ έναντι των ΣΒΑ, μεταξύ άλλων στους τομείς όπου η ΕΕ δεν έχει εκπληρώσει τους ΣΒΑ, στην ισχνή εφαρμογή των τρεχουσών πολιτικών και στις δυνητικές αντιφάσεις μεταξύ των τομέων πολιτικής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΕΟΠ, οι 11 από τους 30 στόχους προτεραιότητας του προγράμματος δράσης για το περιβάλλον είναι πολύ πιθανό να μην έχουν επιτευχθεί έως το 2020·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των ΣΒΑ αποτελεί τεράστια πρόκληση η οποία απαιτεί μια ισχυρή και παγκόσμια εταιρική σχέση και τη χρήση όλων των μορφών χρηματοδότησης (εγχώρια, διεθνή, δημόσια, ιδιωτική και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης), καθώς και μη χρηματοδοτικών μέσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρώνει, αλλά όχι να υποκαθιστά τη δημόσια χρηματοδότηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική κινητοποίηση των εγχώριων πόρων αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του Θεματολογίου 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται ιδιαίτερα από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή των εταιρειών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτείται ανθεκτικότητα, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω μιας πολύπλευρης προσέγγισης όσον αφορά την εξωτερική δράση της ΕΕ και με την τήρηση της αρχής της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές των κρατών μελών και της ΕΕ έχουν τόσο εκούσιες όσο και ακούσιες συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι οι ΣΒΑ αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή και δικαιότερες πολιτικές έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση και ότι ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών της ΕΕ προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 αναγνωρίζει το εμπόριο ως μέσο επίτευξης των ΣΒΑ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης και η ικανοποίηση των αναγκών ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού έχουν ουσιαστική σημασία για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 δίνει έμφαση στον ρόλο της μετανάστευσης ως δυνητικής κινητήριας δύναμης της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή δράση για τη βιωσιμότητα, η οποία χαρτογραφεί τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και τα μέσα πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνιστά την αντίδραση στο Θεματολόγιο 2030· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να διενεργηθεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα κενά και τις τάσεις πολιτικής, τις ασυνέπειες και τις ανεπάρκειες εφαρμογής καθώς και τις δυνητικές παράλληλες ωφέλειες και συνέργειες όλων των υφιστάμενων πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ σε όλους τους τομείς· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται συντονισμένη δράση για την εν λόγω αξιολόγηση τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, το Συμβούλιο, σε όλες τις συνθέσεις του, και τους οργανισμούς και τα όργανα της ΕΕ να συνεχίσουν αυτό το έργο χωρίς καθυστέρηση·

2.  τονίζει ότι στόχος του Θεματολογίου 2030 είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ευημερίας για όλους και ότι οι τρεις ισοδύναμοι πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, έχουν ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των ΣΒΑ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ και ότι θα πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης·

3.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, με βάση τις αρχές της καθολικότητας και της ένταξης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση μια ολοκληρωμένη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη συνεκτική, συντονισμένη και γενική στρατηγική-πλαίσιο για την υλοποίηση των 17 ΣΒΑ και των 169 στόχων τους στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας τις διασυνδέσεις και την ισοτιμία των διαφόρων ΣΒΑ μέσω της υιοθέτησης μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και μιας διατομεακής προσέγγισης· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι είναι ανάγκη να ενσωματωθούν όλες οι πτυχές του Θεματολογίου 2030 στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και να διασφαλισθεί η πλήρης συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία· καλεί τον πρώτο Αντιπρόεδρο, ο οποίος έχει οριζόντιες αρμοδιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, να ηγηθεί σε αυτόν τον τομέα· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει τη δέσμευση να υλοποιήσουν πλήρως όλους τους ΣΒΑ και τους συνδεδεμένους στόχους, τόσο ως προς το γράμμα όσο και ως προς το πνεύμα·

4.  υπενθυμίζει τη σημασία της βασικής αρχής του Θεματολογίου 2030, για «ενσωμάτωση όλων των πολιτών»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, καθώς οι ανισότητες μεγεθύνουν τον αντίκτυπο άλλων παγκόσμιων προκλήσεων και παρεμποδίζουν την πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έρευνα και την κατηγοριοποίηση δεδομένων στο πλαίσιο των πολιτικών τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δίνεται προσοχή και προτεραιότητα στους πλέον ευάλωτους και περιθωριοποιημένους·

5.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να ενσωματώσει τους ΣΒΑ στο θεματολόγιό της για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τονίζει το δυναμικό της στρατηγικής χρήσης των μέσων βελτίωσης της νομοθεσίας για την αξιολόγηση της συνοχής των πολιτικών της ΕΕ σε σχέση με το Θεματολόγιο 2030· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει τον έλεγχο όλων των νέων πολιτικών και νομοθετικών διατάξεων με γνώμονα τους ΣΒΑ και να διασφαλίσει την πλήρη συνοχή των πολιτικών κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ, προωθώντας ταυτόχρονα συνέργειες, αποκομίζοντας παράλληλα οφέλη και αποφεύγοντας συμβιβασμούς, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη να περιληφθεί η βιώσιμη ανάπτυξη ως αναπόσπαστο τμήμα του γενικού πλαισίου εκτιμήσεων επιπτώσεων, όχι ως χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων όπως συμβαίνει σήμερα σύμφωνα με την εργαλειοθήκη βελτίωσης της νομοθεσίας της Επιτροπής· ζητεί να βελτιωθούν τα εργαλεία που προορίζονται για τη μέτρηση και την ποσοτικοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων στις εκτιμήσεις επιπτώσεων· καλεί επίσης την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις και οι έλεγχοι καταλληλότητας που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) αξιολογούν κατά πόσον ορισμένες πολιτικές ή νομοθετικές διατάξεις συμβάλλουν στη φιλόδοξη υλοποίηση των ΣΒΑ ή ουσιαστικά την παρεμποδίζουν· ζητεί τον σαφή προσδιορισμό και τη διαφοροποίηση του επιπέδου διακυβέρνησης στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν οι στόχοι, τονίζει δε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη χάραξη σαφών και συνεκτικών κατευθύνσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και, εάν είναι αναγκαίο, σε υποεθνικό ή τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει καθοδήγηση για τη διαδικασία αυτή προκειμένου να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη μορφή·

6.  υπογραμμίζει ότι το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον αποτελεί, αυτό καθαυτό, ένα εργαλείο-κλειδί για την υλοποίηση των ΣΒΑ, μολονότι η δράση που έχει αναληφθεί σε ορισμένους τομείς εξακολουθεί να μην είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η υλοποίηση των ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, να ενσωματώσουν στην αξιολόγηση του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι στόχοι του αντιστοιχούν στους ΣΒΑ και, αφού λάβουν υπόψη αυτά τα αποτελέσματα, να διατυπώσουν σύσταση για το διάδοχο πρόγραμμα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει εγκαίρως ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον για την περίοδο μετά το 2020, όπως απαιτείται από το άρθρο 192 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη των ΣΒΑ στην Ευρώπη·

7.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να προσχωρήσει στην ατζέντα για τη διακυβέρνηση που συμφωνήθηκε στη Διακήρυξη του Ρίο και στο Θεματολόγιο 2030, καθώς και στο σχέδιο εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ του 2002 και στο τελικό έγγραφο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2012, γνωστής ως Ρίο+20·

8.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σύσταση ή την ενίσχυση συμβουλίων βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχύσει επίσης τη συμμετοχή και την αποτελεσματική δέσμευση της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στα συναφή διεθνή φόρα και, στο πλαίσιο αυτό, να προωθήσει τη διαφάνεια, την ευρεία συμμετοχή του κοινού και τη δημιουργία συμπράξεων για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης·

9.  αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη των ΣΒΑ θα απαιτηθεί πολυμερής δέσμευση από την ΕΕ, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών, την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τρίτους εταίρους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολυμερής πλατφόρμα που εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωσή της θα γίνει υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την επανεξέταση του Θεματολογίου 2030· τονίζει ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να κινητοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη διαφόρων τομέων καίριας σημασίας, να προωθεί την καινοτομία και να συμβάλει στη διασφάλιση αποτελεσματικών δεσμών με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενθαρρύνοντας την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης από τη βάση προς την κορυφή· τονίζει επίσης ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι πολύ ευρύτερη από μια πλατφόρμα αλληλοδιδαχής από ομοτίμους και να επιτρέπει την πραγματική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στον σχεδιασμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει συνέργειες με άλλες συναφείς πλατφόρμες, όπως η πλατφόρμα REFIT, η πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας, η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, καθώς και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στις συστάσεις της πλατφόρμας·

10.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διευκόλυνση της διακυβέρνησης των ΣΒΑ ώστε να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:

   i) πολυτομεακή διάσταση: με τη σύσταση εθνικής συντονιστικής δομής υπεύθυνης για την παρακολούθηση της Ατζέντας 21 η οποία θα αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη των ΜΚΟ·
   ii) πολυεπίπεδη διάσταση: με την καθιέρωση αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα·
   iii) πολυπαραγοντική διάσταση: με τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της ενημέρωσης και της συμμετοχής του κοινού μέσω της ευρείας διάδοσης πληροφοριών·
   iv) εστίαση στη βελτίωση της διεπαφής επιστήμης-πολιτικής·
   v) κατάρτιση σαφούς χρονοδιαγράμματος που συνδυάζει βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θεώρηση.

ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολυμερής πλατφόρμα θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη συγκέντρωση, αλλά και τη διάδοση της γνώσης σχετικά με τους ΣΒΑ, καθώς και να διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα επηρεάζει το θεματολόγιο πολιτικής. Ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να δημιουργήσει, με τη συμβολή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πολυμερή πλατφόρμα στην οποία θα συμμετέχουν παράγοντες από ένα ευρύ φάσμα τομέων. Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία, ομάδες καταναλωτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικές ΜΚΟ και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος, ΜΚΟ του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των δήμων θα πρέπει όλοι να εκπροσωπούνται σε ένα φόρουμ με όχι λιγότερους από 30 ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συνεδριάσεις θα πρέπει να είναι ανοικτές σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η επέκτασή τους, εάν με την πάροδο του χρόνου αυξηθεί το ενδιαφέρον. Η πλατφόρμα θα πρέπει να προσδιορίζει, κατά τις τριμηνιαίες συνεδριάσεις της, τα ζητήματα που συνιστούν εμπόδια στην επίτευξη των ΣΒΑ. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ομάδας εργασίας για τους ΣΒΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η εργασία σε οριζόντιο επίπεδο εντός του Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού. Το φόρουμ αυτό θα πρέπει να απαρτίζεται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εκπροσωπούν όσο το δυνατό περισσότερες επιτροπές. Τόσο η Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις της πολυμερούς πλατφόρμας. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάζει ετησίως στην πλατφόρμα επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με τα μελλοντικά σχέδιά της για την υλοποίηση των ΣΒΑ, καθώς και έγγραφο προσβάσιμο σε όλα τα επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση των ΣΒΑ πριν από τις συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τους ΣΒΑ τον Ιούνιο/Ιούλιο. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των τοπικών και των εθνικών παραγόντων·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη ποσότητα θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων που διοχετεύονται στη χρηματοδότηση των ΣΒΑ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης για τις θεσμικές δαπάνες της ΕΕ, να προσδιορίσουν δυνητικά κανονιστικά εμπόδια και κίνητρα για τις επενδύσεις σε ΣΒΑ και να διερευνήσουν τις δυνατότητες σύγκλισης και συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνητική συμβολή της Επισκόπησης της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην επίτευξη των ΣΒΑ μέσω της βελτιωμένης εφαρμογής του κεκτημένου στα κράτη μέλη· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η επισκόπηση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο άλλων μέσων όπως οι διαδικασίες επί παραβάσει·

13.  ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, ελέγχου και επανεξέτασης για την υλοποίηση και την ενσωμάτωση των ΣΒΑ και του Θεματολογίου 2030 και καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία με την Eurostat, μία δέσμη ειδικών δεικτών προόδου για την εσωτερική υλοποίηση των ΣΒΑ στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ΕΕ ως προς την υλοποίηση των ΣΒΑ· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζονται από την Επιτροπή για την υποβολή συνεκτικών εκθέσεων· ζητεί τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία ως εταίρου, ιδίως στον δεύτερο άξονα δράσης μετά το 2020, καθώς και τη διεξαγωγή ετήσιου διαλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που θα οδηγήσουν στην εκπόνηση σχετικής έκθεσης· επιμένει ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι διαφανή, εύκολα κατανοητά και μεταδόσιμα σε ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών· τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας κατά την παρακολούθηση του Θεματολογίου 2030 και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τον ρόλο των συννομοθετών στη διαδικασία αυτή· θεωρεί ότι η σύναψη δεσμευτικής διοργανικής συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 295 ΣΛΕΕ θα παρείχε κατάλληλη ρύθμιση για τη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα·

14.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΟΗΕ στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις τους όσον αφορά την επίτευξη των ΣΒΑ· τονίζει ότι οι σχετικές εκθέσεις των κρατών μελών θα πρέπει να εκπονούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές· υπογραμμίζει ότι στα κράτη μέλη με ομοσπονδιακή ή αποκεντρωμένη διακυβέρνηση είναι αναγκαίο να περιγράφονται λεπτομερώς οι συγκεκριμένες προκλήσεις και υποχρεώσεις των αποκεντρωμένων επιπέδων διακυβέρνησης σε σχέση με την επίτευξη των ΣΒΑ·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει βιώσιμες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας με τη καθιέρωση συστημάτων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις, επικεντρωμένων στην πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού τους, ώστε να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερο υπεύθυνα και να προωθήσει την ουσιαστικότερη υλοποίηση των κεφαλαίων περί βιωσιμότητας στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά·

16.  θεωρεί ότι κάθε μελλοντικό όραμα της Ευρώπης πρέπει ενστερνίζεται τους ΣΒΑ ως βασική αρχή, και ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κινούνται προς την κατεύθυνση βιώσιμων οικονομικών μοντέλων, ο δε ρόλος της ΕΕ στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει, συνεπώς, να τεθεί στο επίκεντρο του προβληματισμού που δρομολογήθηκε από τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (COM(2017)2025), όπου χρειάζεται να δοθεί ισχυρότερη διάσταση στη βιωσιμότητα στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι η επίτευξη των ΣΒΑ του Θεματολογίου 2030 έχει καθοριστική σημασία για την ΕΕ, και ότι η επίτευξη των ΣΒΑ θα πρέπει να αποτελέσει την κληρονομιά της Ευρώπης στις μελλοντικές γενιές· αναγνωρίζει ότι το Θεματολόγιο 2030 είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης, και ότι η επίτευξη των ΣΒΑ εντάσσεται, συνεπώς, φυσικά στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός καλύτερου, υγιέστερου και περισσότερο βιώσιμου μέλλοντος για την Ευρώπη·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ικανότητες ολοκληρωμένης αξιολόγησης, τεχνολογικής και θεσμικής καινοτομίας και οικονομικής κινητοποίησης για την επίτευξη των ΣΒΑ·

18.  αναγνωρίζει ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία για τους ΣΒΑ· θεωρεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για την επίτευξη των ΣΒΑ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, του ΕΟΧ, των συμβαλλομένων μερών των συμφωνιών σύνδεσης της ΕΕ, των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών και, μετά την αποχώρησή του, του Ηνωμένου Βασιλείου·

19.  τονίζει τον ρόλο του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου όσον αφορά την παρακολούθηση και επανεξέταση των ΣΒΑ και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιβεβαιώσουν τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030, συμφωνώντας για κοινές θέσεις της ΕΕ και για την κοινή υποβολή εκθέσεων από την ΕΕ, με βάση τη συντονισμένη υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενόψει του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης· καλεί την Επιτροπή να κάνει απολογισμό των τρεχουσών δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια του επικείμενου πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου, και των συγκεκριμένων ΣΒΑ που θα τεθούν υπό επανεξέταση·

20.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ένα σύστημα βιώσιμης παραγωγής-κατανάλωσης· καλεί την Επιτροπή να προσανατολίσει τις πολιτικές της στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας (ΕΤΚ) προς τους ΣΒΑ και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ανακοίνωση σχετικά με την ΕΤΚ για τη βιώσιμη ανάπτυξη («STI4SD»), όπως συνέστησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής «Συνέχεια των εργασιών μετά το Ρίο+20, ιδίως όσον αφορά τους ΣΒΑ», προκειμένου να διαμορφωθούν και να στηριχθούν ο συντονισμός και η συνοχή των πολιτικών σε μαρκοπρόθεσμη βάση·

21.  επιμένει ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των ΣΒΑ· τονίζει ότι η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και οι κοινωνικές προκλήσεις πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στα μελλοντικά προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα·

22.  υπενθυμίζει ότι, όπως ορίζεται στο ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει σαφή ρόλο στην υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 από την ΕΕ·

23.  επιδοκιμάζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, μεταξύ άλλων, με την ενθάρρυνση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης αποβλήτων, τον περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά και τη σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων ή ανακτήσιμων αποβλήτων, όπως προτείνεται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και στην πρόταση για νέους, φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για τα απόβλητα, που θα συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη του ΣΒΑ 12 και στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων· αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση των ΣΒΑ και η οικονομικά αποδοτική επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή θα απαιτήσουν βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα μειώσουν, έως το 2050, τις ετήσιες συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 19 % και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των κρατών της G7 κατά 25 %· επισημαίνει ότι οι 12 από τους 17 ΣΒΑ εξαρτώνται από τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων· τονίζει τη σημασία της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας και μέσω της μείωσης της ρύπανσης, της ζήτησης πόρων και των αποβλήτων· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αποσυνδεθούν μεταξύ τους η ανάπτυξη, η χρήση των πόρων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να εκπονεί τακτικά έκθεση σχετικά με την κυκλική οικονομία, η οποία θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις και θα επιτρέπει την τροποποίηση των υφιστάμενων πολιτικών βάσει αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κυκλική οικονομία θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της χρήσης πρωτογενών υλικών, σε μείωση της σπατάλης υλικών, σε προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και στη χρήση υποπροϊόντων μεταποίησης και πλεοναζόντων υλικών που μέχρι πρότινος θεωρούνταν κατηγορίες αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να χαράξει φιλόδοξη και ολοκληρωμένη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες και παράλληλα να τηρήσει τον στόχο για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χημικών με ορίζοντα το 2020, καθώς και να λάβει υπόψη τον στόχο για τους κύκλους των μη τοξικών υλικών όπως ορίζεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον· θεωρεί ότι η συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων έχει καίρια σημασία για τον ΣΒΑ 2· υπογραμμίζει τον στόχο της ΕΕ για μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50 % έως το 2030·

24.  τονίζει ότι, όπως προκύπτει από την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ, τα σημερινά συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης στην παγκόσμια οικονομία δημιουργούν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, τα οποία, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και την εξάντληση των πόρων, συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους των βασικών πρώτων υλών, ορυκτών και ενέργειας, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ρύπανση και περισσότερα απόβλητα, αυξάνοντας τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και επιδεινώνοντας την υποβάθμιση του εδάφους και την αποψίλωση των δασών· θεωρεί, επομένως, ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάλυση του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) των προϊόντων και των υπηρεσιών και να αξιολογηθεί ο πραγματικός αντίκτυπός τους από την άποψη της βιωσιμότητας·

25.  υπενθυμίζει ότι η αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από την κατανάλωση πόρων έχει ουσιαστική σημασία για να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να μειωθεί η εξάρτησή της από τους πόρους·

26.  υπογραμμίζει ότι, για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους του Θεματολογίου 2030, έχει ουσιαστική σημασία να αποτυπώνονται οι στόχοι αυτοί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με ολοκληρωμένο τρόπο, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, η αποδοτική χρήση των πόρων και οι βιώσιμες επενδύσεις και καινοτομίες· επισημαίνει ότι μια αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία έχει σημαντικό δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι έως το 2050 θα προσφέρει επιπλέον 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία και θα δημιουργήσει επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο ΑΕγχΠ των χωρών της G7·

27.  καλεί την Επιτροπή να τονίσει σε όλους τους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων των επενδυτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των πολιτών, τα οφέλη του μετασχηματισμού των μη βιώσιμων παραγωγών σε δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και τα οφέλη της μόνιμης επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού με στόχο την πράσινη, καθαρή, υψηλής ποιότητας απασχόληση·

28.  τονίζει τη σημασία της επίτευξης του ΣΒΑ 2 για τη βιώσιμη γεωργία και των ΣΒΑ για την πρόληψη της ρύπανσης και της κατάχρησης των υδάτων (6.3 & 6.4), τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους (2.4 & 15.3) και την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας (15) σε επίπεδο ΕΕ·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές καθυστερήσεις στην επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, και να διασφαλίσουν την υλοποίηση του ΣΒΑ 6· λαμβάνει υπό σημείωση τις εκτιμήσεις του ΕΟΠ, σύμφωνα με τις οποίες περισσότερες από τις μισές ποτάμιες και λιμναίες υδάτινες μάζες στην Ευρώπη βρίσκονται σε οικολογική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται ως λιγότερο από καλή, ενώ τα υδάτινα οικοσυστήματα συνεχίζουν να υφίστανται τη σημαντικότερη επιδείνωση και τη σοβαρότερη μείωση της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, μεταξύ άλλων, με την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων και με την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των υδάτων, με την υλοποίηση μέτρων για την προώθηση της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων στους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης· τονίζει ότι περίπου 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν λειψυδρία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες· υπενθυμίζει επίσης ότι περίπου το 2 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ δεν έχει πλήρη πρόσβαση σε πόσιμο νερό, πρόβλημα το οποίο πλήττει δυσανάλογα τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού· υπενθυμίζει επίσης ότι 10 άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους στην Ευρώπη λόγω έλλειψης καθαρού νερού και κακών συνθηκών αποχέτευσης και υγιεινής·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον των ωκεανών μας, στην οποία προτείνονται 50 δράσεις για ασφαλείς, προστατευμένους, καθαρούς ωκεανούς με βιώσιμη διαχείριση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να επιτευχθεί ο ΣΒΑ 14 – ένας στόχος που πρέπει να υλοποιηθεί επειγόντως δεδομένης της ανάγκης ταχείας αποκατάστασης των ευρωπαϊκών θαλασσών και των παγκόσμιων ωκεανών·

31.  τονίζει την περιβαλλοντική σημασία και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της βιοποικιλότητας και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση για τα πλανητικά όρια, οι σημερινές τιμές απώλειας της βιοποικιλότητας έχουν υπερβεί το πλανητικό όριο, ενώ η ακεραιότητα της βιόσφαιρας θεωρείται βασικό όριο το οποίο, όταν μεταβάλλεται σημαντικά, οδηγεί το γήινο σύστημα σε μια νέα κατάσταση· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν χωρίς σημαντικές επιπλέον προσπάθειες· υπενθυμίζει ότι περίπου 60 % των ζωικών ειδών και 77 % των προστατευόμενων ενδιαιτημάτων βρίσκονται σε μη βέλτιστες συνθήκες(9)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των στόχων αυτών, μεταξύ άλλων, εφαρμόζοντας πλήρως τις οδηγίες για την προστασία της φύσης και αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος με τη διάθεση επαρκών πόρων, μεταξύ άλλων, στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ιδίως στο δίκτυο Natura 2000 και στο πρόγραμμα LIFE· επαναλαμβάνει την ανάγκη μιας κοινής μεθοδολογίας παρακολούθησης που να λαμβάνει υπόψη όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες για τη βιοποικιλότητα και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα τονίζει ότι οι συνολικές δαπάνες της ΕΕ δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και θα πρέπει να στηρίζουν την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης στο τομέα της βιοποικιλότητας·

32.  τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή, επιβολή και επαρκής χρηματοδότηση των οδηγιών για την προστασία της φύσης συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα στο σύνολό της και για να υλοποιηθεί ο πρωταρχικός της στόχος· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να μην αναθεωρήσει τις οδηγίες για την προστασία της φύσης·

33.  ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν άμεσα και να ενισχύσουν το οικολογικό δίκτυο Natura 2000, εντείνοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές τους για να εξασφαλιστεί ότι επαρκής αριθμός ειδικών ζωνών διατήρησης θα λάβει αυτόν τον χαρακτηρισμό σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους και ότι ο εν λόγω χαρακτηρισμός θα συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη·

34.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με έρευνες, η μη βιώσιμη γεωργία αποτελεί βασική αιτία μείωσης της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανικό άνθρακα και της βιοποικιλότητας του εδάφους· καλεί την ΕΕ να προωθήσει μεθόδους που ενισχύουν την ποιότητα του εδάφους, όπως οι εναλλαγές καλλιέργειας ψυχανθών και κτηνοτροφίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΕ να εκπληρώσει τους ΣΒΑ 2.4 και 15.3·

35.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει πολύ περισσότερες προσπάθειες για να συμβάλει στην επίτευξη του ΣΒΑ 15· ζητεί, ιδιαίτερα, από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα της απορρύπανσης του περιβάλλοντος, προτείνοντας εναρμονισμένα πρότυπα για την καταπολέμηση της κατάχρησης και υποβάθμισης των εδαφών και υποβάλλοντας, το συντομότερο δυνατόν, το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, το οποίο έχει ανακοινωθεί επανειλημμένα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του·

36.  αναγνωρίζει ότι οι μεταβολές στη βιοποικιλότητα του εδάφους και στην περιεκτικότητά του σε οργανικό άνθρακα προκαλούνται ως επί το πλείστον από πρακτικές διαχείρισης της γης και από αλλαγές της χρήσης της γης, καθώς και από την κλιματική αλλαγή, γεγονός που έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρα τα οικοσυστήματα και στην κοινωνία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που σχετίζονται με το έδαφος, στο πλαίσιο του επόμενου 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον·

37.  τονίζει ότι οι εισαγωγές σογιάλευρου στην ΕΕ για τη διατροφή των ζώων συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών στη Νότια Αμερική, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τους ΣΒΑ που αφορούν τη αποψίλωση των δασών, την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα·

38.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες ως παγκόσμιος παράγοντας για την προστασία του σημαντικού οικοσυστήματος και περιβάλλοντος της Αρκτικής· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να μην επιτρέψει πολιτικές που ενθαρρύνουν την εκμετάλλευση της Αρκτικής για ορυκτά καύσιμα·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνεται στη βιοποικιλότητα, τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα, καθώς και για την αναγνώριση της σύνδεσης αυτών των στοιχείων με την ανθρώπινη υγεία και ευημερία· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί η προσέγγιση «Μία υγεία» που θα καλύπτει τόσο την υγεία των ανθρώπων όσο και των ζώων και του περιβάλλοντος, και υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των ΣΒΑ· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να διενεργήσει τάχιστα ανάλυση ως απάντηση στη δημοσίευση του ΟΟΣΑ «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη» η οποία δείχνει ότι το προσδόκιμο ζωής δεν έχει αυξηθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· σημειώνει ότι η ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας έχει κομβική σημασία για βιώσιμα συστήματα υγείας δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις ανισότητες· τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα πολυδιάστατα εμπόδια στην πρόσβαση σε επίπεδο ατόμου, προμηθευτή και συστήματος υγείας – και να συνεχιστούν οι επενδύσεις στην καινοτομία, την ιατρική έρευνα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με σκοπό την ανάπτυξη προσβάσιμων, βιώσιμων και προσαρμοσμένων λύσεων υγείας, ώστε να καταπολεμηθούν οι παγκόσμιες μάστιγες του HIV/AIDS, της φυματίωσης, της μηνιγγίτιδας και άλλων παραμελημένων λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία συνδέονται συχνά με τη φτώχεια· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στην ιατρική έρευνα και ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στον τομέα της υγείας, όπως οι επιδημίες και η αντίσταση στα αντιβιοτικά·

40.  υπογραμμίζει ότι η οικονομία των ωκεανών ή «γαλάζια οικονομία» προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τη βιώσιμη χρήση και διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και ότι η κατάλληλη στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων για την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων σχεδιασμού και συστημάτων διαχείρισης μπορεί να διευκολύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες· υπογραμμίζει τον μείζονα ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα·

41.  αναγνωρίζει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της αλίευσης αλιευτικών πόρων και της διατήρησης και του εμπορίου· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι το κόστος ευκαιρίας της μη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επιβλαβών αλιευτικών επιδοτήσεων είναι εξαιρετικά υψηλό, δεδομένου ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, οι πόροι θα εξαντληθούν, θα επακολουθήσει επισιτιστική ανασφάλεια και θα καταστραφούν εκείνες οι πηγές απασχόλησης που προσπαθούσαμε να διαφυλάξουμε·

42.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν όλα υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού και, ως εκ τούτου, έχουν δεσμευτεί ως προς τους στόχους της, για τους οποίους απαιτείται παγκόσμια δράση· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδο σαφώς χαμηλότερο των 2 °C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη συγκράτηση αυτής της αύξησης στον 1,5 °C·

43.  υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 θέτει τρεις βασικούς στόχους για το 2030: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 %, κάλυψη τουλάχιστον του 27 % της ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά τουλάχιστον 30 %· υπενθυμίζει τις θέσεις του Κοινοβουλίου ως προς τους στόχους αυτούς· υπογραμμίζει την ανάγκη να επανεξετάζονται συνεχώς οι στόχοι αυτοί και να εκπονηθεί μια στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα για την ΕΕ, η οποία θα διαμορφώνει μια οικονομικά αποδοτική πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και εθνικές ιδιαιτερότητες εντός της ΕΕ, και θα οδηγεί προς την επίτευξη του στόχου καθαρών μηδενικών εκπομπών που τέθηκε με τη Συμφωνία του Παρισιού·

44.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν αποτελεσματικά στις αναπτυξιακές τους πολιτικές τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν οι μεταφορές τεχνολογίας στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και καθαρών τεχνολογιών και να στηριχτούν οι επενδύσεις σε μικρής κλίμακας, εκτός δικτύου και αποκεντρωμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη συνδρομή της στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω στοχευμένης στήριξης προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, τη γεωργοδασοκομία και τις αγρο-οικολογικές πρακτικές·

45.  επισημαίνει ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η αλλαγή του κλίματος ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης· αναγνωρίζει την ανάγκη να προβληθούν περισσότερο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην παγκόσμια μετανάστευση, καθώς και στην φτώχεια και την πείνα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την κλιματική αλλαγή ως στρατηγική προτεραιότητας στους διπλωματικούς διαλόγους σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των διμερών και διπεριφερειακών διαλόγων υψηλού επιπέδου με την G7, την G20, τον ΟΗΕ και χώρες εταίρους όπως η Κίνα, προκειμένου να συνεχιστεί ένας θετικός και ενεργός διάλογος που επιταχύνει την παγκόσμια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και αποτρέπει την επικίνδυνη κλιματική αλλαγή·

46.  αναγνωρίζει το έργο του Κέντρου για το Κλίμα και την Ασφάλεια που εδρεύει στις ΗΠΑ στον προσδιορισμό επίμαχων σημείων μεταξύ κλιματικής αλλαγής και διεθνούς ασφάλειας, το οποίο αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή ως τον «παράγοντα πολλαπλασιασμού των απειλών» που ενδέχεται να απαιτήσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική ή στρατιωτική παρέμβαση και να οδηγήσει σε σοβαρότερες καταιγίδες που θα απειλήσουν πόλεις και στρατιωτικές βάσεις·

47.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενεργειακή φτώχεια, η οποία συχνά ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία άτομα ή νοικοκυριά δεν είναι σε θέση να ζεστάνουν επαρκώς τις κατοικίες τους ή να έχουν άλλες αναγκαίες ενεργειακές υπηρεσίες σε προσιτό κόστος, αποτελεί πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη· τονίζει ότι η ενεργειακή φτώχεια οφείλεται στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, στον αντίκτυπο της ύφεσης στις εθνικές και τις περιφερειακές οικονομίες και στην κακή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), εκτιμάται ότι 54 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες (10,8 % του πληθυσμού της ΕΕ) δεν ήταν σε θέση να διατηρήσουν τις κατοικίες τους επαρκώς ζεστές το 2012, ενώ παρόμοιοι αριθμοί καταγράφηκαν και σε σχέση με την καθυστερημένη πληρωμή λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή την παρουσία ανεπαρκών συνθηκών στέγασης· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι η εξασφάλιση βασικών ενεργειακών υπηρεσιών έχει ζωτική σημασία για να διασφαλιστεί ότι οι κοινότητες δεν υφίστανται αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους, δεν βυθίζονται περισσότερο στη φτώχεια και μπορούν να διατηρήσουν καλή ποιότητα ζωής, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες για τη συνδρομή των νοικοκυριών που χρειάζονται στήριξη δεν γίνονται υπερβολικά επαχθείς· τονίζει ότι η ύπαρξη σύγχρονων ενεργειακών υπηρεσιών έχει καίρια σημασία για την ευημερία των ανθρώπων και για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας· επισημαίνει ότι, παρ’ όλα αυτά, 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και περισσότερα από 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν καθαρές μαγειρικές εγκαταστάσεις· επισημαίνει επίσης ότι άνω του 95 % εξ αυτών ζουν είτε στην υποσαχάρια Αφρική είτε στις αναπτυσσόμενες ασιατικές χώρες και περίπου 80 % ζουν σε αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι η ενέργεια έχει καίρια σημασία για σχεδόν όλες τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες με τις οποίες βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος ο κόσμος· υπογραμμίζει ότι είτε πρόκειται για θέσεις απασχόλησης, την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, την παραγωγή τροφίμων είτε για την αύξηση του εισοδήματος, η πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην ενέργεια έχει ύψιστη σημασία και ότι η βιώσιμη ενέργεια αποτελεί ευκαιρία – μεταμορφώνει τις ζωές, τις οικονομίες και τον πλανήτη·

48.  συνιστά την πλήρη ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα σε όλους τους τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ (ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα) ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συνυπολογίζονται σε όλες τις επενδυτικές αποφάσεις στην Ευρώπη·

49.  καλεί την Επιτροπή να εκπονεί, κάθε πέντε έτη, και για πρώτη φορά εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί το 2018 στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), έκθεση σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών και την οδηγία για το ΣΕΔΕ, προκειμένου να εξακριβώσει ότι η νομοθεσία αυτή είναι αποτελεσματική όσον αφορά την αναμενόμενη συμβολή στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και να διαπιστώσει κατά πόσο η σημερινή πορεία μειώσεων θα είναι αρκετή για την εκπλήρωση των ΣΒΑ και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αναθεωρήσει και να αναβαθμίσει το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ έως το 2020 το αργότερο, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν επαρκώς με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για την αξιοποίηση του δυναμικού στον τομέα της απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πολιτικών που στηρίζουν τη δάσωση με ορθές πρακτικές διαχείρισης των δασών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί, στο πλαίσιο του Θεματολογίου 2030, να προωθήσει την εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης των δασών, να δώσει τέλος στην αποψίλωση των δασών, να αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα δάση και να αυξήσει τη δάσωση και την αναδάσωση σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2020·

50.  υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για τον μετριασμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν αποτελούν εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά, αντίθετα, η απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βασική πηγή νέας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι, στην πορεία προς οποιοδήποτε νέο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, οι κοινότητες που βασίζονται σε παραδοσιακές βιομηχανίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί αυτή η μετάβαση και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πόρους από πηγές όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για να χρηματοδοτήσουν τον εκσυγχρονισμό και τη δίκαιη μετάβαση για τη στήριξη αυτών των κοινοτήτων και να προωθήσουν τη χρήση των βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών παραγωγής προκειμένου να διασφαλιστούν βέλτιστα περιβαλλοντικά πρότυπα και ασφαλείς, σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας·

51.  σημειώνει ότι η συνεχής απώλεια βιοποικιλότητας και οι αρνητικές επιπτώσεις της αποψίλωσης των δασών και της κλιματικής αλλαγής μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του ανταγωνισμού για πόρους, όπως η τροφή και η ενέργεια, σε αύξηση της φτώχειας και της πολιτικής αστάθειας παγκοσμίως, καθώς και σε εκτοπισμό πληθυσμών και σε νέα παγκόσμια μεταναστευτικά πρότυπα· επιμένει ότι η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες σε όλες τις πτυχές των εξωτερικών σχέσεων και της διεθνούς διπλωματίας και παράλληλα να διασφαλίσουν σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ)· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να επιδιώκουν, σε όλες τις δράσεις και τις αλληλεπιδράσεις με τρίτες χώρες, τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της βιοποικιλότητας και της προστασίας των δασών, καθώς και με την προώθηση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν·

52.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ είναι συμβατές με τους ΣΒΑ και να προσδιορίσει τομείς όπου απαιτούνται περαιτέρω δράσεις ή μέτρα εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ στηρίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των ΣΒΑ και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους αυτούς και την υλοποίησή τους σε άλλες περιοχές, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει, για τον σκοπό αυτό, αξιόπιστη διαδικασία αρχίζοντας με μια μέθοδο πρόβλεψης/έγκαιρης προειδοποίησης για νέες πρωτοβουλίες και προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, και να υποβάλει πρόταση για μια γενική εξωτερική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικά εργαλεία και φόρα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EFSD), το περιφερειακό φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (RFSD), το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου και η κεντρική πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί την υποβολή εθελοντικής επισκόπησης στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου σύμφωνα με το Θεματολόγιο 2030, το οποίο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διενεργούν τακτικές και περιεκτικές επισκοπήσεις της προόδου· τονίζει τον ρόλο των τακτικών και κατάλληλων εκ των προτέρων εκτιμήσεων των επιπτώσεων στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει την υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη σε όλες τις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία της ΕΑΒ ως καίριου μέσου για την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030, για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της και την καταπολέμηση των ανισοτήτων, ενώ επαναλαμβάνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια από μόνη της δεν είναι επαρκής για την έξοδο των αναπτυσσόμενων χωρών από τη φτώχεια· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν μέσα που ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη λογοδοσία, όπως π.χ. η δημοσιονομική στήριξη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναβεβαιώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τη δέσμευσή τους στον στόχο του 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος και να υποβάλουν προτάσεις για ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή αύξηση της ΕΑΒ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να διαθέσει τουλάχιστον το 20 % της ΕΑΒ στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και ζητεί την ανανέωση της δέσμευσης για τον σκοπό αυτό· ζητεί από την Επιτροπή να υλοποιήσει τη σύσταση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία το ετήσιο μέσο στοιχείο της δωρεάς πρέπει να φτάσει το 86 % του συνόλου των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ΕΑΒ· ζητεί να προστατευτεί η ΕΑΒ από εκτροπές και να τηρηθούν οι διεθνώς συμφωνημένες αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, με τη διατήρηση του θεμελιώδους στόχου της ΕΑΒ που αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και με ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και σε επισφαλείς καταστάσεις· υπενθυμίζει την ανάγκη για υπέρβαση της σχέσης δωρητή/δικαιούχου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αναπτυξιακού θεματολογίου·

54.  τονίζει ότι για τη χρηματοδότηση του Θεματολογίου 2030 έχει καίρια σημασία να εξασφαλιστεί φορολογική δικαιοσύνη και διαφάνεια, να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή, να εξαλειφθούν οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και οι φορολογικοί παράδεισοι, παράλληλα με τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της κινητοποίησης εγχώριων πόρων· καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει πρόγραμμα χρηματοδότησης (DEVETAX 2030) για να συμβάλει συγκεκριμένα στη δημιουργία φορολογικών δομών σε αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς και να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργήσουν νέες περιφερειακές φορολογικές αρχές· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για την επιβολή ενός παγκόσμιου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις της φτώχειας, για τη διερεύνηση των δευτερογενών επιπτώσεων που έχουν όλες οι φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών και της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την τήρηση της αρχής της ΣΑΠ κατά τη θέσπιση νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν την προσέγγισή τους στη μετανάστευση, με σκοπό την ανάπτυξη μιας μεταναστευτικής πολιτικής σύμφωνης με τον ΣΒΑ 10 και μιας τεκμηριωμένης αντίληψης σχετικά με τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών, καθώς και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε καίριους παράγοντες για την ανθρώπινη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει την ανησυχία του ότι οι νέες πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης και αναγκαστικής μετανάστευσης ενδέχεται να υλοποιηθούν εις βάρος των αναπτυξιακών στόχων, και ζητεί να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχυρότερος ελεγκτικός ρόλος σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης είναι συμβατά με τις νομικές βάσεις, τις αρχές και τις δεσμεύσεις της ΕΕ, ιδίως με το Θεματολόγιο 2030· υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση·

56.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίδεται στην επένδυση στους νέους, καθώς αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες υλοποίησης των ΣΒΑ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί το δημογραφικό μέρισμα των αναπτυσσόμενων χωρών με κατάλληλες δημόσιες πολιτικές και επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγεία των νέων, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και εκπαίδευσης· τονίζει τη δυνατότητα να προωθηθεί επιτέλους η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών ως ουσιώδες στοιχείο της ΣΑΠ και ζητεί από την ΕΕ να ενσωματώσει τις πτυχές αυτές σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης· αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτές τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για την ανθρώπινη ανάπτυξη και το ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη·

57.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους και να δώσουν τη δέουσα πολιτική προσοχή ώστε να διασφαλίσουν ότι η αρχή της ισότητας των φύλων και της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής του Θεματολογίου 2030·

58.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ΣΒΑ· εκτιμά ότι χρειάζεται να επιταχυνθούν σημαντικά οι πράσινες επενδύσεις, η καινοτομία και η ανάπτυξη στην ΕΕ για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 και αναγνωρίζει ότι απαιτούνται νέα χρηματοδοτικά μέσα και διαφορετικές προσεγγίσεις στην τρέχουσα επενδυτική πολιτική, όπως η σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων και των έργων υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί μια στρατηγική για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων από τις πολυεθνικές και τις επιχειρήσεις στα εταιρικά επιχειρηματικά μοντέλα τους και από τους θεσμικούς επενδυτές στις επενδυτικές στρατηγικές τους με στόχο τη μετατόπιση κεφαλαίων προς τις βιώσιμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την απόσυρση επενδύσεων από τα ορυκτά καύσιμα·

59.  ζητεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με ορίζοντα μετά το 2020 να αναπροσανατολίσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με στόχο την υλοποίηση του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, εξασφαλίζοντας επαρκή χρηματοδότηση για την αποτελεσματική υλοποίηση των ΣΒΑ· ζητεί την ενισχυμένη ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τις γραμμές του προϋπολογισμού και επαναλαμβάνει ότι η μακροπρόθεσμη συνοχή των πολιτικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση του κόστους· υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής συνοχής ως κύριας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και υπενθυμίζει ότι απαιτείται οριζόντια εφαρμογή των κριτηρίων βιωσιμότητας και των στόχων με γνώμονα τις επιδόσεις για όλα τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη μετάβαση σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη·

60.  καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να διασφαλίσει ότι τηρεί τις αξίες της Ευρώπης εφαρμόζοντας αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο των δανειοδοτήσεών της και ιδίως να διασφαλίσει ότι τα δάνεια προς τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών στοχεύουν σε βιώσιμα έργα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

61.  καλεί την ΕΤΕπ να διαθέσει 40 % του χαρτοφυλακίου δανειοδοτήσεων στην ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή έως το 2030·

62.  ζητεί από την ΕΤΕπ να διαθέσει περισσότερα κονδύλια στην πρωτοβουλία ELENA (Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας) για τη χορήγηση ενισχύσεων για τεχνική βοήθεια με έμφαση στην επίτευξη ενεργειακής απόδοσης, σε κατανεμημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε έργα και προγράμματα αστικών μεταφορών·

63.  αναγνωρίζει ότι οι ανθεκτικές και βιώσιμες υποδομές αποτελούν θεμελιώδη παράμετρο για την επίτευξη βιώσιμου μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ότι αποφέρουν μια σειρά παράλληλων οφελών όπως η διατηρησιμότητα και η μεγαλύτερη προστασία από τη φωτιά και τις πλημμύρες· θεωρεί ότι η μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί με τον σεβασμό της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και τη συνέχιση της βελτίωσης της απόδοσης των συσκευών, των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και των κτιρίων καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης· αναγνωρίζει ότι τα κτίρια έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ζητεί από την ΕΕ να δεσμευτεί για την επίτευξη, έως το 2050, του στόχου ενός ολοκληρωτικά βιώσιμου, απαλλαγμένου από τις εκπομπές άνθρακα και ενεργειακά αποδοτικού κτιριακού κεφαλαίου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή ζήτηση και όπου κάθε υπολειμματική ζήτηση θα καλύπτεται από ένα ευρύ φάσμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί να επιταχυνθεί η αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ· προειδοποιεί για τον εγκλωβισμό σε μη βιώσιμες υποδομές και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την ομαλή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ριζικό αναπροσανατολισμό της ανάπτυξης υποδομών προκειμένου να μετριαστούν οι συστημικοί οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα·

64.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη βιώσιμη κινητικότητα βελτιώνοντας τα συστήματα δημόσιων μεταφορών σε τοπικό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες καθώς και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών· θεωρεί ότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών και των υποδομών θα πρέπει να επιδιώκει στόχους που αποφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία στα κράτη μέλη·

65.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά έχει σοβαρό αντίκτυπο στο περιβάλλον και ότι το λαθρεμπόριο απειλούμενων ειδών άγριας ζωής, ορυκτών και πολύτιμων λίθων καθώς και δασικών προϊόντων, όπως η ξυλεία, συνδέεται επίσης άρρηκτα με τη διαφθορά· υπογραμμίζει επίσης ότι το λαθρεμπόριο ειδών άγριας ζωής μπορεί να απειλήσει περαιτέρω τα απειλούμενα είδη, ενώ η παράνομη υλοτομία μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια βιοποικιλότητας και να αυξήσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι για τις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, τα κέρδη είναι ικανοποιητικά και ο κίνδυνος ελάχιστος, δεδομένου ότι τα δασικά εγκλήματα σπάνια διώκονται και συχνά οι κυρώσεις δεν είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα του εγκλήματος· υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς με τη σφαιρική εστίασή της στην πρόληψη της διαφθοράς, την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας, τη διεθνή συνεργασία και την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα του περιβάλλοντος· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στρατηγικές κατά της διαφθοράς, όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, στη νομοθεσία και στις πολιτικές για το περιβάλλον και να ενισχύσουν τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση· τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα του περιβάλλοντος θα βοηθήσει να δημιουργηθεί ισότιμη πρόσβαση σε βασικούς πόρους όπως το νερό και το καθαρό περιβάλλον και είναι ουσιώδης για την προστασία του περιβάλλοντός μας και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης·

66.  αναγνωρίζει τη σημασία του πολιτισμού και της πολιτιστικής συμμετοχής για το θεματολόγιο ΣΒΑ, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· ζητεί την κατάλληλη στήριξη των πολιτιστικών ιδρυμάτων και οργανώσεων, μέσω της υλοποίησης του θεματολογίου ΣΒΑ, καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ της έρευνας, της επιστήμης, της καινοτομίας και των τεχνών·

67.  υπενθυμίζει ότι η πολιτιστική συμμετοχή βελτιώνει τη σωματική και την ψυχική υγεία και ευημερία, έχει θετικό αντίκτυπο στις σχολικές και τις επαγγελματικές επιδόσεις, βοηθά τους ανθρώπους που ζουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και συνεπώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη πολλών ΣΒΑ·

68.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις διαφορές στην απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων στα κράτη μέλη, όπως φαίνεται από τις τελευταίες εκθέσεις PISA· τονίζει ότι είναι ουσιαστικό να υπάρχουν κατάλληλα εξοπλισμένα δημόσια συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσβάσιμα σε όλους, τόσο για την ισότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση όσο και για την υλοποίηση των στόχων ΣΒΑ 4, και ότι η ποιοτική εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να ενδυναμώνει τους ευάλωτους ανθρώπους, τις μειονότητες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις γυναίκες και τις κοπέλες· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το διαρκές πρόβλημα της υψηλής ανεργίας των νέων· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να αναπτυχθούν αυτάρκεις κοινωνίες· ζητεί να συνδέσει η ΕΕ την ποιοτική εκπαίδευση, την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και τη συνεργασία με τη βιομηχανία, ως αναγκαία προϋπόθεση για την απασχολησιμότητα των νέων και την πρόσβαση σε ειδικευμένες θέσεις απασχόλησης·

69.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προστατεύσουν τις περιφερειακές, μειονοτικές και λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες και τη γλωσσική πολυμορφία, και να διασφαλίσουν ότι οι γλωσσικές διακρίσεις δεν γίνονται ανεκτές κατά την ένταξη των ΣΒΑ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και στις τρέχουσες και μελλοντικές προτεραιότητες της Επιτροπής·

70.  πιστεύει ότι η πολιτισμική πολυμορφία και η προστασία της φυσικής κληρονομιάς θα πρέπει να προαχθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής, μέσω και της εκπαίδευσης·

71.  ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να θέσουν σε προτεραιότητα τον περιβαλλοντικό και οικονομικό αναπροσανατολισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που σε διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης προκαλούν υψηλά επίπεδα μόλυνσης των στοιχείων του περιβάλλοντος και εκθέτουν σε σημαντικούς κινδύνους την υγεία των τοπικών πληθυσμών·

72.  υπογραμμίζει τον ρόλο που θα διαδραματίσει το πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον στην υλοποίηση του παγκόσμιου «Νέου προγράμματος για το αστικό περιβάλλον» και χαιρετίζει τις πολιτικές εξελίξεις που ενισχύουν τη δυνατότητα των πόλεων και των περιφερειών να πραγματοποιούν συνεργιστικές πράσινες επενδύσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για πρωτοβουλίες όπως το Βραβείο του Πράσινου Φύλλου και το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, και υπογραμμίζει, περαιτέρω, την καθοριστική σημασία των πόλεων και των περιφερειών στην επίτευξη των ΣΒΑ, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα απαιτεί συνεργατικές και μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις από όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης και όλους τους τομείς·

73.  υπενθυμίζει ότι το Θεματολόγιο 2030 αναγνωρίζει πως δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε χωριστά την τροφή, τη διαβίωση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων· υπογραμμίζει ότι η εστίαση στην αγροτική ανάπτυξη και οι επενδύσεις στη γεωργία –καλλιέργειες, κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια– αποτελούν ισχυρά μέσα που μπορούν να θέσουν τέρμα στη φτώχεια και την πείνα, και να φέρουν τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η γεωργία καλείται να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι η μεγάλη φιλοδοξία των ΣΒΑ μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία –Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου και τριμερή συνεργασία– και με παγκόσμιες συμπράξεις μεταξύ πολλαπλών παραγόντων και σε ευρύ φάσμα τομέων·

74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση ευθυγράμμισης της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής με τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ζητεί να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη ο αντίκτυπος του εφοδιασμού με γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα και φυσικούς πόρους κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ, εντός και εκτός ΕΕ· ζητεί την επανεξέταση της επενδυτικής πολιτικής και την ευρεία χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη των ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαφάνεια των ελέγχων βιώσιμης ανάπτυξης στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

75.  καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει, με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, και να προσφέρει ειδική εξατομικευμένη στήριξη σε περιθωριοποιημένα νοικοκυριά και ομάδες με χαμηλό εισόδημα, όπως οι Ρομά, προκειμένου να τους εξασφαλίσει υγιή διαβίωση και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ασφαλείς, καθαρούς φυσικούς πόρους, όπως η ατμόσφαιρα, το νερό, η προσιτή και σύγχρονη ενέργεια και η υγιεινή διατροφή, παράγοντες που θα συμβάλουν επίσης στην επίτευξη των ΣΒΑ 1, 10 και 15 για την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση κοινωνιών χωρίς συγκρούσεις και αποκλεισμούς·

76.  αναγνωρίζει, όπως αναφέρεται στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ότι τα άτομα με αναπηρία διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας, με ανεπαρκή πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η απασχόληση·

77.  θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη χάραξη βιώσιμου μέλλοντος δεν μπορούν να παραγνωρίζουν τον ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τον ρόλο των ζώων ως αισθανόμενων όντων και την καλή τους διαβίωση, που συχνά παραμελείται στο πλαίσιο των κυρίαρχων συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καλύψει το συντομότερο δυνατόν τα πολιτικά και νομοθετικά κενά στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων, όπως ζητούν διαρκώς περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες·

78.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες και να αυξήσει τη χρηματοδότηση για ενέργειες ευαισθητοποίησης και στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες, καθώς και για την ενίσχυση της δέσμευσης και της δράσης των πολιτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

79.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν έως το τέλος του 2020 τα κίνητρα για βιοκαύσιμα με βάση το φοινικέλαιο και τη σόγια, που οδηγούν σε αποψίλωση των δασών και σε καταστροφή των τυρφώνων· ζητεί, επίσης, τη καθιέρωση ενιαίου συστήματος πιστοποίησης για το φοινικέλαιο που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ, το οποίο να πιστοποιεί την κοινωνικά υπεύθυνη προέλευση του προϊόντος·

80.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εντείνει τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, που προκαλεί περισσότερους από 430 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την επιβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας και νέων νομοθετικών μέτρων προκειμένου να επιταχυνθούν οι νομικές ενέργειες κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση, και να προτείνει νέα, ουσιαστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης ειδικής τομεακής νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των διαφόρων πηγών ρύπανσης, με παράλληλη καταπολέμηση των εκπομπών μεθανίου· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επίτευξη των επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας που έχουν καθοριστεί για την ΕΕ, τα οποία είναι πολύ πιο χαλαρά από εκείνα που συνιστούσε η ΠΟΥ·

81.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα κινώντας ορισμένες διαδικασίες επί παραβάσει, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων υπερβάσεων των οριακών τιμών διοξειδίου του αζώτου που ορίζονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ·

82.  επισημαίνει ότι η μείωση της ηχορύπανσης είναι μία από τις παραμέτρους ποιότητας που δεν θα επιτευχθούν έως το 2020· τονίζει ότι, στην ΕΕ, η έκθεση σε θόρυβο συμβάλλει σε τουλάχιστον 10 000 πρόωρους θανάτους ετησίως από στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο, και ότι το 2012 περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ ήταν εκτεθειμένο σε θόρυβο υψηλότερο από τις οριακές τιμές· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου, εξασφαλίζοντας την τήρηση των οριακών τιμών για το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον· ζητεί, επίσης, να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης·

83.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, ποσοστό άνω του 50% των σιτηρών της ΕΕ χρησιμοποιείται για ζωοτροφές· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών έχει προειδοποιήσει πως η περαιτέρω χρήση σιτηρών ως ζωοτροφής θα μπορούσε να απειλήσει την επισιτιστική ασφάλεια λόγω της μείωσης των διαθέσιμων σπόρων για ανθρώπινη κατανάλωση·

84.  τονίζει τη συνεισφορά του κτηνοτροφικού τομέα στην οικονομία της ΕΕ και στη βιώσιμη γεωργία, ιδίως όταν ενσωματώνεται στα συστήματα αροτραίων καλλιεργειών· επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ενεργός διαχείριση του κύκλου θρέψης στον κτηνοτροφικό τομέα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των εκπομπών CO2, της αμμωνίας και των νιτρικών αλάτων· εφιστά ακόμη την προσοχή στις δυνατότητες της ολοκληρωμένης γεωργίας να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του γεωργικού οικοσυστήματος και σε έναν φιλικό προς το κλίμα γεωργικό τομέα·

85.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες που εργάζονται στη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής κατά 20-30 % αν είχαν την ίδια πρόσβαση σε πόρους με τους άνδρες· τονίζει ότι αυτή η αύξηση παραγωγής θα συνέβαλλε στη μείωση της πείνας στον κόσμο κατά 12-17 %·

86.  τονίζει, ιδίως, τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες ως μέλη οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, που αποτελούν τη βασική κοινωνικοοικονομική μονάδα των αγροτικών περιοχών, μεριμνώντας για την παραγωγή τροφίμων, τη διατήρηση παραδοσιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, την πολιτιστική ταυτότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβανομένου υπόψη ότι και στις αγροτικές περιοχές οι γυναίκες υφίστανται το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα·

87.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου, σε παγκόσμιο πλαίσιο, της κατανάλωσης της Ένωσης· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν για την ανθρώπινη υγεία και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οι τρόποι ζωής που βασίζονται στην αειφορία· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με τον ΣΒΑ 12.8 οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και τον αντίστοιχο τρόπο ζωής· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφόρων τύπων κατανάλωσης στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση την ανακοίνωση σχετικά με ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα διατροφής·

88.  σημειώνει ότι ο ΣΒΑ 12.8 απαιτεί από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν πως οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον αντίστοιχο τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τις επιπτώσεις των επιπέδων κατανάλωσης στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον, στην επισιτιστική ασφάλεια και στην κλιματική αλλαγή·

89.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων υγείας όπως το HIV/AIDS, η ηπατίτιδα C, η φυματίωση και η μικροβιακή αντοχή, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων και των ιδιαίτερων προκλήσεων για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες τους που επιβαρύνονται περισσότερο από το HIV και την πολυανθεκτική φυματίωση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν ισχυρό πολιτικό ρόλο στον διάλογο με τις χώρες υψηλής νοσοεπιβάρυνσης, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών χωρών στην Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, να διασφαλίσουν τη δρομολόγηση σχεδίων βιώσιμης μετάβασης σε εγχώρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε τα προγράμματα για το HIV και τη φυματίωση να είναι αποτελεσματικά και να συνεχιστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα μετά την απόσυρση της στήριξης των διεθνών χορηγών, και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με αυτές τις χώρες για να εξασφαλιστούν η ανάληψη ευθύνης και ο ενστερνισμός όσον αφορά την απόκριση στο HIV και τη φυματίωση·

90.  αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα της διαθεσιμότητας προφυλακτικής φαρμακευτικής αγωγής (PREP) πριν από την έκθεση, για την πρόληψη του HIV/AIDS· καλεί επίσης την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) να αναγνωρίσουν ότι η αγωγή για το HIV/AIDS είναι επίσης προληπτική·

91.  αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) συνιστούν βασικό παράγοντα ώθησης με μετασχηματιστικό δυναμικό για την πολυδιάστατη εξάλειψη της φτώχειας και θα πρέπει να αναγνωρίζονται πάντα ως προϋπόθεση υγιούς διαβίωσης και ισότητας των φύλων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα συχνά αντιμετωπίζονται περιθωριακά, ενώ έχουν ύψιστη σημασία για την ισότητα των φύλων, την ενίσχυση της θέσης των νέων και την ανθρώπινη ανάπτυξη και, σε τελευταία ανάλυση, την εξάλειψη της φτώχειας· υπογραμμίζει ότι, συνεπώς, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος σε σχέση με τις προηγούμενες προσεγγίσεις της ΕΕ και η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα συνεχίζουν να μην αναγνωρίζονται ως βασικός παράγοντας ώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· επισημαίνει ότι η θέση της ΕΕ είναι ασυνεπής εν προκειμένω, όπως φαίνεται από το ακόλουθο γεγονός: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη δράση της ΕΕ στον τομέα αυτόν μόνο στο πλαίσιο της «υγείας» στην ανακοίνωση για το Θεματολόγιο 2030, αλλά μόνο στο πλαίσιο της «ισότητας των φύλων» στην ανακοίνωση για την κοινή αντίληψη· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν τη στάση τους όσον αφορά τον λεγόμενο «κανόνα ολικής φίμωσης»·

92.  τονίζει την ανάγκη για συνέχιση της προώθησης της έρευνας στον τομέα της υγείας για την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προσβάσιμων, οικονομικά προσιτών και κατάλληλων ιατρικών λύσεων για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και άλλες συνδεόμενες με τη φτώχεια και παραμελημένες ασθένειες, για νεοεμφανιζόμενες επιδημίες και για την αντιμικροβιακή αντοχή·

93.  επισημαίνει ότι ο αγροτικός τομέας της ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να συμβάλλει στη βιωσιμότητα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να ενδυναμωθεί ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στις σημερινές κοινωνιακές προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με ποιον τρόπο η ΚΓΠ και τα βιώσιμα γεωργικά συστήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν καλύτερα στην εφαρμογή των ΣΒΑ ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή, ασφαλής και θρεπτική διατροφή, με παράλληλη προστασία και ενίσχυση των φυσικών πόρων και ταυτόχρονη αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της προσεχούς ανακοίνωσης για την ΚΓΠ μετά το 2020, να υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού και την εξασφάλιση της υλοποίησης των ΣΒΑ 2, 3, 6, 12, 13, 14 και 15· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθεί τοπικά και οικολογικά παραγόμενα τρόφιμα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, γης και νερού· τονίζει τη σημασία των γεωργικών οικοσυστημάτων και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, και της παροχής κινήτρων για βιώσιμη αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ υλοποιούν ουσιαστικά τους τεθέντες στόχους μέσω της αυστηρής συμμόρφωσης και της μεγαλύτερης συνοχής σε όλους τους τομείς πολιτικής· τονίζει ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των μέσων που διατίθενται για αυτήν στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

94.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αγρο-οικολογική μετάβαση, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη χρήση επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον φυτοφαρμάκων και θεσπίζοντας μέτρα για την προστασία και τη στήριξη της βιολογικής και βιοδυναμικής γεωργίας στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

95.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν, το συντομότερο δυνατόν, σε μεταρρύθμιση των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την έγκριση των φυτοφαρμάκων, καθορίζοντας παράλληλα τους δεσμευτικούς στόχους για μείωση της χρήσης τους·

96.  επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ παρέχει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές στη γεωργία και σε άλλους τομείς, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό με τρόφιμα και την επισιτιστική ασφάλεια και καθιστώντας την ύπαιθρο ελκυστικότερη ως τόπο διαβίωσης, εργασίας και αναψυχής· επισημαίνει, επίσης, ότι οι τοποθεσίες μεγάλης βιοποικιλότητας και υψηλής φυσικής αξίας ελκύουν τους ανθρώπους στην ύπαιθρο, εξασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει τη μεγάλη αξία της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη όσον αφορά τη δημιουργία βιώσιμων, εύρωστων και δραστήριων αγροτικών κοινοτήτων και οικονομιών· τονίζει ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται βελτίωση της πρόσβασης των γεωργών σε πόρους·

97.  ζητεί, η ανάπτυξη της γεωργίας να εστιάζεται στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις μέσω της καλύτερης χρήσης των ευρωπαϊκών ταμείων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), της αφιέρωσης ιδιαίτερης προσοχής στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, της ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων των τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας και παραγωγής και της απασχόλησης στην περιφέρεια, με μεγαλύτερη έμφαση στους περιαστικούς δεσμούς τους και τις απευθείας πωλήσεις, ένα μοντέλο που έχει αποδειχθεί επιτυχημένο σε πολλά μέρη της ΕΕ· θεωρεί ότι η ικανότητα των γεωργών να εξασφαλίζουν δίκαιες αποδοχές από την εργασία τους αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και εγγύηση για την ευημερία των γεωργών·

98.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα κατάλληλων δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις γυναίκες, οι οποίες παραδοσιακά έχουν κεντρικό ρόλο στη φροντίδα των νέων και ηλικιωμένων μελών της οικογένειας·

99.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της παραδοσιακής γνώσης και των τροφίμων, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της ΕΕ, καθώς και την οικονομική συνεισφορά ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας όπως η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) στις συγκεκριμένες περιοχές· υπενθυμίζει την ομόφωνη στήριξη του Κοινοβουλίου στην επέκταση της εν λόγω προστασίας σε μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων που παράγονται σε περιφερειακό επίπεδο· υπογραμμίζει, πάντα στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ) στη δημιουργία και τη διατήρηση μέσων βιοπορισμού στις περιοχές αυτές· αναγνωρίζει ότι τα συστήματα αυτά είναι ευρύτερα γνωστά μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη, και ζητεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τα πλεονεκτήματά τους σε ολόκληρη την Ένωση·

100.  τονίζει τη συμβολή των μεσογειακών δασών και του αγροδασοποιµενικού συστήματος της dehesa –το οποίο συνδυάζει αρμονικά τη διαρκή, εκτατική κτηνοτροφία με γεωργικές και δασικές δραστηριότητες– στους στόχους της διατήρησης και της διασφάλισης της βιωσιμότητας της βιοποικιλότητας, για τους σκοπούς της αναγνώρισης και της στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

101.  επισημαίνει τη σημασία της βιοενέργειας για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη βιοοικονομία, και των εγκαταστάσεων για την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή και χρήση στις εκμεταλλεύσεις ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δεδομένου ότι συνεισφέρουν στη διασφάλιση των εισοδημάτων των γεωργών, προσφέροντάς τους ένα νέο προϊόν προς πώληση, και δημιουργούν και διατηρούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας στις αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι η ανάπτυξη της βιοενέργειας πρέπει να επιδιώκεται σε πλαίσιο βιωσιμότητας και να μην εμποδίζει την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών· τονίζει ότι οι ενεργειακές ανάγκες θα πρέπει, αντίθετα, να καλυφθούν με την ενθάρρυνση της χρήσης αποβλήτων και παραπροϊόντων που δεν είναι χρήσιμα σε καμία άλλη διαδικασία·

102.  επισημαίνει ότι με την καλλιέργεια ψυχανθών σε αροτραία αμειψισπορά μπορεί να διαμορφωθούν καταστάσεις αμοιβαία επωφελείς για τους γεωργούς, τα ζώα, τη βιοποικιλότητα και τις κλιματικές ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο για τις πρωτεΐνες, που να περιλαμβάνει καλλιέργειες ψυχανθών σε αμειψισπορά·

103.  θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στη γεωργία ακριβείας, την ψηφιοποίηση, την ορθολογική χρήση της ενέργειας, τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία και τη γενίκευση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, δεδομένου ότι η αύξηση της απόδοσης με βάση τους ΣΒΑ και τη λειτουργική βιοποικιλότητα θα συμβάλει στη μείωση των απαιτήσεων σε γη και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας· θεωρεί ότι η επίτευξη αποτελεσμάτων από τη βιοποικιλότητα για τους γεωργούς θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των εισοδημάτων, της υγείας και της απόδοσης του εδάφους, και να βοηθήσει στον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών και στη βελτίωση της γονιμοποίησης· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να διαμορφωθεί ένα βελτιωμένο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλιστούν έγκαιρες, αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι οι «έξυπνες» αυτές λύσεις θα πρέπει να προωθούν και να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων χωρίς οικονομίες κλίμακας, ώστε να ωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες·

104.  θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι αποδόσεις παραδοσιακών και τοπικών ειδών, δεδομένης της ικανότητας τους να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος καταγωγής τους, και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των γεωργών να βελτιώνουν φυτά σε αυτόνομη βάση, να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν σπόρους διαφόρων ειδών και ποικιλιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η γενετική ποικιλομορφία της γεωργίας· απορρίπτει κάθε απόπειρα υπαγωγής της ζωής, των φυτών και των ζώων, του γενετικού υλικού ή βασικών βιολογικών διεργασιών σε διαδικασίες αναγνώρισης ευρεσιτεχνίας, ιδίως σε ό, τι αφορά αυτόχθονες παραλλαγές, ποικιλίες και χαρακτηριστικά·

105.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο δράσης και να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη ανάπτυξη ενός περισσότερο βιώσιμου συστήματος ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας· τονίζει την ανάγκη για ένα σύστημα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών το οποίο θα βελτιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των προσπαθειών βελτίωσης των φυτών, των φυσικών συστημάτων καταπολέμησης και της χρήσης φυτοφαρμάκων·

106.  εκτιμά ότι είναι αναγκαίες η προώθηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών δικτύων και η βελτίωση των υπηρεσιών μεταφορών στις αγροτικές περιοχές, για τη συμβολή όχι μόνο στους στόχους της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αλλά και στην προώθηση μιας πλήρως βιώσιμης, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

107.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καταστεί ο πολιτισμός αναπόσπαστο μέρος της δράσης της Επιτροπής υπέρ της βιωσιμότητας, και να προβληθεί με σαφήνεια ο ρόλος που διαδραματίζει στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, με την προώθηση της συνοχής και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των γενεακών και δημογραφικών ανισοτήτων· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τον πολιτισμό στους στόχους, τους ορισμούς, τα εργαλεία και τα κριτήρια αξιολόγησης της στρατηγικής της για τους ΣΒΑ·

108.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) A/RES/70/1.
(2) Απόφαση αριθ. 1386/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0224.
(4) https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_18.pdf
(5) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2011, με τίτλο «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244).
(6) Έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 (COM(2015)0478).
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0034.
(8) https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
(9) Έκθεση αριθ. 30/2016 του ΕΟΠ, Environmental indicator report 2016 — In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme (Έκθεση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες 2016 — Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον): https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου