Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2009(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0239/2017

Testi mressqa :

A8-0239/2017

Dibattiti :

PV 05/07/2017 - 14
CRE 05/07/2017 - 14

Votazzjonijiet :

PV 06/07/2017 - 11.10
CRE 06/07/2017 - 11.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0315

Testi adottati
PDF 416kWORD 80k
Il-Ħamis, 6 ta' Lulju 2017 - Strasburgu
Azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà
P8_TA(2017)0315A8-0239/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2017 dwar azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà (2017/2009(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" ("Nittrasformaw id-Dinja tagħna: L-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli"), adottata fis-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli tal-25 ta' Settembru 2015 fi New York(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim adottat fil-21 Konferenza tal-Partijiet (COP21) li saret f'Pariġi fit-12 ta' Diċembru 2015 (il-Ftehim ta' Pariġi),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 3(3) u (5) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jafferma mill-ġdid li l-UE "għandha tara li jkun hemm koerenza bejn il-politika u l-attivitajiet differenti tagħha, b'kont meħud tal-objettivi kollha tagħha", u l-Artikolu 11 tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2016, "Il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli - Azzjoni Ewropea għas-sostenibbiltà" (COM(2016)0739),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, irratifikata mill-UE f'Jannar 2011,

–  wara li kkunsidra l-Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 bit-titolu "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna"(2),

–   wara li kkunsidra r-Rapport Nru 30/2016 tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA): ir-rapport 2016 dwar indikaturi Ambjentali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2016 dwar is-segwitu u r-rieżami tal-Aġenda 2030(3),

–   wara li kkunsidra n-Nota Strateġika taċ-Ċentru Ewropew ta' Strateġija Politika tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2016 bit-titolu "Sustainability Now! A European Voice for Sustainability"(4) ("Sostenibbiltà Issa! Vuċi Ewropea għas-Sostenibbiltà"),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020(5), ir-rieżami ta' nofs il-mandat tagħha(6) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rieżami ta' nofs il-mandat tat-2 ta' Frar 2016(7),

–   wara li kkunsidra r-rapporti tal-Panel tar-Riżorsi Internazzjonali tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP) bit-titolu: "Policy Coherence of the Sustainable Development Goals UNEP" (2015) ("Koerenza Politika tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli"), "Global Material Flows and Resource Productivity" (2016) ("Flussi Globali Materjal u Produttività tar-Riżorsi") u "Resource Efficiency: Potential and Economic Implications UNEP" (2017), ("Effiċjenza tar-Riżorsi: Implikazzjonijiet potenzjali u Ekonomiċi"),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni Konġunta mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-10 ta' Novembru 2016 dwar "Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna" (JOIN(206)0049),

–   wara li kkunsidra l-Ftehim dwar Aġenda Urbana Ġdida Habitat III adottat fi Quito fl-20 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0239/2017),

A.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha adottaw l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli (minn hawn 'il quddiem "Aġenda 2030"), inkluż l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs);

B.  billi s-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU jirrappreżentaw pjan ta' azzjoni għal soċjetà u dinja aħjar, konsenjabbli permezz ta' azzjoni prattika u li tista' titkejjel u li tkopri għadd ta' kwistjonijiet inklużi l-kisba ta' riżultati tas-saħħa aħjar u aktar ugwali, aktar benesseri u edukazzjoni fost iċ-ċittadini, aktar prosperità b'mod ġenerali, azzjoni kontra t-tibdil fil-klima u l-konservazzjoni tal-ambjent għall-ġenerazzjonijiet futuri, u bħala tali jridu dejjem jiġu kkunsidrati b'mod orizzontali fl-oqsma kollha tal-ħidma tal-Unjoni;

C.  billi t-tkabbir ekonomiku futur se jkun possibbli biss billi jiġu rrispettati bis-sħiħ il-limiti tal-pjaneta sabiex tiġi żgurata ħajja dinjituża għal kulħadd;

D.  billi l-Aġenda 2030 għandha potenzjal ta' trasformazzjoni u tistabbilixxi għanijiet universali, ambizzjużi, komprensivi, indiviżibbli u interrelatati, li jkollhom l-għan li jeqirdu l-faqar, il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, u l-promozzjoni tal-prosperità, ir-responsabbiltà ambjentali, l-inklużjoni soċjali u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll it-tisħiħ tal-paċi u s-sigurtà; billi dawn l-għanijiet jeħtieġu azzjoni immedjata bl-għan li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa u effikaċi;

E.  billi l-Kummissjoni għadha ma stabbilietx strateġija komprensiva biex timplimenta l-Aġenda 2030 li tinkludi oqsma politiċi interni u esterni bi skeda ta' żmien dettaljata sal-2030, kif mitlub mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Mejju 2016 dwar is-segwitu u r-rieżami tal-aġenda, u għadha ma ħaditx rwol ġenerali ta' koordinament għall-azzjonijiet meħuda fuq livell nazzjonali; billi strateġija ta' implimentazzjoni effikaċi u mekkaniżmu ta' monitoraġġ u rieżami huma essenzjali biex jintlaħqu l-SDGs;

F.  billi s-17-il SDG u 169 mira sottostanti jmissu l-aspetti kollha tal-politika tal-Unjoni;

G.  billi ħafna mill-SDGs jikkonċernaw direttament is-setgħat tal-UE minbarra l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, u l-implimentazzjoni tagħhom għalhekk tirrikjedi approċċ li jkun tassew ibbażat fuq governanza f'diversi livelli b'involviment attiv u fuq bażi wiesgħa mas-soċjetà ċivili;

H.  billi t-tibdil fil-klima mhuwiex kwistjoni ambjentali separata, iżda jippreżenta, skont in-NU(8), waħda mill-ikbar sfidi ta' żminijietna u joħloq theddida serja għall-iżvilupp sostenibbli, u l-impatti mifruxa u mingħajr preċedent tiegħu jitfgħu piż sproporzjonat fuq l-ifqar u l-aktar vulnerabbli u jżid l-inugwaljanzi bejn il-pajjiżi u fi ħdanhom; billi azzjoni urġenti kontra t-tibdil fil-klima hija integrali għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-SDGs;

I.  billi l-miri dwar it-tibdil fil-klima u s-sostenibbiltà tal-enerġija ta' Ewropa 2020 huma: li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHGs) b'20 %, li jissodisfaw l-20 % tad-domanda tal-enerġija tal-UE minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u li jżidu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija b'20 %; billi l-UE hija impenjata għal tnaqqis ta' mill-inqas 40 % fl-emissjonijiet domestiċi tal-GHG sal-2030, soġġett għal mekkaniżmu ta' żieda skont il-Ftehim ta' Pariġi; billi l-Parlament talab li jkun hemm mira tal-effiċjenza fl-enerġija vinkolanti sal-2030 ta' 40 % u mira vinkolanti tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli (RES) ta' mill-inqas 30 %, u jenfasizza li tali miri jenħtieġ li jiġu implimentati permezz ta' miri nazzjonali individwali;

J.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha huma lkoll firmatarji tal-Ftehim ta' Pariġi, u b'hekk impenjaw ruħhom li jaħdmu ma' pajjiżi oħra biex jillimitaw it-tisħin globali għal ferm inqas minn 2 °C, u li jagħmlu sforzi biex ikomplu jillimitawh għal 1,5 °C, u b'hekk jippruvaw jillimitaw l-agħar riskji tat-tibdil fil-klima, li jimmina l-kapaċità li jinkiseb żvilupp sostenibbli;

K.  billi ibħra u oċeani nodfa huma essenzjali biex jappoġġjaw bijodiversità abbundanti, u jipprovdu sigurtà tal-ikel u għajxien sostenibbli;

L.  billi skont is-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (EAP), il-Kummissjoni hija meħtieġa tivvaluta l-impatt ambjentali, f'kuntest globali, tal-konsum tal-ikel u ta' komoditajiet li mhumiex ikel tal-Unjoni;

M.  billi kwalunkwe valutazzjoni tal-effikaċja attwali u futura fl-aġenda tal-SDG fl-Ewropa jenħtieġ li mhux biss titkellem dwar is-suċċessi attwali, iżda tħares ukoll lejn sforzi u skemi futuri, u jenħtieġ li tkun ibbażata wkoll fuq valutazzjoni bir-reqqa tan-nuqqasijiet bejn il-politiki tal-UE u l-SDGs, inklużi oqsma fejn l-UE ma tissodisfax il-miri tal-SDGs, implimentazzjoni dgħajfa tal-politiki attwali u kontradizzjonijiet potenzjali bejn l-oqsma ta' politika;

N.  billi, skont l-EEA, huwa probabbli ħafna li 11 mit-30 objettiv ewlieni tal-EAP mhux se jintlaħqu sal-2020;

O.  billi l-finanzjament tal-SDGs jirrappreżenta sfida enormi li titlob sħubija qawwija u globali u l-użu ta' kull forma ta' finanzjament (minn sorsi domestiċi, internazzjonali, pubbliċi, privati u innovattivi), kif ukoll mezzi mhux finanzjarji; billi l-finanzjament privat jista' jikkomplementa, iżda mhux jissostitwixxi, il-finanzjament pubbliku;

P.  billi l-mobilizzazzjoni effikaċi tar-riżorsi domestiċi hija fattur indispensabbli biex jintlaħqu l-objettivi tal-Aġenda 2030; billi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma affettwati b'mod partikolari mill-evażjoni u l-evitar tat-taxxa korporattiva;

Q.  billi l-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli titlob reżiljenza, li jenħtieġ li tiġi promossa permezz ta' approċċ multidimensjonali għall-azzjoni esterna tal-UE u permezz tar-rispett tal-prinċipju tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp; billi l-politiki tal-Istati Membri u tal-UE għandhom effetti intenzjonati kif ukoll mhux intenzjonati fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u l-SDGs jikkostitwixxu opportunità unika biex tinkiseb aktar koerenza u politiki aktar ġusti fir-rigward tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

R.  billi l-kummerċ internazzjonali jista' jkun mutur b'saħħtu tal-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiku, u l-parti l-kbira tal-importazzjonijiet tal-UE ġejjin minn pajjiżi li qed jiżviluppaw; billi l-Aġenda 2030 tirrikonoxxi l-kummerċ bħala mezz biex jintlaħqu l-SDGs;

S.  billi l-indirizzar tal-isfida tal-migrazzjoni u tal-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali dejjem akbar huwa essenzjali għall-kisba ta' żvilupp sostenibbli; billi l-Aġenda 2030 tenfasizza r-rwol tal-migrazzjoni bħala mutur potenzjali tal-iżvilupp; billi l-Artikolu 208 tat-TFUE jistabbilixxi l-qerda tal-faqar bħala l-objettiv primarju tal-politiki għall-iżvilupp tal-UE;

1.  Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar azzjoni Ewropea għas-sostenibbiltà, li tiddeskrivi l-inizjattivi u l-istrumenti ta' politika eżistenti fil-livell Ewropew u sservi bħala reazzjoni għall-Aġenda 2030; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa ta' valutazzjoni komprensiva, inklużi nuqqasijiet u xejriet fil-politika, inkonsistenzi u nuqqasijiet fl-implimentazzjoni kif ukoll il-benefiċċji kollaterali u s-sinerġiji potenzjali, tal-politiki u l-leġiżlazzjonijiet tal-UE kollha f'kull settur; jenfasizza l-ħtieġa għal azzjoni kkoordinata għal din il-valutazzjoni kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f'dak tal-Istati Membri; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, fil-kompożizzjonijiet kollha tiegħu, u lill-aġenziji u l-korpi tal-UE biex iwettqu dan ix-xogħol mingħajr dewmien;

2.  Jenfasizza li l-għan tal-Aġenda 2030 huwa li jintlaħaq benesseri aħjar għal kulħadd u li t-tliet pilastri ugwali tal-iżvilupp sostenibbli, jiġifieri l-iżvilupp soċjali, ekonomiku u ambjentali, huma essenzjali għall-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs); jenfasizza l-fatt li l-iżvilupp sostenibbli huwa objettiv fundamentali tal-Unjoni kif stipulat fl-Artikolu 3(3) tat-TUE u jenħtieġ li jkollu rwol ċentrali fid-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa;

3.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni biex tintegra l-SDGs fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-UE, abbażi tal-prinċipji ta' universalità u ta' integrazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa mingħajr dewmien strateġija qafas li tkun komprensiva, koerenti fuq terminu qasir, medju u twil, ikkoordinata u ġenerali fuq l-implimentazzjoni tas-17-il SDG u l-169 miri tagħhom fl-UE, li tirrikonoxxi l-interkonnessjonijiet u l-parità tal-SDGs differenti billi tieħu governanza f'diversi livelli u approċċ transsettorjali; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa ta' integrazzjoni tal-aspetti kollha tal-Aġenda 2030 fis-Semestru Ewropew u li jiġi żgurat l-involviment sħiħ tal-Parlament fil-proċess; jistieden lill-Ewwel Viċi President, li għandu responsabbiltà orizzontali għall-iżvilupp sostenibbli, li jieħu rwol ewlieni f'dan ir-rigward; jenfasizza l-fatt li l-UE u l-Istati Membri tagħha impenjaw ruħhom li jimplimentaw l-SDGs u l-miri kollha bis-sħiħ, kemm fil-prattika kif ukoll fl-ispirtu;

4.  Ifakkar fl-importanza tal-prinċipju sottostanti tal-Aġenda 2030 li ''ħadd ma jitħalla lura''; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni b'saħħitha biex jindirizzaw l-inugwaljanzi fi ħdan u bejn il-pajjiżi, peress li dawn ikabbru l-impatt ta' sfidi globali oħrajn u jostakolaw il-progress fl-iżvilupp sostenibbli; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu r-riċerka u diżaggregazzjoni tad-data fil-politiki tagħhom sabiex jiżguraw li dawk li huma l-aktar vulnerabbli u emarġinati jiġu inklużi u jingħataw prijorità;

5.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni biex tintegra l-SDGs lejn l-aġenda tagħha għal Regolamentazzjoni Aħjar u jenfasizza l-potenzjal li l-istrumenti għal Regolamentazzjoni Aħjar jintużaw b'mod strateġiku sabiex il-koerenza tal-politiki tal-UE tiġi vvalutata fir-rigward tal-Aġenda 2030; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi verifika tal-SDG għall-politiki u l-leġiżlazzjonijiet ġodda kollha u sabiex tiżgura koerenza politika sħiħa fl-implimentazzjoni tal-SDGs, filwaqt li tippromwovi sinerġiji, tikseb benefiċċji kollaterali u tevita kompromessi, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll dak tal-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa li l-iżvilupp sostenibbli jiġi inkluż bħala parti integrata tal-qafas ġenerali tal-valutazzjonijiet tal-impatt, u mhux bħala valutazzjoni tal-impatt separata kif inhu l-każ bħalissa skont l-istrumenti tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar; jitlob li l-istrumenti mfassla biex ikejlu u jikkwantifikaw ir-riżultati ambjentali fuq terminu medju u fit-tul fil-valutazzjonijiet tal-impatt jiġu mtejba; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tiżgura li l-evalwazzjonijiet u l-kontrolli tal-idoneità fil-qafas tal-programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT) jivvalutaw jekk ċerti politiki jew leġiżlazzjoni jikkontribwixxux għall-implimentazzjoni ambizzjuża tal-SDGs jew jekk fil-fatt ifixkluhiex; jitlob li ssir identifikazzjoni u differenzjazzjoni ċara tal-livell ta' governanza li fih jenħtieġ li jiġu implimentati l-miri, filwaqt li jenfasizza li l-prinċipju ta' sussidjarjetà jenħtieġ li jiġi rrispettat; jitlob li jiġu stabbiliti direzzjonijiet ta' żvilupp sostenibbli ċari u koerenti fil-livell nazzjonali u, jekk ikun meħtieġ, fil-livell subnazzjonali jew lokali għal dawk l-Istati Membri li diġà għamlu dan; jenfasizza li l-Kummissjoni jenħtieġ li tipprovdi gwida għal dan il-proċess biex jiġi żgurat format armonizzat;

6.  Jissottolinja li s-7 EAP huwa, fih innifsu, strument ewlieni għall-implimentazzjoni tal-SDGs, għalkemm l-azzjoni meħuda f'xi setturi għadha mhix biżżejjed biex tiżgura li l-SDGs jiġu ssodisfati; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jimplimentaw bis-sħiħ is-7 EAP, biex fl-evalwazzjoni tas-7 EAP jinkorporaw valutazzjoni sal-punt li l-miri tiegħu jikkorrispondu mal-SDGs u, biex tikkunsidra dawn l-eżiti, b'tali mod li toħroġ b'rakkomandazzjoni għall-programm suċċessur; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi f'ħin opportun Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni għall-perjodu ta' wara l-2020, kif meħtieġ mill-Artikolu 192(3) tat-TFUE, peress li dan se jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-SDGs fl-Ewropa;

7.  Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni taderixxi mal-aġenda ta' governanza mifthiema fid-Dikjarazzjoni ta' Rio u fl-Aġenda 2030, kif ukoll fil-Pjan ta' Implimentazzjoni ta' Johannesburg (JPOI) tal-2002 u d-Dokument dwar l-Eżitu Rio+20 tal-Konferenza tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli tal-2012;

8.  Iqis li l-Kummissjoni jenħtieġ li tħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu l-istabbiliment jew it-tisħiħ ta' kunsilli tal-iżvilupp sostenibbli fil-livell nazzjonali, inkluż fil-livell lokali; kif ukoll isaħħu l-parteċipazzjoni u l-ġestjoni effikaċi tas-soċjetà ċivili u ta' partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn fil-forums internazzjonali rilevanti u, f'dan ir-rigward, jippromwovu t-trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika wiesgħa u s-sħubiji biex jiġi implimentat l-iżvilupp sostenibbli;

9.  Jirrikonoxxi li sabiex jintlaħqu l-SDGs, ikun meħtieġ impenn minn bosta partijiet ikkonċernati mill-UE, l-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Istati Membri, is-soċjetà ċivili, iċ-ċittadini, in-negozji u s-sħab terzi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-pjattaforma ta' bosta partijiet interessati mħabbra fil-komunikazzjoni tagħha ssir mudell tal-aħjar prattika biex tiffaċilita l-ippjanar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u r-rieżami tal-Aġenda 2030; jenfasizza li l-pjattaforma jenħtieġ li timmobilizza l-għarfien espert ta' setturi ewlenin differenti, tippromwovi l-innovazzjoni u tikkontribwixxi biex jiġu żgurati rabtiet effikaċi mal-partijiet interessati, tinkoraġġixxi l-promozzjoni minn isfel għal fuq tal-iżvilupp sostenibbli; jenfasizza, barra minn hekk, li l-pjattaforma jenħtieġ li tkun usa' minn pjattaforma ta' tagħlim bejn il-pari u tippermetti impenn reali tal-partijiet interessati fl-ippjanar u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-SDGs; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi sinerġiji ma' pjattaformi relatati oħra bħall-pjattaforma REFIT, il-Pjattaforma dwar l-Ekonomija Ċikolari, il-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar il-Kompetittività u t-Tkabbir u l-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar il-Finanzjament Sostenibbli, u tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill dwar kif ir-rakkomandazzjonijiet tal-pjattaforma ser jiġu segwiti;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex tiffaċilita l-governanza tal-SDGs biex tiżgura dan li ġej:

   (i) Multisettorjali: billi tiġi stabbilita struttura ta' koordinazzjoni nazzjonali responsabbli għas-segwitu tal-Aġenda 21 li tibbenefika mill-għarfien espert tal-NGOs;
   (ii) F'diversi livelli: billi jiġi stabbilit qafas istituzzjonali effikaċi għall-iżvilupp sostenibbli fil-livelli kollha;
   (iii) B'diversi atturi: billi jiġi ffaċilitat u mħeġġeġ l-għarfien u l-parteċipazzjoni pubblika billi l-informazzjoni ssir disponibbli b'mod wiesa';
   (iv) Fokus fuq it-titjib tal-interfaċċa tal-politika tax-xjenza;
   (v) Tiġi stabbilita skeda ta' żmien ċara li tikkombina pjan fuq perjodu qasir u pjan fuq perjodu twil.

Jitlob lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tiżgura li l-pjattaforma ta' bosta partijiet interessati tirriżulta mhux biss fil-ġbir, iżda anke fit-tixrid tal-għarfien operazzjonali dwar l-SDGs, u tiżgura li l-pjattaforma tinfluwenza l-aġenda tal-politika. Bħala tali, jitlob li l-Kummissjoni, b'input mill-Parlament u l-Kunsill, toħloq pjattaforma ta' bosta partijiet interessati li tinvolvi atturi minn firxa ta' setturi. In-negozju u l-industrija, il-gruppi tal-konsumaturi, it-Trejdjunjins, l-NGOs soċjali, l-NGOs tal-ambjent u tal-klima, l-NGOs tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-gvern lokali u r-rappreżentanti tal-ibliet jenħtieġ li lkoll jiġu rrappreżentati f'forum ta' mhux inqas minn 30 parti interessata. Il-laqgħat jenħtieġ li jkunu miftuħin għal kemm jista' jkun atturi u mfassla b'tali mod li jespandu jekk l-interess jiżdied maż-żmien. Il-pjattaforma jenħtieġ li, fil-laqgħat trimestrali tagħha, tidentifika kwistjonijiet li jippreżentaw ruħhom bħala impedimenti għall-ilħuq tal-SDGs. Il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jikkunsidra l-istabbiliment ta' grupp ta' ħidma dwar l-SDGs sabiex jiżgura ħidma orizzontali fi ħdan il-Parlament dwar is-suġġett. Dan il-forum jenħtieġ li jikkonsisti minn Membri tal-PE li jirrappreżentaw kemm jista' jkun Kumitati. Il-Kummissjoni u l-Parlament, it-tnejn li huma jenħtieġ li jkunu attivi fil-laqgħat tal-pjattaforma ta' bosta partijiet interessati. Il-Kummissjoni jenħtieġ li kull sena tipproduċi aġġornament mal-pjattaforma dwar il-pjanijiet futuri tagħha biex tgħin fl-implimentazzjoni tal-SDGs, kif ukoll dokument li jkun aċċessibbli fil-livelli kollha fl-Istati Membri kollha dwar l-aħjar prattika fl-implimentazzjoni tal-SDGs qabel il-laqgħat ta' livell għoli tal-SDGs tan-NU f'Ġunju/Lulju. Il-Kumitat tar-Reġjuni jenħtieġ li jservi bħala pont bejn l-atturi lokali u l-atturi nazzjonali;

11.  Jilqa' l-ammont dejjem jikber ta' kapital istituzzjonali u privat allokat għall-finanzjament tal-SDGs u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw kriterji tal-iżvilupp sostenibbli għall-infiq istituzzjonali tal-UE, biex jidentifikaw l-ostakli u l-inċentivi regolatorji potenzjali għall-investiment tal-SDGs u biex jesploraw opportunitajiet għall-konverġenza u l-kooperazzjoni bejn l-investimenti pubbliċi u privati;

12.  Jilqa' l-kontribut potenzjali tar-Rieżami tal-Implimentazzjoni Ambjentali għall-kisba tal-SDGs permezz ta' implementazzjoni mtejba tal-acquis fl-Istati Membri; iwissi, madankollu, li dan ir-rieżami jenħtieġ li ma jiġix ikkunsidrat bħala sostitut għal għodod oħra bħalma huma l-proċeduri ta' ksur;

13.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa mekkaniżmi ta' monitoraġġ, intraċċar u rieżami effikaċi għall-implimentazzjoni u l-integrazzjoni tal-SDGs u l-Aġenda 2030 u jistieden lill-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-Eurostat, tistabbilixxi sett ta' indikaturi tal-progress speċifiċi għall-applikazzjoni interna tal-SDGs fl-UE; jitlob li l-Kummissjoni twettaq rappurtar annwali dwar il-progress tal-UE fl-implimentazzjoni tal-SDGs; jenfasizza li l-Istati Membri jenħtieġ li jiġu appoġġjati mill-Kummissjoni fir-rappurtar koerenti tagħhom; jitlob lill-Parlament isir sieħeb fil-proċess, partikolarment fit-tieni fluss ta' ħidma għal wara l-2020, u jitlob li jkun hemm djalogu u rappurtar annwali bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, li jwasslu għall-produzzjoni ta' rapport; iħeġġeġ li r-riżultati jenħtieġ li jkunu kemm trasparenti kif ukoll jinftiehmu u komunikabbli faċilment għal firxa wiesgħa ta' udjenzi; jenfasizza l-importanza tat-trasparenza u tar-responsabbiltà demokratika meta jsir monitoraġġ tal-Aġenda 2030 u għalhekk jenfasizza r-rwol tal-koleġiżlaturi f'dan il-proċess; iqis li l-konklużjoni ta' ftehim interistituzzjonali vinkolanti skont l-Artikolu 295 tat-TFUE tipprovdi arranġament xieraq għall-kooperazzjoni f'dan ir-rigward;

14.  Ifakkar li l-Istati Membri huma rikjesti jirrapportaw lin-NU dwar il-prestazzjoni tagħhom fir-rigward tal-SDGs; jenfasizza li jkun tajjeb li dawn ir-rapporti mill-Istati Membri jiġu żviluppati f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti fil-livelli lokali u reġjonali; jissottolinja li fl-Istati Membri b'livelli ta' gvern federali jew devoluti, hemm bżonn li jiġu speċifikati l-isfidi u l-obbligi speċifiċi ta' dawn il-livelli governattivi delegati biex jintlaħqu l-SDGs;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi katini tal-valur globali sostenibbli bl-introduzzjoni ta' sistemi ta' diliġenza dovuta għall-kumpaniji, b'enfasi fuq il-katina kollha tal-provvista tagħhom, biex b'hekk in-negozji jitħeġġu jinvestu b'aktar responsabbiltà u jistimulaw implimentazzjoni aktar effettiva tal-kapitoli tas-sostenibbiltà fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles, inklużi fl-oqsma tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, it-trasparenza, l-evitar tat-taxxa u l-kondotta responsabbli tan-negozju;

16.  Jikkunsidra li kwalunkwe viżjoni futura tal-Ewropa trid tħaddan lill-SDGs bħala prinċipju kruċjali, u f'dan ir-rigward l-Istati Membri suppost qegħdin fi tranżizzjoni lejn mudelli ekonomiċi sostenibbli, u li r-rwol li tiżvolġi l-UE biex ikun hemm żvilupp sostenibbli jmissu għaldaqstant ikun fil-qalba tar-riflessjonijiet mnedija mill-White Paper tal-Kummissjoni tal-1 ta' Marzu 2017 dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa (COM(2017)2025), fejn hemm bżonn ta' dimensjoni ta' sostenibbiltà aktar qawwija fil-kuntest tat-tkabbir ekonomiku; jikkunsidra li, għall-UE, huwa kruċjali li jintlaħqu l-SDGs u l-Aġenda 2030, u li l-ilħuq tal-SDGs imissu jkun il-wirt li l-Ewropa tħalli għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni; jirrikonoxxi li l-Aġenda 2030 hija konformi mal-prinċipji u l-valuri tal-Unjoni u li l-ilħuq tal-SDGs għaldaqstant isegwi b'mod naturali l-pjanijiet tal-Unjoni Ewropea biex toħloq futur aħjar, aktar f'saħħtu u aktar sostenibbli għall-Ewropa;

17.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jibnu l-kapaċitajiet għal valutazzjoni integrata, innovazzjoni teknoloġika u istituzzjonali u mobilizzazzjoni finanzjarja għall-ilħuq tal-SDGs;

18.  Jirrikonoxxi li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej, kemm dawk li huma fl-UE u kemm dawk li mhumiex, huma firmatarji għall-ftehim dwar l-SDGs; jikkunsidra li, fil-kuntest tad-dibattitu dwar il-ġejjieni tal-Ewropa, ikun xieraq li tiġi eżaminata l-possibbiltà li jiġi żviluppat qafas pan-Ewropew għall-ilħuq tal-SDGs fost l-Istati Membri tal-UE u taż-ŻEE, il-firmatarji għall-ftehimiet ta' assoċjazzjoni mal-UE, il-pajjiżi kandidati tal-UE u, wara l-ħruġ tiegħu, ir-Renju Unit;

19.  Jisħaq fuq ir-rwol li jiżvolġi l-Forum Politiku ta' Livell Għoli fl-għoti ta' segwitu u r-rieżami tal-SDGs, u jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jonoraw ir-rwol ta' tmexxija li tiżvolġi l-UE fid-disinn u fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 billi jaqblu dwar pożizzjonijiet konġunti għall-UE u rappurtar magħqud fil-livell tal-UE, abbażi ta' rappurtar ikkoordinat min-naħa tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-UE, qabel il-Forum Politiku ta' Livell Għoli taħt l-awspiċi tal-Assemblea Ġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tfassal bilanċ tal-azzjonijiet eżistenti matul il-Forum Politiku ta' Livell Għoli li jmiss u tal-SDGs speċifiċi li se jkunu taħt rieżami;

20.  Iqis li l-UE jenħtieġ li tkun l-attur ewlieni globali tat-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u sistema ta' produzzjoni u ta' konsum sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni torjenta l-politiki tagħha dwar ix-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni (STI) lejn l-SDGs u jistedinha tiżviluppa komunikazzjoni dwar l-STI għall-iżvilupp sostenibbli ("STI4SD"), kif irrakkomandat mill-Grupp ta' Esperti tal-Kummissjoni "Follow-up to Rio+20, notably the SDGs" ("Segwitu ta' Rio+20, b'mod partikolari l-SDGs"), sabiex jiġu fformulati u appoġġjati l-koordinazzjoni u l-koeżjoni tal-politika fit-tul;

21.  Jenfasizza l-fatt li x-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni jikkostitwixxu għodod partikolarment importanti għall-implimentazzjoni tal-SDGs; jenfasizza l-ħtieġa għall-Orizzont 2020 u l-programmi qafas futuri ta' riċerka biex jiġu integrati aħjar il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli u l-isfidi tas-soċjetà;

22.  Ifakkar li, kif stabbilit fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2016, il-Parlament jenħtieġ li jkollu rwol ċar fl-implimentazzjoni tal-UE tal-Aġenda 2030;

23.  Jilqa' l-inizjattivi reċenti għall-promozzjoni tal-effiċjenza fir-riżorsi, fost l-oħrajn permezz tal-promozzjoni tal-prevenzjoni tal-iskart, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ, il-limitazzjoni tal-irkupru tal-enerġija għal materjali mhux riċiklabbli u l-eliminazzjoni gradwali tar-rimi fil-miżbliet ta' skart riċiklabbli jew rekuperabbli, kif propost fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari u l-proposta għal miri ġodda u ambizzjużi tal-UE dwar l-iskart, li, fost l-oħrajn, ser jikkontribwixxu għall-SDG 12 u t-tnaqqis tal-iskart fil-baħar; jirrikonoxxi li l-kisba tal-SDGs u l-ilħuq tal-miri tat-tibdil fil-klima b'mod kosteffikaċji ser jirrikjedu żidiet fl-effiċjenza fir-riżorsi u sal-2050, ser inaqqsu l-emissjonijiet globali tal-GHG bi 19 % u l-emissjonijiet tal-GHG tan-nazzjonijiet tal-G7 sa 25 %; jinnota l-fatt li 12 mis-17-il SDG jiddependu fuq l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali; jenfasizza l-importanza ta' konsum u produzzjoni sostenibbli billi tiżdied l-effiċjenza u billi jitnaqqsu t-tniġġis, id-domanda għar-riżorsi u l-iskart; jenfasizza l-ħtieġa li t-tkabbir, l-użu tar-riżorsi u l-impatti ambjentali jiġu diżakkoppjati; jistieden lill-Kummissjoni tfassal rapport regolari dwar l-istat tal-ekonomija ċirkolari li jispjega fid-dettall l-istat u t-tendenzi tagħha u jippermetti li l-politiki eżistenti jiġu mmodifikati abbażi ta' informazzjoni oġġettiva, affidabbli u komparabbli; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tiżgura li l-ekonomija ċirkolari twassal għal tnaqqis sinifikanti fl-użu ta' materjali verġni, tnaqqis fl-iskart ta' materjali, prodotti li jservu aktar, u l-użu ta' prodotti sekondarji manifatturati u materjali li jifdal li qabel kienu jitqiesu bħala flussi tal-iskart; jistieden lill-Kummissjoni toħroġ bi strateġija ambizzjuża u komprensiva dwar il-plastik filwaqt li taderixxi mal-mira tal-2020 għall-immaniġġjar ambjentalment korrett tal-kimiċi, u tqis l-objettiv dwar iċ-ċikli tal-materjali mhux tossiċi kif stabbilit fis-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (EAP); iqis li azzjoni kkoordinata fil-livell Ewropew kontra l-ħela tal-ikel hija kruċjali għall-SDG 2; jissottolinja l-mira tal-UE għat-tnaqqis tal-iskart tal-ikel b'50 % sal-2030;

24.  Jenfasizza li d-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tindika li s-sistemi attwali ta' produzzjoni u ta' konsum fl-ekonomija globali jiġġeneraw ħafna skart li, flimkien mad-domanda dejjem tikber ta' oġġetti u servizzi fir-rigward ta' tnaqqis fir-riżorsi, jikkontribwixxu biex il-kostijiet ta' materja prima fundamentali, minerali u enerġija jiżdiedu, u b'hekk jiġu ġġenerati aktar tniġġis u skart, u jiżdiedu l-emissjonijiet globali ta' gassijiet b'effett ta' serra u jikbru l-art degradata u d-deforestazzjoni; konsegwentement, hemm bżonn isiru sforzi min-naħa tal-UE u l-Istati Membri tagħha b'tali mod li tiġi żgurata valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja (LCA) tal-prodotti u s-servizzi sabiex jiġi evalwat l-impatt reali tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mas-sostenibbiltà;

25.  Ifakkar li d-diżakkoppjament tat-tkabbir ekonomiku mill-konsum tar-riżorsi huwa essenzjali biex jiġu limitati l-impatti ambjentali u tittejjeb il-kompetittività tal-Ewropa u titnaqqas id-dipendenza tagħha fuq ir-riżorsi;

26.  Jisħaq li, sabiex l-UE tkun tista' tilħaq l-għanijiet tal-Aġenda 2030, huwa essenzjali li dawn jiġu riflessi b'mod komprensiv fis-Semestru Ewropew, inkluż billi jiġu indirizzati l-impjiegi ekoloġiċi, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, kif ukoll l-investimenti u l-innovazzjoni sostenibbli; jinnota li ekonomija li tagħmel użu effiċjenti mir-riżorsi jkollha potenzjal kbir għall-ħolqien ta' impjiegi u t-tkabbir ekonomiku peress li, sal-2050, kieku żżid USD 2 triljun żejda mal-ekonomija globali u tiġġenera USD 600 biljun żejda fil-PDG tal-pajjiżi tal-G7;

27.  Jappella lill-Kummissjoni biex tenfasizza lill-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi l-investituri, it-trade unions u ċ-ċittadini, il-benefiċċji jekk il-produzzjonijiet insostenibbli jiġu ttrasformati f'attivitajiet li jippermettu l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-benefiċċji jekk il-forza tax-xogħol titħarreġ mill-ġdid b'mod permanenti fil-prospettiva ta' impjiegi ekoloġiċi, nodfa u ta' kwalità għolja;

28.  Jenfasizza l-importanza li jiġu ssodisfati l-SDG 2 dwar l-agrikoltura sostenibbli u l-SDGs dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis u l-użu żejjed tal-ilma (6.3 u 6.4), it-titjib tal-kwalità tal-ħamrija (2.4 u 15.3) u t-tnaqqis tat-telf tal-bijodiversità (15) fil-livell tal-UE;

29.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw d-dewmien sinifikanti fil-kisba tal-istatus ta' ilma tajjeb skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, u jiżguraw il-kisba tal-SDG 6; jinnota l-valutazzjoni tal-EEA li aktar min-nofs il-korpi tal-ilma tax-xmajjar u l-lagi fl-Ewropa għandhom status ekoloġiku li huwa kklassifikat bħala anqas minn tajjeb u li l-ekosistemi tal-ilma għadhom jesperjenzaw l-akbar deterjorazzjoni sinifikanti u tnaqqis fil-bijodiversità; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja approċċi innovattivi għal ġestjoni tal-ilma sostenibbli, inklużi billi tisfrutta l-potenzjal sħiħ tal-ilma mormi, u tapplika l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari fil-ġestjoni tal-ilma, billi timplimenta miżuri biex jiġi promoss l-użu mill-ġdid sikur tal-ilma mormi fl-agrikoltura u fis-setturi industrijali u muniċipali; jenfasizza li madwar 70 miljun Ewropew jesperjenza stress tal-ilma matul ix-xhur tas-sajf; ifakkar, barra minn hekk, li madwar 2 % tal-popolazzjoni totali tal-UE ma għandhiex aċċess sħiħ għall-ilma tax-xorb, li b'mod sproporzjonali jaffettwa l-gruppi vulnerabbli u marġinalizzati; ifakkar, barra minn hekk, li hemm 10 imwiet kuljum fl-Ewropa bħala riżultat ta' ilma mhux sikur u kundizzjonijiet ħżiena tas-sanitazzjoni u tal-iġjene;

30.  Jilqa' l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni għall-futur tal-oċeani tagħna, li tipproponi 50 azzjoni għal oċeani sikuri, siguri, nodfa u ġestiti b'mod sostenibbli fl-Ewropa u madwar id-dinja b'tali mod li jintlaħaq l-SDG 14 – mira urġenti meta wieħed iqis il-ħtieġa għal irkupru rapidu tal-ibħra Ewropej u l-oċeani globali;

31.  Jenfasizza s-sinifikat ambjentali u l-benefiċċji soċjoekonomiċi tal-bijodiversità u jinnota li skont l-aktar rapport reċenti tal-"Limiti planetarji", il-valuri attwali tat-telf tal-bijodiversità qabżu l-limitu planetarju, filwaqt li l-integrità tal-bijosfera titqies bħala limitu ewlieni li meta jinbidel b'mod sinifikanti jibdel is-sistema tad-dinja fi stat ġdid; jinnota bi tħassib li l-miri tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020 u tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika mhux ser jintlaħqu mingħajr sforzi addizzjonali sostanzjali; ifakkar li madwar 60 % tal-ispeċijiet ta' annimali u 77 % tal-ħabitats protetti huma f'kundizzjonijiet inqas minn ottimali(9); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jintlaħqu dawn l-objettivi, billi, fost l-oħrajn, jiġu implimentati bis-sħiħ id-Direttivi dwar in-Natura u jagħrfu l-valur miżjud tal-ekosistemi u l-bijodiversità tal-ambjent Ewropew billi jallokaw biżżejjed riżorsi, inkluż f'baġits futuri għall-konservazzjoni tal-bijodiversità, b'mod partikolari n-netwerk tan-Natura 2000 u l-programm LIFE; itenni l-ħtieġa ta' metodoloġija komuni ta' traċċar li tqis l-infiq dirett u indirett dwar il-bijodiversità u l-effiċjenza ta' dak l-infiq, filwaqt li jenfasizza li l-infiq globali tal-UE ma jrid ikollu l-ebda impatt negattiv fuq il-bijodiversità u jenħtieġ li jappoġġja l-ilħuq tal-miri tal-bijodiversità tal-Ewropa;

32.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni sħiħa, l-infurzar u l-finanzjament adegwat, tad-Direttivi dwar in-Natura huma prerekwiżit essenzjali sabiex jiġi żgurat is-suċċess tal-istrateġija għall-bijodiversità b'mod ġenerali u biex tintlaħaq il-mira ewlenija tagħha; jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tirrevedix id-Direttivi dwar in-Natura;

33.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jikkonkludu b'mod mgħaġġel u jsaħħu n-netwerk ekoloġiku ta' Natura 2000 billi jintensifikaw l-isforzi biex jiġi żgurat li numru suffiċjenti ta' żoni speċjali ta' konservazzjoni (ŻSK) jkun indikat skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats u li tali nomina tkun akkumpanjata minn miżuri effikaċi ta' protezzjoni tal-bijodiversità fl-Ewropa;

34.  Jinnota li r-riċerka turi li l-agrikoltura mhux sostenibbli hija xprunatur ewlieni tat-telf tal-karbonju organiku fil-ħamrija u tal-bijodiversità tal-ħamrija; jistieden lill-UE tippromwovi metodi li jibnu l-kwalità tal-ħamrija, bħal rotazzjonijiet li jinkludu l-legumi u l-bhejjem, sabiex b'hekk l-UE tkun tista' tilħaq l-SDGs 2.4 u 15.3;

35.  Iqis li l-UE trid tagħmel aktar biex tikseb l-SDG 15; iħeġġeġ b'mod partikolari lill-Kummissjoni Ewropea tindirizza bħala prijorità l-kwistjoni tad-dekontaminazzjoni ambjentali, filwaqt li tipproponi standards armonizzati kontra l-konsum u d-degradazzjoni tal-artijiet u billi tippreżenta malajr kemm jista' jkun il-pjan ta' azzjoni kontra d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti mħabbar f'diversi okkażjonijiet u l-programm bi skeda ta' żmien relatat mal-implimentazzjoni tiegħu;

36.  Jirrikonoxxi li bidliet fil-bijodiversità tal-ħamrija u fil-karbonju organiku tal-ħamrija huma fil-biċċa l-kbira mmexxija minn prattiki ta' ġestjoni tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art kif ukoll tibdil fil-klima, li għandu impatt negattiv kbir fuq ekosistemi sħaħ u s-soċjetà; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tiddedika attenzjoni partikolari għal kwistjonijiet relatati mal-ħamrija għat-8 EAP li jmiss;

37.  Jenfasizza li l-importazzjonijiet tal-UE tad-dqiq tas-sojja għan-nutrizzjoni tal-annimali jikkontribwixxu għad-deforestazzjoni fl-Amerka t'Isfel u b'hekk idgħajfu l-SDGs dwar id-deforestazzjoni, it-tibdil fil-klima u l-bijodiversità;

38.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi bħala attur globali fil-protezzjoni tal-ekoloġija u l-ambjent importanti tal-Artiku; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni biex ma tippermetti l-ebda politika li tinċentiva l-esplojtazzjoni tal-Artiku għall-fjuwils fossili;

39.  Jilqa' l-enfasi fuq il-bijodiversità, ir-riżorsi u l-ekosistemi naturali, u r-rabta rikonoxxuta bejn dawn l-elementi u s-saħħa tal-bniedem u l-benesseri; jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ "Saħħa Waħda" li jiġbor fl-istess ħin is-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u ambjentali, u jfakkar li l-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni bl-għan li jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda tas-saħħa huwa prerekwiżit essenzjali sabiex jintlaħqu l-SDGs; iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq analiżi b'mod rapidu sabiex twieġeb għall-pubblikazzjoni tal-OECD "EU Health at a glance" ("Daqqa t'għajn lejn is-saħħa fl-UE) li turi li l-istennija ta' ħajja ma żdiditx f'ħafna Stati Membri tal-UE; jinnota li aċċess ġust għal kura tas-saħħa ta' kwalità għolja huwa essenzjali biex jinkisbu sistemi tas-saħħa sostenibbli peress li dan għandu l-potenzjal li jnaqqas l-inugwaljanzi; jenfasizza li huma meħtieġa aktar sforzi biex jiġu indirizzati l-ostakli multidimensjonali għall-aċċess fuq livelli individwali, ta' fornitur u ta' sistemi tas-saħħa – u biex jibqa' jkun hemm investiment fl-innovazzjoni u r-riċerka medika u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) bil-ħsieb li jiġu żviluppati soluzzjonijiet tas-saħħa li huma aċċessibbli, sostenibbli u orjentati lejn il-ġlieda kontra l-problema globali tal-HIV/AIDS, it-tuberkulożi meninġite, l-Epatite C, u mard ieħor infettiv ittraskurat, li ħafna drabi huma marbuta mal-faqar; ifakkar li l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp mediċi fil-livell globali huwa kruċjali sabiex jiġu indirizzati l-isfidi tas-saħħa emerġenti li huma l-epidemiji u r-reżistenza għall-antibijotiċi;

40.  Jissottolinja l-fatt li l-ekonomija tal-oċeani, jew l-"ekonomija blu", toffri opportunitajiet importanti għall-użu u l-konservazzjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar, u li appoġġ għall-bini tal-kapaċitajiet adatti għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' għodod tal-ippjanar u sistemi tal-ġestjoni jistgħu jippermettu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jaħtfu dawn l-opportunitajiet; jissottolinja r-rwol ewlieni li l-Unjoni Ewropea jrid ikollha f'dan ir-rigward;

41.  Jirrikonoxxi r-rabta li teżisti bejn l-estrazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-konservazzjoni u l-kummerċ; jirrikonoxxi, barra minn hekk, li l-kost tal-għażla ta' nuqqas ta' azzjoni biex jiġu indirizzati s-sussidji tas-sajd dannużi huwa estremament għoli, peress li n-nuqqas ta' azzjoni se jwassal għall-eżawriment tar-riżorsi, l-insigurtà alimentari u l-qerda ta' dawk is-sorsi ta' impjieg li kien hemm l-intenzjoni li jiġu ppreżervati;

42.  Ifakkar li l-UE u l-Istati Membri tagħha huma lkoll firmatarji tal-Ftehim ta' Pariġi, u għalhekk impenjaw ruħhom għall-objettivi tiegħu, u dan jeħtieġ azzjoni globali; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi integrat l-objettiv ta' dekarbonizzazzjoni fuq terminu twil biex jiġi limitat it-tisħin globali għal ferm inqas minn 2 °C, u biex jitkomplew l-isforzi ħalli tkompli tiġi limitata din iż-żieda għal 1,5 °C;

43.  Ifakkar li l-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 jistabbilixxi tliet objettivi ewlenin għall-2030; tnaqqis fl-emissjonijiet tal-GHG ta' mill-inqas 40 %, mill-inqas 27 % tad-domanda tal-enerġija tal-UE tiġi ssodisfata b'enerġija rinnovabbli u titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta' mill-inqas 30 %; ifakkar il-pożizzjonijiet meħuda mill-Parlament fuq dawn il-miri; jissottolinja l-ħtieġa li dawn il-miri jinżammu taħt rieżami u li titħejja strateġija għal emissjonijiet żero ta' nofs is-seklu għall-UE, li tipprovdi perkors kosteffiċjenti, li tqis l-ispeċifiċitajiet reġjonali u nazzjonali fi ħdan l-UE, lejn l-ilħuq tal-għanijiet ta' emissjonijiet żero netti tal-Ftehim ta' Pariġi;

44.  Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jintegraw b'mod effikaċi l-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima fil-politiki tal-iżvilupp; jenfasizza l-ħtieġa li jitħeġġew it-trasferimenti tat-teknoloġija għall-effiċjenza fl-enerġija u t-teknoloġiji nodfa u li jiġu appoġġjati investimenti fuq proġetti tal-enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira, li mhumiex kollegati mal-grilja u deċentralizzati; jitlob lill-UE żżid l-assistenza tagħha għall-agrikoltura sostenibbli sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, permezz ta' appoġġ immirat għal bdiewa fuq skala żgħira, id-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba', l-agrosilvikultura u prattiki agroekoloġiċi;

45.  Jinnota li d-degradazzjoni ambjentali u t-tibdil fil-klima jikkostitwixxu riskji sinifikanti għall-istabbiliment u ż-żamma tal-paċi u tal-ġustizzja; jirrikonoxxi l-ħtieġa li s-sehem li t-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni ambjentali jiżvolġu bħala muturi tal-migrazzjoni globali, kif ukoll tal-faqar u l-ġuħ, jingħata aktar viżibbiltà; jappella biex l-UE u l-Istati Membri jżommu t-tibdil fil-klima bħala prijorità strateġika fid-djalogi diplomatiċi fil-livell globali, inkluż fid-djalogi bilaterali u bireġjonali ta' livell għoli mal-pajjiżi tal-G7 u tal-G20, fin-NU u mal-pajjiżi sħab bħaċ-Ċina;, b'mod li jitkompla djalogu pożittiv u attiv li jħaffef it-tranżizzjoni globali lejn enerġija nadifa u jevita t-tibdil fil-klima perikoluż;

46.  Jirrikonoxxi l-ħidma li ċ-Ċentru għall-Klima u s-Sigurtà bbażat fl-Istati Uniti wettaq fl-identifikazzjoni tal-punti fejn kuntatt bejn it-tibdil fil-klima u s-sigurtà internazzjonali jista' jikkawża problemi, fejn jirreferi għat-tibdil fil-klima bħala "multiplikatur tat-theddid" li jista' jirrikjedi intervent umanitarju jew militari akbar u jwassal għal maltempati aktar gravi li jheddu l-ibliet u l-bażijiet militari;

47.  Jissottolinja l-fatt li l-faqar enerġetiku, li spiss jiġi definit bħala sitwazzjoni fejn l-individwi jew l-unitajiet domestiċi ma jkunux kapaċi jsaħħnu b'mod adegwat jew jipprovdu s-servizzi ta' enerġija l-oħra rikjesti fi djarhom bi prezzijiet li jaffordjaw, huwa problema f'ħafna Stati Membri; jisħaq li l-faqar enerġetiku huwa dovut għall-prezzijiet tal-enerġija dejjem jiżdied, għall-impatt tar-reċessjoni fuq l-ekonomiji nazzjonali u reġjonali, u għal djar li ma jużawx l-enerġija b'mod effiċjenti; ifakkar li, skont l-Istatistika tal-UE dwar l-Introjtu u l-Kundizzjonijiet tal-Għajxien, huwa stmat li, fl-2012, 54 miljun ċittadin Ewropew (10,8 % tal-popolazzjoni tal-UE) ma setgħux isaħħnu lil djarhom b'mod adegwat, u li qed jiġu rrapportati numri simili fir-rigward tal-ħlas tard tal-kontijiet għas-servizzi essenzjali jew tal-preżenza ta' kundizzjonijiet ta' akkomodazzjoni ħżiena; jappella lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu u jindirizzaw din il-problema peress li, biex jiġi żgurat li l-komunitajiet ma jbatux minn impatti negattivi fuq is-saħħa, ma jiġux inkollati ulterjorment f'sitwazzjoni ta' faqar u jkunu jistgħu iżommu l-kwalità ta' ħajjithom f'livell tajjeb, kif ukoll biex jiġi żgurat li n-nefqa finanzjarja biex tassisti lill-unitajiet domestiċi li jirrikjedu sostenn ma ssirx wisq ta' piż, huwa kritiku li jiġu ggarantiti s-servizzi bażiċi tal-enerġija; jisħaq li is-servizzi tal-enerġija moderni huma kruċjali għall-benesseri tal-bniedem u għall-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiż; iżda madankollu, fuq livell globali, 1,2 biljun persuna ma għandhomx aċċess għall-elettriku u aktar minn 2,7 biljun persuna ma għandhomx faċilitajiet għal tisjir nadif; ifakkar, barra minn hekk, li aktar minn 95 % ta' dawn in-nies jgħixu jew fl-Afrika sub-Saħarjana jew fl-Asja li qed tiżviluppa, u madwar 80 % jgħixu fi nħawi rurali; jisħaq l-enerġija hija ċentrali għal kważi kull sfida u opportunità importanti li d-dinja qed taffaċċja fil-ġurnata tal-lum; jisħaq li, fir-rigward tal-impjiegi, is-sigurtà, it-tibdil fil-klima, il-produzzjoni tal-ikel u ż-żieda tal-introjti, huwa essenzjali li kulħadd ikollu aċċess għall-enerġija, u jisħaq li l-enerġija sostenibbli tirrappreżenta opportunità, peress li tittrasforma l-ħajjiet, l-ekonomiji u l-pjaneta;

48.  Jirrakkomanda li l-azzjoni klimatika tiġi kompletament integrata fil-baġit tal-UE kollu kemm hu (assimiliazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-politiki predominanti), b'mod li jiġi żgurat li l-miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra jiġu integrati fid-deċiżjonijiet kollha dwar l-investiment fl-Ewropa;

49.  Jappella lill-Kummissjoni biex, fi żmien sitt xhur mid-djalogu ta' faċilitazzjoni tal-2018 taħt l-awspiċi tal-UNFCCC, tibda tipproduċi rapport kull ħames snin dwar il-leġiżlazzjoni klimatika tal-UE, inklużi r-Regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi u d-Direttiva li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet, b'mod li taċċerta l-effikaċja ta' din il-leġiżlazzjoni biex tagħti l-kontribut mistenni għall-isforzi tal-UE għat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra u tistabbilixxi jekk il-perkors attwali tat-tnaqqis huwiex se jkun biżżejjed biex jintlaħqu l-SDGs u l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi; jitlob ukoll li l-Kummissjoni tirrevedi u tamplifika l-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030, kif ukoll il-kontribut determinat fil-livell nazzjonali tal-UE sa mhux aktar tard mill-2020, sabiex jiġu allinjati suffiċjentement mal-objettivi fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi u mal-SDGs; jappella lill-Kummissjoni biex tagħti inċentivi għall-potenzjal ta' assorbiment tal-gassijiet b'effett ta' serra billi tinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-politiki li jappoġġaw it-tisġir permezz ta' prattiki xierqa ta' ġestjoni forestali, fil-prospettiva tal-fatt li l-UE impenjat ruħha taħt l-Aġenda 2030 li tippromwovi l-implimentazzjoni ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti, li ttemm id-deforestazzjoni, treġġa lura lill-foresti degradati għal li kienu, u żżid it-tisġir u t-tisġir mill-ġdid fil-livell globali sal-2020;

50.  Jissottolinja l-fatt li l-isforzi biex jittaffa t-tisħin globali mhumiex ostaklu għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi u li, għall-kuntrarju, id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija jmissha titqies bħala sors kruċjali għal tkabbir ekonomiku u impjiegi ġodda u sostenibbli; jirrikonoxxi madankollu li fit-tranżizzjoni lejn kwalunkwe mudell ekonomiku u soċjali ġdid, il-komunitajiet li jkunu ffokati madwar industriji tradizzjonali x'aktarx li se jaffaċċjaw l-isfidi; jissottolinja l-importanza ta' appoġġ f'din it-tranżizzjoni, u jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw il-fluss ta' finanzjament minn sorsi bħall-Iskema tal-UE għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet sabiex jiffinanzjaw l-modernizzazzjoni u tranżizzjoni ġusta b'mod li jgħinu lill-komunitajiet ta' dan it-tip u jippromwovu l-adozzjoni tal-aħjar teknoloġiji u prattiki produttivi biex jiġu żgurati l-aħjar standards ambjentali u xogħol sikur, stabbli u sostenibbli;

51.  Jinnota li t-telf kontinwu tal-bijodiversità, l-effetti negattivi tad-deforestazzjoni u tat-tibdil fil-klima jistgħu jwasslu għal żieda fil-kompetizzjoni għar-riżorsi bħall-ikel u l-enerġija, għal żieda fil-faqar, fl-instabbiltà politika fuq livell globali, u fl-ispostamenti tal-popolazzjoni, kif ukoll għal tendenzi ġodda fil-qasam tal-migrazzjoni globali; jinsisti li jkun xieraq li l-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Istati Membri jikkunsidraw dawn l-elementi fl-aspetti kollha tar-relazzjonijiet esterni u d-diplomazija internazzjonali, filwaqt li jiżguraw żieda sostanzjali fil-finanzjament tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA); jitlob li l-Kummissjoni, is-SEAE u l-Istati Membri jipproċedu, fl-azzjonijiet u l-interazzjonijiet kollha mal-pajjiżi terzi, bl-isforzi biex inaqqsu l-emissjonijiet billi jippromwovu s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-użu effiċjenti tar-riżorsi tal-bijodiversità u l-protezzjoni tal-foresti, kif ukoll billi jippromwovu l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih;

52.  Jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-politiki esterni tal-UE jkunu kompatibbli mal-SDGs, u biex tidentifika l-oqsma fejn ikunu meħtieġa azzjoni jew implimentazzjoni ulterjuri biex tiżgura li l-politiki esterni tal-UE jsostnu implimentazzjoni effikaċi tal-SDGs u ma joħolqux kunflitt mal-SDGs u l-implimentazzjoni tagħhom fir-reġjuni l-oħra, b'mod speċjali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jappella għal dan l-għan lill-Kummissjoni biex tattiva proċess affidabbli li jkun jibda b'metodu ta' tbassir/twissija bikrija għall-inizjattivi u l-proposti l-ġodda, inkluża r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti, u tressaq proposta għal Strateġija komprensiva għall-Iżvilupp Sostenibbli estern; jenfasizza l-għodod u l-forums disponibbli, bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD), il-Forum Reġjonali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli tal-UNECE, il-Forum Politiku ta' Livell Għoli u l-pjattaforma ċentrali tan-NU; jappella biex isir rieżami volontarju fil-Forum Politiku ta' Livell Għoli bi qbil mal-Aġenda 2030, li tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jwettqu rieżamijiet regolari u inklużivi tal-progress; jenfasizza r-rwol li jiżvolġu f'dan ir-rigward il-valutazzjonijiet tal-impatt li jsiru ex ante b'mod regolari u adegwat; ifakkar fl-obbligu derivat mit-Trattati biex, fil-politiki kollha li x'aktarx jaffettwaw lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jitqiesu l-objettivi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp;

53.  Jissottolinja l-importanza tal-ODA bħala strument kruċjali biex tinkiseb l-Aġenda 2030, biex jinqered il-faqar fil-forom kollha tiegħu u biex jiġu miġġielda l-inugwaljanzi, filwaqt li jtenni li, waħedha, l-għajnuna għall-iżvilupp mhijiex biżżejjed biex toħroġ mill-faqar lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu promossi l-istrumenti li jinkoraġġixxu aktar responsabbiltà, bħall-appoġġ baġitarju; jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jikkonfermaw mill-ġdid minnufih l-impenn tagħhom favur l-objettiv ta' 0,7 % mill-introjtu nazzjonali gross, u jissottomettu proposti b'kalendarji dettaljati għal żieda gradwali tal-ODA sabiex jilħqu dan l-objettiv; ifakkar fl-impenn tal-UE li talloka minn tal-anqas 20 % tal-ODA tagħha għall-iżvilupp tal-bniedem u l-inklużjoni soċjali, u jitlob li jiġġedded l-impenn favur dan l-għan; jappella lill-Kummissjoni biex tissodisfa r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ta' Għajnuna għall-Iżvilupp tal-OECD li tilħaq medja annwali għall-element ta' għotja ta' 86 % tal-impenji totali għal ODA; jappella biex l-ODA titħares mid-devjazzjoni u biex jiġu rispettati l-prinċipji li jkun intlaħaq qbil dwarhom fil-livell internazzjonali rigward l-effikaċja tal-iżvilupp, billi jinżamm l-objettiv fundamentali tal-ODA li teqred il-faqar, b'attenzjoni partikolari għall-pajjiżi l-anqas żviluppati u l-kuntesti fraġli; ifakkar fil-ħtieġa li r-relazzjoni ta' donatur/benefiċjarju tiġi ssuperata fi ħdan aġenda għall-iżvilupp aktar estensiva;

54.  Jisħaq li l-iżgurar tal-ġustizzja fiskali u t-trasparenza, il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa, il-qerda tal-flussi finanzjarji illeċiti u tar-rifuġji fiskali, flimkien ma' titjib fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, tkabbir ekonomiku sostenibbli u żieda fil-Mobilizzazzjoni tar-Riżorsi Domestiċi, huma kruċjali għall-finanzjament tal-Aġenda 2030; jappella biex l-UE toħloq programm ta' finanzjament (DEVETAX2030) biex tassisti speċifikament fl-istabbiliment ta' strutturi fiskali fl-ekonomiji tas-swieq emerġenti u tgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw joħolqu uffiċċji reġjonali ġodda tal-awtorità tat-taxxa; itenni l-appelli tiegħu favur taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji globali b'mod li jiġu affrontati l-isfidi tal-faqar fil-livell globali, favur investigazzjoni rigward ir-riperkussjonijiet tal-impatt tal-politiki kollha dwar it-tassazzjoni fil-livell nazzjonali u f'dak tal-UE fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u favur il-ħarsien tal-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp meta tkun qed titfassal il-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam;

55.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaġġustaw mill-ġdid l-approċċ tagħhom lejn il-migrazzjoni bil-ħsieb li jiżviluppaw politika dwar il-migrazzjoni li tkun konformi mal-SDG 10 u perċezzjoni tal-migranti u tal-applikanti għal asil li tkun ibbażata fuq il-fatti, u li jiġġieldu l-ksenofobija u d-diskriminazzjoni kontra l-migranti, kif ukoll bil-ħsieb li jinvestu fil-muturi kruċjali li jixprunaw l-iżvilupp tal-bniedem; itenni t-tħassib tiegħu li l-politiki u l-istrumenti finanzjarji l-ġodda biex jindirizzaw il-kawżi li huma l-għeruq tal-migrazzjoni irregolari u furzata jistgħu jiġu implimentati b'detriment għall-objettivi tal-iżvilupp, u jitlob li l-Parlament Ewropew jingħata rwol ta' skrutinju aktar qawwi f'dan ir-rigward sabiex jiġi żgurat li l-għodod ta' finanzjament il-ġodda jkunu kompatibbli mal-bażi ġuridika, il-prinċipji u l-impenji tal-UE, speċjalment l-Aġenda 2030; ifakkar li l-objettiv primarju tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp huwa l-qerda tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali fuq terminu twil;

56.  Jilqa' l-enfasi li qed titqiegħed ful-investiment fiż-żgħażagħ bħala l-implimentaturi prinċipali tal-SDGs; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi sfruttat id-dividend demografiku tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz ta' politiki pubbliċi adegwati u investiment fl-edukazzjoni u s-saħħa taż-żgħażagħ, inklużi s-saħħa u l-edukazzjoni sesswali u riproduttivi; jisħaq fuq l-opportunità li fl-aħħar isir progress fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa bħala element essenzjali tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, u jħeġġeġ lill-UE tintegrahom fl-oqsma kollha tal-azzjoni esterna; jirrikonoxxi li hemm bżonn li dawn il-fatturi kruċjali li jiffaċilitaw l-iżvilupp tal-bniedem u l-kapital uman jingħataw prijorità sabiex b'mod li jiġi ggarantit l-iżvilupp sostenibbli;

57.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jimpenjaw ir-riżorsi u l-attenzjoni politika meħtieġa sabiex jiżguraw li l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tal-awtonomija lin-nisa u t-tfajliet ikunu fil-qalba tal-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030;

58.  Jinsisti mal-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżguraw li ma jkunx hemm kunflitt bejn il-baġits pubbliċi u l-SDGs; jikkunsidra li hemm bżonn li l-investiment ekoloġiku, l-innovazzjoni u t-tkabbir fl-UE jitħaffu b'mod sinifikanti biex l-Aġenda 2030 tkun tista' tiġi implimentata b'mod puntwali u b'suċċess, u jirrikonoxxi li huma meħtieġa għodod ta' finanzjament ġodda u approċċi differenti għall-politika ta' investiment attwali, bħall-eliminazzjoni gradwali tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent u l-proġetti b'emissjonijiet għoljin; jappella favur strateġija għall-integrazzjoni tal-fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza mill-kumpaniji multinazzjonali u mill-impriżi fil-mudelli kummerċjali korporattivi tagħhom u mill-investituri istituzzjonali fl-istrateġiji ta' investiment tagħhom sabiex il-fondi jiġu indirizzati lejn finanza sostenibbli u jitbiegħdu mill-fjuwils fossili;

59.  Jappella biex il-QFP għal wara l-2020 jorienta mill-ġdid il-baġit tal-Unjoni lejn l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, filwaqt li jiżgura li jiġi allokat finanzjament suffiċjenti sabiex l-SDGs jintlaħqu b'mod effikaċi; jappella biex titqawwa l-integrazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli fil-mekkaniżmu ta' finanzjament u l-linji baġitarji kollha, filwaqt li jtenni li l-koerenza tal-politiki fuq żmien twil tiżvolġi rwol importanti fil-minimizzazzjoni tal-ispejjeż; jirrileva s-sinifikat tal-politika ta' koeżjoni bħala l-politika ta' investiment ewlenija tal-UE u jfakkar li hemm bżonn ta' applikazzjoni orizzontali tal-kriterji ta' sostenibbiltà u l-objettivi bbażati fuq il-prestazzjoni għall-fondi strutturali u ta' investiment kollha tal-UE, inkluż il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, sabiex tinkiseb tranżizzjoni komprensiva lejn tkabbir ekonomiku sostenibbli u inklużiv;

60.  Jappella lill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) biex jiżgura li jġib ruħu skont il-valuri tal-Ewropa billi jimplimenta kriterji ta' sostenibbiltà qawwijin fis-self tiegħu, u b'mod partikolari li jiffoka s-self għas-setturi tal-enerġija u t-trasport fuq il-proġetti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u l-proġetti sostenibbli;

61.  Jappella lill-BEI biex, sal-2030, jimpenja l-40 % tal-portafoll ta' self tiegħu favur it-tkabbir b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u li jkun reżistenti għat-tibdil fil-klima;

62.  Jitlob lill-BEI jalloka aktar fondi għall-inizjattiva ELENA biex jiġu pprovduti għotjiet għall-assistenza teknika ffokati fuq l-implimentazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli distribwita u l-proġetti u l-programmi fil-qasam tat-trasport urban;

63.  Jirrikonoxxi li infrastruttura reżiljenti u sostenibbli hija prinċipju kruċjali biex jinkiseb futur sostenibbli b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u ġġib magħha għadd ta' benefiċċji kollaterali bħad-durabbiltà u titjib fil-protezzjoni kontra n-nirien u l-għarar; jikkunsidra li tranżizzjoni lejn soċjetà sostenibbli tista' tinkiseb biss permezz ta' konformità mal-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" u titjib kontinwu tal-effiċjenza tal-apparat elettrodomestiku, il-grilji elettriċi u l-bini, filwaqt li jiġu żviluppati sistemi ta' ħżin; jirrikonoxxi li l-akbar potenzjal għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija jinsab fil-bini u jitlob lill-UE timpenja ruħha favur l-għan li, sal-2050, l-istokk tal-bini jkun kompletament sostenibbli, dekarbonizzat u effiċjenti fl-użu tal-enerġija, li d-domanda tiegħu għall-enerġija tkun kważi żero u fejn kwalunkwe domanda residwa tiġi sodisfatta permezz ta' firxa estensiva ta' sorsi rinnovabbli; jappella biex titħaffef iż-żieda ta' sehem l-enerġija rinnovabbli fit-taħlita enerġetika tal-UE; iwissi kontra l-intrappolament f'infrastruttura mhux sostenibbli u jappella lill-Kummissjoni biex tipproponi miżuri għal tranżizzjoni ordnata lejn ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u riorjentazzjoni fundamentali tal-iżvilupp tal-infrastruttura b'mod li jittaffew ir-riskji ekonomiċi sistemiċi assoċjati mal-assi finanzjarji b'emissjonijiet għolja ta' karbonju;

64.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità lill-mobbiltà sostenibbli billi jtejbu s-sistemi ta' trasport pubbliku fil-livell lokali bi qbil mal-karatteristiċi speċifiċi ta' kull pajjiżi u abbażi tal-bżonnijiet reali taċ-ċittadini; jikkunsidra li jkun xieraq li l-appoġġ finanzjarju tal-UE għall-iżvilupp tas-settur tat-trasport u tal-infrastrutturi jkollu objettivi li jġibu valur miżjud ta' vera għall-Istati Membri;

65.  Jissottolinja l-fatt li l-korruzzjoni għandha impatt serju fuq l-ambjent, u li t-traffikar ta' speċijiet selvaġġa fil-periklu ta' estinzjoni, ta' minerali u ta' ħaġar prezzjuż, kif ukoll ta' prodotti tal-foresti bħall-injam, huwa wkoll intrinsikament marbut mal-korruzzjoni; jissottolinja ulterjorment li t-traffikar ta' speċijiet selvaġġa jista' jkompli jhedded lill-ispeċijiet fil-periklu ta' estinzjoni, filwaqt li l-qtugħ tas-siġar għall-injam illegali jista' jwassal għal telf tal-bijodiversità u jżid l-emissjonijiet tal-karbonju, li jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima; jisħaq li, għall-gruppi kriminali organizzati, il-profitti huma tajbin u r-riskju li jġibu magħhom huwa żgħir, peress li r-reati marbuta mal-foresti rarament jiġu mħarrka u s-sanzjonijiet spiss ma jkunux jikkorrispondu għas-serjetà tar-reat; ifakkar li l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni, bil-fokus komprensiv tagħha fuq il-prevenzjoni tal-korruzzjoni, l-infurzar effikaċi tal-liġi, il-kooperazzjoni internazzjonali u l-irkupru tal-assi, tista' tkun għodda effikaċi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni fis-settur ambjentali; jappella lill-Istati Membri biex jintegraw l-istrateġiji kontra l-korruzzjoni bħat-trasparenza u r-responsabbiltà fil-leġiżlazzjoni u l-politiki ambjentali u biex iqawwu d-demokrazija u l-governanza tajba; jisħaq li, jekk tiġi affrontata l-korruzzjoni fis-settur ambjentali, dan se jgħin biex jinħoloq aċċess ekwu għal riżorsi essenzjali bħall-ilma u ambjent nadif u huwa essenzjali għall-protezzjoni tal-ambjent tagħna u għall-iżgurar tal-iżvilupp sostenibbli;

66.  Jirrikonoxxi l-importanza tal-kultura u tal-parteċipazzjoni kulturali biex titwettaq l-aġenda tal-SDG, kif ukoll ir-rwol li għandha l-kultura fir-relazzjonijiet esterni u l-politika tal-iżvilupp; jappella għal appoġġ xieraq għall-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet kulturali fit-twettiq tal-aġenda tal-SDG kif ukoll għal aktar approfondiment tar-rabtiet bejn ir-riċerka, ix-xjenza, l-innovazzjoni u l-arti;

67.  Ifakkar li l-parteċipazzjoni kulturali ttejjeb is-saħħa fiżika u mentali u l-benesseri, taffettwa b'mod pożittiv l-iskejjel u l-prestazzjoni professjonali, tgħin lin-nies li jinsabu qrib l-esklużjoni soċjali biex jidħlu fis-suq tax-xogħol, u b'hekk tikkontribwixxi ħafna għall-ilħuq ta' bosta SDGs;

68.  Jinsab imħasseb serjament dwar id-differenzi fil-prestazzjoni tas-sistemi edukattivi fl-Istati Membri, kif muri mill-aħħar rapporti tal-PISA; jenfasizza li sistemi pubbliċi edukattivi u ta' taħriġ b'riżorsi xierqa, aċċessibbli għal kulħadd, huma essenzjali għall-ugwaljanza u l-inklużjoni soċjali u biex jiġu ssodisfati l-miri stabbiliti mill-SDG 4, u li l-edukazzjoni ta' kwalità għandha l-abbiltà tagħti s-setgħa lill-persuni vulnerabbli, lill-minoranzi, lill-persuni bi bżonnijiet speċjali u lin-nisa u l-bniet; jiddispjaċih dwar il-problema persistenti tal-livelli għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ; jinnota li l-edukazzjoni hija fundamentali għall-iżvilupp ta' soċjetajiet li jistgħu jsostnu lilhom infushom; jappella biex l-UE torbot l-edukazzjoni ta' kwalità, it-taħriġ tekniku u vokazzjonali u l-kooperazzjoni mal-industrija bħala prekundizzjoni essenzjali għall-impjegabbiltà taż-żgħażagħ u l-aċċess għal impjiegi kwalifikati;

69.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jipproteġu l-lingwi reġjonali u minoritarji u dawk li jintużaw inqas, kif ukoll id-diversità lingwistika, u biex jiżguraw li d-diskriminazzjoni lingwistika ma tkunx tollerata meta l-SDGs jiġu integrati fil-qafas tal-politika Ewropew u fil-prijoritajiet attwali u futuri tal-Kummissjoni;

70.  Jemmen li d-diversità kulturali u l-protezzjoni tal-wirt naturali jmisshom jiġu promossi fil-qafas tal-politika Ewropea kollu kemm hu, anke permezz tal-edukazzjoni;

71.  Jappella lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità lir-rikonverżjoni ambjentali u ekonomika tas-siti industrijali li, f'bosta reġjuni tal-Ewropa, jikkawżaw livelli għolja ta' tniġġis fil-kompartiment ambjentali u jesponu lill-popolazzjonijiet lokali għal riskji gravi għas-saħħa;

72.  Jissottolinja r-rwol li se tiżvolġi l-Aġenda Urbana tal-UE fl-implimentazzjoni tal-"Aġenda Urbana Ġdida" fil-livell globali u jilqa' l-iżviluppi politiki li jagħtu lill-bliet u lir-reġjuni s-setgħa li jagħmlu investimenti ekoloġiċi sinerġistiċi; jilqa' wkoll l-inizjattivi bħall-Premju Green Leaf u l-Patt Globali tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija, u jenfasizza ulterjorment l-importanza indispensabbli li għandhom il-bliet u r-reġjuni fl-ilħuq tal-SDGs, peress li li s-sostenibbiltà tirrikjedi approċċi kollaborattivi u fit-tul min-naħa tal-livelli kollha ta' governanza u s-setturi kollha;

73.  Ifakkar li l-Aġenda 2030 tirrikonoxxi li ma nistgħux nibqgħu nqisu l-ikel, l-għajxien u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali b'mod separat; jissottolin li fokus fuq l-iżvilupp rurali u l-investiment fl-agrikoltura – l-għelejjel, il-bhejjem, il-forestrija, is-sajd u l-akkwakultura – huma għodod qawwija biex itemmu l-faqar u l-ġuħ, u biex iwasslu għall-iżvilupp sostenibbli; jinnota li l-agrikoltura għandha rwol importanti x'tiżvolġi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; jisħaq li l-ambizzjoni kbira tal-SDGs tista' tintlaħaq biss permezz tal-kooperazzjoni – Tramuntana-Nofsinhar, Nofsinhar-Nofsinhar u triangolari – u tas-sħubijiet globali bejn diversi atturi u madwar firxa estensiva ta' oqsma;

74.  Jilqa' l-intenzjoni li l-politika dwar il-kummerċ u l-investiment li tintegra l-iżvilupp sostenibbli tiġi assimilata fix-xejriet predominanti, u jappella biex l-impatti tal-ksib tal-materja prima u r-riżorsi naturali, kemm fl-UE u kemm barra minnha, jiġi indirizzati aħjar meta l-UE tkun qed tfassal il-politiki tagħha, kemm fi ħdan il-fruntieri tagħha u kemm barra minnhom; jappella biex il-politika ta' investiment tiġi eżaminata mill-ġdid u għall-użu estensiv ta' għodod finanzjarji innovattivi biex jintlaħqu l-SDGs; jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-verifiki rigward l-iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet kummerċjali futuri jkunu trasparenti;

75.  Jappella lill-Kummissjoni biex, bl-involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti, tfassal u tipprovdi appoġġ speċifiku u personalizzat għall-familji u l-gruppi marġinalizzati u b'introjtu baxx, bħal pereżempju l-poplu Rom, biex tiżgura għajxien b'saħħtu u aċċess għas-servizzi bażiċi u riżorsi naturali sikuri u nodfa, bħall-arja, l-ilma, enerġija affordabbli u moderna, u nutrizzjoni tajba, li kieku jkun jikkontribwixxi wkoll għall-ilħuq tal-SDGs 1, 10 u 15 dwar il-qerda tal-faqar, it-tnaqqis tal-inguwaljanza u l-promozzjoni ta' soċjetajiet paċifiċi u inklużivi;

76.  Jirrikonoxxi, hekk kif muri fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, li l-persuni b'diżabilità huma f'riskju għoli ħafna li jgħixu fil-faqar, b'aċċess inadegwat għad-drittijiet bażiċi bħall-edukazzjoni, is-saħħa u l-impjiegi;

77.  Jikkunsidra li l-inizjattivi tal-UE indirizzati biex joħolqu futur sostenibbli ma jistgħux ma jqisux id-dibattitu f'livell aktar estensiv rigward ir-rwol tal-annimali bħala kreaturi senzjenti u l-benesseri tagħhom, li ta' spiss jiġu ttraskurati fis-sistemi ta' produzzjoni u ta' konsum prevalenti; jisħaq li hemm bżonn li l-UE tegħleb in-nuqqasijiet politiċi u leġiżlattivi attwali fir-rigward tal-benesseri tal-annimali kif qegħdin jirrikjedu numru dejjem jikber ta' ċittadini Ewropej;

78.  Jappella lill-Kummissjoni biex tamplifika l-isforzi u l-finanzjament għall-kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' edukazzjoni mmirata, u għat-tisħiħ tal-impenji u l-azzjoni taċ-ċittadini favur l-iżvilupp sostenibbli;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex sal-2020 itemmu l-inċentivi għal bijofjuwils ibbażati fuq iż-żejt tal-palm u s-sojja li jwasslu għal deforestazzjoni u ħsara fit-torbiera; jitlob, barra minn hekk, l-introduzzjoni ta' skema ta' ċertifikazzjoni unika għaż-żejt tal-palm li jidħol fis-suq tal-UE li tiċċertifika l-oriġini soċjalment responsabbli tal-prodott;

80.  Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni tkompli tintensifika l-azzjoni dwar miżuri effettivi biex tindirizza l-kwalità ħażina tal-arja li hija responsabbli għal aktar minn 430 000 mewta prematura kull sena fl-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-leġiżlazzjoni ġdida u dik eżistenti tiġi infurzata sabiex tħaffef azzjonijiet legali kontra l-Istati Membri li jonqsu milli jikkonformaw mal-liġijiet dwar it-tniġġis tal-arja, u biex tipproponi leġiżlazzjoni ġdida u effettiva li tinkludi leġislazzjoni speċifika għas-settur, tindirizza l-kwalità ħażina tal-arja ambjentali u d-diversi sorsi ta' tniġġis filwaqt li tindirizza wkoll l-emissjonijiet tal-metan; jissottolinja l-fatt li l-UE għadha 'l bogħod milli tilħaq livelli ta' kwalità tal-arja stabbiliti għall-UE, li huma ħafna inqas stretti minn dawk rakkomandati mid-WHO;

81.  Josserva li l-Kummissjoni Ewropea indirizzat il-problema tal-kwalità ħażina tal-arja billi bdiet għadd ta' proċeduri ta' ksur, b'mod partikolari kontra dawk li kontinwament qed jabżu l-valuri ta' limitu ta' NO2 stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE;

82.  Ifakkar li t-tnaqqis fit-tniġġis akustiku huwa wieħed mill-parametri tal-kwalità li mhux se jintlaħaq sal-2020; jisħaq li fl-Unjoni l-esponiment għall-istorjbu jikkontribwixxi għal tal-inqas 10 000 mewta prematura fis-sena relatata ma' mard koronarju tal-qalb u ma' puplesija u li fl-2012 madwar kwart mill-popolazzjoni tal-UE kienet esposta għal livelli ta' storbju li jaqbżu l-valuri ta' limitu; jitlob lill-Istati Membri jindirizzaw bħala prijorità l-monitoraġġ tal-livelli ta' storbju, sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-valuri ta' limitu fl-ambjent estern u intern; jitlob, barra minn hekk, miżuri biex jiġi indirizzat it-tniġġis mill-istorbju;

83.  Jenfasizza li d-data tal-Kummissjoni turi li aktar minn 50 % taċ-ċereali tal-UE qed jintużaw bħala għalf tal-annimali; jinnota li l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-NU wissiet li aktar użu taċ-ċereali bħala għalf tal-annimali jista' jhedded is-sigurtà tal-ikel billi jnaqqas iċ-ċereali disponibbli għall-konsum mill-bniedem;

84.  Jenfasizza l-kontribut li joffri s-settur tal-bhejjem għall-ekonomija tal-UE u għall-agrikoltura sostenibbli, partikolarment meta integrat f'sistemi ta' produzzjoni ta' art agrikola; jiġbed l-attenzjoni għall-potenzjal ta' ġestjoni attiva taċ-ċiklu tan-nutrijenti fis-settur tal-bhejjem biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-emissjonijiet tas-CO2, tal-ammonja u tan-nitrati; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, għall-potenzjal tal-biedja integrata li tikkontribwixxi għal funzjonament aħjar tal-ekosistema agrikola u tas-settur agrikolu li ma jagħmilx ħsara lill-klima;

85.  Jinnota li n-nisa li jaħdmu fil-biedja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jistgħu jżidu l-produzzjoni tal-azjendi agrikoli b'20-30 % kieku jkollhom l-istess aċċess għar-riżorsi bħall-irġiel; jenfasizza li dan il-livell ta' rendiment jista' jnaqqas l-għadd ta' nies bil-ġuħ fid-dinja bi 12 sa 17 %;

86.  Jenfasizza, b'mod partikolari, ir-rwol fundamentali tan-nisa bħala membri ta' azjendi agrikoli tal-familja, li jikkostitwixxu ċ-ċellola soċjoekonomika prinċipali taż-żoni rurali, li jieħdu ħsieb il-produzzjoni tal-ikel, il-preservazzjoni tal-għarfien u l-ħiliet tradizzjonali, l-identità kulturali u l-protezzjoni tal-ambjent, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li n-nisa f'żoni rurali huma wkoll affettwati mid-differenzi fil-pagi u l-pensjonijiet;

87.  Ifakkar li, skont is-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali, il-Kummissjoni hija meħtieġa tivvaluta l-impatt ambjentali, f'kuntest globali, tal-konsum tal-Unjoni; jenfasizza l-impatt pożittiv li stili ta' ħajja sostenibbli jista' jkollhom fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra; ifakkar lill-Kummissjoni li l-SDG 12.8 jeħtieġ li l-pubbliku jkollu l-informazzjoni u l-għarfien rigward l-iżvilupp sostenibbli u l-istili ta' ħajja; għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw programmi biex iżidu l-għarfien tal-pubbliku dwar l-implikazzjonijiet ta' tipi differenti ta' konsum għas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent, is-sigurtà tal-ikel u t-tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika l-komunikazzjoni dwar sistema tal-ikel Ewropea sostenibbli mingħajr dewmien;

88.  Jinnota li l-SDG 12.8 jirrikjedi li l-gvernijiet jiżguraw li n-nies kullimkien ikollhom l-informazzjoni u l-għarfien rilevanti fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli u tal-istil ta' ħajja f'armonija man-natura; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għalhekk jiżviluppaw programmi biex iżidu l-għarfien tal-pubbliku dwar l-implikazzjonijiet tal-livelli ta' konsum għas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent, is-sigurtà tal-ikel u t-tibdil fil-klima;

89.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw Qafas ta' Politika tal-UE komprensiv li jindirizza l-isfidi tas-saħħa globali, bħall-HIV/AIDS, it-Tuberkulożi, l-Epatite C u r-reżistenza għall-antimikrobiċi, filwaqt li jqisu s-sitwazzjonijiet differenti u l-isfidi speċifiċi tal-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi ġirien tagħhom fejn il-piż tal-HIV u tal-MDR-TB huwa l-ogħla; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżvolġu rwol politiku b'saħħtu fid-djalogu ma' pajjiżi li għandhom mard li qed joħloq piż kbir, inklużi l-pajjiżi ġirien fl-Afrika, fl-Ewropa tal-Lvant u fl-Asja Ċentrali, filwaqt li jiżguraw li huma fis-seħħ pjanijiet għal tranżizzjoni sostenibbli lejn finanzjament domestiku, sabiex il-programmi tal-HIV u tat-TB ikunu effettivi, jitkomplew u jiżdiedu wara l-irtirar tal-appoġġ tad-donaturi internazzjonali u jkomplu jaħdmu mill-qrib ma' dawn il-pajjiżi sabiex jiżguraw li huma jerfgħu r-responsabbiltà u s-sjieda biex iwieġbu għall-HIV u t-TB;

90.  Jirrikonoxxi l-effettività fit-tqegħid għad-disponibbiltà tal-mediċina "PREP" għall-prevenzjoni tal-HIV/AIDS; jistieden ukoll lill-Kummissjoni u liċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) jirrikonoxxu li l-kura tal-HIV/AIDS hija wkoll preventiva;

91.  Jirrikonoxxi li s-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi (SRHR) huma xprunatur ewlieni b'potenzjal trasformattiv għall-qerda tal-faqar multidimensjonali, u jenħtieġ li dejjem jiġu rikonoxxuti bħala prekundizzjoni kemm għall-ħajjiet bi stat ta' saħħa tajjeb kif ukoll għall-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li trid tingħata attenzjoni akbar lill-SRHR li sfortunatament għadhom jitqiesu bħala kwistjoni niċċa, minkejja li huma ta' importanza kbira għall-ugwaljanza bejn is-sessi, biex tingħata awtonomija liż-żgħażagħ u l-iżvilupp tal-bniedem u finalment il-qerda tal-faqar; jissottolinja li dan jirrappreżenta progress żgħir meta mqabbel ma' approċċi preċedenti tal-UE u li għad hemm nuqqas ta' rikonoxximent tal-SRHR bħala xprunaturi ewlenin għal żvilupp sostenibbli; jinnota li l-pożizzjoni tal-UE kienet inkoerenti f'dan il-front, kif jidher f'dan il-pakkett: il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-azzjoni tal-UE f'dan il-qasam biss taħt l-aspett ta' "saħħa" fil-Komunikazzjoni tagħha dwar l-Aġenda 2030, iżda tqis dan biss taħt l-aspett ta' "ugwaljanza bejn is-sessi" fil-Komunikazzjoni dwar il-Konsensus; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jitolbu li l-Istati Uniti jqisu mill-ġdid il-pożizzjoni tagħhom fir-rigward tal-hekk imsejħa "global gag rule";

92.  Jenfasizza l-ħtieġa li titkompla l-promozzjoni tar-riċerka tas-saħħa sabiex jiġu żviluppati soluzzjonijiet mediċi ġodda u mtejba, li jkunu aċċessibbli, affordabbli u adattati għall-HIV/AIDS, għat-TB u għal mard ieħor mhux mogħti attenzjoni u li huwa relatat mal-faqar, epidemiji emerġenti u r-reżistenza għall-antimikrobiċi;

93.  Jirrimarka li s-settur tal-biedja tal-UE diġà qed jikkontribwixxi lejn is-sostenibbiltà; jinnota, madankollu, li l-politika agrikola komuni (PAK) trid tkun kapaċi tirrispondi aħjar għall-isfidi attwali u futuri; jistieden lill-Kummissjoni teżamina kif il-PAK u sistemi tal-biedja sostenibbli jistgħu jikkontribwixxu aħjar għall-SDGs sabiex jiggarantixxu ikel stabbli, sikur u nutrittiv kif ukoll jipproteġu u jtejbu r-riżorsi naturali filwaqt li jindirizzaw it-tibdil fil-klima; jitlob lill-Kummissjoni, fil-qafas tal-komunikazzjoni li ġejja dwar il-PAK wara l-2020, tressaq proposti biex ittejjeb aktar l-effiċjenza tal-ekoloġizzazzjoni ta' miżuri u tiżgura l-ilħuq tal-SDGs 2, 3, 6, 12, 13, 14 u 15; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi wkoll ikel prodott lokalment u b'mod ekoloġiku b'livell baxx ta' karbonju u b'impronta baxxa tal-art u tal-ilma; jenfasizza l-importanza tal-ekosistemi agrikoli u l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u li jiġu pprovduti inċentivi għar-restawr sostenibbli ta' żoni agrikoli li m'għadhomx jintużaw; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-politiki kollha tal-UE b'mod effikaċi jiksbu l-objettivi stabbiliti permezz ta' konformità stretta u permezz ta' aktar koerenza fost l-oqsma ta' politika; jenfasizza li dan huwa ta' rilevanza partikolari fir-rigward tal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-istrumenti ddedikati għal dan taħt il-PAK;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jippromwovu din it-tranżizzjoni agroekoloġika, filwaqt li jillimitaw kemm jistgħu l-użu ta' pestiċidi li jagħmlu ħsara lis-saħħa u l-ambjent, kif ukoll jiżviluppaw miżuri ta' protezzjoni biex jipproteġu u jappoġġjaw agrikoltura organika u bijodinamika fi ħdan l-ambitu tal-PAK;

95.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirriformaw kemm jista' jkun malajr ir-regoli tal-Unjoni relatati mal-approvazzjoni tal-pestiċidi, u sabiex jistabbilixxu għanijiet vinkolanti biex jitnaqqas l-użu tagħhom;

96.  Jinnota li s-settur tal-biedja tal-UE jipprovdi impjieg għal miljuni ta' nies fiż-żoni rurali fl-agrikoltura u f'setturi oħrajn, filwaqt li jiggarantixxi l-provvista ta' prodotti tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel, kif ukoll jattira n-nies lejn żoni rurali bħala post li fih wieħed jista' jgħix, jaħdem u jirrilassa; jirrimarka, barra minn hekk, li pajsaġġi b'bijodiversità għolja u ta' valur naturali għoli jattiraw in-nies lejn il-kampanja, filwaqt li jġibu valur miżjud għal żoni rurali; jinnota l-valur kbir tal-politika ta' żvilupp rurali biex jinbnew komunitajiet u ekonomiji rurali vijabbli, robusti u vibranti; jinnota li aċċess aħjar tal-bdiewa għar-riżorsi huwa essenzjali sabiex jinkiseb dan;

97.  Jitlob li tiġi żviluppata l-biedja b'attenzjoni fuq azjendi tal-familja billi jintużaw aħjar il-fondi Ewropej bħalma huma l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), u b'attenzjoni speċjali għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, permezz tal-iskambju u t-trasferiment ta' kompetenzi u billi jiġu sfruttati l-vantaġġi tal-valur reġjonali u lokali u l-katini tal-produzzjoni u l-impjiegi reġjonali, b'enfasi akbar fuq rabtiet periurbani u bejgħ dirett, li huma mudell ta' suċċess f'ħafna partijiet tal-UE; huwa tal-fehma li l-kapaċità tal-bdiewa li jiġġeneraw rimunerazzjoni ġusta mix-xogħol tagħhom hija prerekwiżit għas-sostenibbiltà tal-agrikoltura Ewropea, u garanzija tal-benessri tal-bdiewa;

98.  Ifakkar li huwa importanti li s-servizzi pubbliċi jkunu ggarantiti, b'mod partikolari l-kura tat-tfal u l-anzjani, minħabba li dawn is-servizzi huma partikolarment importanti għan-nisa, peress li dawn tradizzjonalment kienu jiżvolġu rwol maġġuri fil-kura ta' qraba anzjani u żgħażagħ;

99.  Jindika r-rwol importanti ta' għarfien u ta' prodotti tal-ikel tradizzjonali, speċjalment fl-aktar reġjuni periferiċi, żoni muntanjużi u żoni żvantaġġjati tal-UE, kif ukoll il-kontribut ekonomiku li skemi Ewropej ta' kwalità bħal Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP) joffru għal żoni lokali; ifakkar l-appoġġ unanimu tal-Parlament li estenda din il-protezzjoni għal firxa usa' ta' prodotti manifatturati reġjonalment; jenfasizza, f'dan ir-rigward, ir-rwol ta' skemi ta' kwalità tal-UE (DPO/IĠP/STG) biex joffru u jsostnu mezzi ta' għajxien f'dawk iż-żoni; jirrikonoxxi li dawn l-iskemi huma l-aktar magħrufa fi ftit Stati Membri biss u jitlob li titqajjem kuxjenza madwar l-Unjoni dwar il-vantaġġi tagħhom;

100.  Jenfasizza l-kontribut tal-foresti tal-Mediterran u tas-sistema tal-agroforestrija tad-dehesa – li bla ebda xkiel tgħaqqad it-trobbija tal-bhejjem estensiva u sostnuta ma' attivitajiet tal-biedja u l-forestrija – għall-għanijiet ta' konservazzjoni u l-iżgurar tas-sostenibbiltà tal-bijodiversità, għall-finijiet ta' rikonoxximent u appoġġ taħt il-PAK;

101.  Jinnota l-importanza tal-bijoenerġija u l-bijoekonomija għall-azjendi agrikoli, u tal-istallazzjonijiet, għall-ġenerazzjoni, il-ħżin, id-distribuzzjoni u l-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-azjendi agrikoli, peress li dawn jikkontribwixxu biex jiżguraw l-introjtu finanzjarju tal-bdiewa billi joffrulhom prodott addizzjonali għall-bejgħ, u joħolqu u jippreservaw impjiegi ta' kwalita għolja fiż-żoni rurali; jenfasizza li l-iżvilupp tal-bijoenerġija jrid iseħħ b'mod sostenibbli u ma għandux ixekkel il-produzzjoni tal-ikel u l-għalf; jenfasizza li l-ħtiġijiet enerġetiċi għandhom minflok jiġu ssodisfati billi jitħeġġeġ l-użu tal-iskart u tal-prodotti sekondarji li ma jkunux utli f'xi proċess ieħor;

102.  Jinnota li t-tkabbir ta' ħxejjex leguminużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba' jista' jwassal għal sitwazzjoni vantaġġuża għall-bżonnijiet tal-bdiewa, tal-annimali, tal-bijodiversità u tal-klima; jistieden lill-Kummissjoni tressaq pjan tal-proteini li jinkludi uċuħ tar-raba' leguminużi b'rotazzjoni;

103.  Iqis aktar progress fil-biedja ta' preċiżjoni, id-diġitizzazzjoni, l-użu razzjonali tal-enerġija, tal-pjanti u tat-tnissil tal-bhejjem u l-integrazzjoni ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara bħala neċessarji, għaliex effiċjenza miżjuda bbażata fuq l-SDGs u l-bijodiversità jgħinu biex inaqqsu kemm il-ħtieġa tal-art kif ukoll l-impatt ambjentali tal-biedja; iqis li t-tqegħid tal-bijodiversità għad-dispożizzjoni tal-bdiewa jista' jgħin biex jiżdied l-introjtu, tissaħħaħ u trendi aktar il-ħamrija u jkunu kkontrollati l-organiżmi ta' ħsara u jitjieb id-dakkir; jenfasizza, għalhekk, l-importanza ta' qafas regolatorju mtejjeb sabiex jiġu żgurati proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet f'waqthom, effiċjenti u effikaċi; jenfasizza li dawn is-soluzzjonijiet "intelliġenti" għandhom jinċentivaw u jappoġġjaw inizjattivi mfassla skont il-ħtiġijiet ta' azjendi agrikoli żgħar mingħajr ekonomiji ta' skala biex dawn jibbenefikaw minn teknoloġiji ġodda;

104.  Iqis li huwa essenzjali li tinżamm u tiġi żviluppata l-prestazzjoni ta' razez tradizzjonali u lokali, minħabba l-kapaċità tagħhom li jadattaw għall-karatteristiċi tal-ambjent nattiv tagħhom, u biex id-drittijiet tal-bdiewa li jnisslu l-pjanti b'mod awtonomu u jaħżnu u jiskambjaw żrieragħ ta' speċijiet u varjetajiet differenti jiġu rrispettati sabiex tiġi żgurata d-diversità ġenetika tal-agrikoltura; jirrifjuta tentattivi ta' kwalunkwe tip biex jipprivattivaw il-ħajja, il-pjanti u l-annimali, il-materjal ġenetiku u l-proċessi bijoloġiċi essenzjali, speċjalment fejn għandhom x'jaqsmu r-razez, il-varjazzjonijiet u l-karatteristiċi indiġeni;

105.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta pjan ta' azzjoni u tistabbilixxi grupp ta' esperti sabiex taħdem favur sistema integrata u aktar sostenibbli ta' ġestjoni għall-protezzjoni tal-pjanti; jenfasizza l-bżonn ta' sistema ta' ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara li ttejjeb l-interazzjoni bejn l-isforzi tat-tnissil tal-pjanti, is-sistemi ta' difiża naturali u l-użu tal-pestiċidi;

106.  Jemmen li huwa neċessarju li titħeġġeġ id-disponibbiltà tal-broadband u jittejbu s-servizzi tat-trasport fiż-żoni rurali, sabiex jikkontribwixxu mhux biss għall-kisba ta' objettivi tas-sostenibbiltà ambjentali, iżda wkoll għall-promozzjoni ta' tkabbir f'żoni rurali li jkun kompletament sostenibbli f'termini ambjentali, ekonomiċi u soċjali;

107.  Jenfasizza li huwa meħtieġ li l-kultura ssir parti integrali mill-azzjoni għas-sostenibbiltà tal-Kummissjoni, li tenfasizza b'mod ċar ir-rwol li għandha fl-iżvilupp ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, il-promozzjoni tad-demokrazija, il-ġustizzja soċjali u s-solidarjetà, it-trawwim tal-koeżjoni, il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, il-faqar u d-disparitajiet ġenerazzjonali u demografiċi; jistieden lill-Kummissjoni tintegra l-kultura fl-objettivi, id-definizzjonijiet, l-għodod u l-kriterji ta' evalwazzjoni tal-istrateġija tagħha għall-SDGs;

108.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) A/RES/70/1.
(2) Id-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171).
(3) Testi adottati, P8_TA(2016)0224.
(4) https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_18.pdf
(5) Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2011 bit-titolu "L-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020", (COM(2011)0244).
(6) Ir-rapport tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ottubru 2015 dwar ir-rieżami ta' nofs il-mandat dwar l-istrateġija tal-UE għall-bijdoversità sal-2020 (COM(2015)0478).
(7) Testi adottati, P8_TA(2016)0034.
(8) https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
(9) Ir-Rapport tal-EEA Nru 30/2016, ir-rapport 2016 dwar indikaturi Ambjentali — B'appoġġ għall-monitoraġġ tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali: https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016

Avviż legali - Politika tal-privatezza