Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2250(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0226/2017

Внесени текстове :

A8-0226/2017

Разисквания :

PV 05/07/2017 - 16
CRE 05/07/2017 - 16

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.11
CRE 06/07/2017 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0316

Приети текстове
PDF 606kWORD 71k
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург
Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС
P8_TA(2017)0316A8-0226/2017

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно насърчаването на сближаването и на развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (2016/2250(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който предвижда в първи параграф, че договорите се прилагат към държавите членки, а във втори параграф, че териториалният им обхват е уточнен в член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 355, параграф 1, точка 1 от ДФЕС, изменен с решенията на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми (2010/718/ЕС) и от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (2012/419/ЕС), който уточнява че разпоредбите на Договорите се прилагат спрямо най-отдалечените региони съгласно член 349 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 349 от ДФЕС, който признава особен статут на най-отдалечените региони (НОР), предвижда приемането на „специфични мерки, насочени, по-специално, към определянето на условията за прилагане на Договорите спрямо посочените региони, включително и на общите политики“ и посочва, че те обхващат по-конкретно, но не изключително, „митническата и търговската политики, данъчната политика, свободните зони, политиките в областта на селското стопанство и на рибарството, условията за снабдяване със суровини и основни потребителски стоки, държавните помощи и условията за достъп до структурните фондове и до хоризонталните програми на Съюза“,

—  като взе предвид член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС, който предвижда, че помощите за насърчаване на икономическото развитие на НОР могат да бъдат съвместими с вътрешния пазар,

—  като взе предвид дял XVIII от ДФЕС, който поставя за цел икономическото, социалното и териториалното сближаване и определя структурните финансови инструменти за постигането на тази цел,

—  като взе предвид член 7 от ДФЕС, който гласи, че Съюзът следи за съгласуваността между различните си политики и действия, като отчита всички свои цели и се придържа към принципа на предоставената компетентност,

—  като взе предвид съобщенията на Европейската комисия относно НОР,

—  като взе предвид своите резолюции относно НОР, и по-специално своята резолюция от 18 април 2012 г. относно ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на ЕС в контекста на стратегията „Европа 2020“(1) и своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно оптимизираното развитие на потенциала на най-отдалечените региони чрез създаване на полезни взаимодействия между структурните фондове и други програми на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 15 декември 2015 г.(3),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 15 декември 2016 г. за изпълнението на схемата за специфични мерки в областта на селското стопанство за най‑отдалечените региони в Съюза (POSEI) (COM(2016)0797),

—  като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите относно модернизирането на държавната помощ на ЕС (COM(2012)0209),

—  като взе предвид меморандума от 5 март 1999 г., подписан в Кайен от най-отдалечените региони, допълнен от съвместния меморандум на Испания, Франция, Португалия и НОР, подписан през май 2010 г., който предвижда, че Съюзът следва да насърчава устойчивото развитие на НОР, като разчита на техните многобройни природни и икономически предимства и същевременно насърчава принципите на равни възможности, партньорство, пропорционалност и съгласуваност на политиките на ЕС,

—  като взе предвид окончателната декларация на проведената на 22 и 23 септември 2016 г. XXI-ва конференция на председателите на най-отдалечените региони на Европейския съюз и съвместния меморандум, подписан от най-отдалечените региони по време на четвъртия форум на НОР на Европейския съюз на 30 и 31 март 2017 г. в Брюксел,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора(4),

—  като взе предвид член 52 от Правилника за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0226/2017),

А.  като има предвид, че в член 349 от ДФЕС се признава специфичното социално и икономическо положение на НОР, което в структурно отношение е влошено от фактори (отдалеченост, островен характер, малка площ, трудни релеф и климат, зависимост от малък брой производства и т.н.), чиято дълготрайност и съчетаване се отразяват тежко на тяхното развитие;

Б.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз, като заседава в разширен състав, предостави в своето принципно решение от 15 декември 2015 г. задълбочено тълкуване на член 349 от ДФЕС;

В.  като има предвид, че в това решение Съдът потвърждава по-специално, че актове, имащи за цел въвеждането на специфични мерки за НОР, могат да бъдат приемани на основание на член 349, че това правно основание позволява дерогации както от първичното, така и от вторичното право, и че списъкът на областите, обхванати от текста на член 349, не е изчерпателен, тъй като „авторите на Договора за функционирането на ЕС не са имали намерение да съставят изчерпателен списък на видовете мерки, които могат да се приемат на основание на този член“;

Г.  като има предвид, че когато става въпрос за прилагането на Договорите спрямо НОР, членове 52 от Договора за ЕС и членове 349 и 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз са взаимосвързани, и като има предвид, че по силата на член 355, първа алинея, точка 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съответните разпоредби на Договорите се прилагат спрямо най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС, и като има предвид, че това позоваване на Договорите включва вторичното законодателство;

Д.  като има предвид, че член 349 от ДФЕС трябва да се чете във връзка с други членове от Договора и по-специално с член 7, който гласи, че „Съюзът следи за съгласуваността между различните си политики и действия, като отчита всички свои цели“;

Е.  като има предвид, че принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация оправдават диференцираното третиране в случай на различни ситуации, за да се даде възможност в крайна сметка за равнопоставеност в прилагането на европейското право;

Ж.  като има предвид, че целта на член 349 от ДФЕС е да се гарантира развитието на НОР, интегрирането им както в европейското, така и в собственото им географско пространство, позволявайки им да се възползват от европейските политики и ако е уместно, от специфични мерки, адаптирани към тяхната действителност и потребности;

З.  като има предвид, че НОР заемат особено важно място в геостратегическата област и в областта на научните изследвания, свързани с изменението на климата и с биологичното разнообразие;

И.  като има предвид, че според оценките на Комисията, синята икономика на ЕС представлява около 5,4 милиона работни места и брутна добавена стойност от около 500 милиарда евро годишно;

1.  припомня, че член 7 от ДЕС предоставя на Комисията ролята на пазителка на Договорите; подчертава, че НОР са напълно интегрирани в Европейския съюз и в неговия правен ред, със специфичното си положение, признато от Договорите, по-специално от член 349, който установява принцип и възможност за право на приспособяване на равнището на различните политики на Съюза;

2.  подчертава, че въпреки значителния недостатък, който представлява географската им отдалеченост от Съюза, НОР се възползват и от няколко важни предимства, като например потенциала за развитие на дейностите, свързани с туризма, синия растеж, използването на значителни възобновяеми енергийни ресурси, развитието на кръгова икономика, както и повишаването на стойността на богатото им природно наследство и значително биологично разнообразие;

3.  счита, че член 349 от ДФЕС беше използван в ограничена степен и че той би могъл да се тълкува по по-новаторски и положителен начин, по-специално с оглед на създаването на програми ad hoc и на нови специфични политики въз основа на предимствата на НОР с оглед да им се предоставят средства да се възползват от тях, по-специално в области като възобновяеми енергийни източници, син растеж, научни изследвания и развитие, устойчив туризъм, опазване на биологичното разнообразие и адаптиране към изменението на климата; припомня в този контекст ролята, която играе Съюзът, с цел да се даде възможност на НОР да преодолеят предизвикателствата и да развиват предимствата си, но подчертава същевременно необходимостта от това съответните държави членки да поемат по-голяма отговорност по отношение на използването на наличните инструменти на ЕС, които могат да ги подпомогнат в гарантирането на устойчиво развитие на техните НОР;

Актуално състояние във връзка с прилагането на член 349 от ДФЕС

4.  изразява загриженост, че членовете от Договорите по отношение на НОР до момента не са прилагани във възможно най-голяма степен, което ограничава възможностите на тези региони да се възползват в пълна степен от интегрирането им в ЕС и да увеличат конкурентоспособността си в своите географски райони;

5.  счита, че едно по-широко прилагане на член 349 от ДФЕС ще даде възможност за по-добра интеграция на НОР в ЕС и за развитието на техния потенциал при пълно отчитане на техните характерни особености и структурни ограничения, но също и на техните предимства;

6.  припомня политическата воля на законодателите при съставянето на член 299, втора алинея и на член 349 от ДФЕС да се разработи всеобхватна стратегия, придружена от конкретни мерки в рамките на различни политики и инструменти;

7.  припомня, че Програмата от специфични мерки за отдалечените региони и за островите (POSEI) е програма, която напълно отчита особеностите на НОР, благодарение на отделен регламент въз основа както на член 349 от ДФЕС, така и на член 42, първа алинея и член 43, параграф 2, и признава двойния принцип за принадлежност на НОР към Съюза и пълното приспособяване на общата политика на ЕС към действителността на НОР и че поради това е изключително важно тази програма да бъде продължена и евентуално да бъдат обмислени нови програми POSEI в други области на политика на Съюза;

8.  счита, че успехът на програмите POSEI е аргумент по-скоро за запазване на специфичните за НОР разпоредби вместо тяхното размиване в хоризонталните програми на ЕС;

9.  отбелязва, че Комисията прие редица съобщения относно НОР; изразява съжаление, че тези различни стратегии на ЕС за НОР до момента бяха приложени и изпълнени само частично;

10.  призовава сега Комисията да предложи план за действие, по целесъобразност придружен от законодателни инициативи, даващи възможност за прилагане на последователна и ефективна стратегия за НОР, която да се възползва в пълна степен от възможностите, предоставени от член 349 от ДФЕС, по-специално за създаването на специфични програми и политики – а именно по отношение на иновациите и дългосрочните инвестиции – адаптирани към техните нужди, свързани с устойчивото развитие; подчертава необходимостта да се работи в тясно сътрудничество с регионалните органи на НОР и със заинтересованите страни; поради това призовава институциите на Съюза, съвместно с регионалните органи на НОР, да отворят нова глава в отношенията ЕС-НОР;

11.  приветства работата на Комисията по обновена стратегия за НОР, която ще бъде приета най-късно в края на 2017 г.; призовава Комисията да включи в своята стратегия подробен подход за НОР, както и стратегически рамки, насочени към нуждите от инвестиции, придружени от постижими и подлежащи на оценка конкретни цели; насърчава Франция, Испания и Португалия да подкрепят в по-голяма степен своите НОР;

12.  припомня, че член 349 от ДФЕС дава възможност на НОР да се ползват от оперативни помощи, които не са ограничени във времето и не се намаляват, въз основа на гъвкави процедури, за да се компенсират допълнителните разходи, пред които те са изправени; припомня, че тези дерогации се отнасят както за финансовите инструменти на ЕС, така и за държавните помощи;

13.  подчертава необходимостта да се гарантира дълготрайността на схемите, разпоредбите и дерогациите, въведени с цел да се запази стабилността, която благоприятства за структурното развитие на НОР, като се отчитат направените оценки;

14.  призовава Комисията да извърши точна оценка на подхода към НОР и да разгледа икономическото и социалното положение на всеки НОР, за да гарантира едно по-добро постигане на целите на европейската политика за регионално развитие, по-специално по отношение на наваксването на закъсненията и устойчивото развитие, с което да се даде възможност на НОР да се доближат до средните равнища на икономическо развитие;

15.  призовава Комисията да подобри координацията между различните си генерални дирекции по въпросите, които засягат НОР, с цел подходящо третиране на проблемите на НОР в европейските политики и стратегии; в тази връзка подчертава решаващата роля на генералния секретариат за гарантирането на правилно прилагане на член 349 от ДФЕС, като се има предвид, че адаптирането на политиките на Европейския съюз към особеностите на НОР изисква решенията да се вземат на най-високо политическо равнище;

Селскостопанска политика

16.  приветства неотдавнашния доклад на Комисията (COM(2016)0797), в който се заключава, че цялостното изпълнение на програмата POSEI (2006—2014 г.) е положително, счита, че тази програма е от съществено значение за поддържане на производството в НОР и е в съответствие с изискванията на новите цели на Общата селскостопанска политика (ОСП), и препоръчва да се запази настоящият основен регламент, но като се има предвид, че е възможно да бъдат необходими бюджетни корекции след влизането в сила на споразумения за свободна търговия, които биха засегнали или застрашават да засегнат сериозно производството в НОР;

17.  счита, че от създаването си програмата POSEI постигна реален успех;

18.  подкрепя заключенията на доклада на Комисията, в който се призовава да се утвърдят основните характеристики на програмите POSEI, за да се предотврати всякакъв риск от изоставяне на селскостопанското производство и всякакви отрицателни последици, които това може да има за заетостта, околната среда и териториалното измерение на НОР;

19.  счита, че е необходимо да се осигури по-добра подкрепа за диверсификацията на производството в НОР и да се въведат мерки, насочени към справяне с кризите на пазара, пред които са изправени някои сектори, по-специално секторите на доматите и животновъдството, и към улесняване на развитието на дребномащабно производство, като например на предприятия, свързани с млечните продукти;

20.  припомня, че в последователните реформи на общата организация на селскостопанските пазари (ООП) не бяха взети предвид в достатъчна степен особеностите на НОР и призовава за в бъдеще те да бъдат отчетени в по-голяма степен;

21.  отбелязва, че отпадането на квотите и на гарантираните цени, предприето от реформата на общата организация на пазара на захар през 2005 г. поставя производителите на захар от захарна тръстика на НОР в уязвимо положение; подчертава необходимостта от запазване на всички специфични схеми, въведени в рамките на член 349 от ДФЕС, за да се даде възможност за устойчива конкурентоспособност на тази индустрия; изисква създаването на механизъм за подкрепа на производителите на захарна тръстика в случай на спад на световните цени на захарта;

22.  призовава Комисията да отчита решаващото значение на производството на мляко на Азорските острови, да продължи подкрепата за производителите и да предвиди допълнителни мерки в случай на криза на пазара;

23.  припомня, че производството на банани има решаваща роля в социално-икономическата структура на някои НОР; поради това призовава да се продължи и когато е необходимо, да се увеличи подкрепата за производителите;

24.  призовава Комисията да въведе в своите инструменти за управление и откриване на пазарни кризи в различните селскостопански сектори, като например на бананите, захарта, рома, риболова или млякото — с Органа за наблюдение на пазара на мляко, ясно определение за кризата на пазара в НОР и да адаптира своите показатели към реалността на тези региони;

25.  изразява съжаление, че разликата в приложимия режим за „биологична“ сертификация между трети държави и държавите – членки на Съюза води до нарушаване на конкуренцията на този пазар в ущърб както на европейските производители, работещи в НОР, така и на европейските потребители, подвеждани относно действителните условия на производство на тези продукти; поради това призовава, в контекста на продължаващите преговори за бъдещите европейски стандарти за производство и етикетиране на биологични продукти, да се замени съответствието на действащия в момента режим на еквивалентност, за да се гарантира лоялна конкуренция между НОР и трети държави;

26.  счита, че е необходимо въз основа на член 349 от ДФЕС да се приемат правна рамка за производството с етикет „био“ и правна рамка за санитарната и фитосанитарната област, които да вземат предвид особеностите на селското стопанство на НОР в тропическа среда;

27.  призовава Комисията да насърчава селскостопанските производители от НОР да популяризират своите висококачествени продукти, като подкрепят използването на логото на НОР, както и други форми за сертифициране на качеството;

28.  изтъква, че диференцирането и специализацията на продуктите могат допълнително да стимулират и насърчат местното производство, обработката и маркетинга на хранителните продукти и по този начин да намалят съществуващите несъответствия между НОР и други региони на ЕС;

29.  в името на последователността на политиките подчертава, че усилията, положени в НОР за модернизиране и укрепване на конкурентоспособността на техните отрасли, не следва да бъдат поставяни под въпрос от споразуменията за свободна търговия, сключвани между ЕС и трети държави;

Търговска политика на Европейския съюз

30.  припомня, че член 207, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз налага „съвместимостта на договорените [с трети страни] споразумения с вътрешните политики и правила на Съюза“;

31.  отбелязва, че нарастващият брой на търговските споразумения с трети държави, сред които най-големите производители на банани и захар в света, променя разпределението на пазара, създава натиск върху цените и застрашава конкурентоспособността на производителите на тези хранителни продукти от ЕС;

32.  следователно счита, че търговската политика на Съюза не следва да застрашава отраслите на НОР, тъй като те играят важна роля на икономическо, социално и екологично равнище;

33.  насърчава търговските преговори, водени от Съюза да вземат отсега нататък предвид спецификите и чувствителните производствата на НОР, и по-специално бананите, захарта, рома, доматите или рибните продукти;

34.  призовава Комисията и държавите членки да бъдат внимателни и бдителни в защитата на интересите на НОР при преговорите относно Брекзит;

35.  настоятелно призовава Комисията, съгласно ангажимента, поет в съобщението й от 20 юни 2012 г. „да приложи към предложенията за търговски споразумения, като например споразуменията за икономическо партньорство, оценки на въздействието, които би трябвало, при необходимост, да отчитат измерението „най-отдалечени региони“ и да включват въздействията върху екологичното, социалното, икономическото и териториалното равнище на НОР; призовава посочените оценки на въздействието да измерват също така кумулираните ефекти от търговските споразумения върху НОР;

36.  изразява съжаление, че до този момент не е извършено нито едно проучване относно последиците от споразуменията за свободна търговия в селскостопанските сектори на НОР; изразява съжаление също така, че НОР не са взети предвид в доклада на Комисията от 15 декември 2016 г. относно кумулативните ефекти от търговските споразумения, в противоречие с регулаторните разпоредби на POSEI;

37.  призовава в търговските политики на ЕС да се отчита неблагоприятното конкурентно положение на НОР; призовава, когато това е необходимо за защитата на производствата на НОР, за запазване на тарифните и нетарифните бариери и за ефективното задействане на предпазните клаузи и механизмите за стабилизиране в случай на засягане или сериозна заплаха за засягане на производствата на НОР;

38.  подчертава ограниченията на принципа на еквивалентност, по-специално за продукти от биологично производство, който позволява влизането в Европейския съюз на продукти с произход от трети държави, които не спазват всички изисквания на ЕС; призовава за незабавно прилагане на принципа на съответствие и за засилване на мерките за контрол;

39.  насърчава популяризирането на ролята на НОР във външните отношения на Европейския съюз със съседните му държави с цел укрепване на външната политика в областта на борбата срещу бедността, екологичната устойчивост, укрепването на демокрацията, културния обмен и равенството между половете;

Морска политика, рибарство и устойчив син растеж

40.  припомня, че в член 349 от ДФЕС се предвижда, че Комисията може да предложи специфични мерки за НОР и по отношение на политиката в областта на рибарството;

41.  призовава Комисията да обмисли въвеждането на система за подпомагане за устойчивото рибарство в НОР въз основа на член 349 от ДФЕС, в светлината на мерките, осъществявани в в областта на селското стопанство по програмата POSEI;

42.  призовава Комисията и Съвета да приложат всички препоръки, съдържащи се в резолюцията на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно управлението на риболовните флотове в най‑отдалечените региони(5);

43.  призовава Съюза съвместно с НОР да се утвърди като световна морска сила;

44.  подчертава, че както богатството на океаните, така и настоящият и бъдещият технологичен напредък могат да открият безпрецедентни възможности за растеж за НОР; счита, че устойчивият син растеж представлява възможност да се намалят структурните неравенства, които съществуват между НОР и континентална Европа, и че той може да допринесе за превръщането на най-отдалечените региони в епицентър на бъдеща европейска политика;

45.  припомня, че поради своето местоположение НОР заемат важно място в управлението на морското дело и на крайбрежните води, в борбата срещу незаконния риболов и подобряването на безопасността на транспорта;

46.  насърчава Съюза и засегнатите държави членки да инвестират допълнително в океаните и моретата, особено по отношение на НОР, с оглед на гарантирането на устойчиво и ефикасно икономическо развитие в техните изключителни икономически зони;

47.  приветства предприетото от Комисията проучване относно потенциала за устойчив син растеж в НОР и призовава за създаването на истинска европейска програма, предназначена за НОР, която също така си поставя за цел да предостави отговор на предизвикателствата в областта на продоволствената сигурност, морските изследвания и биоикономиката; подчертава все пак, че някои дейности като извличането на нефт и газ от морските подземни находища и проучването за минерали от дълбоководните залежи може да имат сериозни въздействия върху чувствителни морски райони и да предизвикат смущения при морските видове и уязвими екосистеми;

48.  припомня значението на защитените морски области в НОР;

Политика на сближаване

49.  припомня, че член 349 от ДФЕС предвижда специален достъп на НОР до структурните фондове и в тази връзка всички НОР следва да се считат за „най-слабо развити региони“; приветства и подкрепя действията на Комисията в подкрепа на НОР в серия от четири съобщения относно най-отдалечените региони (2004 г., 2007 г., 2008 г. и 2012 г.); подчертава значението на финансовата подкрепа на ЕС за всички НОР, която възлиза на 13 милиарда евро за периода 2014—2020 г.;

50.  отново подчертава, че политиката на сближаване трябва да остане един от основните инструменти на европейските действия след 2020 г., по-специално по отношение на НОР, където регионалните различия все още са големи;

51.  призовава държавите членки, като има предвид принципа на субсидиарност и техните отговорност, да прилагат изцяло предварителните условия, по-специално по отношение на инвестициите в съответните им области на компетентност, за да се даде възможност за най-добро изпълнение на европейските фондове и политики в НОР;

52.  счита, че за следващия програмен период, може да се предвиди повече гъвкавост в рамките на тематичната концентрация за НОР по отношение на определянето на някои от техните приоритетни оси за използването на структурните фондове, доколкото това се отнася до устойчивото развитие; призовава за запазване на бюджетните средства, разпределяни на НОР, компенсирането на допълнителните разходи, както и всички надлежно обосновани дерогационни мерки, предназначени за компенсиране на структурни недостатъци;

53.  призовава за стриктното прилагане в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) на критериите, определени от Регламента за общоприложими разпоредби за фондовете при определянето на финансовите пакети;

54.  припомня споделената цел за двойно интегриране на НОР; призовава за задълбочаване и въвеждане в действие на всички механизми за трансгранично сътрудничество между НОР, отвъдморските страни и територии, и третите държави, принадлежащи към техния географски район, по-специално чрез поддържането и подобряването на полезните взаимодействия на правните и финансовите механизми на регламентите относно ЕФР и ЕФРР;

55.  подчертава значението на адаптирането на европейските стратегии за териториално сътрудничество за намаляване на отрицателните последици за регионите поради тяхната отдалеченост и за насърчаване на сътрудничеството;

56.  препоръчва да се проявява по-голямо внимание при прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) спрямо НОР, най-слабо развитите и най-изолираните региони;

57.  припомня, с оглед на равнището на безработица сред младите хора в НОР, необходимостта от засилване на действията на ЕС за подкрепа и обучение на младите хора в НОР, по-специално чрез инициативата за младежка заетост;

58.  припомня, че най-важният фонд за обучение и заетост е Европейският социален фонд (ЕСФ); призовава Комисията — поради структурния характер и критичното равнище на безработица в НОР и въз основа на член 349 от ДФЕС, в който се признава правото на НОР на специфичен достъп до структурните фондове — да предвиди допълнителни средства в рамките на ЕСФ с цел подпомагане на пригодността за заетост, мобилността и обучението в НОР;

59.  подчертава значението на внедряването на научноизследователските и иновационните стратегии за инициативата за интелигентна специализация (RIS3) в рамките на НОР, тъй като те са ключов елемент за изпълнението на политиката на сближаване;

60.  припомня значението на такива инструменти на местното развитие като ВОМР и ИТИ, като подход отдолу нагоре в отговор на местните структурни предизвикателства, като същевременно се насърчава ангажираността от страна на общностите; поради това призовава Комисията и съответните държави членки да проучат възможностите за засилване на използването на ВОМР като гъвкав и иновативен отговор на необходимостта от адаптиране, изразена от НОР;

61.  подчертава необходимостта демографските различия в НОР да се разглеждат като определящ фактор при създаването на техните политики, по-специално в областта на образованието, обучението и заетостта;

Политика в областта на конкуренцията и държавната помощ

62.  припомня, че член 349 от ДФЕС предвижда, че Комисията може да предложи специфични мерки за НОР, особено във връзка с митническата и търговската политика, данъчната политика, свободните зони, условията за снабдяване със суровини и основни потребителски стоки и държавните помощи;

63.  припомня освен това, че в член 107, параграф 3 от ДФЕС се предвижда, че помощите за насърчаване на икономическото развитие на НОР могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар, предвид структурната, икономическата и социалната ситуация в тях;

64.  призовава Комисията да се основава в по-голяма степен на член 107, параграф 3, буква а) и на член 349 от ДФЕС в насоките за регионалната държавна помощ (РДП) и режима на ОРГО (Общ регламент за групово освобождаване), за да допринесе за икономическото и социалното развитие на НОР и за да цели им предостави повече внимание;

65.  подчертава, че предвид отдалечеността и ограничеността на техните пазари, засилването на дерогациите от правото в областта на конкуренцията, получени въз основа на член 349 от ДФЕС и член 42 от ДФЕС, не може да засегне търговията между държавите членки, нито да дестабилизира вътрешния пазар;

66.  изразява съжаление от факта, че първоначалните предложения за опростяване на ОРГО и РДП от самото начало и след това не предвиждат адаптирането на правилата за НОР с оглед ефективно гарантиране на социалното и икономическото им развитие;

67.  призовава Комисията да засили дейността си за борба срещу големите монополи в НОР, които допринасят за повишаване на цената на живота за местното население, и по-специално в секторите на внос, които конкурират развитието на местната икономика, енергетиката, транспорта и телекомуникациите;

68.  призовава Комисията да удължи след 2020 г. срока на дерогациите за данъчните режими за НОР въз основа на задълбочена оценка на тяхната ситуация, като следи за спазването на справедливи и ефикасни данъчни режими и за укрепването на борбата срещу данъчните измами в Съюза и в трети държави;

69.  предупреждава за търговските практики, подобни на тези на пазарите за освобождаване, които могат да дестабилизират островните микро пазари на местните икономики;

Научноизследователска дейност, околна среда, образование, култура, транспорт, енергетика и телекомуникации

70.  припомня, че член 349 от ДФЕС предвижда, че Комисията може да предложи специфични мерки за НОР също и относно условията за достъп до хоризонталните програми на Съюза;

71.  счита, че хоризонталните програми на Съюза би трябвало да предвидят специфични условия за достъп за НОР, за да гарантират ефективно участие и за да бъдат оползотворени предимствата на тези региони по-конкретно в рамките на хоризонт 2020, LIFE, COSME, „Творческа Европа“ и др.

72.  призовава Комисията да интегрира ефективно НОР в трансевропейските мрежи в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите;

73.  припомня необходимостта от превръщането на устойчивата енергийна автономност на НОР в приоритет; подчертава, че НОР се възползват от множество преимущества във връзка с развитието на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и кръговата икономика;

74.  отбелязва значителния потенциал за развитие на дейности за научни изследвания и иновации за солидно и устойчиво развитие; призовава за подобряване на достъпа на НОР до ЕСИ фондовете и Хоризонт 2020 с оглед по-доброто свързване на техните университети, центрове за научни изследвания и иновационни предприятия и за да се позволи на тези региони станат привлекателни и да са в състояние да насърчават по-добър обмен между гражданите и институциите, не само в рамките на НОР, но също така и с европейския континент, с отвъдморските страни и територии и с трети държави;

75.  припомня централната роля на малките и средните предприятия (МСП) в НОР за икономическото и социалното развитие; следователно призовава Комисията да отчита в по-голяма степен положението на НОР в рамките на програмите COSME или програмата на Съюза за заетост и социални иновации (EaSI);

76.  счита, че обменът и сътрудничеството между НОР и съседни трети държави в областта на научните изследвания и иновациите, културата и образованието следва да бъдат допълнително насърчавани, за да бъде стимулирана регионалната им интеграция;

77.   приветства факта, че новата програма „Еразъм+“ насърчава мобилността на студентите и младите предприемачи от НОР, като им предоставят максималния размер на помощта; призовава в програмата „Творческа Европа“ да бъдат включени идентични разпоредби; изразява все пак желание в рамките на програмата „Еразъм“ да се отчитат в по-голяма степен общите характеристики на НОР, по-специално чрез насърчаване на обмена в НОР; изразява съжаление, че въпреки съображение 37 от Регламента за създаване на „Еразъм+“, в което се предвижда, че „ограниченията, породени от разстоянието до най-отдалечените региони на Съюза и ОСТ, следва да бъдат вземани предвид при изпълнението на програмата“, сумите на обезщетенията за мобилност по програмата Еразъм често са недостатъчни в сравнение с реалните разходи за преместване в метрополията на студенти — бенефициери от НОР;

78.  приканва Комисията да разшири новата схема за мобилност на младежите „Move2Learn, Learn2Move“, за да включва европейските граждани, които пребивават в НОР, както и да адаптира сумите за поемане на разходите за начина на придвижване, който им е предложен, към действителните разходи за придвижване между НОР и континентална Европа; приветства решението на Комисията тази схема да не се ограничава единствено до железопътния транспорт, което на практика би изключило младежите от отвъдморските територии;

79.  отбелязва, че програма „Натура 2000“ не е приложима спрямо френските НОР, въпреки че те разполагат с изключително, но уязвимо поради въздействието на изменението на климата биологично разнообразие; следователно призовава за прилагането на специални мерки за защита, както и за трайното налагане на подготвителното действие BEST чрез създаване на устойчив механизъм за финансиране на проекти за биологично разнообразие, оползотворяване на екосистемните услуги и адаптиране към изменението на климата в отвъдморските страни и територии на ЕС;

80.  предлага извършването на оценка на въздействието относно възможностите за прилагане на програмата „Натура 2000“ за френските НОР с цел да се определят най-подходящите инструменти за опазване на биологичното разнообразие и околната среда в тези региони;

81.  припомня, че средносрочният преглед на стратегията за биологичното разнообразие на ЕС, публикуван през октомври 2015 г. и посочен от Сметната палата в Специалния доклад № 1/2017, стигна до заключението, че въпреки постигнатия сериозен напредък от 2011 г. насам в изпълнението на дейностите по цел 1, най-важните предизвикателства остават завършването на морската мрежа по „Натура 2000“, осигуряването на ефективно управление на защитените зони по „Натура 2000“, както и обезпечаването на необходимите финансови средства за подкрепа на мрежата „Натура 2000“, като и двете са важни фактори за НОР;

82.  припомня, че в Специалния доклад № 01/2017 Европейската сметна палата стигна до заключението, че ще бъде необходим значителен напредък от страна на държавите членки и повече усилия от страна на Комисията, за да се постигне по-голям принос за изпълнението на амбициозните цели на стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.;

83.  припомня, че в Специалния доклад № 01/2017 Европейската сметна палата стигна до заключението, че „са необходими повече усилия за осъществяване на пълния потенциал на мрежата „Натура 2000“;

84.  отново заявява, че подобряването на достъпа до интернет трябва задължително да играе роля в териториалното сближаване, насърчаването на равните възможности, създаването на работни места и подобряването на условията на живот за населението в НОР;

85.  настоятелно призовава Комисията да отчита спецификите на НОР при обсъждането на въпросите, свързани с покритието на цифровата мрежа;

86.  призовава за създаването на специална програма от типа на POSEI за транспорта, с цел насърчаване на териториалното, социалното и икономическото сближаване на тези региони и намаляване на изолираността и двойната изолираност на някои НОР; подчертава, че тази програма трябва да предвиди подкрепа за транспортирането на хора и стоки между НОР и континента, в самите НОР и между близките НОР, като например Азорските острови, Мадейра и Канарските острови; подчертава, че тази програма трябва също така да насърчава търговията между тези региони;

87.  подчертава, че НОР са особено предпочитани туристически райони и че е важно да се инвестира в качествена транспортна мрежа на достъпни цени, като се вземе предвид по-конкретно вътрешния пазар;

88.  настоятелно призовава Европейския съюз решително да се ангажира с отварянето на достъпа до НОР за света чрез изграждане на инфраструктура и транспортни маршрути, предназначени да свържат тези региони с Европа, със съседните им трети държави и с останалата част от света;

89.  настоятелно призовава за разгръщането на истинска европейска индустриална стратегия в НОР, която да създава неподлежащи на преместване работни места въз основа на способността на предприятията да консолидират ангажираността си на местно равнище;

90.  счита, че НОР могат да се превърнат в предпочитани места за изпълнението на пилотни проекти, чиито мерки подлежат на хоризонтално прилагане в различните държави членки;

o
o   o

91.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки и техните региони, както и на Комитета на регионите.

(1) ОВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0133.
(3) Решение на Съда от 15 декември 2015 г., Парламент и Комисия/Съвет, C-132/14 до C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.
(4) ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1.
(5) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2017)0195.

Правна информация - Политика за поверителност