Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2244(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0199/2017

Texte depuse :

A8-0199/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.7
CRE 12/09/2017 - 7.7

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0322

Texte adoptate
PDF 339kWORD 56k
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg
Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul
P8_TA(2017)0322A8-0199/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 12 septembrie 2017 referitoare la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul (2016/2244(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2013 referitoare la planul european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor(1), în special punctul 29,

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 iunie 2016 referitoare la practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare(2),

–  având în vedere studiul referitor la practicile de franciză(3), din aprilie 2016, solicitat de Comisia IMCO,

–  având în vedere studiul din septembrie 2016, solicitat de Comisia IMCO și intitulat Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU (Perspectivă juridică asupra cadrului de reglementare și probleme întâmpinate în activitățile de franciză în UE)(4),

–  având în vedere informarea intitulată „Viitoare opțiuni de politică în domeniul francizei în UE: combaterea practicilor comerciale neloiale”(5),

–  având în vedere atelierul cu tema „Relațiile dintre francizori și beneficiari: cadrul de reglementare și actuale provocări”, organizat de Comisia IMCO la 12 iulie 2016,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0199/2017),

A.  întrucât nu există o definiție europeană comună a francizei, iar contractele de franciză diferă de la o întreprindere la alta, însă o caracteristică esențială a unor astfel de relații este un parteneriat contractual încheiat pe bază de voluntariat între antreprenori sau persoane fizice sau juridice care sunt independente una de cealaltă din punct de vedere juridic și financiar, în care una dintre părți (francizorul) îi acordă celeilalte (beneficiarul) dreptul de utiliza formula sa de franciză, denumirea sa și mărcile sale și pune la dispoziție know-how-ul său, sprijinindu-se pe experiența tehnică și organizațională a francizorului și pe asistența acestuia pe durata acordului, clienții bazându-se pe unitatea sistemului de franciză, iar obiectivul ambelor părți (francizorul și beneficiarul) fiind achiziționarea rapidă de piețe noi cu investiții limitate și îmbunătățirea șanselor de reușită;

B.  întrucât, în rezoluția sa din 11 decembrie 2013, Parlamentul a salutat franciza ca model de afaceri ce susține inițiativele în afaceri și proprietatea asupra micilor afaceri, dar a constatat existența unor clauze contractuale neloiale în anumite cazuri și a solicitat clauze contractuale transparente și echitabile; totodată, Parlamentul atrăgea atenția Comisiei și, mai ales, statelor membre cu privire la problemele cu care se confruntă beneficiarii de francize care doresc să își vândă afacerea sau să își modifice formula de afaceri și să rămână, totodată, activi în același sector și solicita Comisiei să evalueze interdicția asupra mecanismelor de fixare a prețurilor în sistemele de franciză și efectele clauzelor de concurență pe termen lung, ale opțiunilor de achiziții și ale interzicerii francizelor multiple;

C.  întrucât francizarea dispune de potențialul deplin de a constitui un model de afaceri ce poate contribui la definitivarea pieței unice în sectorul cu amănuntul, deoarece poate fi un mijloc convenabil de creare a unor întreprinderi prin investiții comune ale francizorului și beneficiarului; este, prin urmare, dezamăgit, că francizarea are o prezență redusă în prezent în UE, cu doar 1,89 % din PIB, față de 5,95 % în SUA și 10,83 % în Australia, 83,5 % din cifra de afaceri realizată prin acest model de afaceri concentrându-se în doar șapte state membre(6), motiv pentru care este important să se încurajeze o răspândire mai mare a acestui model de afaceri în UE;

D.  întrucât francizarea poate avea o dimensiune transfrontalieră semnificativă, este importantă pentru funcționarea pieței interne și, prin urmare, poate contribui la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea IMM-urilor și a antreprenoriatului, precum și la dobândirea de noi competențe și capacități;

E.  întrucât legislația în vigoare în materie de franciză ca model de afaceri diferă foarte mult de la un stat membru la altul, ceea ce creează bariere tehnice și poate descuraja atât francizorii, cât și beneficiarii să își extindă activitățile la nivel transfrontalier; întrucât această situație poate avea, la rândul său, un impact asupra consumatorilor finali, limitându-le opțiunile;

F.  întrucât există deosebiri între francizele „hard” și cele „soft”, în funcție de clauzele stipulate în contractul de franciză; întrucât, în plus, modele de afaceri alternative precum „grupurile de comercianți cu amănuntul independenți” au caracteristici speciale și ar trebui să fie afectate de normele ce reglementează franciza doar în măsura în care se înscriu în definiția francizei;

G.  întrucât există o lipsă de informații privind funcționarea francizei în diferitele sectoare, dat fiind că informațiile relevante nu sunt consemnate sau, adeseori, sunt disponibile doar în scrisorile anexate la contractul de franciză, care sunt confidențiale, așadar nu au caracter public, și, la nivelul UE, nu există niciun mecanism de colectare a informațiilor cu privire la eventuale clauze contractuale neloiale sau la executarea neloială a contractelor, motiv pentru care este necesară o platformă care să conțină aceste informații importante, pentru a crește gradul de conștientizare în rândul francizorilor și al beneficiarilor cu privire la drepturile și obligațiile lor;

H.  întrucât comerțul electronic este în plină dezvoltare și este utilizat din ce în ce mai mult de consumatori și ar trebui, prin urmare, să fie mai bine reflectat în acordurile de franciză; întrucât, în contextul realizării pieței unice digitale, ar trebui, prin urmare, să se acorde o atenție deosebită oricăror tensiuni care apar între francizori și beneficiari cu privire la comerțul electronic, de exemplu, în ceea ce privește dreptul de exclusivitate al beneficiarului pentru o anumită regiune geografică, precum și relevanței tot mai mari a datelor privind consumatorii pentru reușita modelelor de afaceri de franciză, mai ales că, în prezent, contractele de franciză nu conțin dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce lasă loc pentru incertitudine și conflicte inutile;

I.  întrucât, conform definiției Comisiei, practicile comerciale neloiale înseamnă „practici care se abat în mod vădit de la buna conduită comercială, sunt contrare bunei-credințe și corectitudinii și sunt impuse în mod unilateral de un partener comercial asupra altuia”(7),

1.  consideră că, dată fiind actuala sa utilizare insuficientă în UE în comparație cu alte economii dezvoltate, pentru definitivarea pieței unice în sectorul comerțului cu amănuntul, francizarea poate avea un rol și mai important;

2.  consideră că este important ca statele membre să aplice măsuri eficiente împotriva tuturor practicilor comerciale neloiale în domeniul francizelor, dar indică faptul că, între statele membre, există în continuare multe divergențe și un nivel ridicat de diversificare în această privință; consideră important, prin urmare, să se pună în aplicare orientări omogene fără caracter legislativ care să reflecte cele mai bune practici privind funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul;

3.  invită Comisia să introducă orientări privind contractele de franciză, pentru a organiza mai bine mediul normativ al contractelor de franciză, asigurând respectarea standardelor de muncă și servicii decente și de înaltă calitate;

4.  este de părere că, având în vedere dimensiunea transfrontalieră puternică a francizei, se recomandă o abordare uniformă pentru a corecta practicile comerciale neloiale la nivelul UE;

5.  recunoaște că, la nivel național, se adoptă dispoziții legislative pentru a proteja beneficiarii de francize, dar accentul se pune pe etapa pre-contractuală, pentru a impune obligații de informare francizorului; regretă faptul că sistemele naționale nu au prevăzut mecanisme de punere în aplicare care să fie eficiente în ceea ce privește asigurarea continuării relației de franciză;

6.  constată că beneficiarii de francize sunt adeseori partea contractuală mai vulnerabilă, în special când constituie IMM-uri, deoarece formula de francizare este în general dezvoltată de francizor, iar beneficiarii tind să aibă o putere financiară mai redusă și, prin urmare, pot fi mai puțin informați decât francizorul, fiind așadar foarte dependenți de know-how-ul asigurat de acesta din urmă; subliniază că sistemele de franciză depind foarte mult de o bună cooperare între francizor și beneficiari, având în vedere că sistemul de franciză depinde de buna punere în aplicare de către toate părțile;

7.  reamintește că franciza este o relație contractuală între două întreprinderi independente din punct de vedere juridic;

8.  subliniază că regulamentul ar trebui să mențină și să îmbunătățească încrederea pieței în franciză ca modalitate de a face afaceri, deoarece încurajează spiritul antreprenorial nu numai al microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii care devin francizori, ci și al persoanelor care devin beneficiari de francize;

9.  subliniază că francizorii s-au organizat la nivel național și european pentru a-și reprezenta interesele, dar că, în schimb, beneficiarii de francize nu se bucură de o astfel de reprezentare pentru apărarea intereselor lor colective, funcționând în continuare, în cea mai mare parte, în mod individual;

10.  solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze dialogul între francizori, beneficiarii de francize și factorii de decizie, pentru a facilita crearea de asociații care să reprezinte interesele beneficiarilor de francize, și să se asigure că vocea acestora se face auzită de fiecare dată când se elaborează politici sau instrumente legislative care i-ar putea afecta, pentru a asigura o reprezentare mai echilibrată a părților, subliniind totodată că aderarea la astfel de organizații rămâne opțională;

11.  subliniază că există o lipsă persistentă de informații privind funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul și solicită statelor membre să desemneze, în colaborare cu Comisia și în măsura posibilului, puncte de informare cu privire la problemele cu care se confruntă francizorii și beneficiarii de francize, și solicită Comisiei să îmbunătățească colectarea de informații la nivelul UE, pe baza, printre altele, a informațiilor furnizate de respectivele puncte de informare, asigurând garantarea confidențialității informațiilor astfel colectate;

12.  solicită Comisiei să examineze funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul, inclusiv dacă există clauze contractuale neloiale sau alte practici comerciale neloiale, precum și să solicite Eurostat să acorde atenție acestui model în momentul colectării de date statistice privind acest sector, fără sarcini administrative suplimentare sau de altă natură pentru antreprenori;

13.  ia act de Codul deontologic european al francizei, elaborat de Federația Europeană a Francizei (FEF), ca instrument care se poate dovedi eficient pentru promovarea celor mai bune practici în sectorul francizei pe bază de autoreglementare, dar remarcă, de asemenea, că acest cod a fost vehement criticat de beneficiarii de francize, subliniind, printre altele, că acest cod avea dispoziții mai stricte în ceea ce privește angajamentele asumate de francizor înainte de revizuirea sa în 2016; încurajează francizorii și beneficiarii de francize să asigure reprezentarea echitabilă și echilibrată a ambelor părți în vederea găsirii unei soluții adecvate;

14.  regretă, totuși, că acest cod acoperă numai o mică parte din francizele care sunt utilizate în UE, deoarece majoritatea francizelor nu aparțin nici Federației Europene a Francizei, nici asociațiilor naționale care au adoptat codul, iar mai multe state membre nu au asociații naționale de franciză;

15.  constată că există îngrijorări cu privire la faptul că acest Cod deontologic european nu este însoțit de un mecanism independent de punere în aplicare și observă că, în unele state membre, lipsa unei puneri în aplicare independente a determinat introducerea unor dispoziții legislative menite să prevină și să combată practicile comerciale neloiale în domeniul francizelor;

16.  reamintește că Codul deontologic reprezintă un set de norme acceptate de francizori în plus față de normele legale; consideră că Codul deontologic ar trebui să reprezinte întotdeauna o valoare adăugată pentru toți cei care doresc să respecte aceste norme;

17.  consideră că trebuie evaluată eficacitatea cadrului de autoreglementare și a inițiativei UE privind lanțul de aprovizionare, deoarece apartenența la asociațiile naționale de franciză constituie o condiție prealabilă pentru participarea la această inițiativă;

18.  indică faptul că contractele de franciză ar trebui să respecte pe deplin principiile unui parteneriat echilibrat, în temeiul căruia francizorul și beneficiarul trebuie să acționeze în mod rezonabil și echitabil unul față de celălalt și să soluționeze plângerile, reclamațiile și litigiile printr-o comunicare onestă, transparentă, rezonabilă și directă;

19.  invită statele membre să prezinte Comisiei plângerile și alte informații relevante pe care le primesc prin intermediul unui punct de informare sau pe o altă cale; invită Comisia să elaboreze, pe baza acestor informații, o listă neexhaustivă a practicilor comerciale neloiale, care ar trebui publicată și pusă la dispoziția tuturor părților interesate; invită, de asemenea, Comisia să instituie, dacă este necesar, o platformă de experți, pentru a obține informații suplimentare cu privire la practica francizei în sectorul comerțului cu amănuntul și, în special, cu privire la tipurile de practici comerciale neloiale;

20.  subliniază, în special, că este nevoie ca, într-un termen rezonabil înainte de semnarea contractului, să se pună la dispoziție în scris principii specifice pentru a garanta drepturi și obligații contractuale echilibrate pentru părți, cum ar fi informațiile precontractuale clare, corecte și cuprinzătoare, inclusiv informații privind randamentul formulei de francizare, atât generale, cât și orientate către locația preconizată de beneficiar, și limite clare privind cerințele de confidențialitate, precum și că este necesar să se introducă un termen de retractare după semnarea contractului, dacă este cazul; subliniază, de asemenea, că este necesar ca, pe durata contractului, francizorul să îi acorde beneficiarului în mod constant, dacă este nevoie, asistență comercială și tehnică;

21.  subliniază că francizorul trebuie să le asigure, după caz, beneficiarilor o formare inițială specializată, precum și să le furnizeze orientări și informații corespunzătoare pe durata contractului;

22.  reamintește că beneficiarii de francize au obligația de a-și dedica toate eforturile pentru creșterea activității francizei și pentru păstrarea identității și reputației comune ale rețelei de franciză, precum și de a colabora loial, în acest scop, cu toți partenerii din rețea și de a respecta drepturile de proprietate intelectuală și industrială aferente formulei de franciză, precum și normele de concurență;

23.  remarcă totuși că, uneori, francizorii le solicită beneficiarilor să cumpere produse și servicii care nu sunt legate de formula de franciză; subliniază că o asemenea cerință nu ar trebui considerată parte a obligației beneficiarilor de francize referitoare la păstrarea identității și reputației comune ale rețelei de franciză, ci poate reprezenta în mod evident o practică comercială inechitabilă;

24.  subliniază că clauzele de neconcurență ar trebui să fie clar formulate, rezonabile și proporționale și nu ar trebui să se aplice pentru o perioadă mai lungă decât este strict necesar, având în vedere, în special, că există posibilitatea ca beneficiarii de francize să fie nevoiți să își schimbe formula de franciză în funcție de evoluția zonei în care se află și, prin urmare, a cererii de produse sau servicii;

25.  ia act de problemele care decurg în contextul vânzărilor online, deoarece acestea constituie o componentă tot mai importantă a modelului de afaceri de franciză, dar nu sunt incluse în contractele de franciză tradiționale, care nu iau în considerare efectul pe care vânzările pe internet îl pot avea asupra dispozițiilor prevăzute de acestea; sugerează, prin urmare, includerea în contractele de franciză a unor dispoziții referitoare la vânzările online, după caz, în special în situațiile în care competențele francizorului și ale beneficiarului sunt dezechilibrate, mai ales atunci când beneficiarul francizei constituie o IMM;

26.  solicită Comisiei să lanseze o consultare publică pentru a obține informații obiective privind situația reală a francizelor și să elaboreze orientări fără caracter legislativ, care să reflecte cele mai bune practici, cu privire la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul, în special în ceea ce privește cele mai recente evoluții tehnologice și ale pieței, cum ar fi vânzările pe internet, și să transmită toate aceste informații Parlamentului, până cel târziu în ianuarie 2018; invită Comisia, în acest sens, să realizeze o analiză a instrumentelor de autoreglementare existente, precum și a practicilor legislative ale statelor membre în domeniul francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul și să prezinte concluziile sale Parlamentului, inclusiv recomandări pentru dezvoltarea în continuare a sectorului francizei în UE;

27.  subliniază că Parlamentul ar trebui implicat activ în toată activitatea privind francizele din sectorul de retail, inclusiv în adaptarea regulamentelor și a directivelor referitoare la francize, în scopul de a obține un cadru de reglementare mai consecvent și mai coerent;

Dreptul concurenței

28.  subliniază că Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate(8) trebuie aplicat în mod uniform în statele membre și regretă lipsa de informare cu privire la aplicarea sa;

29.  consideră că Comisia ar trebui să verifice dacă eficacitatea acestui regulament nu a fost subminată ca urmare a aplicării neuniforme în statele membre și dacă este în concordanță cu ultimele evoluții ale pieței, mai ales cu clauzele post-contractuale și condițiile de cumpărare exceptate;

30.  consideră că Comisia ar trebui să verifice în ce măsură ar putea fi îmbunătățită punerea în aplicare a regulamentului printr-un mecanism de evaluare din cadrul rețelei europene a autorităților din domeniul concurenței; subliniază că lipsa unei acțiuni de răspuns consecvente din partea Comisiei constituie un obstacol în calea activității de retail transfrontaliere și împiedică crearea unor condiții de concurență echitabile pe piața unică;

31.  consideră că o mai bună punere în aplicare a regulamentului la nivel național ar duce la îmbunătățirea distribuției, la facilitarea accesului pe piață pentru întreprinderile din alte state membre și, în cele din urmă, la beneficii sporite pentru consumatorii finali;

32.  are convingerea că Comisia ar trebui să analizeze, de asemenea, impactul nedorit al dreptului concurenței în fiecare stat membru;

33.  încurajează Comisia să inițieze consultări publice și să informeze Parlamentul în legătură cu caracterul adecvat al modelului pe care se va baza viitorul regulament de exceptare pe categorii;

34.  invită Comisia să asigure, de asemenea, recuperarea oricăror ajutoare de stat ilegale acordate prin intermediul avantajelor fiscale în domeniul francizelor și să dea dovadă de fermitate în derularea anchetelor în curs; subliniază, de asemenea, că UE are nevoie de o legislație mai clară în domeniul deciziilor fiscale; invită Comisia să rectifice orice abatere din domeniul francizelor pentru a asigura o concurență loială în întreaga piață unică;

35.  invită Comisia să corecteze erorile de la nivelul pieței și să asigure o combatere eficientă a evaziunii și eludării fiscale în domeniul francizelor;

36.  invită Comisia să verifice dacă este necesar să se revizuiască regulamentul și, în acest sens, să efectueze verificări și să informeze Parlamentul cu privire la (1) impactul abordării orizontale asupra funcționării francizelor; (2) măsura în care modelul de franciză adoptat în regulament reflectă realitatea pieței; (3) măsura în care așa-numitele „constrângeri verticale permise”, mai exact condițiile în care francizele pot achiziționa, vinde sau revinde anumite bunuri sau servicii, sunt proporționale și au un efect negativ asupra pieței și a consumatorilor; (4) care sunt noile provocări pe care le au de înfruntat francizorii și beneficiarii francizelor în contextul comerțului electronic și al digitizării, în general; și (5) să strângă informații despre piață cu privire la noile tendințe, la dezvoltarea pieței din punctul de vedere al organizării rețelelor și la evoluțiile tehnologice;

37.  solicită Comisiei să revizuiască normele privind impunerea respectării regulamentului de către statele membre, în ideea că aplicarea sa ar trebui supusă unei ajustări proporționale pentru a-și atinge scopul;

o
o   o

38.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 468, 15.12.2016, p. 140.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0250.
(3) IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978
(4) IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317
(5) PE 587.325
(6) Studiul Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU (Perspectivă juridică asupra cadrului de reglementare și probleme întâmpinate în activitățile de franciză în UE), solicitat de Comisia IMCO, septembrie 2016, p. 12.
(7) „Combaterea practicilor neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente între întreprinderi” COM(2014)0472.
(8) JO L 102, 23.4.2010, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate