Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2244(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0199/2017

Predkladané texty :

A8-0199/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/09/2017 - 7.7
CRE 12/09/2017 - 7.7

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0322

Prijaté texty
PDF 257kWORD 51k
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg
Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu
P8_TA(2017)0322A8-0199/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2017 o fungovaní franchisingu v sektore maloobchodu (2016/2244(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2013 o akčnom pláne pre európsky maloobchod v prospech všetkých zúčastnených strán(1), a najmä na jeho odsek 29,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2016 o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci(2),

–  so zreteľom na štúdiu z apríla 2016, ktorej vypracovanie zadal výbor IMCO, o franchisingu(3),

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2016, ktorej vypracovanie zadal výbor IMCO, s názvom Právny výhľad regulačného rámca a výziev pre franchising v EÚ(4),

–  so zreteľom na brífing s názvom Budúce možnosti politiky v oblasti franchisingu v EÚ: konfrontácia s nekalými obchodnými praktikami(5),

–  so zreteľom na seminár s názvom Vzťahy medzi poskytovateľmi a nadobúdateľmi franchisingu: regulačný rámec a súčasné výzvy, ktorý zorganizoval výbor IMCO 12. júla 2016,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0199/2017),

A.  keďže neexistuje jednotné európske vymedzenie pojmu „franchising“ a franchisingové dohody sa medzi jednotlivými podnikmi líšia, ale jednou hlavnou črtou takýchto dohôd je dobrovoľne uzatvorené zmluvné partnerstvo medzi podnikateľmi alebo fyzickými či právnickými osobami, ktoré sú navzájom právne a finančne nezávislé, na základe ktorého jedna strana (poskytovateľ franchisingu) udeľuje druhej strane (nadobúdateľ franchisingu) právo prevádzkovať jej model franchisingu, názov a ochrannú známku a vymieňa si s ňou know-how na základe technických a organizačných skúseností a podpory poskytovateľa franchisingu počas doby trvania dohody a v ktorom sa zákazníci môžu spoľahnúť na jednotnosť franchisingového systému, pričom zámer poskytovateľa aj nadobúdateľa franchisingu je rýchle získanie nových trhov pomocou obmedzených investícií a vyššia šanca na úspech;

B.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 11. decembra 2013 uvítal franchising ako obchodný model, ktorý podporuje nové formy podnikov a vlastníctvo malých podnikov, skonštatoval však existenciu nespravodlivých zmluvných podmienok v určitých prípadoch a požadoval transparentné a spravodlivé zmluvné podmienky; okrem toho upriamil pozornosť Komisie a členských štátov najmä na problémy, ktorým čelia nadobúdatelia franchisingu, ktorí chcú predať svoje podniky alebo zmeniť model podnikania a zároveň zostať aktívni v tom istom odvetví, a požiadal Komisiu, aby preskúmala zákaz mechanizmov určovania cien v rámci franchisingových systémov a účinky dlhodobých doložiek o hospodárskej súťaži, nákupných možnostiach a zákazu viacnásobného franchisingu;

C.  keďže franchisingu má plný potenciál, aby sa z neho stal obchodný model, ktorý môže pomôcť pri dokončovaní jednotného trhu v odvetví maloobchodu, pretože môže byť vhodným prostriedkom na založenie podniku prostredníctvom spoločných investícií poskytovateľa a nadobúdateľa franchisingu; je preto sklamaný, že v súčasnosti sa v EÚ využíva iba nedostatočne, pretože predstavuje len 1,89 % HDP v porovnaní s 5,95 % v USA a 10,83 % v Austrálii, pričom 83,5 % obratu v rámci franchisingu sa koncentruje iba v siedmich členských štátoch(6), a preto je dôležité podnecovať rozsiahlejšie rozširovanie tohto obchodného modelu v celej EU;

D.  keďže franchising má významný potenciálny cezhraničný rozmer, je dôležitý pre fungovanie vnútorného trhu, a teda môže viesť k vytváraniu pracovných miest, rozvoju MSP a podnikania, ako aj k získavaniu nových spôsobilostí a zručností;

E.  keďže existujúce právne predpisy vzťahujúce sa na franchising ako obchodný model sa v jednotlivých členských štátoch líšia, čo vytvára technické prekážky a môže odradiť poskytovateľov a nadobúdateľov franchisingu od rozširovania svojich aktivít cez hranice; keďže to zase môže mať vplyv na konečných spotrebiteľov, ktorým to obmedzí ich výber;

F.  keďže existujú rozdiely medzi tzv. „tvrdým“ a „mäkkým“ franchisingom, a to v závislosti od podmienok dohody o franchisingu, a navyše alternatívne obchodné modely, ako napríklad „skupiny nezávislých maloobchodníkov“, majú osobitné charakteristiky a mali by sa na ne vzťahovať pravidlá, ktorými sa riadi franchising, iba ak vyhovujú vymedzeniu pojmu franchising;

G.  keďže prevláda nedostatok informácií o fungovaní franchisingu v jednotlivých sektoroch, pretože príslušné informácie sa nezapisujú alebo ich často možno nájsť len v sprievodných listoch pripojených k franchisingovej zmluve, ktoré sú dôverné, a teda nedostupné verejnosti, a na úrovni EÚ neexistuje mechanizmus na zhromažďovanie informácií o potenciálne neprijateľných zmluvných podmienkach alebo nespravodlivom plnení zmlúv, a preto je potrebné vytvoriť platformu obsahujúcu tieto dôležité informácie, aby sa zlepšila informovanosť poskytovateľov aj nadobúdateľov franchisingu o ich právach a povinnostiach;

H.  keďže elektronický obchod expanduje a využíva ho čoraz viac spotrebiteľov, a preto by sa mal lepšie premietnuť do franchisingových dohôd; keďže v kontexte realizácie jednotného digitálneho trhu by sa preto mala osobitná pozornosť venovať akémukoľvek napätiu, ktoré môže vzniknúť medzi poskytovateľmi a nadobúdateľmi franchisingu v oblasti elektronického obchodu, napríklad v súvislosti s výhradnými právami vzťahujúcimi sa na určitú geografickú oblasť, a rastúcej dôležitosti údajov o spotrebiteľoch z hľadiska úspechu obchodných modelov franchisingu, najmä preto, lebo franchisingové dohody v súčasnosti neobsahujú ustanovenia upravujúce tieto otázky, čo ponecháva priestor zbytočnej neistote a konfliktom;

I.  keďže Komisia vymedzila nekalé obchodné praktiky ako „praktiky, ktoré sa výrazne odchyľujú od poctivého obchodného správania, sú v rozpore s dobromyseľnosťou a čestnosťou a jednostranne ich ukladá jeden obchodný partner druhému obchodnému partnerovi“(7);

1.  domnieva sa, že vzhľadom na jeho súčasné nedostatočné využívanie v EÚ v porovnaní s inými rozvinutými ekonomikami môže franchising zohrávať ešte významnejšiu úlohu z hľadiska dobudovania jednotného trhu v odvetví maloobchodu;

2.  domnieva sa, že je dôležité, aby členské štáty uplatňovali účinné opatrenia zamerané na boj proti akýmkoľvek nekalým obchodným praktikám v oblasti franchisingu, ale konštatuje, že v tomto smere stále pretrváva veľká miera rozdielov a diverzifikácie medzi členskými štátmi; považuje preto za dôležité, aby sa zaviedli jednotné nelegislatívne usmernenia odzrkadľujúce najlepšie postupy týkajúce sa fungovania franchisingu v sektore maloobchodu;

3.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla usmernenia o franchisingových zmluvách s cieľom lepšie vymedziť normatívne prostredie franchisingových zmlúv a zabezpečiť dodržiavanie pracovných noriem a primerané a kvalitné služby;

4.  zastáva názor, že vzhľadom na výraznú cezhraničnú zložku franchisingu by bolo vhodné uplatňovať na úrovni EÚ jednotný prístup k náprave nekalých obchodných praktík;

5.  berie na vedomie, že na vnútroštátnej úrovni bola prijatá legislatíva na ochranu nadobúdateľov franchisingu, ale dôraz sa kladie na predzmluvnú fázu, a ukladajú sa povinnosti zverejňovania na poskytovateľa franchisingu; ľutuje, že vnútroštátne systémy nie sú schopné zabezpečiť mechanizmy presadzovania, ktoré by boli účinné pri zabezpečovaní kontinuity vo franchisingovom vzťahu;

6.  poznamenáva, že nadobúdatelia franchisingu sú často slabšou zmluvnou stranou, najmä keď ide o MSP, keďže model franchisingu zvyčajne vypracúva poskytovateľ franchisingu, pričom nadobúdatelia franchisingu sú obvykle finančne slabší a následne môžu byť slabšie informovaní než poskytovatelia franchisingu, a preto sú vo veľkej miere závislí od odborných znalostí poskytovateľa franchisingu; zdôrazňuje skutočnosť, že franchisingové systémy sú do veľkej miery závislé od fungovania spolupráce medzi poskytovateľmi a nadobúdateľmi franchisingu berúc do úvahy skutočnosť, že franchisingový systém závisí od jeho správneho uplatňovania všetkými stranami;

7.  pripomína, že franchising je zmluvný vzťah medzi dvomi právne nezávislými podnikmi;

8.  zdôrazňuje, že nariadenie by malo zachovať a zvýšiť dôveru trhu vo využívanie franchisingu ako spôsobu podnikania, pretože podporuje podnikanie nielen v mikropodnikoch a malých a stredných podnikoch (MSP), ktoré sa stali poskytovateľmi franchisingu, ale aj jednotlivcov, ktorí sa stali jeho nadobúdateľmi;

9.  konštatuje, že poskytovatelia franchisingu sa v záujme zastupovania svojich záujmov zorganizovali na vnútroštátnej aj európskej úrovni, zatiaľ čo nadobúdatelia franchisingu často nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské organizácie, ktoré by chránili ich kolektívne záujmy, a naďalej pôsobia prevažne na individuálnom základe;

10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali dialóg medzi poskytovateľmi a nadobúdateľmi franchisingu a subjektmi prijímajúcimi rozhodnutia, aby umožňovali vytváranie združení zastupujúcich nadobúdateľov franchisingu a aby zabezpečili, že ich názory budú vypočuté vždy, keď sa pripravujú politiky alebo právne predpisy, ktoré sa ich môžu týkať, aby sa zabezpečilo spravodlivejšie zastúpenie jednotlivých strán, pričom treba zdôrazniť, že členstvo v týchto organizáciách musí byť aj naďalej dobrovoľné;

11.  zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok informácií o fungovaní franchisingu v sektore maloobchodu, a vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou určili kontaktné miesta pre informácie o problémoch, s ktorými sa stretávajú poskytovatelia a nadobúdatelia franchisingu, vždy, keď je to možné, a vyzýva Komisiu, aby zlepšila zhromažďovanie informácií na úrovni EÚ okrem iného na základe informácií z týchto kontaktných miest, pričom sa zaručí dôvernosť takto získaných informácií;

12.  vyzýva Komisiu, aby aktívne preskúmala fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu, a to vrátane existencie neprijateľných zmluvných podmienok alebo nekalých obchodných praktík, a požiadala Eurostat, aby pri zbere štatistických informácií o sektore venoval tomuto modelu pozornosť bez toho, aby to podnikateľom prinášalo akúkoľvek dodatočnú administratívnu alebo inú záťaž;

13.  berie na vedomie európsky etický kódex pre franchising, ktorý vypracovala Európska federácia franchisingu, ako potenciálne účinný nástroj na presadzovanie najlepších postupov v rámci franchisingového sektora na samoregulačnom základe, ale takisto konštatuje, že kódex čelil zásadnej kritike zo strany nadobúdateľov franchisingu, ktorí poukazovali okrem iného na skutočnosť, že pred svojou revíziou z roku 2016 kódex vymedzoval záväzky poskytovateľa franchisingu jasnejšie; nabáda poskytovateľov a nadobúdateľov franchisingu, aby sa zabezpečilo vyrovnané a spravodlivé zastúpenie oboch strán s cieľom nájsť vhodné riešenie;

14.  vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že kódex sa vzťahuje len na menšinovú časť nadobúdateľov franchisingu pôsobiacich v EÚ, keďže väčšina nadobúdateľov franchisingu nepatrí ani do Európskej federácie franchisingu, ani do národných združení, ktoré kódex prijali, a viaceré členské štáty nemajú žiadne národné franchisingové združenia;

15.  konštatuje, že existujú obavy týkajúce sa neexistencie nezávislého mechanizmu presadzovania, ktorý by sprevádzal európsky etický kódex, a konštatuje, že v niektorých členských štátoch viedol tento nedostatok nezávislého presadzovania k zavedeniu právnych predpisov na prevenciu a riešenie nekalých obchodných praktík v oblasti franchisingu;

16.  pripomína, že etický kódex je súbor pravidiel, ktorý poskytovatelia franchisingu prijali nad rámec právne záväzných pravidiel; nazdáva sa, že etický kódex by mal navždy ostať pridanou hodnotou pre každého, kto chce tieto pravidlá dodržiavať;

17.  domnieva sa, že je potrebné vyhodnotiť účinnosť samoregulačného rámca a iniciatívy dodávateľského reťazca EÚ, pretože členstvo v národných franchisingových organizáciách je predpokladom účasti v tejto iniciatíve;

18.  konštatuje, že franchisingové dohody by mali v plnej miere rešpektovať zásady vyváženého partnerstva, v rámci ktorého poskytovateľ a nadobúdateľ franchisingu musia k sebe navzájom pristupovať rozumne a spravodlivo a riešiť sťažnosti, reklamácie a spory prostredníctvom otvorenej, transparentnej, rozumnej a priamej komunikácie;

19.  vyzýva členské štáty, aby Komisii predkladali sťažnosti a iné dôležité informácie, ktoré sú im doručené prostredníctvom kontaktného miesta alebo inou cestou; vyzýva Komisiu, aby na základe týchto informácií vypracovala nevyčerpávajúci zoznam nekalých obchodných postupov, ktorý by mal byť zverejnený a sprístupnený všetkým zainteresovaným stranám; okrem toho vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby zriadila expertnú platformu s cieľom získať ďalšie informácie o maloobchodných franchisingových praktikách, a najmä o všetkých typoch nekalých obchodných praktík;

20.  poukazuje najmä na to, že je potrebné zabezpečiť osobitné zásady, ktoré zaistia vyvážené zmluvné práva a povinnosti zmluvných strán, ako sú správne a úplné predzmluvné informácie vrátane informácií o výkonu modelu franchisingu, a to tak všeobecných, ako aj zameraných na plánované umiestnenie, a jasné obmedzenia týkajúce sa požiadaviek na dôvernosť, ktoré musia byť k dispozícii v písomnej forme a dostatočnom predstihu pred podpisom dohody, a prípadné zavedenie lehoty na odstúpenie od dohody, ktorá by nasledovala po jej podpise; poukazuje tiež na to, že je potrebné, aby poskytovateľ franchisingu poskytoval nadobúdateľovi sústavnú komerčnú a technickú pomoc počas celej doby platnosti zmluvy, ak je to potrebné;

21.  zdôrazňuje potrebu špecializovanej úvodnej odbornej prípravy, ak je to nevyhnutné, a príslušných usmernení a informácií zo strany poskytovateľa franchisingu pre nadobúdateľov franchisingu počas trvania platnosti dohody;

22.  pripomína povinnosť nadobúdateľov franchisingu, aby vyvinuli čo najväčšie úsilie o rast franchisingového obchodu a o zachovávanie spoločnej identity a reputácie franchisingovej siete a aby na tento účel lojálne spolupracovali so všetkými partnermi v danej sieti a dodržiavali práva priemyselného a duševného vlastníctva týkajúce sa daného modelu franchisingu, ako aj pravidlá hospodárskej súťaže;

23.  dodáva však, že poskytovatelia franchisingu niekedy od nadobúdateľov franchisingu vyžadujú nákup produktov a služieb, ktoré nesúvisia s daným modelom franchisingu; takáto požiadavka by sa nemala vnímať ako súčasť povinností nadobúdateľov franchisingu týkajúcich sa zachovávania spoločnej identity a reputácie franchisingovej siete, ale je celkom možné, že znamená nekalú obchodnú praktiku;

24.  zdôrazňuje, že doložky o zákaze konkurencie by mali byť jasne formulované, odôvodnené a primerané a nemali by sa uplatňovať dlhšie, než je bezpodmienečne nevyhnutné, najmä s ohľadom na to, že nadobúdatelia franchisingu prípadne budú musieť svoj model franchisingu zmeniť, ak sa zmení ich okolie, a teda aj dopyt po produktoch alebo službách;

25.  berie na vedomie problémy týkajúce sa online predaja, ktorý predstavuje čoraz dôležitejšiu časť obchodného modelu franchisingu, ale nie je zahrnutý do tradičných franchisingových dohôd, ktoré nezohľadňujú dosah, ktorý môže mať predaj cez internet na ustanovenia, ktoré sa v nich stanovujú; navrhuje preto, aby boli v prípade potreby do franchisingových dohôd zahrnuté ustanovenia týkajúcich sa online predaja, najmä v prípadoch, keď je postavenie poskytovateľa a nadobúdateľa franchisingu nevyvážené, a to najmä vtedy, ak je nadobúdateľom franchisingu MSP;

26.  žiada Komisiu, aby otvorila verejnú konzultáciu s cieľom získať nestranné informácie týkajúce sa skutočnej situácie v oblasti franchisingu a vypracovala nelegislatívne usmernenia týkajúce sa sektoru maloobchodu, v ktorých sa budú odzrkadľovať najlepšie postupy franchisingu, najmä pokiaľ ide o technologický vývoj a vývoj na trhu, ako je internetový predaj, a aby tieto usmernenia predložila Európskemu parlamentu najneskôr do januára 2018; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu existujúcich nástrojov samoregulácie, ako aj legislatívnych postupov členských štátov v oblasti franchisingu v sektore maloobchodu, a aby Európskemu parlamentu predložila svoje zistenia vrátane odporúčaní k tomu, ako ďalej rozvíjať sektor franchisingu v EÚ;

27.  zdôrazňuje, že Európsky parlament by sa mal aktívne podieľať na všetkých činnostiach súvisiacich s reguláciou fungovania franchisingu v maloobchodnom sektore, a to aj pokiaľ ide o prijímanie nariadení a smerníc o franchisingu s cieľom dosiahnuť jednotnejší a konzistentnejší právny rámec;

Právo hospodárskej súťaže

28.  zdôrazňuje, že nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov(8) sa musí uplatňovať vo všetkých členských štátoch jednotne, a vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o jeho uplatňovaní;

29.  zastáva názor, že Komisia by mala overiť, či účinnosť uvedeného nariadenia nie je ohrozená v dôsledku nejednotného uplatňovania v členských štátoch a či je v súlade s najnovším vývojom na trhu, najmä pokiaľ ide o vyňaté ustanovenia týkajúce sa situácie po ukončení zmluvy a podmienky nákupu;

30.  domnieva sa, že Komisia by mala zistiť, do akej miery je možné zlepšiť uplatňovanie nariadenia prostredníctvom hodnotiaceho mechanizmu v európskej sieti orgánov pre hospodársku súťaž; zdôrazňuje, že nekonzistentné následné opatrenia Komisie bránia cezhraničnej maloobchodnej činnosti a vytváraniu rovnakých podmienok na jednotnom trhu;

31.  domnieva sa, že lepšie vykonávanie nariadenia na vnútroštátnej úrovni by viedlo k lepšej distribúcii, uľahčilo prístup podnikov z iných členských štátov na trh a prípadne zabezpečilo lepšie obchodné podmienky pre konečných spotrebiteľov;

32.  zastáva názor, že Komisia by mala takisto analyzovať nezamýšľané dôsledky právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže na každý členský štát;

33.  vyzýva Komisiu, aby začala konzultácie s verejnosťou a informovala Európsky parlament o vhodnosti modelu, z ktorého bude vychádzať budúce nariadenie o skupinových výnimkách;

34.  vyzýva Komisiu, aby zároveň zabezpečila vymoženie prípadnej protiprávnej štátnej pomoci, ku ktorej by došlo prostredníctvom daňových výhod v oblasti franchisingu, a ukázala razantnosť pri vykonávaní prebiehajúcich vyšetrovaní; okrem toho zdôrazňuje, že EÚ potrebuje jasnejšie právne predpisy v oblasti daňových rozhodnutí; vyzýva Komisiu, aby napravila akékoľvek porušovanie predpisov v oblasti franchisingu s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu;

35.  vyzýva Komisiu, aby napravila nedostatky trhu a zabezpečila, aby sa v oblasti franchisingu účinne potierali také praktiky, ako sú vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky;

36.  vyzýva Komisiu, aby overila, či je potrebné preskúmať nariadenie, a aby v tejto súvislosti zistila a následne informovala Európsky parlament o tom: 1) aký vplyv má horizontálny prístup na fungovanie franchisingu; 2) či model franchisingu prijatý v nariadení odráža realitu na trhu; 3) do akej miery sú tzv. povolené vertikálne obmedzenia (t. j. podmienky, za ktorých môžu nadobúdatelia franchisingu nakupovať, predávať alebo ďalej predávať určité tovary alebo služby) primerané a do akej miery majú negatívny vplyv na trh a spotrebiteľov; 4) akým novým výzvam musia čeliť poskytovatelia a nadobúdatelia franchisingu v súvislosti s elektronickým obchodom a digitalizáciou vo všeobecnosti; a 5) aby zbierala informácie o trhu, pokiaľ ide o nové trendy, vývoj trhu v súvislosti s organizáciou siete a technologický pokrok;

37.  vyzýva Komisiu, aby zrevidovala pravidlá presadzovania nariadenia zo strany členských štátov, pričom jeho uplatňovanie by sa malo proporcionálne upraviť, aby sa dosiahol jeho cieľ;

o
o   o

38.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 468, 15.12.2016, s. 140.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0250.
(3) IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978.
(4) IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317.
(5) PE 587.325.
(6) „Právna perspektívy a výzvy regulačného rámca pre franchising v EÚ“, štúdia pre výbor IMCO, september 2016, s. 12.
(7) Boj proti nekalým obchodným praktikám medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, COM(2014)0472.
(8) Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia