Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2142(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0252/2017

Внесени текстове :

A8-0252/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 26
CRE 11/09/2017 - 26

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0324

Приети текстове
PDF 617kWORD 67k
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург
Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот
P8_TA(2017)0324A8-0252/2017

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. относно непрекъснатото университетско образование и дистанционно обучение в рамките на европейската стратегия за учене през целия живот (2016/2142(INI))

Европейският парламент,

—   като взе предвид членове 8, 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 14 от нея,

—  като взе предвид Декларацията от Копенхаген от 30 ноември 2002 г. относно засиленото сътрудничество в областта на европейското професионално образование и обучение,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“)(1),

—  като взе предвид Съвместния доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), озаглавен „Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа“(2),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно ефективната подготовка на преподавателите,

—  като взе предвид съвместния доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), озаглавен „Нови приоритети на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението“(3),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета от 20 декември 2011 г. относно обновената европейска програма за учене за възрастни(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавено „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“ (COM(2012)0669),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 февруари 2014 г. относно инвестициите в образование и обучение — отговор на съобщението „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“ и на годишния обзор на растежа за 2013 г.(5),

—  като взе предвид Решение №1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот(6),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от ЕС през 2010 г.,

—  като взе предвид Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за учене през целия живот(7),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 ноември 2010 г. относно образованието за устойчиво развитие(8),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(9),

—  като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот(10) (ЕКР—ОЦЖ),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно осигуряване на качество в подкрепа на образованието и обучението(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно „Еразъм +“ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение — подход за учене през целия живот(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2016 г. относно проследяването на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението („Образование и обучение 2020“)(13),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014 г., озаглавено „Отваряне на образованието“(14),

—  като взе предвид проучването на Комисията, озаглавено „Образование и обучение 2020: подобряване на политиката и на предлагането на обучение за възрастни в Европа“(15),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2015 г. относно създаването на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век: съчетаване на уменията и квалификациите с търсенето и с възможностите за работа като средство за възстановяване от кризата(16),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно Европейския пакт за равенство между половете за периода 2011—2020 г.(17),

—  като взе предвид проекта за заключения на Съвета от 20 февруари 2017 г., озаглавен „Повишаване на уменията на жените и мъжете на пазара на труда в ЕС“(18),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета от 28 ноември 2011 г. относно обновената европейска програма за учене за възрастни,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0252/2017),

А.  като има предвид, че образователните системи са изправени пред значителни предизвикателства в резултат от цифровата трансформация, които оказват влияние върху процесите на обучаване и учене, и необходимостта от повишаване на капацитета за социално приобщаване и гражданското участие, както и за личностно развитие, а също и от укрепване на европейските демократични ценности и търпимостта с оглед насърчаване на прогресивното мислене и предотвратяване на всякаква форма на нетърпимост; като има предвид, че цифровото оправомощаване и увереността в собствените способности са важна предпоставка за изграждането на силни общества и за подпомагане на процесите за постигане на единство и интеграция в рамките на ЕС;

Б.  като има предвид, че европейската стратегия за учене през целия живот следва да бъде укрепена; като има предвид, че всеки човек, през всеки етап от живота си следва да има възможности за учене през целия живот, за да придобие знанията и уменията, от които се нуждае за личностното си развитие и професионален напредък; като има пред вид, че ученето през целия живот в контекста на формалното, неформалното и самостоятелното учене, което насърчава активното гражданство и пригодността за заетост, е ключов аспект на засегнатото от тези промени образование;

В.  като има предвид, че трябва да се положат допълнителни усилия с цел засилване на полезните взаимодействия между образованието и заетостта както като се улесни навлизането на пазара на труда, така и като се позволи на отделните лица непрекъснато да актуализират своите умения или да придобиват нови през целия си професионален път; като има предвид, че държавите членки трябва да потърсят начини за защита или насърчаване на дългосрочните инвестиции в образованието, научните изследвания и иновациите;

Г.  като има предвид, че непрекъснатото университетско образование и дистанционното обучение има значителен принос за личностното развитие на отделните лица и за формирането на човешкия капитал и следва да се превърне в неразделна част от европейската стратегия за учене през целия живот;

Д.  като има предвид, че непрекъснатото университетско образование и дистанционно обучение играе все по-важна роля за улесняване на адаптацията на работниците към икономическите и технологичните промени през целия им професионален живот; като има предвид, че до 2025 г. 49% от всички нови работни места в ЕС (включително изцяло новите и заместващите) ще изискват квалификация на високо равнище, 40% — средно равнище на квалификация, и едва 11% — ниска или никаква квалификация;

Е.  като има предвид, че непрекъснатото университетско образование и дистанционното обучение са важни средства за осигуряване на гъвкави, персонализирани образователни възможности за всички без никаква дискриминация(19); във връзка с това подчертава значението на гарантирането на разширяване на стратегиите за достъп;

Ж.  като има предвид, че непрекъснатото университетско образование и дистанционното обучение и използването на нови технологии могат да допринесат за повишаване на информираността на момичетата и жените относно нови възможности за кариера, особено в области, където те са недостатъчно представени; като има предвид, че макар все повече жени да имат дипломи за завършена най-висока степен на средно образование и степени за висше образование, е необходимо да се увеличи присъствието на жени както в областта на професионалното образование, така и в секторите, свързани с НТИМ (науките, технологиите, инженерството и математиката);

З.  като има предвид, че дистанционното обучение е възможен образователен формат в контекста на непрекъснатото университетско образование, който въз основа на своята гъвкавост предоставя възможност по специален начин за съчетаване на следването, професията и семейството;

И.  като има предвид, че дистанционното обучение(20) е форма на организация на преподаването и обучението, предлагаща висока степен на гъвкавост чрез използването на цифрови образователни технологии, като тя не заменя редовната форма на образование, а предлага алтернатива за обучаващите се, които не могат да участват в редовна форма на образование;

Й.  като има предвид, че дистанционното обучение е метод на преподаване, предлагащ гъвкавост на обучението чрез използването на изцяло нови технологии, като то не заменя редовната форма на образование, а предлага алтернатива за обучаващите се, които не могат да участват в редовната форма на образование, както и за работници, които желаят да съчетаят работата си с образование; като има предвид, че поради това цифровизацията може да се използва като средство за предоставяне на нови начини за достъп до висше образование;

К.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на ЕС, залегнал в Договорите, и представлява една от целите и задачите на Съюза; като има предвид, че равенството в образованието предлага на жените повече възможности и спомага за социалното, културното и икономическото развитие на обществото; като има предвид, че образованието е основно средство за борба със стереотипите, свързани с пола;

Л.  като има предвид, че средното равнище на заетост на жените е пряко свързано с тяхното ниво на образование, като при жените на възраст между 25 и 49 години, завършили висше образование, равнището на заетост е с 20% по-високо, отколкото при жените с предучилищно, начално и основно образование;

М.  като има предвид, че дистанционното обучение може да има положително въздействие върху уменията на жените в областта на ИКТ; като има предвид, че навлизането на повече жени в сектора на ИКТ би дало тласък на пазара, на който се предвижда недостиг на работна сила и в рамките на който равното участие на жените би довело до ежегодни приходи от около 9 милиарда евро към БВП на ЕС; като има предвид, че жените продължават да бъдат прекалено слабо представени в образователните степени в сферата на ИКТ, където те са едва около 20% от завършващите висше образование в тази област, като само 3% от всички завършили висше образование жени притежават диплома в областта на ИКТ;

Н.  като има предвид, че програмите за дистанционно обучение достигат до значителен брой жени в общества, където жените нямат равни права за участие в традиционните форми на образование и обучение, тъй като жените все още прекарват повече време от мъжете, извършвайки неплатен труд в дома или полагайки грижи за членове на семейството; като има предвид, че такива курсове им предлагат гъвкавост при съчетаването на професионалния и личния живот, и като има предвид, че дистанционното обучение е предназначено по-специално за категорията на нетрадиционните студенти;

О.  като има предвид, че непрекъснатото университетско образование е включено в обхвата на публичните задачи на академичните институции, както и че се отнася до програми за образование в академични институции, които могат да бъдат следвани успоредно с работа на пълно работно време, като в общия случай надграждат върху професионалния опит и обикновено изискват наличието на университетска степен;

П.  като има предвид, че адаптирането към засилващите се икономически и технологични променени е основно предизвикателство за застаряващата работна сила и че отговорът на това предизвикателство ще е едно от ключовите неща за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност на икономиката на ЕС;

Р.  като има предвид, че политиките за учене през целия живот и за професионално развитие може да бъдат подобрени чрез признаването на предишно обучение;

С.  като има предвид, че предоставянето на свободно време на хората за личностно развитие и обучение в контекста на ученето през целия живот благоприятства тяхното благосъстояние, както и приноса им към обществото чрез повече възможности във връзка с по-дефинирани лични и професионални умения; като има предвид, че университетското дистанционно обучение предвижда гъвкави форми на преподаване, които помагат на хората да съчетават по-добре професионалния и личния си живот; като има предвид, че ученето през целия живот на университетско равнище следва да е част от европейската стратегия за цифровизация;

Т.  като има предвид, че цифровизацията дава възможност за гъвкавост и интерактивност на образователния процес и е основен фактор за по-нататъшното развитие на непрекъснатото университетско образование и дистанционно обучение;

У.  като има предвид, че технологичните промени изискват по-силни и продължителни връзки между образованието и заетостта;

Ф.  като има предвид, че тенденцията към инертност на академичните институции поставя предизвикателства пред реформата на учебните програми, правилата за следване и за провеждане на изпити, както и изискванията за постъпване;

Х.  като има предвид, че непрекъснатото университетско образование и дистанционно обучение е бързо разрастващ се сектор със значителен потенциал по отношение на икономическия растеж и създаването на работни места;

Ц.  като има предвид, че продължават да са налице множество пречки пред възможностите за непрекъснатото университетско образование и дистанционно обучение(21);

Продължаващото и дистанционното обучение като съпътстващи промените в обществото и икономиката

1.  признава, че отвореното онлайн образование променя начина, по който образованието се обезпечава с ресурси, предлага и приема; във връзка с това подчертава колко е важно наличието на отворени образователни ресурси (ООР), които да гарантират достъп до образование за всички и да повишават пригодността за заетост, като подкрепят процеса на учене през целия живот;

2.  отбелязва, че много учреждения, предоставящи образование и обучение, полагат неимоверни усилия да отговорят по подходящ начин на дълбоките и сложни промени, които търпят нашите общества и икономики, и трябва да предприемат промени по отношение на управлението, организационните структури и начина на функциониране; подчертава, че нови, гъвкави и достъпни форми на учене през целия живот, подходящи за лица от всички възрастови групи, могат успешно да се справят с някои от тези предизвикателства, като например социалното изключване, преждевременното напускане на училище и несъответствието между предлаганите и търсените умения;

3.  признава, че цифровизацията и създаването на образователни платформи с цел сътрудничество и обмен на най-добри практики са от основно значение за справяне с тези предизвикателства;

4.  призовава Комисията и държавите членки да полагат повече усилия с цел преодоляване на съществуващите различия в технологично отношение между образователните институции, които са добре оборудвани, и тези, които не са добре оборудвани, като част от националните стратегии за уменията в областта на цифровите технологии;

5.  подчертава, че мерките за учене през целия живот са от основно значение за предоставяне на умения на жените, които да им дадат възможност да се върнат към заетост или да намерят по-добра работа, да подобрят своите доходи и условия на труд; изтъква необходимостта от допълнителни подобрения във връзка с присъствието и достъпа на жените до по-високи нива в академичните среди;

6.  подчертава значението на образованието в борбата срещу стереотипите, свързани с пола; призовава във връзка с това Комисията да насърчава инициативи за подкрепа на осъществяването на насочени към жени програми за професионално дистанционно обучение, включително за висше образование в областта на науката, технологиите и информационните технологии, за разработване на програми за обучение в областта на равенството между половете за специалисти в сферата на образованието и за предотвратяване на насаждането на стереотипи чрез учебните програми и педагогическия материал;

7.  изтъква, че академичните институции трябва да подготвят граждани за общества, основани на знанието, и за постоянно променящите се икономики, да им предоставят знания за независимо учене и предприемаческо мислене и трансверсални умения, като например решаване на проблеми и адаптивност, за да търсят собствения си път и да постигнат пълния си потенциал;

8.  изтъква също така, че академичните институции играят важна роля за укрепването на активното гражданство и трябва да осигуряват на учащите се трансверсални умения, като например граждански, социални компетентности и гражданско участие;

9.  признава, че един съсредоточен върху обучаващите се лица подход в образованието води до спад в броя на отпадащите и дава възможност на студентите да реализират своя пълен потенциал(22); във връзка с това подчертава необходимостта от възможности за професионално ориентиране за всички през целия им живот;

10.  признава потенциала на споделянето на знания за повишаване на активното участие, както и за подобряване на международното разбиране на гражданите в общества, търпящи неспирна промяна;

11.  признава нуждата от задълбочаване на сътрудничеството между институциите, предоставящи образование и обучение, местните общности и икономиката; подчертава освен това и необходимостта от подобряване на полезното взаимодействие между институциите за формално и неформално образование с цел повишаване на възможностите за всички за учене през целия живот;

12.  счита, че на всеки етап от живота всеки трябва да има правото на достъп до възможности за учене и обучение, с цел придобиване на трансверсални умения, като например математическа, цифрова и медийна грамотност, критично мислене, социални умения и други необходими за живота умения с цел по-добра възможност за адаптиране към бъдещето;

13.  подчертава необходимостта от въвеждане на целенасочено подпомагане, предназначено за учещите на работното място, чираците и служителите, за гарантиране на участието на всички в пазара на труда; счита, че е изключително важно в процесите на преподаване и обучение да се включат нови технологии, за да се осигури на хората подходящият набор от умения, компетентности и знания, така че да могат да използват цифровите технологии по иновативен и творчески начин;

14.  призовава за по-стабилно интегриране и задържане на гражданите на пазара на труда, подплатено с подобряване на компетентностите им чрез непрекъснато университетско и дистанционно обучение и професионално образование и обучение (ПОО); изтъква необходимостта от повишаване на привлекателността и достъпа до информация относно възможностите за ПОО за младите хора и техните семейства; припомня във връзка с това, че целта по отношение на мобилността с учебна цел в сектора на ПОО в програма „Еразъм +“ далеч не е постигната и следва да ѝ бъде отделено допълнително внимание;

15.  подчертава значението на програмите „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“ за насърчаване на ученето през целия живот; поради това призовава държавите членки да използват изцяло потенциала на тези програми; и изтъква, че следва да има специализирани програми за непрекъснато университетско образование с професионална насоченост;

16.  признава, че достъпът до приобщаващо качествено образование е от ключово значение и във връзка с това е необходима подкрепа за отворено и дистанционно обучение, за да се отговори на специфичните потребности на тези, които не могат да бъдат достигнати от традиционните системи на предоставяне, особено групите в неравностойно положение; призовава държавите членки да насочат инвестиции за тази цел;

Значение на качеството и гъвкавостта в образованието

17.  възприема постоянно повишаващото се качество както на формалното, така и на неформалното образование като предпоставка от съществено значение за усилията на ЕС да гарантира социално сближаване, конкурентоспособност и устойчив растеж;

18.  подчертава, че за да останат конкурентоспособни и да дадат както на нискоквалифицираните, така и на висококвалифицираните работници най-добрите шансове за успех, предприятията, заедно с институциите, предоставящи образование и обучение, трябва да предлагат обучение и насочено към кариерата образование през целия трудов живот на хората;

19.  изтъква особеното значение на качествените методи за предаване на знания и умения с оглед постигането на резултати на образованието; изтъква необходимостта от инвестиции и подкрепа за професионалното развитие и непрекъснатото повишаване на квалификациите на преподавателите; изтъква, в този контекст, необходимостта от гарантиране на високи стандарти в областта на дистанционното обучение и значението на разработването на нови модели на преподаване и обучение като част от иновативния процес и постепенното цифровизиране на образованието; признава, в този контекст, че правилната инфраструктура и ресурси са съществени елементи за подобряването на качеството на преподаването;

20.  отбелязва, че това изисква внимание към преподавателите и тяхната валоризация, атрактивно заплащане и условия на труд, по-лесен достъп до допълнително обучение през работно време, по-специално в областта на цифровата дидактика;

21.  призовава университетите да се насочат към дистанционно обучение във все по-голям мащаб, както и да разширят обхвата му и за включване на безплатни краткосрочни професионални курсове;

22.  подчертава, че на студентите, които участват в курсове за дистанционно обучение, следва да са осигурени възможности за комуникация със и оценяване от преподавателите, така че да се гарантира, че студентите имат необходимата подкрепа, насоки и насърчаване по време на обучението си;

23.  признава, че гъвкавите форми на обучение, като например дистанционното и смесеното обучение, позволяват на трудово активните лица да съчетават професионалния и/или свързания с образованието им живот със семейния и личния живот;

24.  признава особено голямата роля, която дистанционното обучение играе за хората, чието физическо състояние не им позволява да посещават редовна форма на обучение;

25.  насърчава идеята за адаптирани към индивидуалните нужди учебни и подготвителни курсове, предназначени за хората, които желаят да запишат висше образование и които се нуждаят от придобиване на допълнителни квалификации, за да изпълнят изискванията за прием;

26.  подчертава необходимостта от полагане на усилия за по-гъвкав и индивидуален подход по отношение на професионалното развитие и образованието и обучението през целия живот в рамките на личния професионален път; признава ролята, която могат да изиграят предимно публичните, но също и частните актьори за предоставянето на този подход, като същевременно признава, че насоките и съветите, които разглеждат индивидуалните потребности и предпочитания и са съсредоточени върху оценката и развитието на индивидуалните умения, трябва да бъдат основен елемент от политиките в областта на образованието и уменията още от ранен етап;

27.  подчертава значението на интерактивността за подобряване на качеството на дистанционното обучение чрез използване на съвременни методи за комуникация, които дават възможност за практически упражнения, включване на обучаващите се в процеса на преподаване и развитие на комуникационни умения;

28.  насърчава идеята за осигуряване на достъп до учене през целия живот, предимно за да се улесни повторното влизане в състава на работната сила, включително що се отнася до жените и лицата, полагащи грижи;

29.  подчертава необходимостта от постоянен мониторинг на дистанционното обучение като част от продължаващата модернизация на методите и инструментите за преподаване;

30.  подчертава необходимостта младите хора да развиват умения за самостоятелно учене (включително организация на работата, обработка на информация, критично мислене и мотивация), така че в бъдеще да могат да използват ефективно съвременни технологии за развитие на уменията си чрез дистанционно обучение;

Непрекъснатото и дистанционното обучение като средство за развитие на университетите

31.  признава, че непрекъснатото университетско образование и дистанционното обучение създават възможности за развитие на висшите учебни заведения — да разширяват своите области на компетентност и да диверсифицират програмите, които предлагат, за да обхванат нови целеви групи и да диверсифицират приходите си, като се има предвид, че разходите за дистанционно обучение са по‑ниски от тези при редовна форма на образование;

32.  признава, че с дистанционното обучение се насърчава развитието на интердисциплинарни области и участието в международно обучение;

33.  призовава университетите да разширят предлаганото от тях дистанционно обучение;

34.  признава ролята на стратегията за интелигентна специализация (RIS3) за развитието на ключов потенциал сред регионите според нуждите на пазара на труда;

Технологични предизвикателства

35.  признава, че е необходимо да се следва ритъмът на бързите технологични промени, особено при дистанционното обучение, и че значението на и зависимостта от ИКТ не могат да бъдат подценявани; счита, че ИКТ са средство, чрез което големи образователни и свързани с развитието предизвикателства биха могли да бъдат решени по оптимален и рентабилен начин; счита, че усилията следва да бъдат също подкрепени чрез значителни инвестиции в образованието, включително използването на Европейския социален фонд, с цел развитие на цифрови умения и медийна грамотност на всички равнища;

36.  със съжаление отбелязва, че в днешно време липсата на грамотност в областта на ИКТ е основен проблем както сред обучаващите, така и сред обучаващите се; отново посочва значението на технологичния опит с цел да може да се използва потенциалът на дистанционното обучение и да се улесни прилагането на нови методи за преподаване и учене;

37.  отбелязва необходимостта от преодоляването на цифровото разделение и гарантирането на равни възможности за достъп до цифрови технологии за всички, както и нужните компетентности, нагласи и мотивация за пълноценно участие в цифрова среда;

38.  подчертава факта, че само една четвърт от учениците в Европа се обучават от учители с достатъчно цифрови умения, което е сериозна пречка, спъваща развитието на нови методи на обучение; поради това призовава държавите членки да предоставят по-голяма подкрепа за училищата и възможностите за повишаване на квалификациите, включително чрез обучение по ИТ и медийна грамотност и възможности за професионално развитие за преподавателите през целия живот;

39.  подчертава необходимостта от инвестиции и подкрепа за професионалното развитие на преподавателите от всички сектори в областта на образованието, както и да се създадат услуги за професионално ориентиране през целия живот;

40.  признава значението на новите цифрови платформи в образованието, но изтъква същевременно въпросите със сигурността и неприкосновеността, с които се сблъскват както академичните институции, така и студентите;

41.  подчертава значението на уменията в областта на НТИМ и отново изразява съжаление във връзка с неравнопоставеността между половете в тази област;

Финансови предизвикателства

42.  признава необходимостта от адекватни финансови средства за качествено образование и адаптирано към индивидуалните нужди обучение; подчертава, че дистанционното обучение може да предостави ориентирано към учащите се висококачествено образование на ниска цена; изтъква значението на по-голямо финансово и практическо участие на промишлеността и бизнеса в професионалното обучение;

43.  подчертава необходимостта разходите за образование да бъдат признати като дългосрочни инвестиции, носещи трайни ползи;

44.  счита, че разходите не трябва да бъдат пречка за записване и участие в образованието, но същевременно признава основните проблеми, които водят до високи цени и невъзможността за гражданите да плащат таксите за записване в някои държави членки; поради това насърчава Комисията и държавите членки да оказват по-добра подкрепа и да насърчават дистанционното обучение като качествена, финансово достъпна, гъвкава и персонализирана възможност за образование;

Предизвикателства на регулаторната уредба

45.  признава различията в регулаторните уредби на традиционното професионално обучение, непрекъснатото университетско образование и дистанционното обучение; подчертава, че дистанционното обучение следва да бъде акредитирано съгласно същите правила като при редовната форма на образование, с релевантни показатели и критерии, които са съответно адаптирани;

46.  признава значението на активното управление и на участието на заинтересованите страни;

47.  признава значението на удостоверяването на качеството при дистанционното обучение и на акредитацията на изхода от това обучение;

48.  припомня, че много от съществуващите европейски инструменти за прозрачност, като например Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET), са създадени изолирано едни от други; отчита, че с цел да се позволи на отделните лица да измерват по-добре напредъка и възможностите си и да използват пълноценно резултатите от обучението, получени в различни учебни среди, е необходимо те да бъдат по-добре координирани и подкрепени чрез системите за осигуряване на качество и да бъдат включени в рамка за национални квалификации, за да се изгради доверие сред различни сектори и участници, включително работодателите;

49.  признава неизменното значение както на смесеното, така и на онлайн обучението, особено в контекста на ПОО; подчертава, че съчетаването на висококачествените цифрови технологии с възможностите за обучение чрез пряк контакт води до по-голяма успеваемост на учащите се, и поради това насърчава Комисията и държавите членки да оказват по-добра подкрепа и да насърчават смесеното обучение;

50.  призовава Комисията да укрепи европейската стратегия за учене през целия живот и да превърне непрекъснатото университетско образование и дистанционно обучение в неразделна част от нея с цел насърчаване на адаптацията на застаряващата работна сила към икономическите и технологичните промени; освен това призовава Комисията да проучи възможността за увеличаване на финансирането за непрекъснатото университетско образование и дистанционно обучение чрез съществуващите и бъдещите програми;

51.  признава необходимостта от всеобхватен многосекторен и мултидисциплинарен подход към образованието и обучението, включително към ученето през целия живот, както и от междусекторно сътрудничество при разработването и прилагането на образователните политики;

Препоръки на европейско равнище

52.  подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството и обмена на добри практики между образователните системи; насърчава наред с това споделянето на добри практики от страна на националните агенции за осигуряване на качество при разработването на критерии за признаването на новите модели на преподаване и обучение;

53.  призовава за преразглеждане на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за насърчаване на съпоставимостта на квалификациите между държавите, обхванати от ЕКР, и други държави, по-специално съседните държави и държави с утвърдени квалификационни рамки, с цел по-доброто разбиране на придобитите квалификации в чужбина и насочването на хората с мигрантски произход и бежанците към учене през целия живот и заетост;

54.  призовава Комисията значително да засили подкрепата за непрекъснатото университетско образование и дистанционно обучение посредством програма „Еразъм+“ чрез насърчаване на изграждането на европейски мрежи, улесняване на обмена на добри практики, създаване на проекти, в които участват институции, установени в няколко държави членки, и повишаване на достъпността за студентите от други европейски държави, както и от трети държави;

55.  застъпва се за създаването на удобна за ползване онлайн платформа като единно звено за контакт, в рамките на която образователните специалисти и обучаващите се да могат лесно да обменят най-добрите практики;

56.  призовава Комисията да изгради сигурни и интегрирани платформи за обучение, предназначени и предлагани безплатно на европейските образователни институции, като по този начин насърчи използването на електронното обучение в целия ЕС;

57.  признава необходимостта от по-нататъшно развиване на платформата eTwinning и на Портала за училищно образование в подкрепа на конструктивния обмен между учителите и другите експерти практици;

58.  насърчава изграждането на по-силни връзки между непрекъснатото университетско образование (което не е насочено основно само към научните изследвания) и ПОО, с което се цели придобиване на умения; насърчава също така възможността те да бъдат провеждани и търсени по всяко време;

59.  препоръчва усилията за учене през целия живот да бъдат подкрепени с европейска стратегия за цифровизация и да бъде изготвена оценка за въздействието на предложените мерки върху половете;

60.  приветства амбициозния план за осигуряване до 2025 г. на свръхбърз интернет в началните и средните учебни заведения и в библиотеките, тъй като по-бързата и по-добра свързаност дава огромни възможности за подобряване на методите на преподаване, за насърчаване на научните изследвания и за развитие на висококачествени образователни услуги онлайн; подчертава, че въвеждането на тези технологии създава по-добри възможности за дистанционно обучение, особено в селските райони и в най-отдалечените региони; подчертава факта, че тези възможности ще повишат цифровите умения и медийната грамотност на децата и учениците;

61.  подчертава, че адаптирането на системите за образование и обучение е от основно значение за задоволяване на увеличаващото се търсене в ЕС на специалисти, притежаващи цифрови умения; подчертава, че за да се постигне истински цифров единен пазар в Европа, са необходими допълнителни усилия за подобряване на медийната грамотност на гражданите, и по-специално на децата и на юношите;

62.  изтъква значението на засилване на европейските усилия с цел превръщане на стратегията за учене през целия живот в реалност за всички, заедно с целта за предоставяне на спектър от възможности за учене, които да бъдат следвани с цел личностно развитие и удовлетворение; насърчава Комисията и държавите членки да популяризират и инвестират в ученето през целия живот, по-специално в държавите с процент на участие под 15%;

63.  призовава държавите членки да поощряват сътрудничеството и да засилят полезното взаимодействие между институциите за формално, неформално и самостоятелно образование с оглед да се достигне до по-широк кръг от хора, за да се отчетат в по-голяма степен техните специфични потребности;

64.  препоръчва, че за преподавателите, които провеждат курсове за дистанционно обучение, следва да има специално сертифицирано обучение;

Препоръки на равнището на държавите членки

65.  призовава държавите членки да гарантират всеобхватен подход към образованието и да предложат на студентите автентични, разнообразни и равни възможности за обучение, развиващи техните стремежи и уменията, необходими за преуспяване както в непрекъснато променящата се глобална икономика, така и в демократичното общество;

66.  насърчава държавите членки да доразвият съществуващите механизми за валидиране с цел да оценяват и сертифицират придобитите умения чрез механизми за повишаване на уменията, както и да гарантират признаването им с цел получаване на квалификация в съответствие с националната квалификационна рамка и системи;

67.  подчертава, че по-нататъшното разгръщане на цифрова инфраструктура, по-специално в по-слабо населените райони, насърчава социалната и културната интеграция, модерните образователни и информационни процеси, както и регионалната културна икономика;

68.  призовава държавите членки да предоставят възможности за обучение в областта на ИКТ и развитието на дигитални умения и медийна грамотност на всички равнища на образованието;

69.  отново посочва значението на това институциите в сферата на университетското образование и обучението да отговарят бързо на промените в обществото и на пазара на труда и съобразно с това да приспособяват и модернизират начина си на работа, както и да дават възможност на учащите да развиват съответни умения; подчертава, че е образованието е процес, осигуряващ възможности за цял живот, което следва да помага на гражданите за постигането на личностно и творческо развитие и за тяхното благосъстояние;

70.  настоятелно призовава академичните институции да предвиждат промените в обществото и на пазара на труда и съобразно с това да приспособяват начина си на работа; отбелязва, че разработването на ориентирани към бъдещето сектори, по-специално зелената и кръговата икономика, има решаваща роля за типа на търсените умения;

71.  призовава освен това академичните институции да предлагат многоезични курсове, съобразени с уменията на мигрантите, за осигуряване на по-лесен достъп до образователни програми;

72.  подчертава необходимостта от по-голяма гъвкавост на образователните системи на държавите членки, за да се даде възможност за по-ефективно използване на отворени и онлайн методи за преподаване;

73.  настоятелно призовава държавите членки да подобрят наличието на данни за заетостта и социалното положение на завършилите ВУЗ (т. нар. „проследяване на завършилите“), включително на данни за сектора на професионалното образование и обучение;

74.  призовава ЕС и държавите членки да развият и приложат „образователни коридори“, като насърчават споразумения с европейски университети, като например Съюза на средиземноморските университети (UNIMED), и с мрежите от университети за дистанционно обучение, които приемат студенти бежанци от райони на конфликт, включително чрез академични програми за дистанционно обучение;

75.  изтъква значението на специализираната училищна и университетска подготовка на преподавателите за провеждане на академично продължаващо и дистанционно обучение, с цел да отговорят на потребностите на своите студенти;

76.  подчертава необходимостта компетентностите и уменията, придобити извън официалната образователна система, да бъдат признавани чрез удостоверяване на качеството и акредитация, особено с оглед предоставянето на възможности на хората, намиращи се в уязвимо или неравностойно положение, като например ниско квалифицираните възрастни лица или бежанците; подчертава значението на валидирането на неформалното и самостоятелното учене с цел участие и предоставяне на възможности на учащите се;

o
o   o

77.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
(2) ОВ С 70, 8.3.2012 г., стр. 9.
(3) ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 25.
(4) ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 1.
(5) ОВ С 64, 5.3.2013 г., стр. 5.
(6) OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
(7) OВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(8) ОВ С 327, 4.12.2010 г., стр. 11.
(9) OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.
(10) OВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1.
(11) ОВ С 183, 14.6.2014 г., стр. 30.
(12) Приети текстове, P8_TA(2016)0107.
(13) Приети текстове, P8_TA(2016)0291.
(14) ОВ С 126, 26.4.2014 г., стр. 20.
(15) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
(16) Приети текстове, P8_TA(2015)0321.
(17) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
(18) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/en/pdf
(19) Съобразно установеното в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
(20) В немскоезичното пространство, например, се прави разграничение по отношение на дистанционното обучение, между академични и неакадемични области.
(21) Програма за дистанционно обучение по повсеместни изчисления: https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_computing.
(22) Икономика на образованието, издатели: Dominic J. Brewer, Patrick J. Equity and Quality in Education Supporting disadvantaged students and schools („Справедливост и качество в образованието. Подкрепа за обучаващите се лица и учебните заведения в неравностойно положение“) https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf

Правна информация - Политика за поверителност