Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2142(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0252/2017

Předložené texty :

A8-0252/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 26
CRE 11/09/2017 - 26

Hlasování :

PV 12/09/2017 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0324

Přijaté texty
PDF 467kWORD 58k
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk
Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení
P8_TA(2017)0324A8-0252/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2017 o akademickém pokračujícím a dálkovém vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení (2016/2142(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 8, 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 14 této listiny,

–   s ohledem na Kodaňské prohlášení ze dne 30. listopadu 2002 o posílené spolupráci v oblasti evropského odborného vzdělávání a přípravy,

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020)(1),

–   s ohledem na společnou zprávu Rady a Komise za rok 2012 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020): „Vzdělávání a odborná příprava v inteligentní a udržitelné Evropě podporující začlenění“(2),

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 20. května 2014 o účinném vzdělávání učitelů,

–   s ohledem na společnou zprávu Rady a Komise za rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020): „Nové priority evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy“(3),

–   s ohledem na usnesení Rady ze dne 20. prosince 2011 o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých(4),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2012 nazvané „Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků (COM(2012)0669),

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 17. února 2014 o investicích do vzdělávání a odborné přípravy – reakce na sdělení „Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků“ a na „Roční analýzu růstu pro rok 2013“(5),

–   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení(6),

–   s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou EU ratifikovala v roce 2010,

–   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení(7),

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 19. listopadu 2010 o vzdělávání pro udržitelný rozvoj(8),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení(9),

–   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení(10),

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 20. května 2014 o zajišťování kvality na podporu vzdělávání a odborné přípravy(11),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o programu Erasmus+ a dalších nástrojích na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotním pojetí učení(12),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2016 o pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET2020)(13),

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2014 o otevření systémů vzdělávání(14),

–  s ohledem na výzkum Komise týkající se vzdělávání a odborné přípravy 2020: zlepšování politiky a zajišťování vzdělávání dospělých v Evropě(15),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. září 2015 o vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize(16),

–   s ohledem na závěry Rady o Evropském paktu pro rovnost žen a mužů na období let 2011–2020(17),

–   s ohledem na návrh závěrů Rady o posilování dovedností žen a mužů na trhu práce EU ze dne 20. února 2017(18),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 28. listopadu 2011 o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví v podobě pozměňovacích návrhů (A8-0252/2017),

A.  vzhledem k tomu, že vzdělávací systémy čelí v důsledku digitální transformace významným výzvám, které mají dopad na procesy výuky a vzdělávání, a že je třeba zvýšit kapacitu pro sociální začleňování a občanskou účast i osobní rozvoj a posílit evropské demokratické hodnoty a toleranci s ohledem na podporu nepředpojatosti a předcházení nesnášenlivosti jakéhokoli druhu; vzhledem k tomu, že posílení digitálních dovedností a sebedůvěry je nezbytným předpokladem budování silných společností a napomáhání procesům jednoty a integrace v rámci EU;

B.  vzhledem k tomu, že evropská strategie celoživotního učení by měla být posílena; vzhledem k tomu, že každá osoba by v každé fázi svého života měla mít možnost účastnit se celoživotního učení, aby si osvojila znalosti i dovednosti, které potřebuje k osobnímu i profesnímu rozvoji; vzhledem k tomu, že celoživotní učení ve formálním, neformálním a informálním kontextu, které podporuje aktivní občanství a zaměstnatelnost, je klíčovým aspektem vzdělávání dotčeného těmito změnami;

C.  vzhledem k tomu, že je třeba vynaložit další úsilí na posílení synergií mezi vzděláváním a zaměstnaností, a to jak tím, že bude usnadněn vstup na trh práce, tak tím, že jednotlivci získají možnost během své profesní dráhy soustavně aktualizovat své dovednosti nebo si osvojovat dovednosti nové; vzhledem k tomu, že členské státy by měly nalézt způsoby, jak chránit nebo prosazovat dlouhodobější investice do vzdělávání, výzkumu a inovací;

D.  vzhledem k tomu, že akademické další a distanční vzdělávání významně přispívají k osobnímu rozvoji jednotlivců a k tvorbě lidského kapitálu a měly by se stát nedílnou součástí evropské strategie celoživotního učení;

E.  vzhledem k tomu, že akademické další a distanční vzdělávání hrají stále důležitější úlohu v usnadňování adaptace pracovníků na hospodářské a technologické změny během celého jejich profesního života; vzhledem k tomu, že do roku 2025 bude 49 % všech pracovních míst v EU (včetně nových pracovních míst a míst vzniklých při nahrazování odcházejících pracovníků) vyžadovat vysokou kvalifikaci, 40 % bude vyžadovat střední kvalifikaci a pouze 11 % nízkou nebo žádnou kvalifikaci;

F.  vzhledem k tomu, že akademické další a dálkové vzdělávání jsou důležitými nástroji při zajišťování pružných a personalizovaných vzdělávacích příležitostí pro všechny bez jakékoli diskriminace(19); v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité zajistit strategie rozšiřování přístupu;

G.  vzhledem k tomu, že další a distanční vzdělávání a používání nových technologií, může přispět ke zvýšení povědomí dívek a žen o nových kariérních možnostech, zejména v oblastech, v nichž nejsou dostatečně zastoupeny; vzhledem k tomu, že ačkoli mají ženy častěji pokročilé středoškolské a vysokoškolské vzdělání, je nutné zvýšit zapojení žen do odborného vzdělávání a do oborů souvisejících s přírodními vědami, technologiemi, inženýrstvím a matematikou (STEM);

H.  vzhledem k tomu, že distanční vzdělávání je v rámci akademického dalšího vzdělávání jedním z možných přístupů, neboť v důsledku své flexibility zvlášť podporuje zajišťování rovnováhy mezi studiem a pracovním a soukromým životem;

I.  vzhledem k tomu, že jako distanční vzdělávání(20) se označuje metoda výuky, která umožňuje vysokou míru flexibility v učení prostřednictvím využívání digitálních vzdělávacích technologií, přičemž nepředstavuje náhradu vzdělávání na půdě univerzit, ale nabízí alternativu pro studenty, kteří nejsou s to účastnit se vzdělávání na půdě univerzit;

J.  vzhledem k tomu, že jako distanční vzdělávání se označuje metoda výuky, která umožňuje flexibilitu v učení prostřednictvím využívání vznikajících technologií, přičemž nepředstavuje náhradu vzdělávání na půdě univerzit, ale nabízí alternativu pro studenty, kteří nejsou s to účastnit se vzdělávání na půdě univerzit, a pro pracovníky, kteří chtějí skloubit práci se vzděláváním; vzhledem k tomu, že digitalizaci by tudíž bylo možné využít jako nástroj, který nabídne nové možnosti přístupu k vysokoškolskému vzdělávání;

K.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů patří mezi základní zásady Evropské unie zakotvené ve Smlouvách a je jedním z cílů a úkolů Unie; vzhledem k tomu, že rovnost ve vzdělávání nabízí ženám lepší příležitosti a přispívá ke společenskému, kulturnímu a hospodářskému rozvoji společnosti; vzhledem k tomu, že vzdělávání je základním nástrojem pro boj s genderovými stereotypy;

L.  vzhledem k tomu, že průměrná míra zaměstnanosti žen přímo souvisí s úrovní vzdělání dané ženy, přičemž ženy ve věku 25–49 let, které ukončily terciární vzdělání, vykazují míru zaměstnanosti o více než 20 % vyšší než ženy s nižším než základním, základním a nižším středním vzděláním;

M.  vzhledem k tomu, že distanční vzdělávání může mít pozitivní vliv na dovednosti žen v oblasti informačních a komunikačních technologií; vzhledem k tomu, že vstup většího počtu žen do odvětví IKT by oživilo trh, na kterém se očekává nedostatek pracovní síly a kde by rovné zapojení žen vedlo ke zvýšení HDP EU o přibližně 9 miliard EUR ročně; vzhledem k tomu, že ženy jsou i nadále velmi nedostatečně zastoupeny v rámci studijních programů v oblasti IKT, kde představují jen přibližně 20 % absolventů, přičemž pouze 3 % všech absolventek získají titul v oboru IKT;

N.  vzhledem k tomu, že distanční programy oslovují značný počet žen ve společnostech, kde ženy nemají rovné příležitosti k účasti na konvenčních formách vzdělávání a odborné přípravy, neboť ženy doposud tráví více času než muži neplacenou domácí prací a péčí o rodinu; vzhledem k tomu, že tyto kurzy nabízejí flexibilitu při dosahování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a že distanční vzdělávání je zaměřeno zejména na kategorii jiných než tradičních studentů;

O.  vzhledem k tomu, že akademické další vzdělávání představuje jeden z úkolů vysokoškolského vzdělávání v rámci veřejné služby a rozumí se jím kurzy v akademické instituci, které lze absolvovat souběžně s prací na plný úvazek, zpravidla se opírá o odborné zkušenosti a obvykle předpokládá vysokoškolský diplom;

P.  vzhledem k tomu, že přizpůsobení se zrychlující hospodářské a technologické změně je pro stárnoucí pracovní síly náročnou výzvou a reakce na tuto výzvu bude jedním z klíčů k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti hospodářství Evropské unie;

Q.  vzhledem k tomu, že politiky celoživotního učení a profesního rozvoje lze podpořit uznáním předchozího učení;

R.  vzhledem k tomu, že pokud mají lidé možnost získat pracovní volno pro osobní rozvoj a vzdělávání v rámci celoživotního učení, je to přínosem jak pro ně samé, tak pro společnost díky propracovanějším osobním a profesním dovednostem; vzhledem k tomu, že akademické distanční vzdělávání nabízí flexibilní studijní formáty, které lidem pomáhají docílit lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; vzhledem k tomu, že univerzitní celoživotní učení by mělo být součástí evropské strategie digitalizace;

S.  vzhledem k tomu, že digitalizace umožňuje flexibilitu a interaktivitu vzdělávacího procesu a je klíčovým faktorem dalšího rozvoje akademického dalšího a distančního vzdělávání;

T.  vzhledem k tomu, že technologická změna vyžaduje silnější a soustavnější propojení mezi vzděláváním a zaměstnaností;

U.  vzhledem k tomu, že tendence akademických institucí k neměnnosti ztěžuje provedení reformy vzdělávacích programů, pravidel pro kurzy a zkoušky a podmínek přijímání;

V.  vzhledem k tomu, že akademické další vzdělávání a distanční vzdělávání představují rychle se rozvíjející odvětví s významným potenciálem z hlediska hospodářského růstu a tvorby pracovních míst;

W.  vzhledem k tomu, že přetrvává celá řada překážek akademickému distančnímu vzdělávání(21);

Další a distanční vzdělávání, které má provázet společenskou a hospodářskou změnu

1.  uznává, že on-line a otevřené vzdělávání mění způsob, jakým je vzdělávání financováno, poskytováno a využíváno; zdůrazňuje navíc v tomto směru důležitost otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), které zajišťují přístup ke vzdělávání pro všechny a zlepšují zaměstnatelnost tím, že podporují proces celoživotního učení;

2.  poukazuje na to, že celá řada vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy se snaží odpovídajícím způsobem reagovat na hluboké a komplexní změny, kterými naše společnosti a hospodářství procházejí a že by tyto instituce měly provést změny z hlediska řízení, organizační struktury a režimů činnosti; zdůrazňuje, že některé z těchto problémů, například sociální vyloučení, předčasné ukončování školní docházky a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, mohou úspěšně řešit nové, flexibilní a dostupné formáty celoživotního učení vhodné pro osoby kteréhokoli věku;

3.  uznává, že pro řešení těchto výzev je klíčová digitalizace a zavedení vzdělávacích platforem za účelem spolupráce a výměny osvědčených postupů;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci národních strategií pro digitální dovednosti učinily více pro překlenutí existující technologické propasti mezi vzdělávacími institucemi, které jsou dobře vybaveny, a těmi, které dobře vybaveny nejsou;

5.  zdůrazňuje, že opatření v oblasti celoživotního učení jsou klíčová k tomu, aby ženám poskytla dovednosti, jež jim umožní vrátit se do zaměstnání, získat lepší zaměstnání, vyšší příjem a lepší pracovní podmínky; zdůrazňuje, že je nutné dále posilovat účast žen a zlepšovat jejich přístup k vyšším úrovním v akademickém prostředí;

6.  zdůrazňuje významnou úlohu vzdělávání v boji proti genderovým stereotypům; žádá proto Komisi, aby podpořila iniciativy poskytující podporu při provádění programů distančního profesního vzdělávání žen, včetně vysokoškolského vzdělávání v oblastech přírodních věd, technologie a IT, při rozvoji školicích programů zaměřených na rovnost žen a mužů pro odborníky ve vzdělávání a při prevenci předávání stereotypů prostřednictvím učebních osnov a pedagogických materiálů;

7.  zdůrazňuje, že akademické instituce musí studenty připravit na znalostní společnost a neustále se měnící ekonomiku a poskytnout jim dovednosti nezbytné schopnost nezávisle se učit, podnikatelské uvažování a průřezové dovednosti, například schopnost řešit problémy a přizpůsobit se, s cílem umožnit jim nalézt svou vlastní cestu a dosáhnout svého plného potenciálu;

8.  zdůrazňuje dále, že akademické instituce hrají důležitou úlohu při rozvíjení aktivního občanství a že musí studentům poskytovat průřezové dovednosti, jako jsou dovednosti občanské a společenské;

9.  uznává, že na studenty zaměřený přístup snižuje míru předčasného ukončování školní docházky a umožňuje studentům dosáhnout plného využití svého potenciálu(22); v tomto ohledu zdůrazňuje význam celoživotního profesního poradenství pro všechny;

10.  uznává potenciál sdílení znalostí, pokud jde o posilování aktivní účasti, jakož i mezinárodního porozumění občanů v neustále se měnících společnostech;

11.  uznává potřebu posílit úzkou spolupráci mezi institucemi pro vzdělávání a odbornou přípravu, místními komunitami a hospodářstvím; dále zdůrazňuje potřebu lepší součinnosti mezi poskytovateli formálního, neformálního a informálního vzdělávání s cílem rozšířit možnosti celoživotního učení pro všechny;

12.  zastává názor, že přístup k možnostem učení a odborné přípravy musí být právem pro každého, v každé fázi života, aby bylo možné osvojit si průřezové dovednosti, jako jsou početní dovednosti, digitální a mediální gramotnost, kritické myšlení, sociální dovednosti a další relevantní životní dovednosti s cílem posílit schopnost příslušných osob přizpůsobit se budoucnosti;

13.  zdůrazňuje, že je třeba zavést individualizovanou podporu pro studenty, učně a zaměstnance na pracovišti s cílem zajistit začlenění všech osob na trhu práce; zastává názor, že je zásadní začlenit do procesů výuky a vzdělávání nové technologie s cílem vybavit studenty správným souborem dovedností, kompetencí a znalostí a umožnit jim využívat digitální technologie inovativním a tvořivým způsobem;

14.  vyzývá k lepšímu začlenění a udržení občanů na trhu práce na základě zlepšení jejich kompetencí prostřednictvím akademického dalšího a distančního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy; zdůrazňuje, že je třeba posílit přitažlivost možností odborného vzdělávání a přípravy pro mladé lidi a jejich rodiny a zlepšit přístup k informacím o těchto možnostech; v tomto ohledu připomíná, že cíle mobility ve vzdělávání nebylo v odvětví odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Erasmus+ ani zdaleka dosaženo a že je mu třeba i nadále věnovat pozornost;

15.  zdůrazňuje význam programů Erasmus+ a Horizont 2020 pro posilování celoživotního učení; vyzývá proto členské státy, aby plně prozkoumaly potenciál těchto programů; zdůrazňuje, že je třeba zavést specifické programy pro akademické další vzdělávání s profesním zaměřením;

16.  uznává, že přístup ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání má klíčový význam, a že je tudíž třeba podporovat otevřené a distanční učení s cílem naplnit zvláštní potřeby osob, které nelze oslovit tradičními systémy vzdělávání – zejména osoby ze znevýhodněných skupin; vyzývá členské státy, aby do tohoto vzdělávání investovaly;

Význam kvality a flexibility ve vzdělávání

17.  považuje neustále se zlepšující kvalitu formálního i neformálního vzdělávání za stěžejní v rámci úsilí EU směřujícího k zajištění sociální soudržnosti, konkurenceschopnosti a udržitelného růstu;

18.  zdůrazňuje, že k tomu, aby si udržely konkurenceschopnost a poskytly stejnou nejlepší šanci na úspěch pracovníkům s nízkou i vysokou kvalifikací, musí podniky spolu s institucemi pro vzdělávání a odbornou přípravu nabízet vzdělávání zaměřené na odbornou přípravu a profesní rozvoj po celou dobu pracovního života lidí;

19.  zdůrazňuje zásadní význam kvalitních metod předávání znalostí a dovedností pro výsledky vzdělávání; zdůrazňuje, že je třeba investovat a podporovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků a soustavné zlepšování jejich dovedností; dále zdůrazňuje, že je třeba zaručit vysoké standardy v rámci distančního vzdělávání a že je důležité rozvíjet nové modely výuky a učení se v rámci inovačního procesu a postupné digitalizace vzdělávání; v této souvislosti uznává, že řádná infrastruktura a zdroje představují klíčové prvky pro zlepšení kvality výuky;

20.  upozorňuje, že kvalitní výuka vyžaduje odměňování a oceňování učitelů, atraktivní mzdové a pracovní podmínky a lepší přístup k další odborné přípravě během pracovní doby, zejména pokud se jedná o digitální didaktiku;

21.  žádá, aby se univerzity ve stále větším rozsahu zaměřovaly na distanční vzdělávání a rozšiřovaly je tak, aby zahrnulo i bezplatné krátkodobé odborné kurzy;

22.  zdůrazňuje, že studenti, kteří navštěvují kurzy distančního vzdělávání, by měli mít zaručené možnosti komunikovat s učiteli a být jimi hodnoceni, aby bylo zajištěno, že se studentům během celého jejich studia dostane řádné podpory, vedení a povzbuzení;

23.  uznává, že flexibilní výukové formáty, jako je distanční a kombinované učení umožňují lidem v zaměstnání dosáhnout lepší rovnováhy mezi prací a/nebo vzděláváním a soukromým životem;

24.  uznává stěžejní úlohu, která má vzdělávání pro osoby, jimž jejich fyzický stav brání účastnit se výuky na půdě univerzit;

25.  podporuje myšlenku individuálně přizpůsobeného učení a překlenovacích kurzů pro osoby, které si přejí zahájit terciární vzdělávání a které nejprve potřebují získat další kvalifikaci, aby splnily podmínky pro přijetí;

26.  připomíná, že je třeba usilovat o pružnější a personalizovanější přístup k profesnímu rozvoji jednotlivců a celoživotnímu vzdělávání a odborné přípravě v rámci osobní profesní dráhy; uznává úlohu, kterou mohou hrát především veřejné, ale i soukromé subjekty při dosahování tohoto cíle, a zároveň uznává, že klíčovým prvkem politik vzdělávání a nabývání dovedností musí být již od rané fáze vedení a poradenství zaměřené na individuální potřeby a preference a na hodnocení a rozvoj individuálních dovedností;

27.  zdůrazňuje význam interaktivity při zlepšování kvality distančního vzdělávání využíváním moderních metod komunikace, které umožňují praktická cvičení, účast studentů na výukovém procesu a rozvoj komunikačních dovedností;

28.  prosazuje myšlenku zajištění přístupu k celoživotnímu učení, zejména v zájmu usnadnění návratu mezi pracovní sílu, a to i pro ženy a pečovatele;

29.  zdůrazňuje nutnost soustavného monitorování distančního vzdělávání jako součásti pokračující modernizace výukových metod a nástrojů;

30.  zdůrazňuje, že je třeba, aby mladí lidé získali dovednosti pro nezávislé studium (včetně organizace práce, zpracovávání informací, kritického myšlení a motivace), aby mohli v budoucnosti efektivně využívat pokročilé technologie k rozvoji svých dovedností prostřednictvím distančního vzdělávání;

Další a distanční vzdělávání jako nástroj pro rozvoj univerzit

31.  uznává, že další a distanční vzdělávání vytváří příležitosti k rozvoji vysokých škol prostřednictvím rozšíření jejich oblasti působnosti a diverzifikace programů, které nabízejí, s cílem oslovit širší skupiny potenciálních zájemců a diverzifikovat jejich příjmy, vzhledem k tomu, že náklady na distanční vzdělávání jsou nižší než náklady na kurzy na půdě univerzit;

32.  uznává, že distanční vzdělávání povzbuzuje rozvoj mezioborových oblastí a realizaci mezinárodního studia;

33.  vyzývá univerzity, aby rozšířily poskytované distanční vzdělávání;

34.  uznává úlohu, kterou hraje strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) při rozvoji klíčového regionálního potenciálu založeného na potřebách trhu práce;

Technologické výzvy

35.  uznává, že je zapotřebí držet krok s rychlými technologickými změnami, zejména v případě distančního vzdělávání, a že nesmíme podceňovat význam IKT a závislost na těchto technologiích; domnívá se, že IKT jsou prostředkem umožňujícím optimálním a nákladově efektivním způsobem řešit hlavní pedagogické a rozvojové výzvy; je přesvědčen, že toto úsilí by mělo být rovněž podporováno rozsáhlými investicemi do vzdělávání, a to i za použití Evropského sociálního fondu, s cílem rozvíjet digitální dovednosti a mediální gramotnost na všech úrovních;

36.  s politováním konstatuje, že nedostatečná gramotnost v IKT znamená dnes velký problém pro pedagogy i studenty; opět upozorňuje na význam technologických znalostí pro schopnost využít potenciál distančního učení a usnadnit zavádění nových metod výuky a studia;

37.  poukazuje na to, že je třeba řešit problém tzv. digitální propasti a zajistit rovné příležitosti pro všechny, aby tak mohli získat přístup k digitálním technologiím a také schopnostem, postojům a motivaci, což jsou nezbytné prvky pro smysluplnou digitální účast;

38.  zdůrazňuje skutečnost, že pouze jednu čtvrtinu žáků v Evropě vyučují osoby, které jsou skutečně digitálně gramotné, což představuje významnou překážku pro rozvoj nových metod výuky; vyzývá proto členské státy, aby zvýšily podporu poskytovanou školám a rozšířily příležitosti pro rozvoj dovedností, mj. prostřednictvím odborného vzdělávání v oblasti IT a mediální gramotnosti a celoživotních kariérních příležitostí pro pedagogy;

39.  zdůrazňuje, že je nutné podporovat profesní rozvoj učitelů ve všech odvětvích vzdělávání a investovat do něj a zavést služby v oblasti celoživotního profesního poradenství;

40.  uznává význam nových digitálních platforem ve vzdělávání, přičemž současně zdůrazňuje problémy týkající se bezpečnosti a ochrany soukromí, kterým čelí akademické instituce i studenti;

41.  zdůrazňuje význam dovedností v oblasti STEM a znovu vyjadřuje politování nad genderovou nerovnováhou v této oblasti;

Finanční výzvy

42.  uznává, že je nezbytné zajistit přiměřené financování kvalitního vzdělávání a individuálně přizpůsobeného učení; upozorňuje, že distanční vzdělávání může nabídnout vzdělávání zaměřené na studenta, a to ve vysoké kvalitě a při nižších nákladech; zdůrazňuje, že je důležité, aby se průmysl a podniky více finančně a prakticky zapojily do odborného vzdělávání;

43.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby výdaje v oblasti vzdělávání byly uznány za dlouhodobé investice, které vytvářejí trvalý přínos;

44.  zastává názor, že náklady nesmí představovat překážku zápisu a účasti na vzdělávání, přičemž však uznává související problémy, které vedou k vysokým nákladům a k tomu, že občané v některých členských státech nejsou schopni platit poplatky za zápis; vybízí proto Komisi a členské státy, aby lépe podporovaly a prosazovaly distanční vzdělávání jako kvalitní, finančně dostupnou, flexibilní a individuálním potřebám přizpůsobenou možnost vzdělávání;

Výzvy týkající se regulačního rámce

45.  bere na vědomí rozdíly v regulačních rámcích pro tradiční odbornou přípravu, akademické další vzdělávání a distanční vzdělávání; zdůrazňuje, že distanční vzdělávání by mělo být akreditováno podle stejných pravidel jako vzdělávání na půdě univerzit, ale na základě jiných ukazatelů a kritérií, které budou distančnímu vzdělávání přizpůsobeny;

46.  uznává význam aktivní správy a účasti zainteresovaných stran;

47.  bere na vědomí, že je důležité zajistit kvalitu distančního učení a akreditaci jeho výsledků;

48.  připomíná, že mnoho stávajících evropských nástrojů transparentnosti, jako je evropský rámec kvalifikací či evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, bylo vyvinuto izolovaně; uznává, že k tomu, aby jednotlivci mohli lépe hodnotit pokrok, kterého dosáhli, a příležitosti, které se jim nabízejí, a zužitkovat výsledky vzdělávání získané v různých kontextech, je třeba, aby byli lépe koordinováni a podporováni v rámci systémů zajišťování kvality a začleněni do vnitrostátního kvalifikačního rámce, aby tak mohla být budována důvěra různých odvětví a aktérů, včetně zaměstnavatelů;

49.  uznává trvalý význam kombinovaného i on-line učení, zejména v kontextu odborného vzdělávání a přípravy; zdůrazňuje, že kombinace vysoce kvalitních digitálních technologií a možností učení „tváří v tvář“ vede k lepším výsledkům studentů, a vybízí tudíž Komisi a členské státy, aby více podporovaly a prosazovaly kombinované učení;

50.  vyzývá Komisi, aby posílila evropskou strategii celoživotního učení a učinila akademické další a distanční vzdělávání nedílnou součástí této strategie s cílem podpořit přizpůsobování stárnoucích pracovních sil hospodářské a technologické změně; dále vyzývá Komisi, aby zvážila možnost navýšit financování pro akademické další a distanční vzdělávání prostřednictvím stávajících a budoucích programů;

51.  uznává potřebu komplexního víceodvětvového a víceoborového přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě, včetně celoživotního učení, a potřebu meziodvětvové spolupráce při rozvoji a provádění politik v oblasti vzdělávání;

Doporučení na evropské úrovni

52.  zdůrazňuje, že je nutné podpořit spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi vzdělávacími systémy; dále vybízí ke sdílení osvědčených postupů prostřednictvím vnitrostátních agentur pro zajišťování kvality při vývoji kritérií pro uznávání nových režimů výuky a učení;

53.  požaduje revizi evropského rámce kvalifikací s cílem podpořit srovnatelnost kvalifikací mezi zeměmi, které evropský rámec kvalifikací využívají, a ostatními zeměmi, zejména zeměmi evropského sousedství a zeměmi, které mají vyspělé rámce kvalifikací, aby se lépe porozumělo kvalifikacím získaným v zahraničí a aby se osoby pocházející z prostředí přistěhovalců a uprchlíci zařadili do celoživotního učení a zaměstnání;

54.  vyzývá Komisi, aby významně posílila podporu pro akademické další a distanční vzdělávání prostřednictvím programu Erasmus+, a to prosazováním rozvoje evropských sítí a usnadňováním výměny osvědčených postupů, zřizováním projektů zahrnujících instituce se sídlem v různých členských státech a zvýšenou dostupností pro studenty z jiných evropských a třetích zemí;

55.  zasazuje se o vytvoření uživatelsky vstřícné on-line platformy jako jednotného kontaktního místa, kde by mohli odborníci a studující v oblasti vzdělávání usnadňovat výměnu osvědčených postupů;

56.  vyzývá Komisi, aby vypracovala zabezpečenou a integrovanou vzdělávací platformu, která bude určena a bezplatně nabízena evropským vzdělávacím institucím, a podpořila tak využívání elektronického učení v celé Evropské unii;

57.  uznává, že je nutné dále rozvíjet platformy eTwinning a School Education Gateway s cílem podpořit konstruktivní výměny názorů mezi učiteli a dalšími odborníky;

58.  vybízí k posílení vazeb mezi průběžným akademickým dalším vzděláváním (které primárně není zaměřeno jen na výzkum) a odborným vzděláváním a přípravou k získání dovedností a k opatřením, která zajistí, aby bylo možné se do obou forem vzdělávání zapojit a přihlásit kdykoli;

59.  doporučuje podpořit úsilí vyvíjené v oblasti celoživotního učení prostřednictvím evropské strategie pro digitalizaci a vypracovat posouzení genderového dopadu připravovaných opatření;

60.  vítá ambiciózní plán zavést ultrarychlý internet do základních a středních škol a knihoven do roku 2025, neboť rychlejší a kvalitnější konektivita nabízí obrovské možnosti pro zlepšení metod výuky, podporu výzkumu a rozvoj vysoce kvalitních vzdělávacích služeb on-line; zdůrazňuje, že zavedení těchto technologií vytváří lepší příležitosti pro distanční vzdělávání, zejména ve venkovských oblastech a nejvzdálenějších regionech; upozorňuje, že tyto příležitosti rozšíří digitální dovednosti a mediální gramotnost dětí a studentů;

61.  zdůrazňuje, že přizpůsobení vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy je nezbytné k uspokojení zvyšující se poptávky po kvalifikovaných pracovnících s digitálními dovednostmi v EU; zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo v Evropě dosaženo skutečně jednotného digitálního trhu, je nezbytné vyvíjet další úsilí ke zlepšování mediální gramotnosti občanů, zejména nezletilých osob;

62.  zdůrazňuje, že je důležité posílit evropské úsilí o realizaci strategie celoživotního učení ve prospěch všech společně s cílem poskytovat celou škálu vzdělávacích příležitostí, které lze využít i pro účely osobního rozvoje a naplnění; podněcuje Komisi a členské státy k tomu, aby podporovaly celoživotní učení a investovaly do něj zejména v zemích, v nichž účast na něm nedosahuje referenčního prahu 15 %;

63.  vyzývá členské státy, aby podpořily spolupráci a posílily součinnost mezi poskytovateli formálního, neformálního a informálního vzdělávání s cílem oslovit širší skupinu osob a lépe zohlednit jejich specifické potřeby;

64.  doporučuje, aby vyučující v kurzech distančního vzdělávání absolvovali zvláštní certifikovanou odbornou přípravu;

Doporučení na úrovni členských států

65.  vyzývá členské státy, aby zajistily celostní přístup ke vzdělávání a poskytovaly studentům autentické, rozmanité a rovné příležitosti k učení, které rozvíjejí jejich ambice a dovednosti nezbytné pro úspěch ve stále se měnícím celosvětovém hospodářství i v demokratické společnosti;

66.  vybízí členské státy, aby vycházely ze stávajících režimů validace pro posuzování a potvrzování dovedností nabytých v rámci různých forem zlepšování dovedností a aby zajistily jejich uznání pro účely kvalifikace v souladu s vnitrostátním rámcem a systémy kvalifikací;

67.  zdůrazňuje, že další rozvoj digitální infrastruktury, zejména v oblastech s nižší hustotou osídlení, podporuje sociální a kulturní integraci, moderní vzdělávací a informační procesy a regionální kulturní ekonomiku;

68.  vyzývá členské státy, aby na všech úrovních vzdělávání zajistily příležitosti ke vzdělávání v oblasti IKT a k rozvíjení digitálních dovedností a mediální gramotnosti;

69.  opět poukazuje na důležitost toho, aby akademické instituce a instituce pro odbornou přípravu rychle reagovaly na společenské změny a změny na trhu práce, přizpůsobily a modernizovaly své fungování a umožnily studentům odpovídajícím způsobem rozvíjet své dovednosti; zdůrazňuje, že vzdělávání je celoživotní proces posilování postavení jednotlivce, který by měl občanům pomoci dosáhnout osobního rozvoje, kreativity a spokojenosti;

70.  naléhavě vyzývá akademické instituce, aby předvídaly změny ve společnosti a na trhu práce a přizpůsobily jim svůj způsob fungování; konstatuje, že rozvoj na budoucnost zaměřených odvětví, zejména ekologického a oběhového hospodářství, má určující úlohu z hlediska typu potřebných dovedností;

71.  dále vyzývá akademické instituce, aby nabízely mnohojazyčné kurzy zaměřené na dovednosti migrantů, které usnadní vstup do vzdělávacích programů;

72.  zdůrazňuje potřebu posílit flexibilitu vzdělávacích systémů členských států, aby bylo možné účinněji využívat otevřených a on-line výukových metod;

73.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zlepšily dostupnost údajů o zaměstnanosti a sociální situaci absolventů („sledování absolventů“), včetně údajů o oblasti odborného vzdělávání a přípravy;

74.  vyzývá EU a členské státy, aby vypracovaly a realizovaly „vzdělávací koridory“ prostřednictvím podpory dohod s evropskými univerzitami, například s Unií vysokých škol ze Středomoří (UNIMED) a se sítěmi univerzit pro distanční vzdělávání, pokud jde o přijímání studentů – uprchlíků z oblastí konfliktů, a to i prostřednictvím programů akademického distančního vzdělávání;

75.  zdůrazňuje význam specializované odborné přípravy učitelů a univerzitních přednášejících pro akademické další a distanční vzdělávání, aby bylo možné vyhovět potřebám jejich studentů;

76.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby kompetence a dovednosti nabyté mimo rámec formálního vzdělávacího systému byly uznávány prostřednictvím zajišťování kvality a akreditace, zejména s ohledem na posílení postavení osob ve zranitelné nebo znevýhodněné situaci, například dospělých s nízkou kvalifikací nebo uprchlíků; trvá na důležitosti uznávání neformálního a informálního učení s cílem oslovit studující a posílit jejich postavení;

o
o   o

77.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 119, 28.5.2009, s. 2.
(2) Úř. věst. C 70, 8.3.2012, s. 9.
(3) Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 25.
(4) Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 1.
(5) Úř. věst. C 64, 5.3.2013, s. 5.
(6) Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45.
(7) Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 10.
(8) Úř. věst. C 327, 4.12.2010, s. 11.
(9) Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.
(10) Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1.
(11) Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 30.
(12) Přijaté texty, P8_TA(2016)0107.
(13) Přijaté texty, P8_TA(2016)0291.
(14) Úř. věst. C 126, 26.4.2014, s. 20.
(15) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
(16) Přijaté texty, P8_TA(2015)0321.
(17) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
(18) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/cs/pdf
(19) Jak stanoví článek 21 Listiny základních práv EU.
(20) Například v německy mluvících zemích se u distančního vzdělávání rozlišuje mezi akademickou a neakademickou oblastí.
(21) Vzdělávací program distančního vzdělávání v oboru všudypřítomných počítačových technologií (pervasive computing); https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_computing
(22) Odborníci na ekonomiku vzdělávání: Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan, Equity and Quality in Education Supporting disadvantaged students and schools („Rovnost a kvalita ve vzdělávání podporující znevýhodněné studenty“), https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí