Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0368(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0228/2017

Внесени текстове :

A8-0228/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0325

Приети текстове
PDF 470kWORD 49k
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург
Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари***I
P8_TA(2017)0325A8-0228/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1101/89 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0745),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0501/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 март 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 5 юли 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0228/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 58.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EИО) № 1101/89 на Съвета
P8_TC1-COD(2016)0368

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1952.)

Правна информация - Политика за поверителност