Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0368(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0228/2017

Teksty złożone :

A8-0228/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0325

Teksty przyjęte
PDF 398kWORD 48k
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg
Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I
P8_TA(2017)0325A8-0228/2017
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0745),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0501/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 5 lipca 2017 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0228/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 209 z 30.6.2017, s. 58.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89
P8_TC1-COD(2016)0368

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/1952.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności