Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0287(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0181/2017

Внесени текстове :

A8-0181/2017

Разисквания :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0326

Приети текстове
PDF 484kWORD 50k
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург
Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0589),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0378/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 януари 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 февруари 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 7 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети, комисията по транспорт и туризъм и комисията по регионално развитие (A8-0181/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 125, 21.4.2017 г., стp. 69.
(2) OВ C 207, 30.6.2017 г., стр.87.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности
P8_TC1-COD(2016)0287

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1953.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

Европейският парламент, Съветът и Комисията са съгласни, че инициативата WiFi4EU следва да има значимо въздействие и възможности за разрастване. За тази цел те отбелязват, че ако увеличение с 25 000 000 EUR до 50 000 000 EUR на финансовия пакет за изпълнението на МСЕ в сектора на телекомуникациите не може да бъде осигурено в пълен размер, Комисията би могла да предложи преразпределяне в рамките на този пакет, за да се улесни достигането на общо финансиране за насърчаване на свързаността с интернет в местните общности в размер на 120 000 000 EUR.

Правна информация - Политика за поверителност