Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0287(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0181/2017

Předložené texty :

A8-0181/2017

Rozpravy :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Hlasování :

PV 12/09/2017 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0326

Přijaté texty
PDF 406kWORD 45k
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk
Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0589),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0378/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. ledna 2017 (1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. února 2017(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0181/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst C 125, 21.4.2017, s. 69.
(2) Úř. věst. C 207, 30.6.2017, s. 87.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách
P8_TC1-COD(2016)0287

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1953.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

Evropský parlament, Rada a Komise se shodly na tom, že by iniciativa WiFi4EU měla mít smysluplný dopad a měla by být rozšiřitelná. Za tímto účelem konstatovaly, že pokud není možné zabezpečit, aby bylo finanční krytí pro provádění Nástroje pro propojení Evropy v odvětví telekomunikací zvýšeno o částku 25 000 000 až 50 000 000 EUR v plném rozsahu, mohla by Komise předložit návrh na přerozdělení prostředků v rámci uvedeného krytí, aby se usnadnilo celkové financování podpory připojení k internetu v místních komunitách ve výši 120 000 000 EUR.

Právní upozornění - Ochrana soukromí