Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0287(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0181/2017

Indgivne tekster :

A8-0181/2017

Forhandlinger :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Afstemninger :

PV 12/09/2017 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0326

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 41k
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg
Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0589),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0378/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 26. januar 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 8. februar 2017(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. juni 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget, Transport- og Turismeudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0181/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 125 af 21.4.2017, s. 69.
(2) EUT C 207 af 30.6.2017, s. 87.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014, for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund
P8_TC1-COD(2016)0287

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1953.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at WiFi4EU-initiativet skal have en meningsfuld effekt og skalerbarhed. Med henblik herpå bemærker de, at Kommissionen – såfremt en forhøjelse af finansieringsrammen for gennemførelsen af Connecting Europe-faciliteten på teleområdet fra 25 000 000 EUR til 50 000 000 EUR ikke kan sikres fuldt ud – eventuelt kan foreslå omfordelinger inden for den pågældende ramme med henblik på at lette den samlede finansiering til fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund på 120 000 000 EUR.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik