Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0287(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0181/2017

Esitatud tekstid :

A8-0181/2017

Arutelud :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Hääletused :

PV 12/09/2017 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0326

Vastuvõetud tekstid
PDF 249kWORD 49k
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg
Internetiühenduse edendamine kohalikes kogukondades ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. septembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0589),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0378/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt protokolli (nr 2) (Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. jaanuari 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 8. veebruari 2017. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 7. juuni 2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A8‑0181/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 125, 21.4.2017, lk 69.
(2) ELT C 207, 30.6.2017, lk 87.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. septembril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega kohalikes kogukondades
P8_TC1-COD(2016)0287

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/1953) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÜHISAVALDUS

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nõustuvad, et algatusel „WiFi4EU“ peaks olema märkimisväärne mõju ja laiendatavus. Seetõttu märgivad nad, et kui Euroopa ühendamise rahastu rakendamise rahastamispaketi suurendamist telekommunikatsioonisektoris 25 000 000 euro võrra 50 000 000 euroni ei ole võimalik täiel määral tagada, võiks komisjon esitada ettepanekuid ümberjaotamisteks selle rahastamispaketi raames, et hõlbustada kohalikes kogukondades internetiühenduse edendamise 120 000 000 euro suuruse üldise rahastamise saavutamist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika