Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0287(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0181/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0181/2017

Debates :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Balsojumi :

PV 12/09/2017 - 7.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0326

Pieņemtie teksti
PDF 400kWORD 49k
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 12. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0589),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0378/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 26. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 8. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 7. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A8-0181/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 125, 21.4.2017., 69. lpp.
(2) OV C 207, 30.6.2017., 87. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014
P8_TC1-COD(2016)0287

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/1953.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir vienisprātis, ka iniciatīvai WiFi4EU ir jābūt lietderīgai un realizējamai. Šajā ziņā iestādes atzīmē, ka gadījumā, ja EISI īstenošanai telesakaru nozarē finansējuma palielināšanu no EUR 25 000 000 līdz EUR 50 000 000 nav iespējams nodrošināt pilnībā, Komisija varētu ierosināt piešķīrumu pārdali minētā finansējuma ietvaros, lai interneta savienojamības veicināšanai vietējās kopienās atvieglinātu kopējo finansēšanu EUR 120 000 000 apmērā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika