Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0287(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0181/2017

Teksty złożone :

A8-0181/2017

Debaty :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0326

Teksty przyjęte
PDF 407kWORD 49k
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg
Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0589),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0378/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 stycznia 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 lutego 2017 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 7 czerwca 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Transportu i Turystyki oraz Komisję Rozwoju Regionalnego (A8-0181/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 125 z 21.4.2017, s. 69.
(2) Dz.U. C 207 z 30.6.2017, s. 87.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych
P8_TC1-COD(2016)0287

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/1953.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

Parlament Europejski, Rada i Komisja zgadzają się co do tego, że inicjatywa WiFi4EU powinna mieć rzeczywisty wpływ i skalowalność. W tym celu odnotowują, że jeżeli nie będzie można w pełni zapewnić zwiększenia puli środków finansowych na realizację instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze telekomunikacji o 25 000 000 EUR do wysokości 50 000 000 EUR, Komisja może zaproponować realokacje w ramach tej puli, aby ułatwić ogólne finansowanie na rzecz promowania łączności internetowej w ośrodkach lokalnego życia społecznego w wysokości 120 000 000 EUR.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności