Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0287(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0181/2017

Predkladané texty :

A8-0181/2017

Rozpravy :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 12/09/2017 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0326

Prijaté texty
PDF 336kWORD 43k
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg
Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0589),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0378/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. januára 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. februára 2017(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0181/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 125, 21.4.2017, s. 69.
(2) Ú. v. EÚ C 207, 30.6.2017, s. 87.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách
P8_TC1-COD(2016)0287

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1953.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

Európsky parlament, Rada a Komisia súhlasia s tým, že iniciatíva WiFi4EU by mala mať zmysluplný vplyv a mala by byť rozšíriteľná. Na tento účel konštatujú, že ak nie je možné zabezpečiť zvýšenie finančného krytia na vykonávanie NPE v telekomunikačnom odvetví o 25 000 000 EUR až 50 000 000 EUR v plnom rozsahu, Komisia môže navrhnúť prerozdelenie prostriedkov v rámci uvedeného krytia, aby sa uľahčilo celkové financovanie podpory pripojenia na internet v miestnych komunitách vo výške 120 000 000 EUR.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia