Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0287(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2017

Ingivna texter :

A8-0181/2017

Debatter :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0326

Antagna texter
PDF 249kWORD 43k
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0589),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0378/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 januari 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 februari 2017(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för transport och turism samt utskottet för regional utveckling (A8-0181/2017), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 125, 21.4.2017, s. 69.
(2) EUT C 207, 30.6.2017, s. 87.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen
P8_TC1-COD(2016)0287

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1953.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

GEMENSAMT UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är överens om att WiFi4EU-initiativet bör ha en meningsfull effekt och skalbarhet. De konstaterar därför att om det inte är fullt möjligt att höja finansieringsramen från 25 000 000 till 50 000 000 EUR för att genomföra FSE inom telekommunikationssektorn, kan kommissionen föreslå en omfördelning på 120 000 000 EUR inom den ramen för den totala finansieringen av internetkonnektivitet i lokala samhällen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy