Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0030(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0310/2016

Předložené texty :

A8-0310/2016

Rozpravy :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Hlasování :

PV 12/09/2017 - 7.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0327

Přijaté texty
PDF 407kWORD 52k
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk
Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0052),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0035/2016),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená rakouskou Spolkovou radou a bulharským Národním shromážděním v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. září 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. května 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0310/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 487, 28.12.2016, s. 70.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1938.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise ohledně článku 16 nařízení

Komise vítá mechanismy spolupráce stanovené v článku 16 navrhovaného nařízení jako důležitý nástroj pro zajištění konzistentnosti plánů preventivních opatření a plánů pro stav nouze se smluvními stranami Energetického společenství.

Komise zdůrazňuje, že je důležité skutečně zajistit, aby smluvní strany Energetického společenství nezavedly žádná opatření, která by mohla nepříznivě ovlivnit bezpečnost dodávek v EU a v jejích členských státech, a naopak.

Komise v tomto ohledu zváží, aniž by byl dotčen její původní návrh ze dne 16. února 2016, že v patřičné době navrhne Radě podle článku 218 SFEU doporučení pro jednání o změnách Smlouvy o Energetickém společenství s úmyslem vytvořit vhodný právní rámec a mechanismy, které umožní uplatnit vybraná ustanovení tohoto nařízení a jiných příslušných částí acquis communautaire v oblasti energetiky mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a smluvními stranami Energetického společenství na straně druhé tak, aby bylo zajištěno účinné provádění posíleného rámce pro bezpečnost dodávek zemního plynu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí