Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0030(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0310/2016

Indgivne tekster :

A8-0310/2016

Forhandlinger :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Afstemninger :

PV 12/09/2017 - 7.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0327

Vedtagne tekster
PDF 327kWORD 50k
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg
Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0052),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0035/2016),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Forbundsråd og den bulgarske Nationalforsamling, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 22. september 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 10. maj 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0310/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 487 af 28.12.2016, s. 70.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1938.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN VEDRØRENDE ARTIKEL 16 I FORORDNINGEN

Kommissionen hilser de samarbejdsmekanismer, der er fastsat i artikel 16 i den foreslåede forordning, velkommen som et vigtigt værktøj til at sikre foreneligheden af forebyggende handlingsplaner og nødplaner mellem de kontraherende parter i Energifællesskabet.

Kommissionen understreger vigtigheden af effektivt at sikre, at de kontraherende parter i Energifællesskabet ikke træffer foranstaltninger, som kan have en negativ indflydelse på forsyningssikkerheden i EU og medlemsstaterne – og omvendt.

I den forbindelse vil Kommissionen, uden at dette berører Kommissionens forslag af 16. februar 2016, når tiden er inde, forelægge en henstilling for Rådet, jf. artikel 218 i TEUF, om forhandlinger om ændringer af energifællesskabstraktaten med henblik på at opstille en passende lovramme og mekanismer, som skal muliggøre anvendeligheden af udvalgte bestemmelser i forordningen og andre relevante dele af den gældende fællesskabsret på energiområdet mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og de kontraherende parter i Energifællesskabet på den anden side for at sikre effektiv gennemførelse af en styrket ramme for gasforsyningssikkerhed.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik