Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0030(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0327

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 399kWORD 53k
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0052),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0035/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας και τη Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 10ης Μαΐου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0310/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 70.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 16 του κανονισμού

Η Επιτροπή επικροτεί τους μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του προτεινόμενου κανονισμού, τους οποίους θεωρεί σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση της συνοχής των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας.

Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία του να διασφαλίζεται αποτελεσματικά ότι δεν τίθενται σε εφαρμογή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της και αντιστρόφως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2016, εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει στο Συμβούλιο, σε εύθετο χρόνο, σύσταση βάσει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σχετικά με τροποποιήσεις της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου και μηχανισμών, που θα καθιστούν δυνατή την εφαρμογή επιλεγμένων διατάξεων του κανονισμού και άλλων σχετικών μερών του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και των συμβαλλομένων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας, αφετέρου, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ενισχυμένου πλαισίου ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου