Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0030(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0310/2016

Pateikti tekstai :

A8-0310/2016

Debatai :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Balsavimas :

PV 12/09/2017 - 7.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0327

Priimti tekstai
PDF 331kWORD 50k
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0052),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0035/2016),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 194 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Austrijos Bundesrato ir Bulgarijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. gegužės 10 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0310/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prieš šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 487, 2016 12 28, p. 70.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/... dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/1938.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL REGLAMENTO 16 STRAIPSNIO

Komisija palankiai vertina Nuolatinių atstovų komitetui pateikto siūlomo reglamento 16 straipsnyje nurodytus bendradarbiavimo mechanizmus, nes jie yra svarbi priemonė Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų suderinamumui užtikrinti.

Komisija pabrėžia, jog svarbu veiksmingai užtikrinti, kad Energijos bendrijos susitariančiosios šalys nesiimtų priemonių, kurios gali daryti neigiamą poveikį ES bei jos valstybių narių tiekimo saugumo padėčiai ir atvirkščiai.

Šiuo atžvilgiu Komisija, nedarydama poveikio 2016 m. vasario 16 d. pirminiam savo pasiūlymui, apsvarstys galimybę per tinkamą laiką pagal SESV 218 straipsnį pateikti Tarybai pasiūlymą dėl rekomendacijos dėl Energijos bendrijos steigimo sutarties pakeitimų, kad būtų nustatyta tinkama teisinė sistema ir mechanizmai, kuriais, norint užtikrinti veiksmingą teisės aktų, reglamentuojančių sustiprintą dujų tiekimo saugumą, įgyvendinimą, siekiama garantuoti, kad atitinkamos reglamento nuostatos ir kiti atitinkami energetikos srities acquis communautaire elementai būtų taikytini, viena vertus, ES bei jos valstybėms narėms ir, kita vertus, Energijos bendrijos susitariančiosioms šalims.

Teisinė informacija - Privatumo politika