Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0030(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0310/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0310/2016

Debates :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Balsojumi :

PV 12/09/2017 - 7.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0327

Pieņemtie teksti
PDF 398kWORD 51k
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra
Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 12. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0052),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0035/2016),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 194. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā argumentētos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Austrijas Federālā padome un Bulgārijas parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 22. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 10. maija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A8-0310/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 487, 28.12.2016., 70. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/1938.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS ATTIECĪBĀ UZ REGULAS 16. PANTU

Komisija atzinīgi vērtē ierosinātās regulas 16. pantā izklāstītos sadarbības mehānismus, kas ir svarīgs rīks, ar kuru nodrošināt preventīvās rīcības un ārkārtas rīcības plānu saskanību ar Enerģētikas kopienas līgumslēdzējām pusēm.

Komisija uzsver, ka ir svarīgi sekmīgi nodrošināt, ka nevienam no Enerģētikas kopienas līgumslēdzēju pušu ieviestajiem pasākumiem nav negatīvas ietekmes uz piegādes drošību ES un tās dalībvalstīs un otrādi.

Šajā sakarā Komisija, neskarot savu sākotnējo 2016. gada 16. februāra priekšlikumu, apsvērs iespēju pēc zināma laika Padomei saskaņā ar LESD 218. pantu iesniegt priekšlikumu ieteikumam sākt sarunas par grozījumiem Enerģētikas kopienas līgumā, lai izveidotu piemērotu tiesisko regulējumu un mehānismus, kas ļautu piemērot atsevišķus regulas noteikumus un citas attiecīgās acquis communautaire daļas enerģētikas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Enerģētikas kopienas līgumslēdzējām pusēm, no otras puses, nolūkā nodrošināt nostiprināta gāzes piegādes drošības satvara sekmīgu īstenošanu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika