Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0030(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0310/2016

Teksty złożone :

A8-0310/2016

Debaty :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0327

Teksty przyjęte
PDF 409kWORD 58k
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg
Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0052),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0035/2016),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 194 ust 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Radę Związkową Austrii i Zgromadzenie Narodowe Bułgarii, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 września 2016 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 10 maja 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie przedstawione przez Komisję Spraw Zagranicznych oraz Komisję Rozwoju Regionalnego (A8–0310/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 487 z 28.12.2016, s. 70.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/1938.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w odniesieniu do art. 16 rozporządzenia

Komisja z zadowoleniem przyjmuje mechanizmy współpracy określone w art. 16 proponowanego rozporządzenia i uznaje je za ważne narzędzie mające zapewnić spójność planów działań zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej umawiających się stron Wspólnoty Energetycznej.

Komisja podkreśla znaczenie faktycznego zapewnienia, aby umawiające się strony Wspólnoty Energetycznej nie wprowadziły żadnych środków, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw w UE i jej państwach członkowskich, i vice versa.

W tym względzie Komisja, nie naruszając przepisów swojego pierwotnego wniosku z dnia 16 lutego 2016 r., rozważy możliwość zaproponowania Radzie w odpowiednim czasie zalecenia na podstawie art. 218 TFUE, dotyczącego rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmian do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, w celu ustanowienia odpowiednich ram prawnych i mechanizmów umożliwiających stosowanie wybranych przepisów rozporządzenia i innych odpowiednich części wspólnotowego dorobku prawnego w dziedzinie energii przez UE i jej państwa członkowskie z jednej strony i umawiające się strony Wspólnoty Energetycznej z drugiej, aby zapewnić skuteczne wdrożenie wzmocnionych ram bezpieczeństwa dostaw gazu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności