Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0030(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0310/2016

Texte depuse :

A8-0310/2016

Dezbateri :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0327

Texte adoptate
PDF 336kWORD 58k
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg
Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0052),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0035/2016),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Consiliul Federal al Austriei și de Parlamentul Bulgariei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 septembrie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 10 mai 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0310/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 487, 28.12.2016, p. 70.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1938.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 16 DIN REGULAMENT

Comisia salută mecanismele de cooperare prevăzute la articolul 16 din propunerea de regulament, considerându-le un instrument important pentru asigurarea coerenței acțiunilor preventive și a planurilor de urgență cu cele ale părților contractante la Comunitatea Energiei.

Comisia subliniază importanța de a garanta în mod efectiv faptul că părțile contractante la Comunitatea Energiei nu vor pune în aplicare nicio măsură care ar putea afecta în mod negativ securitatea aprovizionării în UE și statele sale membre și viceversa.

În acest sens, Comisia, fără a aduce atingere propunerii inițiale a Comisiei din 16 februarie 2016, va avea în vedere înaintarea, în timp util, către Consiliu a unei propuneri de recomandare în temeiul articolului 218 din TFUE de deschidere a unor negocieri referitoare la efectuarea de modificări ale Tratatului de instituire a Comunității Energiei, cu scopul de a crea un cadru juridic și mecanisme corespunzătoare pentru a facilita aplicarea anumitor dispoziții din regulament și a altor părți relevante ale acquis-ului comunitar în domeniul energiei între UE și statele sale membre, pe de o parte, și părțile contractante ale Comunității Energiei, pe de altă parte, astfel încât să se asigure punerea în aplicare eficace a unui cadru consolidat privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate