Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0030(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0310/2016

Predkladané texty :

A8-0310/2016

Rozpravy :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 12/09/2017 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0327

Prijaté texty
PDF 335kWORD 54k
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0052),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0035/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Rakúskou spolkovou radou a bulharským parlamentom, podľa ktorých návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. septembra 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. mája 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0310/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj pôvodný návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 487, 28.12.2016, s. 70.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1938.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE K ČLÁNKU 16 NARIADENIA

Komisia víta mechanizmy spolupráce zakotvené v článku 16 navrhovaného nariadenia ako dôležitý nástroj na zabezpečenie konzistentnosti preventívnych akčných plánov a núdzových plánov so zmluvnými stranami Energetického spoločenstva.

Komisia zdôrazňuje, že je dôležité efektívne zabezpečiť, aby zmluvné strany Energetického spoločenstva nezavádzali opatrenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť dodávok v EÚ a jej členských štátov a naopak.

V tejto súvislosti Komisia bez toho, aby bol dotknutý jej pôvodný návrh zo 16. februára 2016, zváži, že vo vhodnom čase predloží Rade odporúčanie podľa článku 218 ZFEÚ na rokovania o zmenách Zmluvy o Energetickom spoločenstve s cieľom vytvoriť vhodný právny rámec a mechanizmy, ktoré umožnia uplatňovanie vybraných ustanovení tohto nariadenia a ostatných príslušných častí acquis communautaire v oblasti energetiky medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva na strane druhej, aby sa tak zabezpečilo účinné vykonávanie posilneného rámca pre bezpečnosť dodávok plynu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia