Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2712(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0499/2017

Předložené texty :

B8-0499/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/09/2017 - 7.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0328

Přijaté texty
PDF 332kWORD 46k
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk
Lov velryb v Norsku
P8_TA(2017)0328B8-0499/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2017 o lovu velryb v Norsku (2017/2712(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu Mezinárodní velrybářské komise (IWC) o nulových kvótách na komerční lov velryb, která vstoupila v platnost v roce 1986 (dále jen „moratorium“),

–  s ohledem na rezoluci IWC 2016-3 o kytovcích a jejich přínosu k fungování ekosystému,

–  s ohledem na rezoluci IWC 2014-2 o vysoce stěhovavých kytovcích,

–  s ohledem na cíle z Aiči v oblasti biologické rozmanitosti přijaté na základě mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti,

–  s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin(1),

–  s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006(2) a na nařízení Komise (EU) č. 791/2012 ze dne 23. srpna 2012(3),

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení (ES) č. 865/2006(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2016 o strategických cílech EU na 17. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o postupu Společenství v oblasti lovu velryb(6),

–  s ohledem na akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy z roku 2016,

–  s ohledem na otázku týkající se lovu velryb v Norsku položenou Komisi (O-000058/2017 – B8-0324/2017),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní velrybářská komise (IWC) zavedla v roce 1982 moratorium na veškerý komerční lov velryb, které začalo platit v roce 1986 a platí dodnes a jehož cílem je chránit velrybí populaci před vyhynutím a umožnit její obnovu;

B.  vzhledem k tomu, že Norsko navzdory tomuto mezinárodnímu zákazu v lovu velryb pokračovalo a v roce 1993 v plné míře obnovilo komerční lov velryb, přičemž uplatnilo formální námitku proti moratoriu a vyjádřilo a stále vyjadřuje výhrady vůči seznamům CITES;

C.  vzhledem k tomu, že Norsko se stalo stranou CITES dne 19. prosince 1979, a tudíž bylo jednou z prvních zemí, které se zavázaly k dodržování této úmluvy;

D.  vzhledem k tomu, že podle odhadů mediálních zdrojů tvoří 90 % velryb ulovených Norskem samice, většinou březí, neboť reagují pomaleji;

E.  vzhledem k tomu, že Norsko zabilo od roku 1986, kdy moratorium začalo platit, přes 13 000 velryb(7);

F.  vzhledem k tomu, že lov velryb způsobuje kruté utrpení jednotlivým exemplářům a ohrožuje jak komplexní sociální strukturu inteligentních savců, tak zachování celé velrybí populace;

G.  vzhledem k tomu, že všechny druhy velkých velryb jsou uvedeny v příloze A nařízení Rady (ES) č. 338/97, což odráží skutečnost, že jim hrozí vyhynutí a že jakýkoli objem obchodu by ohrozil přežití druhu; vzhledem k tomu, že čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení zakazuje nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A;

H.  vzhledem k tomu, že přibývají vědecké důkazy, které svědčí o tom, že velryby přispívají k větší produktivitě ekosystému a mohou hrát roli při regulaci úrovní koncentrace CO2 v ovzduší;

I.  vzhledem k tomu, že Norsko jednostranně stanovuje svá vlastní omezení pro odlov; vzhledem k tomu, že pro lovnou sezónu 2017 Norsko zvýšilo kvótu na odlov plejtváka malého na 999 kusů (z 880 kusů v roce 2016);

J.  vzhledem k tomu, že vývoz velrybího masa z Norska se v posledních letech prudce zvýšil; vzhledem k tomu, že část tohoto vývozu se uskutečňuje přes přístavy EU;

K.  vzhledem k tomu, že se zjistilo, že jen v říjnu 2016 bylo vyvezeno 2 948 kg norských velrybích produktů do Japonska, a to nejméně přes tři přístavy EU(8);

L.  vzhledem k tomu, že tranzit velrybího masa přes přístavy EU je povolen pod podmínkou, že je k těmto zásilkám přiložena v souladu s nařízením Rady (ES) č. 338/97 platná dokumentace CITES;

M.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem CITES je ochrana biologické rozmanitosti, a zejména ochrana živočišných a rostlinných druhů; vzhledem k tomu, že směrnice EU o stanovištích, kterou je určován postoj Společenství k otázkám týkajícím se velryb (a delfínů), neumožňuje obnovení komerčního lovu žádné velrybí populace ve vodách EU;

N.  vzhledem k tomu, že Norsko je jakožto člen Evropského hospodářského prostoru úzce svázáno s Unií a jejími politikami; vzhledem k tomu, že díky tomuto členství občané a vládní struktury Norska a EU udržují silné kulturní vazby a dobré obchodní vztahy a přijímají závazky v oblasti ochrany životního prostředí;

1.  vyzývá Norsko, aby ukončilo veškerou činnost související s komerčním lovem velryb a dodržovalo moratorium IWC;

2.  vyzývá Norsko, aby stáhlo své výhrady vůči seznamům v příloze I úmluvy CITES zahrnujícím druhy velkých velryb a ukončilo veškeré obchodování s velrybím masem a velrybími produkty;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že Norsko velrybí průmysl podporuje dotacemi a propaguje spotřebu a užívání produktů pocházejících z lovu velryb; naléhavě Norsko žádá, aby tyto dotace zrušilo;

4.  důrazně podporuje zachování celosvětového moratoria na komerční lov velryb a zákaz mezinárodního obchodování s produkty z velryb;

5.  bere na vědomí, že se členské státy zavázaly dodržovat akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy; připomíná opatření č. 9 uvedeného plánu, v němž jsou členské státy a Komise vyzývány k tomu, aby vytvořily strategie, jejichž účelem je na vnitrostátní úrovni zvýšit soulad s právními předpisy EU upravujícími obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že při diskusi, kterou Parlament uspořádal dne 6. července 2017, nebyla Komise schopna či ochotna poskytnout Parlamentu údaje týkající se zásilek velrybího masa, které byly přepraveny přes přístavy v EU; naléhavě Komisi žádá o zjištění a poskytnutí nezbytných údajů;

7.  vyzývá Komisi, aby našla způsoby, jak zajistit, aby velrybí maso již nemohlo být legální cestou přepravováno přes přístavy v EU, což by mohlo ve výjimečných případech zahrnovat také doporučení zákazu takovéto přepravy;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že navzdory diplomatickému úsilí v minulosti i současnosti a rozsáhlým mezinárodním protestům Norsko své rozhodnutí dosud nepřehodnotilo; vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Radu, aby pomocí bilaterálních i multilaterálních jednání přiměly Norsko k ukončení veškerého komerčního lovu velryb;

9.  naléhavě žádá Radu a Komisi, aby na příštích schůzích v rámci 67. zasedání IWC uplatňovaly k lovu velryb společný přístup, který se bude vyznačovat minimálně stejnou mírou obezřetnosti jako v případě současného společného postoje, a aby navázaly spolupráci se třetími zeměmi s cílem získat většinovou podporu pro vytvoření přírodních rezervací pro velryby;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Norska.

(1) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
(2) Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 13.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2016)0356.
(6) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 46.
(7) https://iwc.int/table_objection
(8) http://www.maritime-executive.com/article/norways-whaling-comes-under-fire

Právní upozornění - Ochrana soukromí