Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0062(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0266/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0266/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0329

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 514kWORD 68k
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
P8_TA(2017)0329A8-0266/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)01092016/0062(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2016)0109),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που κατατέθηκε προς υπογραφή στις 11 Μαΐου 2011 στην Κωνσταντινούπολη (εφεξής η «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 8, 19, 157, 216 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 23, 24, 25 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως όσων αφορούν ειδικά τα δικαιώματα των γυναικών, όπως είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διακίνησης Ανθρώπων και της Εκμετάλλευσης της Πορνείας Άλλων, η Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και την αρχή της μη επαναπροώθησης, καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο κράτος μέρος, συμπεριλαμβανομένων των τελικών παρατηρήσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ του 2015 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) όπου απευθύνεται έκκληση προς την ΕΕ να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να προστατευθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία από τη βία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που καλεί την ΕΕ να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ως ένα ακόμα βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την Γενική Παρατήρηση, που εγκρίθηκε στις 26 Αυγούστου 2016 από την Επιτροπή των HΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σχετικά με το άρθρο 6 («Γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία») της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών(2), της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα σχέδια για ένα νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών(3), και της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την «57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(5), και την εκτίμηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(6),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο 2011,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των τριών Προεδριών της ΕΕ, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, των Κάτω Χωρών, της Σλοβακίας και της Μάλτας, σχετικά με την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(9) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 της 12ης Ιουνίου 2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(11) και την οδηγία 2011/93/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης και την οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, που προσδιορίζουν και καταδικάζουν την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση,

–  έχοντας υπόψη τον οδικό χάρτη της Επιτροπής σχετικά με την πιθανή προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη τριμηνιαία έκθεση δραστηριοτήτων του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σε σχέση με τον ορισμό της βίας λόγω φύλου στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στη Μάλτα στις 3 Φεβρουαρίου 2017 από την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που ζητεί την ταχεία προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015(13) και της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(14),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του θεματικού τμήματος Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων «Γνώση και τεχνογνωσία: ο ρόλος της αυτοάμυνας στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών», ιδίως όσον αφορά τη συμβολή της εκπαίδευσης στην αυτοάμυνα στην εφαρμογή του άρθρου 12 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών θεμάτων (A8-0266/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κεντρική αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και μη εισαγωγή διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό, να προωθείται και να έχει εφαρμογή στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην καθημερινή ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον δείκτη για την ισότητα των φύλων καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει ακόμα επιτύχει την πλήρη ισότητα γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ υπάρχουν ακόμα σύγχρονες μορφές δουλείας και εμπορίας ανθρώπων, που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παραδεχτούν ότι από τη στιγμή που εμφανίζεται η βία, η κοινωνία έχει αποτύχει να εκπληρώσει το πρώτο και ύψιστο καθήκον της που είναι η προστασία και ότι το μόνο μέσο που της έχει απομείνει είναι μέτρα αντίδρασης, όπως η αποζημίωση των θυμάτων και η δίωξη των δραστών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσει και να προστατεύσει το δικαίωμα όλων των γυναικών και κοριτσιών να ζουν χωρίς βία, είτε σωματική είτε ψυχική, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επιπόλαια ή να θεωρηθεί θέμα του οποίου η αντιμετώπιση μπορεί να αναβληθεί για αργότερα, καθώς μόνο στην ΕΕ πλήττει πάνω από 250 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια και έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην κοινωνία, εντείνει τον φόβο και την πόλωση και συμβάλλει στο στρες και την ψυχική ασθένεια, εφόσον απειλεί την ασφάλεια του μισού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) εκτιμά ότι το κοινωνικό κόστος της σεξουαλικής βίας στην ΕΕ ανέρχεται σε 226 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών(15) και η βία λόγω φύλου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, αποτελούν εκτεταμένα φαινόμενα στην ΕΕ και πρέπει να θεωρηθούν ακραίες μορφές διακρίσεων και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν γυναίκες όλων των κοινωνικών στρωμάτων, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, κοινωνική θέση ή χώρα καταγωγής ή διαμονής, ενώ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη της ισότητας ανδρών και γυναικών μεταξύ άλλων και από οικονομική και πολιτική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται περαιτέρω μέτρα που να ενθαρρύνουν τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας, να αναφέρουν τις εμπειρίες τους και να ζητήσουν βοήθεια, καθώς και για να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ότι ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους και ότι έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να διώκονται οι δράστες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα» που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 2014 προκύπτει ότι το ένα τρίτο του συνόλου των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά στην ενήλικη ζωή τους, το 20 % έχουν υποστεί παρενόχληση μέσω του Διαδικτύου, μία στις είκοσι γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού και ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα δέκατο έχει υποστεί σεξουαλική βία με χρήση σωματικής βίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή επίμονη παρακολούθηση μέσω της νέας τεχνολογίας, ενώ το 75 % των γυναικών σε ανώτερες θέσεις λήψης αποφάσεων υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δείχνει πως καμία γυναίκα και κανένα κορίτσι, ανεξαρτήτως ηλικίας και θέσης, δεν είναι ασφαλές από την βία λόγω φύλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του αναδυόμενου φαινομένου της επιγραμμικής βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής και άλλου είδους παρενόχλησης και του εκφοβισμού , ιδίως νεαρών γυναικών και κοριτσιών και ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης από την έμφυλη βία δεν είναι παντού η ίδια εξαιτίας της έλλειψης ευρωπαϊκής στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης και μιας νομοθετικής πράξης, και της υφιστάμενης ποικιλομορφίας που διακρίνει τις πολιτικές και τις νομοθεσίες των κρατών μελών, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον προσδιορισμό των αδικημάτων και το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να είναι ευάλωτοι σε αυτό το είδος βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης διαφορές εντός της ΕΕ ως προς την ενημέρωση για τα καταφύγια, τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα στήριξης και την πρόσβαση σ’ αυτά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συνδέεται με την άνιση κατανομή της ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, τον σεξισμό και τα στερεότυπα του φύλου που οδήγησαν στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και τις διακρίσεις σε βάρος τους, καθώς και στην παρεμπόδιση της πλήρους προόδου των γυναικών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συμβάλλει στη διατήρηση των ανισοτήτων λόγω φύλου, καθώς εμποδίζει την πρόσβαση των θυμάτων στην απασχόληση και έχει αρνητική επίδραση στην οικονομική τους ανεξαρτησία και στην οικονομία εν γένει·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σημαντικός παράγοντας λόγω του οποίου οι γυναίκες δεν καταγγέλλουν τη σεξουαλική βία είναι η οικονομική τους εξάρτηση από το δράστη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία φτώχεια αυξάνει τον κίνδυνο βίας και άλλων μορφών εκμετάλλευσης που παρεμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και την επίτευξη της ισότητας των φύλων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα προκειμένου να αυξηθεί η προβολή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η αντικειμενοποίηση και η νοοτροπία της βίας βάσει του φύλου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι όλες οι διατάξεις της, και συγκεκριμένα τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, θα διασφαλίζονται χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, γένους, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, σχέσης με εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ηλικίας, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, μεταναστευτικής ή προσφυγικής κατάστασης, ή άλλης κατάστασης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία έχουν από 1,5 έως 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα έμφυλης βίας και ότι λόγω της εξαρτημένης θέσης τους είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις γυναίκες αυτές να την καταγγείλουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία δεν αποτελούν ομογενή ομάδα, αλλά, μάλλον, μια ομάδα που περιλαμβάνει γυναίκες με διαφορετικό καθεστώς που βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις καθώς και γυναίκες με διάφορες μορφές αναπηρίας, όπως τα σωματικά, τα ψυχοκοινωνικά, τα νοητικά ή τα αισθητηριακά προβλήματα που μπορεί να συνοδεύονται από λειτουργικές διαταραχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNCRPD ζητεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες με αναπηρία θα απολαμβάνουν ισότιμα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ομάδες γυναικών και κοριτσιών, όπως οι μετανάστριες, οι γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες άσυλο, οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜ και οι γυναίκες Ρομά, διατρέχουν τον κίνδυνο πολλαπλών διακρίσεων και είναι, εξαιτίας της κατάστασης αυτής, πιο ευάλωτες ακόμα στη βία, λόγω κινήτρων σεξισμού σε συνδυασμό με ρατσισμό, ξενοφοβία, ομοφοβία και φοβία των διεμφυλικών και μεσόφυλων ατόμων, καθώς και στις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας, εθνικότητας ή θρησκεύματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη διασταυρούμενες και πολλαπλές μορφές διάκρισης που τις εμποδίζουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να λάβουν υπηρεσίες στήριξης και προστασίας, καθώς και να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρέχονται στις γυναίκες εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων προστασίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της ενδοοικογενειακής βίας, πολύ συχνά θεωρείται ιδιωτικό θέμα στο οποίο επιδεικνύεται υπερβολική ανοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για συστημική παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό έγκλημα που πρέπει να τιμωρείται ως τέτοιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία πρέπει να σταματήσει με την εξασφάλιση ότι οι δράστες θα διωχθούν και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που επιβίωσαν από βία θα τύχουν στήριξης και αναγνώρισης από το δικαστικό σύστημα προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος του τραύματος, της σιωπής και της μοναξιάς για τα θύματα βίας, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους καταγωγής ή της κοινωνικής τους τάξης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πιθανότητα οι γυναίκες να αναφέρουν βιασμό ή σεξουαλική επίθεση και ότι οι επίσημες στατιστικές εκφράζουν περισσότερο αυτήν την τάση παρά τον πραγματικό αριθμό βιασμών ή σεξουαλικών επιθέσεων που διαπράττονται σε μια χώρα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δολοφονιών γυναικών οι δράστες είναι οι σύζυγοι, οι πρώην σύζυγοι, οι σύντροφοι ή οι πρώην σύντροφοί τους, που δεν αποδέχονται το τέλος ενός γάμου ή μιας σχέσης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δράστης έμφυλης βίας συχνά είναι πρόσωπο που το θύμα ήδη γνωρίζει και ότι πολλές φορές το θύμα βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, κάτι που εντείνει τον φόβο του να καταγγείλει τη βία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα του φύλου και ο σεξισμός, συμπεριλαμβανομένης της σεξιστικής ρητορικής μίσους, που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, στο διαδίκτυο και έξω από αυτό, στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, είναι ένα από τα βασικά αίτια κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία και κακοποίηση έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θύματα και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει τελικά σε σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή σε οικονομική ζημιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτός επηρεάζει παράλληλα και τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων καθώς και την κοινωνία ως σύνολο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά δεν είναι ανάγκη να έχουν αποτελέσει άμεσα το αντικείμενο της βίας για να θεωρηθούν θύματα, καθώς η εμπειρία της ενδοοικογενειακής βίας είναι επίσης τραυματική·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ορίζει τη «βία με βάση το φύλο κατά των γυναικών» ως «βία που καταφέρεται εναντίον μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, ή που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες» και ορίζει περαιτέρω το «φύλο» ως τους «κοινωνικά δημιουργημένους ρόλους, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλους για τους άνδρες και τις γυναίκες»·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να μειωθεί ο εκτιμώμενος αριθμός μη δηλωμένων περιστατικών, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς οργανισμούς, έτσι ώστε οι γυναίκες να αισθάνονται πως είναι ασφαλείς και σε θέση να αναφέρουν περιστατικά έμφυλης βίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα μείγμα πολιτικών που θα συνδυάζει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, όπως μέτρα υποδομής, νομικά και δικαστικά μέτρα, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και υγειονομικές ενέργειες, καθώς και μέτρα διευκόλυνσης της πρόσβασης των θυμάτων σε στέγη και εργασία, όπως η εξασφάλιση καταφυγίου για τα θύματα και η ίση συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους κοινωνικούς τομείς, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου και των συνεπειών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών, καθώς και οι οργανώσεις των γυναικών, ειδικότερα, προσφέρουν πολύ σημαντική συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας και ότι το έργο τους θα πρέπει να αναγνωρίζεται, να ενθαρρύνεται και να ενισχύεται, ούτως ώστε να μπορούν να το φέρουν σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κοριτσιών και των γυναικών αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή αξία, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιαστικό παράγοντα για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών σε κοινωνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και για την πλήρη ενάσκηση όλων των άλλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και, κατά συνέπεια, για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τα κράτη είναι σε θέση να παρέχουν δωρεάν και υποχρεωτική καθολική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλα·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τονίζει τη σημασία της αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς για να διακοπεί η συνεχιζόμενη έμφυλη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, απαιτείται εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα άτομα όλων των ηλικιών, όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τους μη στερεότυπους ρόλους των δύο φύλων και το σεβασμό για την προσωπική ακεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση στην αυτοάμυνα έχει διαπιστωθεί ότι είναι αποτελεσματικό μέσο για τον περιορισμό της θυματοποίησης και των αρνητικών της επιπτώσεων, την αμφισβήτηση των στερεοτύπων που έχουν ως βάση το φύλο και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση όλων των κρατών μελών στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για την προώθηση της προσπάθειας εξάλειψης της έμφυλης βίας στις γείτονες χώρες και ανά τον κόσμο στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καταπολεμώντας, μεταξύ άλλων, την χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλου πολέμου·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι μικτή συμφωνία που επιτρέπει την προσχώρηση της ΕΕ παράλληλα με την προσχώρηση των κρατών μελών της·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά μόνο δεκατέσσερα την έχουν επικυρώσει μέχρι στιγμής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να επικυρώσουν τη Σύμβαση σε εθνικό επίπεδο·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης απαιτείται κατάλληλη επιβολή, αποτελεσματική εφαρμογή και διάθεση επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων·

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στις 4 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι πιο συγκεκριμένα το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας(16), σε διεθνές επίπεδο·

2.  χαιρετίζει την υπογραφή της πρόσβασης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, στις 13 Ιουνίου 2017· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ο περιορισμός σε δύο τομείς, δηλ. τα θέματα που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις αφενός και το άσυλο και η μη επαναπροώθηση αφετέρου, εγείρει νομική αβεβαιότητα ως προς το εύρος της προσχώρησης της ΕΕ, καθώς και ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης·

3.  καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι συχνά εκτεθειμένες σε ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, ψυχολογική και σωματική βία, επίμονη παρακολούθηση, σεξουαλική βία, βιασμό, καταναγκαστικό γάμο, ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, υποχρεωτική αποβολή και υποχρεωτική στείρωση, σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές βίας, που συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι ο πολιτισμός, τα έθιμα, η θρησκεία, η παράδοση ή η επονομαζόμενη «τιμή» δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για καμία πράξη βίας σε βάρος γυναικών· καταγγέλλει ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες και κορίτσια καθίστανται θύματα έμφυλης βίας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των νέων μορφών εγκλημάτων, που συμπεριλαμβάνουν το σεξουαλικό εκβιασμό, την άγρα παιδιών μέσω διαδικτύου, την ηδονοβλεψία και την πορνογραφία εκδίκησης, και για την προστασία των θυμάτων, που βιώνουν σοβαρό τραύμα, το οποίο ορισμένες φορές οδηγεί ακόμα και σε αυτοκτονία·

4.  τονίζει ότι η άρνηση υπηρεσιών που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της κύησης, συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν τον έλεγχο του σώματος και της σεξουαλικότητάς τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και εύκολη πρόσβαση των γυναικών στον οικογενειακό προγραμματισμό και στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων της σύγχρονης αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της κύησης·

5.  τονίζει ότι η εξαναγκαστική εγκυμοσύνη ορίζεται ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της 17ης Ιουλίου 1998 και αποτελεί μορφή βίας βάσει φύλου κατά των γυναικών που συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών και των κοριτσιών·

6.  υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ακολουθεί ολιστική, συνολική και συντονισμένη προσέγγιση θέτοντας τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, από διάφορες σκοπιές, λαμβάνοντας μέτρα όπως η πρόληψη της βίας, η καταπολέμηση των διακρίσεων, τα μέτρα ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, η προστασία και η στήριξη των θυμάτων, η προστασία των παιδιών, η προστασία των γυναικών που ζητούν άσυλο και των προσφύγων καθώς και η καλύτερη συλλογή δεδομένων και οι εκστρατείες ή τα προγράμματα ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγονται σε συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με φορείς ισότητας, την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις·

7.  υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης παρέχει υγιή βάση για την αλλαγή των κοινωνικών δομών που δημιουργούν, νομιμοποιούν και διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών και προσφέρει μέσα για τη θέσπιση μέτρων για τον σκοπό αυτόν· τονίζει ότι η Σύμβαση αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την πρόληψη, την προστασία και τη δίωξη (προσέγγιση τριών βαθμίδων) και εφαρμόζει ευρεία και συντονισμένη προσέγγιση που πηγάζει από την αρχή της δέουσας επιμέλειας, η οποία θεσπίζει τη θετική υποχρέωση των κρατών να αντιδρούν αποτελεσματικά σε όλες τις πράξεις βίας (άρθρο 5 της Σύμβασης)·

8.  τονίζει ότι η προσχώρηση της ΕΕ θα εξασφαλίσει ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου καθώς και για την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, και θα επιφέρει επίσης την καλύτερη παρακολούθηση, ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, των προγραμμάτων και των κονδυλίων που αφορούν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, καθώς και την καλύτερη συλλογή συγκρίσιμων και αναλυτικών δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί ότι με την προσχώρηση στη Σύμβαση η ΕΕ θα γίνει πιο αποτελεσματικός παγκόσμιος παράγοντας στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών·

9.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) να παροτρύνουν τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· να καταδικάσουν απερίφραστα τις απόπειρες υπαναχώρησης από τα βήματα που έχουν ήδη γίνει προς την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·
   β) να ζητήσουν από την Επιτροπή να προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση ή αναβολή, σε εποικοδομητικό διάλογο με το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιφυλάξεις, οι αντιρρήσεις και οι ανησυχίες που εξέφρασαν τα κράτη μέλη και κυρίως να διασαφηνιστούν οι παραπλανητικές ερμηνείες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης όσον αφορά τον ορισμό των εννοιών «φύλο» και «βία με βάση το φύλο» στο άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ), σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης·
   γ) να τηρήσουν το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο για τις σχετικές πτυχές των διαπραγματεύσεων σε όλα τα στάδια, έτσι ώστε να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματα που του εκχωρούνται από τις Συνθήκες, σύμφωνα με άρθρο 218 ΣΛΕΕ·
   δ) να διασφαλίσουν, παρά την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την ευρεία πρόσβαση της ΕΕ στη Σύμβαση χωρίς περιορισμούς·
   ε) να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη θα επιβάλουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και θα διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανόμενης της ενδοοικογενειακής βίας, για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών και την προστασία των θυμάτων καθώς και για την αποζημίωσή τους ιδίως στις περιπτώσεις των θυμάτων που ζουν σε περιοχές όπου οι υπηρεσίες προστασίας των θυμάτων είναι ανύπαρκτες ή πολύ περιορισμένες·
   στ) να ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει μια ολιστική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου, που θα περιλαμβάνει ένα εκτενές σχέδιο για την καταπολέμηση όλων των μορφών ανισοτήτων λόγω φύλου και θα συνενώνει όλες τις ενωσιακές προσπάθειες εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών·
   ζ) να διορίσουν συντονιστή της ΕΕ, ο οποίος θα ενεργεί ως εκπρόσωπος της ΕΕ στην Επιτροπή των Μερών στο Συμβούλιο της Ευρώπης αφού κυρωθεί η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ· ο συντονιστής αυτός θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·
   η) να εξασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης μετά την προσχώρηση της ΕΕ· να προβούν ταχέως στη σύναψη συμφωνίας σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της για την εφαρμογή της Σύμβασης, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και κυρίως οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών·
   θ) να ζητήσουν επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκδώσουν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για να διευκολυνθεί η ομαλή εφαρμογή και επιβολή της Σύμβασης σε εκείνα τα κράτη μέλη που την έχουν ήδη κυρώσει, ανταποκρινόμενα ταυτόχρονα στις ανησυχίες των κρατών που δεν την έχουν ακόμα κυρώσει, προκειμένου να ενθαρρυνθούν να το πράξουν·
   ι) να εξασφαλίσουν κατάλληλη κατάρτιση, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θύματα όλων των πράξεων βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, ώστε να αποφεύγεται κάθε δυσμενής διάκριση ή εκ νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια των δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών διαδικασιών·
   ια) να εξασφαλίσουν τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ευάλωτων ατόμων, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες πρόσφυγες, τα παιδιά θύματα, οι έγκυες, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜ και οι γυναίκες με πρόσθετες ανάγκες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης καθώς και κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και ασφαλούς στέγασης για τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας λόγω φύλου και τα παιδιά τους·
   ιβ) να λαμβάνουν υπόψη σημαντικά περιστατικά βίας κατά γυναικών και βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης και ενδοοικογενειακής βίας, κατά τον καθορισμό των δικαιωμάτων κηδεμονίας και επισκέψεως· τα δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών μαρτύρων θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά την παροχή υπηρεσιών προστασίας και στήριξης στα θύματα·
   ιγ) να προωθήσουν ενεργά την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς και να καταπολεμήσουν το σεξισμό και τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, μεταξύ άλλων και προάγοντας μια ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα, καταβάλλοντας συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τον καίριο ρόλο των μέσων ενημέρωσης και των διαφημίσεων στον τομέα αυτό, και να ενθαρρύνουν όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών και των αγοριών, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη κάθε μορφής βίας· να παροτρύνουν ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ενεργητικές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη, το διαπολιτισμικό διάλογο, την εκπαίδευση αναφορικά με την σεξουαλικότητα και τις σχέσεις και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και για την εκπαίδευση σε θέματα ισότητας των φύλων για τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της επιβολής του νόμου και στον δικαστικό τομέα· να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα την εξάλειψη των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να προάγουν πλήρως το στόχο αυτό·
   ιδ) να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που στοχεύουν στη δημιουργία κοινωνιών απαλλαγμένων από κάθε είδος βίας και να χρησιμοποιήσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τον σκοπό αυτόν·
   ιε) να εξασφαλίσουν ότι στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά τη βίας αναγνωρίζεται η πραγματικότητα ότι, όπου η βία ασκείται λόγω φύλου, η απόλυτη πλειοψηφία των δραστών είναι άνδρες· να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τακτικές περιορισμού της βίας βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό·
   ιστ) να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 61 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι μετανάστριες γυναίκες και κορίτσια, είτε έχουν τα προσήκοντα δικαιολογητικά είτε όχι, και οι γυναίκες που ζητούν άσυλο έχουν το δικαίωμα να ζουν χωρίς βία τόσο στη δημόσια όσο και στη ιδιωτική ζωή και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία με βάση το φύλο, υπενθυμίζοντας ότι η βία λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μπορεί να αναγνωριστεί ως μορφή διωγμού και ότι, συνεπώς, τα θύματα μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία που προσφέρει η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες του 1951· να εξασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη θα τηρούν μια ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο προσέγγιση σε όλες τις διαδικασίες παροχής ασύλου και υποδοχής και θα σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης·
   ιζ) να προαγάγουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στους οικείους τομείς της πολιτικής ως μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και να εξασφαλίσουν πόρους και χρηματοδότηση για την πρόσβαση των θυμάτων βίας και των ατόμων που επιβίωσαν από βία στη δικαιοσύνη·
   ιη) να βελτιώσουν και να προωθήσουν τη συλλογή σχετικών αναλυτικών συγκρίσιμων δεδομένων για περιπτώσεις βίας κάθε είδους που καλύπτονται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο EIGE, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων χωρισμένων ανά ηλικία και φύλο δράστη και σχέση δράστη-θύματος, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή μέθοδος για να συγκρίνονται βάσεις δεδομένων και αναλύσεις, εξασφαλίζοντας την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, και για να υπάρξει ευαισθητοποίηση, αξιολόγηση και βελτίωση των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου·

10.  υπογραμμίζει ότι για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις αντιμετώπισης των οικονομικών ανισοτήτων λόγω φύλου και προαγωγής της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νομική πράξη για τη στήριξη των κρατών μελών στην πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της βίας λόγω φύλου·

12.  ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη «ρήτρα γέφυρας», ήτοι να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την οποία θα αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών (και άλλες μορφές βίας λόγω φύλου) ως τομέα εγκληματικότητας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

13.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ισχύουσα απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν ο σεξισμός, τα εγκλήματα λόγω προκατάληψης και οι πρακτικές υποκίνησης μίσους για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών του φύλου·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, την οδηγία 2012/29/ΕΕ για την προστασία των θυμάτων, καθώς και τις οδηγίες 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 2011/93/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συστήσει ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την έμφυλη βία (κατά το πρότυπο του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων)·

16.  παροτρύνει την εσθονική προεδρία να επισπεύσει την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(2) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 53.
(3) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(4) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 8.
(5) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 2.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0451.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0312.
(8) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(9) ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
(10) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.
(11) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(12) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073.
(14) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 2.
(15) Για τους σκοπούς της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ο όρος «γυναίκες» καλύπτει κορίτσια κάτω της ηλικίας των 18 (άρθρο 3).
(16) Βλ. τους ορισμούς στο άρθρο 3 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου