Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2301(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0269/2017

Внесени текстове :

A8-0269/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 25
CRE 11/09/2017 - 25

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.15
CRE 12/09/2017 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0330

Приети текстове
PDF 652kWORD 76k
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург
Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност
P8_TA(2017)0330A8-0269/2017

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (2016/2301(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 май 2017 г. относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно Водещата инициатива на ЕС относно сектора за производство на облекла(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 април 2017 г. относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия относно преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш(10),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за определяне на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони(11)(Регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони),

—  като взе предвид плана за действие по отношение на прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) (COM(2003)0251) и споразуменията за доброволно партньорство в контекста на FLEGT,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал(12)(Регламента относно дървения материал),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции(13)(Регламент за ОСП),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела(14)(Регламент „Брюксел I“),

—  като взе предвид Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи(15)(Директивата относно оповестяването на нефинансова информация),

—  като взе предвид съвместната стратегия на ЕС и неговите държави членки за 2007 г., озаглавена „Помощи за търговията: засилване на подкрепата на ЕС за свързаните с търговията нужди в развиващите се страни“,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 април 2017 г., озаглавен „Устойчиви вериги за създаване на стойност в сектора на облеклото чрез действията на ЕС за развитие“ (SWD(2017)0147),

—  като взе предвид Тристранната декларация на МОТ за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика,

—  като взе предвид Доклад IV на 105-та Конференция на МОТ относно достойния труд в световните вериги за доставки,

—  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие за 2030 г.,

—  като взе предвид основните конвенции на МОТ относно детския труд, принудителния труд, дискриминацията и свободата на сдружаване и колективното договаряне,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2016 г. относно ЕС и отговорни глобални вериги за създаване на стойност,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681),

—  като взе предвид Закона за съвременното робство в Обединеното кралство от 2015 г. и френския закон относно задължението за грижа на многонационалните дружества,

—  като взе предвид ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека и Глобалния договор на ООН,

—  като взе предвид Международната конвенция на ООН за защита правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства,

—  като взе предвид новия протокол на МОТ относно принудителния труд,

—  като взе предвид Резолюция № 26/9 на Съвета на ООН по правата на човека от 26 юни 2014 г., с която Съветът на ООН по правата на човека реши да създаде отворена междуправителствена работна група с мандат да изготви правно обвързващ международен инструмент, който да регулира дейността на транснационалните корпорации и други стопански предприятия в областта на правата на човека,

—  като взе предвид Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, някои специфични секторни насоки на ОИСР (финансов сектор, селско стопанство, минерали, облекла и обувки),

—  като взе предвид докладите за търговията и развитието за 2013 и 2016 г. на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД),

—  като взе предвид рамката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за инвестиционна политика за устойчиво развитие за 2015 г.,

—  като взе предвид Споразумението за техническите пречки пред търговията на Световната търговска организация (Споразумение на СТО за ТПТ),

—  като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията на СТО,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН относно правата на детето, както и разработения от УНИЦЕФ документ „Права на детето и бизнес принципи“, Глобалния договор на ООН“ и „Спасете децата“(16),

—  като взе предвид доброволните, специфични по държави, партньорства, като Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш и инициативата за трудови права в Мианмар,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно детския труд,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия, становищата на комисията по външни работи и на комисията по развитие, както и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0269/2017),

A.  като има предвид, че съгласно член 207 от ДФЕС общата търговска политика на ЕС се провежда съгласно принципите и целите на външната политика на Съюза; като има предвид, че член 208 от ДФЕС установява принципа за съгласуваност на политиките за развитие и поставя като основна цел изкореняването на бедността; като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички“, определя като основа за търговската политика на ЕС три главни принципа – ефективност, прозрачност и ценности; като има предвид, че в посоченото съобщение има специален раздел, посветен на действията в отговор на разрастването на световните вериги за създаване на стойност и относно отговорното управление на веригите на доставки, като се припомня неговата сложност, фундаменталната необходимост да се мисли в перспектива, за участието на различни обществени и частни участници и участници от гражданското общество и за използването на комбинация от незадължителни и иновативни инструменти, както и от законодателни промени;

Б.  като има предвид, че в последно време свободната търговия е подложена на все по-голям обществен контрол, а загрижеността относно несправедливото разпределение на благата и тежестите на търговията извежда на преден план широко споделяното мнение, че търговската политика трябва да постави в основата си социалните и екологични ценности, както и прозрачността и отчетността;

В.  като има предвид, че световните вериги за създаване на стойност (СВСС) са сложна, зависеща от технологиите и бързо променяща се реалност, която се превърна в ключова характеристика на днешната глобална икономика и може да помогнат на развиващите се страни да се интегрират по-добре в нея и да се ограничи бедността и създадат работни места, като в същото време се увеличи производствения капацитет; като има предвид, че от една страна, СВСС откриват нови перспективи за икономически растеж, устойчиво развитие, участие на гражданското общество, работниците и стопанските сдружения, както и за създаване на работни места за предприятията в рамките на производствената верига, като им предоставят възможност да се съсредоточат върху конкретни задачи и същевременно увеличават тяхната взаимозависимост; като има предвид от друга страна, че техният изключително сложен характер, липсата на прозрачност и размиването на отговорностите може да доведе до по-висок риск от нарушения на правата на човека и трудовите права, фактическа безнаказаност за престъпления спрямо околната среда и мащабно избягване на данъци и данъчни измами;

Г.  като има предвид, че търговската политика трябва да даде принос за гарантиране на прозрачен процес на производство по цялата верига на създаване на стойност, както и спазване на основните екологични и социални стандарти и стандарти за безопасност;

Д.  като има предвид, че търговската и инвестиционната политика на ЕС трябва да запазят като свой крайъгълен камък многостранната система и да укрепят позицията на Европа в справедливи глобални вериги на доставки, но трябва също така да осигурят инструменти за установяване на ясни правила и отговорности за правителствата и предприятията, с цел да се гарантира спазване на международните ангажименти, като например целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР); като има предвид, че устойчивостта и прозрачността са не само въпрос на ценности, но следва също така да се разглеждат като истински двигатели за повишена добавена стойност в световната търговия и инвестиции в контекста на СВСС;

Е.  като има предвид, че МСП(17) представляват важна част от СВСС и играят важна роля за насърчаването на икономическия растеж, устойчивото развитие и качествени работни места и за задържането на местното население в обитаваните от него региони;

Ж.  като има предвид, че участието в СВСС е от полза за МСП по отношение на техния растеж и интернационализация; като има предвид, че според проучването на Евробарометър от 2015 г., озаглавено „Интернационализация на малките и средните предприятия“, едва 31% от МСП в ЕС са участвали в дейности извън вътрешния пазар през предходните три години; като има предвид, че множество МСП изпитват трудности при осигуряването на достъп до международни и базирани в ЕС световни вериги за създаване на стойност; като има предвид, че търговската политика и търговските споразумения могат да спомогнат за преодоляване на пречките и предизвикателствата, пред които са изправени понастоящем МСП при достъпа си до СВСС;

З.  като има предвид, че доброволните схеми за надлежна проверка и за прозрачност на СВСС се използват и биват насърчавани от икономическите и социалните партньори и НПО, което води до съществени положителни резултати;

И.  като има предвид, че в заключенията си от май 2016 г. Съветът подчертава, че е необходимо да продължи подкрепата за използването на международно признати принципи, насоки и инициативи за корпоративна социална отговорност/отговорно бизнес поведение, като ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, Глобалния договор на ООН, Тристранната декларация на МОТ относно принципите за мултинационалните предприятия и социалната политика и насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия, включително в участващи държави, които не са членки на ОИСР, като така се допринася и за усилията за борба с корупцията чрез създаване на по-отворена и прозрачна бизнес среда;

Й.  като има предвид, че отговорното глобално управление на СВСС е от съществено значение за привеждането на търговска политика, която да съответства на европейските ценности, залегнали в Договорите; като има предвид, че както Комисията, така и държавите членки имат водеща роля в тези дебати в световен мащаб;

К.  като има предвид, че няколко международни конвенции, насоки и правила са насочени към предотвратяване на нарушенията на правата на човека; като има предвид, че държавите производителки имат особено задължение да ги прилагат и да създадат подходящи правни и икономически условия, в които предприятията да извършват дейност, и да намерят своето място в световните вериги за доставки; подчертава, че държавите производителки трябва също така да бъдат в състояние да прилагат международните стандарти и норми, включително да изготвят , осъществяват и прилагат съответното законодателство, по-специално в областта на установяването на принципите на правовата държава и борбата с корупцията;

Л.  като има предвид, че ЕС следва да реагира още по-ефективно на социалния и екологичен дъмпинг и на нелоялните конкуренция и търговски практики и да гарантира еднакви условия на конкуренция;

M.  като има предвид, че ЕС е най-големият световен износител и вносител на стоки и услуги (взети заедно), най-големият пряк чуждестранен инвеститор и най-важната дестинация за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ); като има предвид, че ЕС следва да използва тези си силни страни в полза както за собствените си граждани, така и за тези в други части на света, особено в най-бедните държави;

Н.  като има предвид, че ЕС е разработил задължителни нормативни актове в областта на корпоративната надлежна проверка в специфични сектори, в които съществува сериозен риск от нарушаване на правата на човека, като например сектора на дървения материал и полезните изкопаеми от зони на конфликт; като има предвид, че някои държави членки също така са разработили законодателство, като Закона на Обединеното кралство за съвременното робство, френският закон относно задължението за грижа на мултинационалните компании (МНК), което се прилага към големите френски дружества, наброяващи повече от 5000 работници, както и нидерландският закон за надлежна проверка по отношение на детския труд; като има предвид, че ЕС е разработил инициативи, които насърчават извършването на надлежна проверка, а няколко резолюции на Европейския парламент призоваха ЕС да разработи задължителни правила по този въпрос;

O.  като има предвид, че ЕС вече предприе важни стъпки към по-отговорно управление на СВСС в световен мащаб чрез разработването на конкретни партньорства — като например Пакта за устойчивост на Бангладеш и инициативата относно трудовите права с Мианмар — и по конкретни въпроси, като например полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони, регламентите относно незаконната сеч, критериите за устойчивост за биогоривата, докладването от предприятията по въпроси, свързани с веригата на доставки и корпоративната прозрачност на плащанията към правителствата от страна на добивната и дърводобивната промишленост, както се подчертава в съобщението „Търговията — за всички“;

П.  като има предвид, че в съобщението „Търговията — за всички“ се заявява, че Комисията ще насърчава постигането на амбициозни глави относно търговията и устойчивото развитие във всички търговски и инвестиционни споразумения; като има предвид, че сключените неотдавна търговски и инвестиционни споразумения на ЕС съдържат глави, посветени на търговията и устойчивото развитие, в които страните по споразумението се призовават да поемат ангажименти по отношение на защитата на правата на човека, социалните и екологичните стандарти и корпоративната социална отговорност; като има предвид, че тези глави показват различия в степента на амбиция в последователни търговски споразумения на ЕС; като има предвид, че трудовите норми и стандартите в областта на околната среда не се ограничават до главите относно търговията и устойчивото развитие, а трябва да бъдат ефективни във всички области на търговските споразумения; като има предвид, че основаният на диалога подход не предотврати тежки нарушения на свободата на сдружаване в някои споразумения за свободна търговия;

Р.  като има предвид, че особеното положение на зоните за преработка на продукцията за износ (ЗППИ), е такова, че в някои страни те са освободени от местните трудови закони и забраняват или ограничават профсъюзната дейност, и че работниците там нямат достъп до правна защита, което представлява явно нарушение на стандартите на МОТ;

С.  като има предвид, че липсата на етично поведение в бизнеса е също така и следствие от липсата на добро управление, безсилието или отсъствието на безпристрастни обществени органи, които да действат в общ интерес на гражданите; като има предвид, че корупцията, липсата на прозрачност на СВСС и предоставянето на изключения по отношение на трудовото законодателство и данъчното облагане в зоните за преработка на продукцията за износ (ЗППИ) могат да окажат отрицателно въздействие върху правата на човека, по-специално чрез подкопаване на достойните условия на труд и синдикалните организации;

Т.  като има предвид, че според данни на МОТ около 21 милиона души в световен мащаб са жертви на принудителен труд, а много от тях са експлоатирани в световните вериги за създаване на стойност; като има предвид, че принудителният труд в частната икономика генерира 150 милиарда щатски долара незаконни печалби годишно;

У.  като има предвид, че благодарение на глобалния си мандат, експертни знания и опит, МОТ, в сътрудничество със своите членове, е добре подготвена да оглави действия в световен мащаб за достоен труд в световните вериги за доставки; като има предвид, че комитетът на МОТ относно достоен труд в световните вериги на доставки призова за извършването на оценка на пропуските, които водят до дефицит на достойните условия на труд в световните вериги на доставки и за обмисляне на инициативите и стандартите, които са необходими за насърчаване на достойни условия на труд и улесняване на намаляването на пропуските по отношение на достойните условия на труд в световните вериги на доставки;

Ф.  като има предвид, че е необходим един многостранен, световен и цялостен подход към корпоративната отговорност за нарушения на правата на човека и екологичната устойчивост в контекста на световната търговия и по-специално на СВСС; като има предвид, че поради това е важно ЕС да продължава да води тези дебати в световен мащаб; като има предвид, че ЕС се утвърди като водещ фактор в реформирането на механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава, в частност чрез разработването на многостранна система от съдилища; като има предвид, че се очаква същият напредък в други ключови области на загриженост като изпълнение на задълженията на инвеститорите по отношение на правата на човека;

Х.  като има предвид, че производство в СВСС се извършва в различни юрисдикции с различни степени на защита на правата на човека и на прилагане на законодателството в областта на социалните и трудовите въпроси и околната среда; като има предвид, че жертвите на нарушения на правата на човека, свързани с транснационални дружества, може да се сблъскват с множество пречки при получаването на достъп до правни средства за защита;

Ц.  като има предвид, че равнопоставеността между половете във всички политики на ЕС е твърдо установена с член 8 от ДФЕС; като има предвид, че по принцип търговските и инвестиционните споразумения засягат по различен начин жените и мъжете поради структурната неравнопоставеност между половете; като има предвид, че гледната точка на равенството между половете често се пренебрегва в анализа на световните вериги за създаване на стойност; като има предвид, че според МОТ през 2012 г. в световен мащаб милиона души (55% от които са жени и момичета) са били жертви на принудителен труд, а 90% от тях са били експлоатирани в частната икономика от физически лица или предприятия;

Ч.  като има предвид, че жените съставляват по-голямата част от работниците в някои сегменти на глобалните вериги за доставки на облеклото, градинарството, мобилните телефони и туризма, но обикновено в сравнение с мъжете са по-концентрирани в нископлатените или непрестижни форми на трудова заетост, което води до полова сегрегация в определени видове професии и дейности, неравнопоставеност между половете по отношение на заплащането и условията на труд и специфични за пола ограничения в достъпа до производствени ресурси, инфраструктура и услуги;

Ш.  като има предвид, че съгласно член 3, параграф 3 от ДЕС Съюзът насърчава защитата на правата на детето; като има предвид, че всички държави членки са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето;

Щ.  като има предвид, че услугите играят по-голяма роля в СВСС, особено за промишленото производство; като има предвид, че нарастналата интеграция на услугите в СВСС ще изисква споразумения в подкрепа на цифровата икономика, включително свободното движение на данни;

АА.  като има предвид, че развитието на световните вериги за създаване на стойност допринася в още по-голяма степен за интеграцията на услугите в производството на стоки; като има предвид, че значителна част от стойността на внесените стоки се добавя чрез услуги от внасящите страни;

AБ.  като има предвид, че държавите — членки на ЕС са най-големите световни износители на финансови услуги и че този сектор е от стратегическо значение в търговската политика на ЕС; като има предвид, че включването на разпоредби, отнасящи се до финансовите услуги, във външните споразумения на ЕС, включително споразуменията за свободна търговия, предизвиква някои легитимни опасения по отношение на тяхното потенциално отрицателно въздействие по отношение на изпирането на пари и укриването и избягването на данъци и откроява допълнително значението да се разгледа въпроса за използването на инструменти за справяне с тях; като има предвид, че търговските и инвестиционните споразумения предлагат добра възможност за засилване на сътрудничеството в борбата с корупцията, изпирането на пари, както и с данъчните измами, укриването и избягването на данъци;

AВ.  като има предвид, че прозрачното и съдържателно етикетиране може да бъде полезен инструмент, който дава възможност на потребителите в ЕС да правят по-информиран и подходящ избор; като има предвид, че освен цената и произхода на даден продукт, на потребителите в ЕС следва да се предоставя и информация относно социални и екологични критерии; като има предвид, че подобни критерии могат да бъдат технически разработени в съответствие със Споразумението на СТО относно техническите пречки пред търговията (ТПТ), в което се определят условията по отношение на производствения процес, така че да бъде възможна продажбата на продукта;

AГ.  като има предвид, че пълното зачитане на правата на човека в производствената верига и пълното спазване на стандартите за безопасност на храните за стоки, допуснати за свободно обращение на европейския пазар, следва да се спазва както от държавите, така и от предприятията; като има предвид, че бремето на отговорността не следва да се поема единствено от потребителите, чийто избор е ограничен както от индивидуалните ресурси (икономичност, време, знания), така и от външни фактори (информация, предлагане);

AД.  като има предвид, че правилата за произход (ПзП) придобиват все по-голямо значение в контекста на СВСС, при които производството често обхваща няколко държави; като има предвид, че недостатъчно стриктните правила за произход може да създадат допълнителни пречки пред постигането на пълна прозрачност и отчетност във веригите за доставка;

AЕ.  като има предвид, че по-добрите, хармонизирани и по-ефикасни митнически процедури в Европа и извън нея допринасят за улесняване на търговията и изпълнение на съответните изисквания за улесняване на търговията и същевременно допринасят за предотвратяване на фалшифицирането, както и на навлизането на незаконни, дъмпингови и фалшифицирани стоки в единния пазар на ЕС, което подкопава икономическия растеж и излага на сериозен риск потребителите в ЕС; като има предвид, че разширеният достъп до митнически данни за вноса, влизащ в ЕС, би увеличил прозрачността и отчетността на СВСС;

AЖ.  като има предвид, че в един свят с фрагментирани производствени мрежи, разграничението между вноса и износа е неясно, тъй като вносните суровини представляват значителна част от износа, а тарифите се натрупват при всяко трансгранично търгуване на междинните продукти; като има предвид, че ефикасните митнически и гранични процедури са от особено значение в този контекст;

AЗ.  като има предвид, че търговските стимули в рамките на ОСП и ОСП + осигуряват по-добър достъп до пазара за развиващите се държави в замяна на спазването на трудовите, екологичните и социалните стандарти;

AИ.  като има предвид, че ОСП + е ключов инструмент на търговската политика на ЕС, който осигурява по-добър достъп до пазара и е придружен от строг механизъм за мониторинг с цел насърчаване на човешките и трудовите права, защитата на околната среда и доброто управление в уязвими развиващи се страни;

AЙ.  като има предвид, че защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост (ПИС) могат да предоставят ефективно по-нататъшно интегриране в глобалните вериги за създаване на стойност;

Позицията на ЕС в световните вериги за създаване на стойност (СВСС)

1.  подчертава, че търговската и инвестиционната политика трябва да имат за цел осигуряването на лостов ефект, постигането на равнопоставеност на условията за европейските предприятия, насърчаване на европейската конкурентоспособност и улесняване на сближаването на стандартите във възходяща посока; призовава Комисията да гарантира съгласуваност между политиките на ЕС в областта на околната среда, общественото здравеопазване, търговията, инвестициите и промишлеността и да насърчава стратегията за повторна индустриализация на Европа и прехода към нисковъглеродна икономика;

2.  счита, че по-нататъшната интеграция на ЕС в световните вериги за стойност трябва да не е в ущърб на европейския социален и регулаторен модел и на насърчаването на устойчив растеж;

3.  призовава Комисията да подкрепи осведомеността относно и възприемането на съществуващите схеми за справедлива търговия, както се споменава в стратегията „Търговията — за всички“, както в рамките на плана на ЕС за постигане на устойчивост, така и в Европейския консенсус за развитие;

4.  отново отправя своя призив към Комисията и държавите членки да приемат засилени инструментите за защита на търговията, за да се борят с нелоялните търговски практики, вземайки под внимание социалния и екологичния дъмпинг;

5.  призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на употребата на инструменти за защита на търговията, от страна на ЕС и от трети държави, върху ефективното интегриране на предприятията от ЕС в СВСС;

6.  подчертава необходимостта от хармонизирани правила и засилена координация на равнище ЕС и надзор на прилагането на вносни мита от държавите членки (включително конвенционални, антидъмпингови и изравнителни мита) за всички видове стоки и блага и по-специално случаите, които включват декларации за произход с невярно съдържание (както при преференциални, така и при непреференциални режими), обявяване на по-ниска стойност и невярно описание на стоките;

СВСС и многостранното сътрудничество

7.  призовава Комисията да работи активно в рамките на СТО за увеличаване на прозрачността, както и да определи и насърчава многостранни правила за търговия, включително устойчивото управление на СВСС, което следва, по-специално, да включва следното:

   задължителни изисквания за надлежна проверка на веригата на доставки и прозрачност, основани на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека;
   минимални здравни стандарти и стандарти за безопасност, като се признава по-специално правото на работниците да създават комитети по безопасността;
   минимално равнище на социална защита и зачитане на трудовите стандарти на МОТ;
   правото на колективно трудово договаряне;

8.  призовава Комисията и държавите членки да продължат да участват активно във всички многостранни форуми относно стопанската дейност, СВСС, правата на човека и трудовите права, икономическия растеж и устойчивото развитие, като същевременно насърчават европейските ценности, залегнали в Договорите, и имат предвид съществената необходимост да бъдат защитени специфичните особености на МСП;

9.  приветства текущите преговори за обвързващ договор на ООН за транснационалните корпорации и правата на човека; призовава Комисията и държавите членки да участват конструктивно в тези преговори и да играят активна роля и допринасят за разработването на конкретни предложения, включително достъп до средства за правна защита, като положат всички усилия за постигането на положителен резултат и насърчават търговските си партньори също да участват; призовава Комисията, в този контекст, да разгледа възможността за обширни задължения за надлежна проверка, включително на световно равнище;

10.  призовава държавите членки да ускорят прилагането и повишаването на ефективността на националните планове за действие (НПД) за изпълнение на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; подчертава, че осем от общо 13-те НПД, които вече са били одобрени, са от държави — членки на ЕС, и приветства факта, че са в процес на изготвяне други 11 НПД в ЕС; отправя искане към Комисията да подпомага и насърчава изпълнението на посочените ръководни принципи на ООН;

11.  приветства сближаването на международните стандарти за стопанската дейност и правата на човека, и по-специално между ръководните принципи на ООН и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия;

12.  приветства цялостното включване на достойния труд и на четирите стълба на Програмата за достойни условия на труд на МОТ в целите на ООН за устойчиво развитие; призовава Комисията и държавите членки ефективно да прилагат посочените стандарти и да работят в рамките на МОТ в посока на приемането на нов международен трудов стандарт в сферата на достойните условия на труд в СВСС, който да изисква, по-специално, всички дружества да извършват текущо управление на риска от въздействието на своите дейности върху правата на човека на работниците и общностите, както и да предприемат подходящи мерки за предотвратяване и смекчаване на последствията от съответните дейности и осигуряване на защита за засегнатите лица;

13.  подкрепя всички инициативи в световен мащаб за борба с корупцията, включително Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (EITI), Кимбърлийския процес, Международната конференция за региона на Големите африкански езера (ICGLR), принципите, залегнали в Глобалния договор на ООН за предприятията, ръководните насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, както и насоките на ОИСР за надлежна проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони; припомня задължението на държавите производителки по-специално за въвеждане и прилагане на подходящо законодателство, включително в областта на установяването на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията;

14.  посочва, че в тази област, освен вноса и износа на полезни изкопаеми и метали, прозрачните договорености, уреждащи правата на експлоатация и митата, са от жизненоважно значение за развитието на засегнатите от конфликт или високорискови зони; поради това подчертава необходимостта да се изготви преглед на съществуващите мерки във връзка с корпоративната социална отговорност, които се прилагат от европейските предприятия, и да се подобрят координацията и обменът на информация и най-добри практики с цел да се предостави възможност добрите практики да се установяват по-ефективно и да се допринесе за създаването на обща рамка за действие на европейско равнище; призовава Комисията да засили инициативите за корпоративна социална отговорност и надлежната проверка по цялата верига на доставка;

15.  изтъква, че надеждният достъп до суровини е важен фактор за конкурентоспособността на световно равнище;

16.  подчертава значението на изпълнението, прилагането и транспонирането на действащото законодателство в областта на СВСС на регионално, национално и международно равнище;

Корпоративна отговорност

17.  подчертава, че търговията и правата на човека се укрепват взаимно и че предприемаческите среди следва да играят важна роля за предоставянето на положителни стимули за утвърждаването на правата на човека, демокрацията и корпоративната отговорност;

18.  приветства множеството обещаващи инициативи, предприети от частния сектор, като кодексите за поведение, етикетирането, самооценката и социалните одити, които значително допринесоха за последните подобрения в областта на правата на човека и стандартите в областта на правата на работниците в световните вериги на доставки;

19.  изразява дълбока загриженост във връзка със случаи на нарушения на правата на човека и заплахи за екологичната устойчивост вследствие на определени корпоративни решения;

20.  признава значението на наличието на ясни международни правила относно корпоративната социална отговорност (КСО), СВСС и надлежната проверка; приветства интелигентната комбинация от регулаторни и доброволни действия, която доведе до някои положителни резултати през последните няколко години и позволява на предприятията да намерят свои собствени динамични и иновационни мерки; подчертава, че координацията, споделянето на информация и обменът на най-добри практики могат да допринесат за подобряване на ефикасността на частните и публични инициативи относно веригата за създаване на стойност и постигане на положителни резултати; припомня, при все това, че доброволната корпоративна социална отговорност може също така да доведе до нелоялна конкуренция за доставчиците, които са взели решение да спазват международните трудови и екологични стандарти и само по себе си не е достатъчно, за да се гарантира, че дружествата спазват изцяло международните стандарти и задължения чрез прилагане на политика за надлежна проверка; поради това подчертава необходимостта от изготвяне на преглед на съществуващите мерки за корпоративна социална отговорност, предприети от европейските предприятия, за да могат по-ефективно да определят добри практики и да допринасят за създаването на обща рамка за действие на европейско равнище; изразява твърдото си убеждение, че ЕС следва незабавно да потърси начини за разработване на стратегии и правила за прозрачност в СВСС, включително евентуалното разглеждане на възможността за незабавни действия в посока на разработването на обвързващи и приложими правила, свързаните с тях правни средства за защита и независими механизми за наблюдение с участието на институциите на ЕС, държавите членки и гражданското общество; подчертава, че тези задължения трябва да следват стъпките, които се изискват в ръководните принципи на ООН и насоките на ОИСР, във връзка с проактивното установяване на рисковете за правата на човека, изготвянето на точни и нагледни планове за действие за предотвратяване или намаляване на тези рискове, даването на адекватен отговор на известни нарушения и прозрачността;

21.  призовава Комисията да отдаде по-голямо значение на тези разпоредби и насърчава въвеждането на насоките на ОИСР за отделни отрасли и Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; подчертава необходимостта от осигуряването на официално участие на гражданското общество в процеса на изпълнение чрез структурите, предвидени от главите относно търговията и устойчивото развитие; призовава Комисията да подкрепи работата на международните органи за стандартизация като Международната организация по стандартизация (включително ISO 26000) и Глобалната инициатива за отчитане, с цел да се насърчат предприятията да докладват относно устойчивостта и създаването на стойност по цялата верига на доставки;

22.  приканва Комисията да гарантира спазването от страна на европейските и международни дружества на насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, както и специфичните за отделни сектори насоки на ОИСР, като например насоките за надлежна проверка за отговорните вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони; препоръчва засилване на ролята на националните контактни точки на ОИСР и тяхното сътрудничество с независими национални и регионални институции в сферата на правата на човека с оглед подобряване на управлението на световните вериги за създаване на стойност;

23.  призовава Комисията да актуализира подхода си за КСО с оглед укрепване на трудовите и екологичните стандарти и, по-специално, като настоява за включването на разпоредбите за корпоративна социална отговорност в търговските и инвестиционните споразумения, договаряни от ЕС;

24.  подчертава, че координацията и обменът на информация и най-добри практики може да допринесе за повишаване на ефективността на частните и публичните инициативи относно веригите за създаване на стойност;

25.  припомня, че през 2010 г. Парламентът отправи искане дружествата да публикуват своите счетоводни баланси за корпоративната социална отговорност, да бъдат въведени изисквания за надлежна проверка за всички предприятия и консолидирано понятието за КСО въз основа на хармонизирано определение на връзките между дружествата майки, така че да се установи юридическата отговорност на всяко от тях; ето защо отбелязва със задоволство, че от 2017 г. ще се изисква оповестяването на нефинансова информация и информация относно многообразието от страна на големите дружества по силата на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация; при все това отбелязва, че оповестяването на нефинансова информация от големи дружества все още не е разширено, така че да обхване всички субекти, действащи в световните вериги за създаване на стойност;

26.  отбелязва инициативата на зелената карта от някои национални парламенти след приемането на френския закон за полагане на дължимата грижа от страна на многонационалните компании; призовава Комисията да разгледа предложения за корпоративна надлежна проверка за дружествата, извършващи дейност в рамките на ЕС и извън него, като вземе предвид решението на френския Конституционен съд относно френското законодателство, а именно относно пропорционалността на санкциите;

27.  припомня, че политиките, свързани с КСО, трябва да отчитат специфичните характеристики на МСП, и да бъдат достатъчно гъвкави, за да се гарантира, че последните не са подложени на непропорционална тежест; поради тази причина приканва Комисията да създаде специално информационно бюро за МСП, като обърне специално внимание на микро- и малките предприятия, и да ги подкрепят с конкретни програми за изграждане на капацитет;

28.  подчертава, че СВСС не свършват, когато продуктът стигне до крайния потребител, но включват и отпадъците и тяхното третиране; настоятелно призовава да се взема предвид целият жизнен цикъл на продуктите и да се разшири перспективата по отношение на СВСС, така че да се включат разпоредби за обезвреждане на отпадъците, без да се нанасят щети на хората или на околната среда; призовава ЕС да насърчава международното сътрудничество и законодателната съгласуваност по отношение на излезли от употреба продукти и материали и да подпомага страните партньорки да развият по-строги национални разпоредби и капацитет за прилагане; призовава ЕС да гарантира, че проследимостта се прилага спрямо този спектър на жизнения цикъл на продуктите;

29.  настоятелно призовава Комисията да действа бързо, като следва подробните предложения, съдържащи се в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави;

Създаване на по-значима роля за инициативите на частния сектор

30.  подчертава постиженията на ангажираността на частния сектор; подчертава, че частните предприятия трябва да следват стратегии за устойчиво развитие, не само за да предотвратят вреди за репутацията си, но също така и защото това им предоставя нови възможности и намалява зависимостта им от ограничени ресурси;

31.  подчертава решаващата роля на потребителите (и последиците от лошата реклама); припомня, че нито един потребител не иска да продължи да купува продукти, произведени от деца или експлоатирани мъже и жени, нито продукти, които са причинили значителни щети на околната среда;

32.  призовава Комисията да намери нови начини да подкрепя усилията на частния сектор да направи световните вериги за създаване на стойност по-устойчиви и да разработи приобщаващи бизнес модели и съответни многостранни партньорства в частния сектор;

33.  подчертава, че е необходима интелигентната комбинация между частно и публично финансиране за насърчаването на устойчиви световни вериги за стойност; счита, че това следва да се основава на съществуващи структури и програми, които са се доказали като успешни при насърчаването на отговорно бизнес поведение;

34.  приветства редицата многообещаващи инициативи, предприети от частния сектор, като например кодекси за поведение, етикетиране, самооценка и социални одити, и потвърждава значението на Глобалния договор на ООН, стандарта ISO 26000 за социалната отговорност, Тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика и насоките на ОИСР за многонационалните предприятия като инструменти, които могат да мобилизират отговорността в стопанската дейност на предприятията; призовава дружествата, независимо от това дали са европейски или не, да извършват надлежна проверка в областта на правата на човека и да интегрират резултатите във вътрешните политики и процедури, като разпределят по съответния начин и надлежно прилагат ресурсите и правомощията; подчертава, че това изисква разпределянето на достатъчно ресурси; подчертава, че прозрачността и съобщаването на предприетите мерки за избягване на нарушения на правата на човека в трети държави са от решаващо значение, за да се осъществява правилен демократичен контрол и да се предостави възможност на потребителите да правят избор въз основа на фактите;

Споразумения за свободна търговия (ССТ) на ЕС и СВСС

35.  приветства новата стратегия за търговия и инвестиции за Европейския съюз, „Търговията — за всички“; призовава Комисията да разгледа – в своята търговска и инвестиционна политика и в споразуменията си за свободна търговия – предизвикателствата, свързани с разрастването на СВСС, като вземе под внимание следните мерки:

   а) засилване на предварителните оценки на въздействието върху устойчивостта на търговията (TSIA), добавяне на изисквания за оценка по отношение на правата на човека и въпросите на равенството между половете, и въвеждане на задължение за извършване на последващи TSIA и предоставяне на публичен достъп до тях, с участието на гражданското общество;
   б) цялостно изпълнение на препоръките на Парламента от 2010 г. и 2016 г. във връзка с главите относно търговията и устойчивото развитие в ССТ, които следва да включват всеобхватни, приложими и амбициозни глави относно търговията и устойчивото развитие и да вземат предвид следните аспекти;
   i) ангажимент на всяка от страните да ратифицират и да прилагат осемте основни и четирите приоритетни конвенции на МОТ, както и международните многостранни споразумения в областта на околната среда;
   ii) обхващане на клаузите за правата на човека и на главите относно търговията и устойчивото развитие от общите механизми за уреждане на спорове, на равни начала с останалите части на споразумението;
   iii) възможност за обжалване и за търсене на правна защита чрез процедура за подаване на жалби за социалните партньори и гражданското общество;
   iv) ефективни възпиращи мерки: включително под формата на парични санкции, в случай на сериозни и доказани нарушения на разпоредбите относно търговията и устойчивото развитие;
   в) включване на приложими разпоредби за борба с корупцията и защита на лицата, подаващи сигнали нередности, в рамките на компетентността на ЕС, във всички бъдещи споразумения за свободна търговия и инвестиционни споразумения; във връзка с това подчертава, че страните, подписали търговски и инвестиционни споразумения, следва да вземат мерки за насърчаване на активното участие на частния сектор, организациите на гражданското общество и националните консултативни групи в изпълнението на програмите за борба с корупцията и на съответните клаузи в международните търговски и инвестиционни споразумения;
   г) включване на клаузи за запазване на съществуващото положение за определяне на минимално равнище на социални и екологични стандарти и стандарти за безопасност, включително опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях, във всички ССТ на ЕС, като по този начин не се позволява на страните да занижат своите социални и екологични норми и норми за безопасност с цел насърчаване на износа и привличане на инвестиции;
   д) включване на разпоредби относно данъчната прозрачност (в т.ч. основните стандарти за прозрачност на ОИСР) и засилване на сътрудничеството в областта на борбата срещу изпирането на пари, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци в ССТ, които да бъдат надлежно отразени в изискванията за отваряне на пазара на финансови услуги;
   е) допълване на всички гореупоменати разпоредби с мерки в подкрепа за развиващите се страни и стриктно наблюдение на прилагането на последните, включително с принос от националните парламенти и участници, включващи гражданското общество;
   ж) увеличаване на свързаността на приоритетите, договорени на двустранна основа, за прилагането на главите от ССТ относно търговията и устойчивото развитие и финансова подкрепа от програмите на ЕС за сътрудничество за развитие;

36.  припомня ключовата роля, която МСП могат да играят в СВСС, от една страна, и ползите от увеличената интеграция на МСП в СВСС, от друга страна; призовава Комисията да включи глави за МСП във всички бъдещи търговски споразумения; в допълнение призовава Комисията в този контекст да оцени съществуващите структури за подкрепа, до които имат достъп МСП, които искат да получат достъп до СВСС, и да преразгледа и — ако е необходимо — да актуализира стратегията „Малък бизнес, голям свят“ от 2011 г. с цел допълнително да се улесни участието на МСП в СВСС;

37.  подчертава, че СВСС често включват производството и услугите в зоните за преработка на продукцията за износ (ЗППИ), където трудовите и екологичните стандарти са различни от тези в останалата част на съответната страна и често са ограничени; призовава Комисията да гарантира, че социалните и екологичните стандарти, договорени в споразуменията за свободна търговия, се прилагат на цялата територия на търговските партньори, включително в ЗППИ;

Етикетиране, проследимост и митнически данни

38.  призовава ЕС да работи за постигането на адекватни и ефикасни решения за въвеждането на прозрачна и действаща задължителна система за етикетиране за „социална и екологична проследимост“ по протежение на цялата производствена верига, в съответствие със Споразумението на СТО за ТПТ, като успоредно с това насърчава подобни действия на международно равнище;

39.  призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на законодателство относно правилата за етикетиране по отношение на произхода на продуктите, влизащи на пазара на ЕС, или да предложи правила, които гарантират ефективна проследимост;

40.  призовава Комисията и насърчава държавите членки да търсят начини да се даде възможност на субекти, които имат обществен интерес, да получат достъп — след предоставяне на подходяща обосновка и при поискване по съображения от обществен интерес — до митническите данни, събирани от страни, търгуващи с продукти или стоки, внасяни в ЕС;

Юрисдикция и достъп до средства за правна защита

41.  отново потвърждава неотложната необходимост от ефективно разглеждане на въпроса за нарушенията на правата на човека от страна на транснационалните корпорации, когато такива биват извършвани, и справяне с правните проблеми, произтичащи от извънтериториалното измерение на дружествата, по-специално чрез създаване на съвместни правни отговорности по цялата верига на доставки; призовава държавите членки да предприемат подходящи мерки за справяне с финансовите и процедурни пречки, пред които са изправени в гражданските дела, заведени от жертвите;

42.  подновява призива си към Комисията да обмисли възможността за разширяване на правилата за компетентност на съдилищата съгласно Регламента „Брюксел I“ до ответници от трети държави по дела срещу дружества с ясна връзка с една държава членка, или дружества, за които ЕС е важен пазар и отправя искане към Комисията да представи в кратки срокове, ако е целесъобразно, съответно предложение до Парламента и Съвета;

43.  припомня, че стопанските предприятия следва да създадат механизми за подаване на жалби на оперативно ниво за работниците, засегнати от техните дейности, в т.ч. в зоните за преработка на продукцията за износ; отново отправя призив към ЕС и държавите членки да предприемат подходящи стъпки за преодоляване на правните, процедурните и институционалните пречки пред достъпа до ефективни средства за правна защита;

Равенство между половете и права на децата

44.  припомня, че равнопоставеността между половете е твърдо установена във всички политики на ЕС, както се заявява в член 8 от ДФЕС; изразява съжаление във връзка с факта, че равенството между половете не се споменава в стратегията „Търговията — за всички“, и призовава Комисията да взема предвид равенството между половете и овластяването на жените, когато извършва средносрочния преглед на стратегията; призовава Комисията да гарантира, че равенството между половете е включено и интегрирано в търговската и инвестиционна политика, стратегията за подпомагане на търговията, както и всички бъдещи ССТ и оценки на въздействието; призовава Комисията да продължи да разискванията и воденето на преговори в рамките на СТО, така че равенството между половете да бъде взето предвид в търговската и инвестиционна политика на СТО; призовава Комисията да събира разделени по полов признак данни за СВСС, особено в селскостопанския сектор, като взема предвид, че овластяването на жените надхвърля по значение въпросите за заплащането, факторите, които водят до насилие срещу жените, както и социални фактори като родителския отпуск и здравеопазването, с оглед разработването на правни форми за преодоляване на отрицателните странични ефекти от СВСС; приветства факта, че въпросът за равенството между половете се разглежда в рамките на преговорите за осъвременяване на споразумението между ЕС и Чили и ще бъде предмет на договаряне в бъдещото актуализирано споразумение;

45.  призовава за всеобхватен анализ на различията и неравенството в рамката на световните вериги за създаване на стойност по отношение на: i) различията между половете в използването на времето, които са основно резултат от главната отговорност на жените за репродуктивната дейност; ii) разликите между половете при достъпа до производствени суровини и ресурси, по-специално земя, кредитиране, обучение и мрежи; както и iii) различията между половете, произтичащи от недостатъци и дискриминация на равнище пазари и институции;

46.  подчертава, че често жените са засегнати в най-голяма степен, както и че при жените много често трафикът на хора с цел трудова експлоатация протича паралелно със сексуален трафик и убийства;

47.  предлага — на равнището на международната търговия и търговските политики на ЕС относно СВСС — да бъде разработена специфична стратегия, която официално да осигурява закрила на лицата, които изобличават практики като убийствата на жени, трафик на хора с цел трудова или сексуална експлоатация, както и да се предоставя закрила на жертвите; подчертава, че информаторите следва да получат подобно признание и защита, каквито се изискват в случаи на лица, сигнализиращи за нередности, в сферата на международната търговия и търговията на ЕС;

48.  припомня, че все повече жени имат заетост, но че все още броят им е несъразмерно висок при нискоквалифицираните дейности с ниско заплащане, че нямат достъп до мерки за социална закрила, включително закрила на майчинството, и че твърде често те са подложени на дискриминация и сексуален тормоз;

49.  призовава Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да насърчават устойчиво възлагане на обществени поръчки чрез прилагане на специфични изисквания за спазването на правата на човека и международното право, особено що се отнася до утвърждаването на равенството между половете и европейските норми в областта на конкуренцията, както и прозрачността за доставчиците и техните международни вериги на доставки;

50.  подчертава значението на ратифицирането на Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детския труд, както и Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа и работа от страна на държавите, които все още не са го направили; припомня, че ЕС е поел ангажимент за изкореняването на най-тежките форми на детски труд в световен мащаб, в съответствие със своите ценности, които включват забраната на детския труд във външната дейност на ЕС, както е заложено в член 21 от ДЕС; подновява призива си за хармонизиране и укрепване на контрола на вноса и веригата на доставки, за да се гарантира, че на пазара на ЕС се допускат само продукти, за които не е използван принудителен труд, детски труд или съвременно робство; подчертава своята подкрепа за съществуващите инициативи в подкрепа на МСП и на организациите на дребните селскостопански производители с оглед на това, те да получат по-голям дял в СВСС, както в случая на справедливата търговия; подчертава значението борбата срещу принудителния труд и детския труд да бъде включена във всички ССТ на ЕС чрез глави относно устойчивото развитие, така че да се гарантира, че тази цел се споделя от търговските партньори; призовава Комисията и държавите членки енергично да защитават това предложение в рамките на всички международни форуми, включително МОТ, ОИСР, ООН и СТО, за да се постигне напредък в борбата срещу принудителния труд и детския труд; подчертава в този контекст, че целта за продукти без използване на детски труд може да бъде постигната само ако върви ръка за ръка с осигуряването на минимални работни заплати за членовете на семейството на детето;

Развиващи се страни

51.  подчертава, че СВСС представляват важна възможност за предприятията в развиващите се страни, и особено за МСП, да установят връзка със световната икономика; подчертава, че някои специфични политики и съпътстващи мерки са от ключово значение за постигане на тази цел, както и за разширяване на обхвата на потенциалните предимства, така че той да обхване всички работници в държавите търговски партньори, и по-специално политики, които целят повишаването на ефективността на работата на административните органи, или подпомагане на съответните дружества да увеличат добавената стойност и разширят участието си в СВСС, като същевременно подобрят своите социални и екологични стандарти; изтъква, че преразглеждането на ОСП и ОСП + следва да включва задължителни правила относно правата на човека и трудовите права и опазването на околната среда; отбелязва, че много развиващи се страни са ограничени в своя капацитет и ресурси, за да налагат ефективно спазването на социалните и екологичните стандарти и регламенти; призовава ЕС да засили изграждането на капацитет и да предоставя на правителствата на развиващите се страни партньорки техническо съдействие, когато това е възможно и необходимо;

52.  припомня програмата с цели за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 г. и нейните подходи за устойчиво производство, устойчиво потребление и достоен труд и призовава Комисията да представя по прозрачен начин връзката с всяка една съответна ЦУР в своите доклади; отново призовава Комисията и държавите членки да използват търговията за насърчаване на устойчивото развитие и доброто управление в съответствие с принципите на съгласуваност на политиките за развитие; подчертава, че търговските и инвестиционни споразумения на ЕС с развиващите се държави следва да са съгласувани с целите за устойчиво развитие; потвърждава отново правото на развиващите се държави да регулират инвестициите, така че да се гарантират отговорности и задължения за всички инвеститори, включително чуждестранните инвеститори, с цел да се защитят правата на човека и трудовите и екологичните стандарти;

53.  приветства влизането в сила на Споразумението за улесняване на търговията, което ако се прилага правилно, ще опрости и модернизира митническите процедури, като улесни развиващите се страни, които обикновено са изправени пред по-големи гранични пречки, да се интегрират в световната търговска система;

54.  призовава Комисията да подкрепя ефективното участие на МСП в световните вериги за създаване на стойност, чрез подпомагане на съчетаване и партньорства между МСП и групи на дребни земеделски производители в развиващите се страни, които имат за цел да осигурят по-голям дял от стойността за производителите, като същевременно гарантират високо равнище на социална и екологична защита и защита на правата на човека, както в случая със справедливата търговия;

55.  призовава Комисията да гарантира, че условията, свързани с правата на човека, свързани с едностранните търговски преференции, предоставяни в рамките на ОСП, биват ефективно прилагани и наблюдавани, и че процедурите, предвидени в случаите на евентуално неспазване на посочените условия се провеждат, в пълно съответствие с Регламента относно ОСП;

56.  очаква междинният преглед на ОСП да изясни определенията и предостави задълбочена оценка на настоящата схема; счита, че търговската политика трябва да бъде начин за насърчаване на търговските партньори на ЕС да приемат по-високи социални, трудови и екологични стандарти, което би могло да се постигне чрез стимули, като например допълнителни тарифни преференции за произведени по устойчив начин продукти; счита, че тази цел изисква преразглеждане на Регламента за ОСП и във връзка с това предлага условията, свързани с КСО, да бъдат включени в рамките на приложното му поле, с цел да се гарантира спазването на националните и международни правни задължения в областта на правата на човека и трудовите и екологичните стандарти от страна на транснационалните корпорации; призовава да се отдели специално внимание на положението на трудовите права и правата на професионалните съюзи в ЗППИ и настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки по този въпрос, в тясно сътрудничество с МОТ, в хода на преразглеждането на ОСП;

57.  призовава Комисията да гарантира, че всички финансирани от ЕС‑ проекти за развитие, в това число проектите със смесено финансиране, са не само в пълно съответствие с международно приетите принципи за ефективност на развитието, но и че спазват напълно принципа на свободно, предварително и информирано съгласие, установен в Конвенция № 169 на МОТ;

Правила за произход

58.  отбелязва, че опростените, ефективни и преференциални правила за произход са от ключово значение в контекста на СВСС; признава, че липсата на гъвкавост и сложността на правилата за произход могат да възпрепятстват ефикасността на търговската структура;

59.  призовава Комисията, доколкото е възможно, да използва многостранните правила за произход като преференциални правила за произход в споразуменията за свободна търговия; призовава Комисията, при изготвянето на специфичните преференциални правила за произход в ССТ, да намали изискванията на добавена стойност и да даде възможност за промяна на тарифната подпозиция и „единичното трансформационно събитие“, като правила за произход;

60.  отправя искане към Комисията, по-конкретно в случай на преговори за сключване на споразумения за свободна търговия с държави, които понастоящем се ползват от преференциите по ОСП и Европейския банков орган (ЕБО), да гарантира, че формулирането на правилата за произход не отклонява икономическите процеси;

61.  счита, че засиленото натрупване в споразумения за свободна търговия не следва да се разглежда като инструмент за скрита либерализация, а по-скоро като инструмент, който дава възможност на държавите да се специализират в определени стопански дейности, в съответствие с логиката на сравнителното предимство;

Права върху интелектуалната собственост и потоци на данните

62.  приветства ангажимента на Комисията да защитава целия диапазон от ПИС, включително патенти, търговски марки, авторски права, промишлени дизайни, географски указания, обозначаване на произход и фармацевтични продукти, като същевременно гарантира достъп до лекарствени продукти на достъпни цени, както на равнището на СТО, така и чрез споразумения за свободна търговия; призовава Комисията да предприеме допълнителни действия относно евентуалното разширяване на обхвата на защитата на географските указания по отношение на неселскостопанските продукти, както вече се прави в редица трети държави посредством различни правни системи; призовава за открит и приобщаващ процес за подобряване на сътрудничеството с трети партньори в борбата срещу измамите и фалшифицираните стоки, които се възползват от доверието в търговски марки и наименования;

63.  потвърждава, че цифровите иновации и потоците от данни са съществен двигател на икономиката на услугите и съществен елемент от СВСС за традиционните производствени дружества, както и че, следователно, изискванията за задължителна локализация следва да бъдат ограничени, доколкото е възможно, както в рамките на Европа, така и извън нея, като се даде възможност за приемане на необходимите изключения, основани на легитимни обществени цели като защитата на потребителите и защитата на основните права; потвърждава, че защитата на потоците от данни и правото на неприкосновеност на личния живот не представляват пречки пред търговията, а оса основни права, залегнали в член 39 от Договора за Европейския съюз и в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в член 12 от Всеобщата декларация за правата на човека;

o
o   o

64.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, Световната търговска организация и на Конференцията на ООН за търговия и развитие.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0299.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0298.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0208.
(4) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0405.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0196.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0098.
(8) Приети текстове, P8_TA(2016)0041.
(9) Приети текстове, P8_TA(2015)0252.
(10) Приети текстове, P8_TA(2017)0265.
(11) OВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1.
(12) OВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.
(13) ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.
(14) ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1.
(15) ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1.
(16) http://childrenandbusiness.org
(17) Вж. определението за МСП: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN

Правна информация - Политика за поверителност