Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2301(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0269/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0269/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 25
CRE 11/09/2017 - 25

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.15
CRE 12/09/2017 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0330

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 579kWORD 79k
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
P8_TA(2017)0330A8-0269/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (2016/2301(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με την αξιολόγηση των εξωτερικών πτυχών της λειτουργίας και της διαχείρισης των τελωνείων ως εργαλείου για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου(11) (κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της δασικής νομοθεσίας (COM(2003)0251) και τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης FLEGT,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά(12) (κανονισμός για την ξυλεία),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(13) (κανονισμός ΣΓΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(14) (κανονισμός Βρυξέλλες Ι),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους(15) (οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση),

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική του 2007 της ΕΕ και των κρατών μελών της με τίτλο «Βοήθεια για το εμπόριο: ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ για τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών που συνδέονται με το εμπόριο»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Βιώσιμες αλυσίδες αξίας στον τομέα της ένδυσης μέσω της αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ» (SWD(2017)0147),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση IV της 105ης διάσκεψης της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ για την παιδική εργασία, την καταναγκαστική εργασία, τις διακρίσεις, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την ΕΕ και τις υπεύθυνες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου περί σύγχρονης δουλείας του 2015 και τον γαλλικό νόμο σχετικά με το καθήκον επιμέλειας για τις πολυεθνικές εταιρείες,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

–  έχοντας υπόψη το νέο πρωτόκολλο της ΔΟΕ για την καταναγκαστική εργασία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 26ης Ιουνίου 2014, με το οποίο το ΣΑΔΗΕ αποφάσισε να συσταθεί ανοικτού τύπου διακυβερνητική ομάδα εργασίας με καθήκον την εκπόνηση ενός διεθνούς, νομικά δεσμευτικού μέσου για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και διάφορες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για συγκεκριμένους τομείς (χρηματοπιστωτικός τομέας, γεωργία, ορυκτά, ένδυση και υπόδηση),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της UNCTAD για το εμπόριο και την ανάπτυξη του 2013 και του 2016,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD για το 2015 σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του ΠΟΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, τις αρχές για τα δικαιώματα των παιδιών και τις επιχειρήσεις που καταρτίστηκαν από τη UNICEF, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και την οργάνωση Save the Children(16),

–  έχοντας υπόψη τις εθελοντικές εταιρικές σχέσεις ανά χώρα, όπως το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές και την πρωτοβουλία για τα εργασιακά δικαιώματα στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 για την παιδική εργασία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης, καθώς και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0269/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να στηρίζεται στις αρχές και στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 ΣΛΕΕ καθιερώνει την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και θέτει ως κύριο στόχο την εξάλειψη της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους», η εμπορική πολιτική της ΕΕ βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές - αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανακοίνωση έχει αφιερώσει ένα ειδικό τμήμα στην ανάπτυξη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, υπενθυμίζοντας τον περίπλοκο χαρακτήρα τους, την ανάγκη συνυπολογισμού των μελλοντικών προοπτικών, καθώς και την ανάγκη συμμετοχής των διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών και χρήσης ενός συνδυασμού ήπιων και καινοτόμων εργαλείων και νομοθετικών αλλαγών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες συναλλαγές υπόκεινται τελευταία σε ολοένα και μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο και ότι οι ανησυχίες σχετικά με την άνιση κατανομή των οφελών και των βαρών του εμπορίου έχουν φέρει στο προσκήνιο την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να δώσει έμφαση στις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές αξίες, καθώς και στη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (ΠΑΑ) είναι μια σύνθετη, τεχνολογικά δυναμική και ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, και βασικός παράγοντας της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας, μπορούν δε να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενταχθούν καλύτερα, να μειώσουν τα επίπεδα φτώχειας και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγική ικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφενός, οι ΠΑΑ προσφέρουν νέες προοπτικές για την οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των εργαζομένων και των επιχειρηματικών ενώσεων, καθώς και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τις εταιρείες εντός της αλυσίδας παραγωγής, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα καθήκοντα, και αυξάνοντας συγχρόνως την αλληλεξάρτησή τους· και ότι, αφετέρου, ο εξαιρετικά περίπλοκος χαρακτήρας τους, η έλλειψη διαφάνειας και η αποδυνάμωση των ευθυνών έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, σε ουσιαστική ατιμωρησία για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και σε μεγάλης κλίμακας φοροαποφυγή και φορολογική απάτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει μια διαφανή διαδικασία παραγωγής σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, καθώς και τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφάλειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να διατηρήσει το πολυμερές σύστημα ως ακρογωνιαίο της λίθο, και να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης σε ένα σύστημα δίκαιων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, αλλά συγχρόνως να αποτελέσει εργαλείο για τη θέσπιση σαφών κανόνων και ευθυνών για τις κυβερνήσεις και τις πολυεθνικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η διαφάνεια δεν αποτελούν μόνο ζήτημα αξιών, αλλά πρέπει επίσης να θεωρούνται πραγματικοί μοχλοί αυξημένης προστιθέμενης αξίας στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις στο πλαίσιο των ΠΑΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις(17) αποτελούν σημαντικό τμήμα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ποιότητας της απασχόλησης και της αποτροπής μετακινήσεων του πληθυσμού μακριά από τον τόπο του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας είναι επωφελής για τις ΜΜΕ από άποψη ανάπτυξης και διεθνοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του 2015 του Ευρωβαρόμετρου με θέμα «Διεθνοποίηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων», μόνο 31 % των ΜΜΕ στην ΕΕ δραστηριοποιήθηκαν εκτός της εσωτερικής αγοράς τα τελευταία τρία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να διασφαλίσουν την πρόσβασή τους σε διεθνείς και με βάση την ΕΕ παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική και οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να συμβάλουν στην άρση των σημερινών εμποδίων και την υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σε επίπεδο πρόσβασης στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εθελοντικά συστήματα δέουσας επιμέλειας και διαφάνειας των ΠΑΑ χρησιμοποιούνται και προωθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο από τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τις ΜΚΟ, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματά του τον Μάιο του 2016, το Συμβούλιο τόνισε ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση της υιοθέτησης των διεθνώς συμφωνημένων αρχών, κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοβουλιών για την ΕΚΕ/ΥΕΣ (όπως των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, του παγκόσμιου συμφώνου των ΗΕ, της τριμερούς διακήρυξης της ΔΟΕ για τις αρχές σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και σε χώρες που δεν είναι μέλη του), που συμβάλλουν επίσης στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς με τη δημιουργία πιο ανοικτών και διαφανών επιχειρηματικών πλαισίων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική υπεύθυνη διαχείριση των ΠΑΑ είναι ουσιώδης για την ευθυγράμμιση της εμπορικής πολιτικής με τις ευρωπαϊκές αξίες όπως κατοχυρώνονται στις συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές διεθνείς συμβάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες έχουν ως στόχο να προλαμβάνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες παραγωγοί ιδίως, έχουν την υποχρέωση να τις εφαρμόζουν και να δημιουργούν τις κατάλληλες νομικές και οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν και θα βρίσκουν τη θέση τους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· ταυτόχρονα πρέπει να εφαρμόζουν δεόντως τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, π.χ. για την εκπόνηση, την εφαρμογή και την εκτέλεση της οικείας νομοθεσίας, ειδικότερα στους τομείς της οικοδόμησης του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών (αθροιστικά), ο μεγαλύτερος άμεσος ξένος επενδυτής και ο σημαντικότερος προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα προς όφελος τόσο των πολιτών της, όσο και αυτών σε άλλα μέρη του κόσμου, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του κόσμου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει δεσμευτικούς κανονισμούς στον τομέα της δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις σε κλάδους όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η ξυλεία και τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης θεσπίσει νομοθεσία, όπως ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία, ο γαλλικός νόμος για το καθήκον επιμέλειας για τις πολυεθνικές εταιρείες που αφορά τις μεγάλες γαλλικές εταιρείες με περισσότερους από 5.000 εργαζομένους, και το ολλανδικό νομοσχέδιο για τη δέουσα επιμέλεια σε σχέση με την παιδική εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την προώθηση της δέουσας επιμέλειας, και πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούν την ΕΕ να αναπτύξει δεσμευτικούς κανόνες για το ζήτημα αυτό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα σε παγκόσμιο επίπεδο στην κατεύθυνση μιας πιο υπεύθυνης διαχείρισης των ΠΑΑ με την σύναψη συγκεκριμένων εταιρικών σχέσεων, - όπως το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές και η πρωτοβουλία για τα εργασιακά δικαιώματα στη Μιανμάρ -, και επί συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως η πρωτοβουλία για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, οι κανονισμοί για την παράνομη υλοτομία, τα κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα, η υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων για θέματα των αλυσίδων εφοδιασμού, η εταιρική διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που καταβάλλονται στις κυβερνήσεις από εταιρείες εκμετάλλευσης εξορύξεων και υλοτομίας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους», η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να προωθήσει φιλόδοξα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές και τις επενδυτικές συμφωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί πρόσφατα από την ΕΕ περιλαμβάνουν κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω των οποίων ζητείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, καθώς και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια αυτά διαφέρουν ως προς το επίπεδο φιλοδοξίας τους στις διαδοχικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα δεν περιορίζονται στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς των εμπορικών συμφωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση στη βάση του διαλόγου δεν απέτρεψε την ύπαρξη σοβαρών παραβιάσεων της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι σε ορισμένες ΣΕΣ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη κατάσταση στις βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (EPZ) είναι τέτοια ώστε, σε ορισμένες χώρες, οι ΕΡΖ εξαιρούνται από την τοπική εργατική νομοθεσία, απαγορεύουν ή περιορίζουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα και δεν παρέχουν νομικά μέσα προσφυγής στους εργαζόμενους, κατά σαφή παράβαση των προτύπων της ΔΟΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δεοντολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αποτελεί επίσης συνέπεια της έλλειψης χρηστής διακυβέρνησης, και της αδυναμίας ή της απουσίας αμερόληπτων δημόσιων αρχών που ενεργούν προς το γενικό συμφέρον των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά, η έλλειψη διαφάνειας των ΠΑΑ και οι εξαιρέσεις από την εργατική νομοθεσία και φορολογία στις βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω της υπονόμευσης της αξιοπρεπούς εργασίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, 21 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο είναι θύματα καταναγκαστικής εργασίας, και πολλά από αυτά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία αποφέρει 150 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε παράνομα κέρδη ετησίως·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της παγκόσμιας εντολής της, της εμπειρογνωμοσύνης και της εμπειρίας της, η ΔΟΕ, σε συνεργασία με τα μέλη της, είναι ο κατάλληλος φορέας για να ηγηθεί της παγκόσμιας δράσης για αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Εφοδιασμού έχει ζητήσει να αξιολογηθούν οι αδυναμίες που οδηγούν σε ελλείμματα αξιοπρεπούς εργασίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και να εξεταστούν οι πρωτοβουλίες και τα πρότυπα που απαιτούνται για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και τη μείωση των ελλειμμάτων αξιοπρεπούς εργασίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται πολυμερής, σφαιρική και ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πλαίσιο των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών και ιδίως των ΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό, συνεπώς, να συνεχίσει η ΕΕ να ηγείται αυτών των συζητήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρωτοπορεί όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους, κυρίως μέσω της ανάπτυξης πολυμερούς δικαστικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλογη πρόοδος αναμένεται και σε άλλους κομβικούς τομείς προβληματισμού, όπως η θέσπιση μηχανισμού επιβολής των υποχρεώσεων των επενδυτών σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή στις ΠΑΑ λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές δικαιοδοσίες με διαφορετικά επίπεδα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβολής της κοινωνικής, της εργατικής και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες ενέχονται διεθνικές εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβασή τους σε ένδικα μέσα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ έχει καθιερωθεί με σαφήνεια στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες τείνουν να επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες, εξαιτίας των διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων συχνά παραβλέπεται στις αναλύσεις για τις ΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, 21 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 55 % γυναίκες και κορίτσια, ήταν θύματα αναγκαστικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο το 2012, και 90 % από αυτούς υφίστανται εκμετάλλευση στην ιδιωτική οικονομία, από φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων σε ορισμένα τμήματα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού σε είδη ένδυσης, καλλιέργειας κηπευτικών, κινητής τηλεφωνίας και τουρισμού, αλλά έχουν την τάση να είναι περισσότερο συγκεντρωμένες σε χαμηλά αμειβόμενες ή χαμηλού κύρους μορφές απασχόλησης σε σχέση με τους άνδρες, με αποτέλεσμα να υφίσταται διαχωρισμός των φύλων σε τύπους επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, χάσμα μεταξύ των φύλων στους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, και περιορισμοί που συνδέονται με το φύλο στην πρόσβαση στους παραγωγικούς πόρους, τις υποδομές και τις υπηρεσίες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ, η Ένωση προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στις ΠΑΑ, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή του μεταποιητικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την μεγαλύτερη ενσωμάτωση των υπηρεσιών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας θα απαιτηθούν συμφωνίες που υποστηρίζουν την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης ροής των δεδομένων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας συμβάλλει επίσης στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών στην παραγωγή των αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντική αξία στα εισαγόμενα αγαθά έχει προστεθεί μέσω των υπηρεσιών από χώρες εισαγωγής·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν τους μεγαλύτερους παγκόσμιους εξαγωγείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και ο τομέας αυτός είναι στρατηγικής σημασίας για την εμπορική πολιτική της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση διατάξεων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις εξωτερικές συμφωνίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΣ, έχει προκαλέσει ορισμένες εύλογες επιφυλάξεις ως προς τις δυνητικές αρνητικές τους επιπτώσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, τονίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης των κατάλληλων εργαλείων για την αντιμετώπισή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφανής και ενημερωτική επισήμανση μπορεί να προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε ο καταναλωτής της ΕΕ να μπορεί να προβαίνει σε ενημερωμένες επιλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την τιμή και την προέλευση του προϊόντος, πρέπει επίσης να υπάρχει ενημέρωση στον καταναλωτή της ΕΕ σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια αυτά μπορούν να αναπτυχθούν τεχνικά σύμφωνα με τη Συμφωνία του ΠΟΕ για τους Τεχνικούς Φραγμούς στο Εμπόριο (ΤΦΕ) η οποία καθορίζει όρους για τη διαδικασία παραγωγής προκειμένου να διευκολύνεται η πώληση ενός προϊόντος·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα παραγωγής και η πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων για εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να τηρείται τόσο από τα κράτη όσο και από τις επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της ευθύνης δεν πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τους καταναλωτές, των οποίων η επιλογή περιορίζεται τόσο από τις ατομικές τους δυνατότητες (οικονομικοί πόροι, χρόνος, γνώσεις) όσο και από εξωτερικούς παράγοντες (πληροφορίες, προσφορές)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες καταγωγής έχουν καταστεί όλο και σημαντικότεροι στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, των οποίων η παραγωγή εκτείνεται σε πολλές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαλαροί κανόνες καταγωγής δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην καθιέρωση πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή καλύτερων, εναρμονισμένων και αποτελεσματικότερων τελωνειακών διαδικασιών στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, συμβάλλει στη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και στην τήρηση των αντίστοιχων απαιτήσεων, καθώς και στην πρόληψη της εισόδου απομιμήσεων, παράνομων και παραποιημένων προϊόντων και προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στην ενιαία αγορά, γεγονός που υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ εκθέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους καταναλωτές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη πρόσβαση στα τελωνειακά δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές αγαθών στην ΕΕ, θα αυξήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία για τις ΠΑΑ·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από κατακερματισμένα δίκτυα παραγωγής, η διάκριση μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών είναι ασαφής, δεδομένου ότι οι εισαγόμενοι συντελεστές παραγωγής, αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών, και οι δασμοί συσσωρεύονται κάθε φορά που ενδιάμεσες εισροές αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε διασυνοριακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή αποτελεσματικών τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπορικά κίνητρα στο πλαίσιο του ΣΓΠ και του ΣΓΠ+ προσφέρουν στις αναπτυσσόμενες χώρες καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, με αντάλλαγμα την τήρηση των εργασιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΓΠ+ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που παρέχει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και το οποίο συνοδεύεται από αυστηρό μηχανισμό παρακολούθησης για την προώθηση των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής διακυβέρνησης στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η προστασία και η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ενσωμάτωση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

Η θέση της ΕΕ σε σχέση με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού

1.  επισημαίνει ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη του δυναμισμού και την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της ανοδικής σύγκλισης των προτύπων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της περιβαλλοντικής, εμπορικής, επενδυτικής, και βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και της πολιτικής για τη δημόσια υγεία, και να προαγάγει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την επανεκβιομηχάνιση και τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

2.  πιστεύει ότι η περαιτέρω συμμετοχή της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος του ευρωπαϊκού κοινωνικού και ρυθμιστικού μοντέλου και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης·

3.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και την υιοθέτηση των υφιστάμενων συστημάτων θεμιτού εμπορίου, όπως αναφέρονται στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους», τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας της ΕΕ όσο και της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ενισχυμένα μέσα εμπορικής άμυνας για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της χρήσης των μέσων εμπορικής άμυνας, από την ΕΕ και από τρίτες χώρες, στην πραγματική ενσωμάτωση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

6.  τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων και ενίσχυσης του συντονισμού και της εποπτείας της ΕΕ όσον αφορά την επιβολή των εισαγωγικών δασμών από τα κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών και αντισταθμιστικών δασμών και των δασμών αντιντάμπινγκ) σε όλα τα είδη εμπορευμάτων και αγαθών, ιδίως όταν διαπιστώνονται ψευδείς δηλώσεις καταγωγής (τόσο στα προτιμησιακά όσο και στα μη προτιμησιακά καθεστώτα), και υποτιμήσεις και εσφαλμένη περιγραφή των αγαθών·

Παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και πολυμερής προσέγγιση

7.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί ενεργά στο πλαίσιο του ΠΟΕ προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να καθοριστούν και να προωθηθούν πολυμερείς κανόνες για το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της αειφόρου διαχείρισης των ΠΑΑ, η οποία θα πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνει τα εξής:

   απαιτήσεις υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας και διαφάνειας, βάσει των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ελάχιστα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, αναγνωρίζοντας ιδιαιτέρως το δικαίωμα των εργαζομένων να συγκροτούν επιτροπές ασφαλείας·
   ένα κατώτατο όριο κοινωνικής προστασίας και τον σεβασμό των προτύπων της ΔΟΕ·
   το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις·

8.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα πολυμερή παγκόσμια φόρα για τις επιχειρήσεις, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, την οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας ταυτόχρονα τις ευρωπαϊκές αξίες που κατοχυρώνονται στις συνθήκες, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

9.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις διεθνικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ένδικα μέσα, επενδύοντας όλες τις προσπάθειές τους στην επίτευξη θετικού αποτελέσματος και ενθαρρύνοντας τους εμπορικούς εταίρους να συμμετέχουν· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας, και σε παγκόσμιο επίπεδο·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την εφαρμογή και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών σχεδίων δράσης (ΕΣΔ) για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 8 από τα 13 εθνικά σχέδια δράσης έχουν ήδη εγκριθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 11 ακόμη ΕΣΔ βρίσκονται υπό κατάρτιση· ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει και να προωθήσει την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύγκλιση των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μεταξύ των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

12.  χαιρετίζει την ολοκληρωτική ενσωμάτωση των αρχών της αξιοπρεπούς εργασίας και των τεσσάρων πυλώνων της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία της ΔΟΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αυτά τα πρότυπα και να συνεργαστούν με την ΔΟΕ για την υιοθέτηση ενός νέου διεθνούς προτύπου για την αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, βάσει του οποίου θα απαιτείται ειδικότερα από όλες τις εταιρείες να διενεργούν συνεχή διαχείριση κινδύνου όσον αφορά τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και των κοινοτήτων, και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να προλαμβάνουν, να μετριάζουν και να παρέχουν ένδικα μέσα σε όσους θίγονται από τις δραστηριότητες αυτές·

13.  υποστηρίζει όλες τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΠΔΕΒ), η διαδικασία Kimberley, η Διεθνής Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR), οι αρχές που περιέχονται στο παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· υπενθυμίζει ότι οι χώρες παραγωγοί ειδικότερα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν την κατάλληλη νομοθεσία, μεταξύ άλλων, για την οικοδόμηση κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

14.  υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι, εκτός από την εισαγωγή και εξαγωγή ορυκτών και μετάλλων, σημαντική είναι επίσης και η ύπαρξη διαφάνειας στις συμφωνίες για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και επιβολής τελωνειακών δασμών, για την ανάπτυξη των περιοχών συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη να διεξαχθεί επισκόπηση των μέτρων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν ληφθεί από ευρωπαϊκές εταιρείες και να ενισχυθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τον αποτελεσματικότερο προσδιορισμό των ορθών πρακτικών και τη συμβολή στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη δέουσα επιμέλεια στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού·

15.  επισημαίνει ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση σε πρώτες ύλες είναι σημαντική για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής, επιβολής και μεταφοράς της ισχύουσας νομοθεσίας για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·

Εταιρική ευθύνη

17.  τονίζει ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλληλοενισχύονται, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσφορά θετικών κινήτρων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της εταιρικής ευθύνης·

18.  χαιρετίζει τις πολυάριθμες πολλά υποσχόμενες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, όπως οι κώδικες συμπεριφοράς, η επισήμανση, οι αυτοαξιολογήσεις και οι κοινωνικοί έλεγχοι, που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόσφατη βελτίωση των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

19.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις απειλές στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, που οφείλονται σε ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνουν οι ιθύνοντες των επιχειρήσεων·

20.  αναγνωρίζει τη σημασία της ύπαρξης σαφών διεθνών κανόνων σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τη δέουσα επιμέλεια· χαιρετίζει τον ισορροπημένο συνδυασμό ρυθμιστικής και εθελοντικής δράσης, που έχει οδηγήσει σε ορισμένα θετικά αποτελέσματα κατά τα τελευταία έτη, και έχει επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τη δική τους δυναμική και να εφαρμόσουν καινοτόμα μέτρα· τονίζει ότι ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας των ιδιωτικών και δημόσιων πρωτοβουλιών για τις αλυσίδες αξίας και στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η εθελοντική εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των προμηθευτών που επέλεξαν να συμμορφώνονται με τα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και δεν αρκεί, αυτή καθαυτή, για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις υλοποίησης μιας πολιτικής δέουσας επιμέλειας· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη να διεξαχθεί επισκόπηση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ώστε να προσδιοριστούν καλύτερα οι ορθές πρακτικές και να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει σύντομα να μεριμνήσει για τον σχεδιασμό ρυθμίσεων και στρατηγικών διαφάνειας για τις ΠΑΑ, και να εξετάσει την ενδεχόμενη ανάληψη άμεσης δράσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης δεσμευτικών και εκτελεστών κανόνων, συναφών ένδικων μέσων και ανεξάρτητων μηχανισμών παρακολούθησης με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σε σχέση με τον προορατικό εντοπισμό των κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάρτιση αυστηρών και εξακριβώσιμων σχεδίων δράσης για την πρόληψη ή τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, την ενδεδειγμένη αντίδραση σε διαπιστωμένες παραβιάσεις, καθώς και τη διαφάνεια·

21.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει παρόμοιες ρυθμίσεις και να προωθήσει την υιοθέτηση των τομεακών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη επίσημης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής, μέσω δομών που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το έργο των διεθνών οργανισμών τυποποίησης όπως ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (συμπεριλαμβανομένου του ISO 26000) και η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν εκθέσεις για τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία αξίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού·

22.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών και διεθνών εταιρειών προς τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις τομεακές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όπως αυτές για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· συνιστά την ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Σημείων επαφής του ΟΟΣΑ και τη συνεργασία με ανεξάρτητους εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας·

23.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, προκειμένου να ενισχύσει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να δώσει μεταξύ άλλων έμφαση στη συνεκτίμηση της ΕΚΕ στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύεται η ΕΕ·

24.  υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μπορούν να συμβάλουν στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ιδιωτικών και δημοσίων πρωτοβουλιών όσον αφορά τις αλυσίδες αξίας·

25.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε το 2010 τη δημοσίευση των ισολογισμών ΕΚΕ των εταιρειών, τη θέσπιση απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας για όλες τις επιχειρήσεις και την εδραίωση της έννοιας της ΕΚΕ στη βάση ενός εναρμονισμένου ορισμού των σχέσεων μεταξύ μητρικών εταιρειών προκειμένου να αναγνωριστεί η νομική ευθύνη εκάστης· επισημαίνει, συνεπώς, με ικανοποίηση ότι από το 2017 οι μεγάλες εταιρείες θα οφείλουν να δημοσιοποιούν τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις πληροφορίες για την πολυμορφία σύμφωνα με την οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση· σημειώνει, εντούτοις, ότι η αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από μεγάλες εταιρείες δεν έχει ακόμη επεκταθεί, ώστε να καλύπτει όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

26.  επισημαίνει την πρωτοβουλία πράσινων καρτών που δρομολογήθηκε από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια μετά την έγκριση του γαλλικού νομοσχεδίου σχετικά με το καθήκον επιμέλειας για τις πολυεθνικές εταιρείες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προτάσεις όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια για εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του γαλλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με το γαλλικό δίκαιο και, συγκεκριμένα, σχετικά με την αναλογικότητα των κυρώσεων·

27.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές ΕΚΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν υπόκεινται σε δυσανάλογα βάρη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συστήσει ειδικό γραφείο υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, και να τους παρέχει στήριξη μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων·

28.  υπογραμμίζει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας δεν σταματούν όταν το προϊόν φτάνει στον καταναλωτή, αλλά περιλαμβάνουν τα απόβλητα και την επεξεργασία τους· ζητεί επιτακτικά να ληφθεί υπόψη ο πλήρης κύκλος ζωής των προϊόντων και να επεκταθεί η προοπτική για τις ΠΑΑ περιλαμβάνοντας προβλέψεις για τη διάθεση των αποβλήτων κατά τρόπο που να μην βλάπτονται τα άτομα ή το περιβάλλον· καλεί την ΕΕ να εντείνει τη διεθνή συνεργασία και να ενισχύσει τη νομοθετική συνοχή όσον αφορά τα προϊόντα και υλικά που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να θεσπίσουν ισχυρότερους εθνικούς κανονισμούς και να ενισχύσουν τις ικανότητες επιβολής τους· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η ανιχνευσιμότητα θα ισχύει σε όλο το φάσμα της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

29.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει χωρίς χρονοτριβή, ακολουθώντας τις λεπτομερείς προτάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

Ανάδειξη των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα

30.  τονίζει τη σημασία των επιτευγμάτων του ιδιωτικού τομέα· τονίζει ότι οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές βιωσιμότητας, όχι μόνο για να μην θιγεί η καλή τους φήμη, άλλα και επειδή αυτό προσφέρει νέες ευκαιρίες και μειώνει την εξάρτησή τους από πόρους εν ανεπαρκεία·

31.  τονίζει τον καίριο ρόλο των καταναλωτών (και τις επιπτώσεις της αρνητικής διαφήμισης)· υπενθυμίζει ότι κανένας καταναλωτής δεν επιθυμεί να συνεχίσει να αγοράζει προϊόντα που κατασκευάζονται από παιδιά ή με εκμετάλλευση ανδρών και γυναικών, ή προϊόντα που έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον·

32.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει νέους τρόπους στήριξης των προσπαθειών του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αυξηθεί η βιωσιμότητα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και να αναπτυχθούν επιχειρηματικά μοντέλα χωρίς αποκλεισμούς και σχετικές πολυμερείς συμπράξεις του ιδιωτικού τομέα·

33.  τονίζει ότι απαιτείται ένας έξυπνος συνδυασμός μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την προώθηση βιώσιμων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· ο συνδυασμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες δομές και προγράμματα που έχουν αποδεδειγμένα προωθήσει με επιτυχία την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά·

34.  επικροτεί τις πολλές ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τον ιδιωτικό τομέα, όπως οι κώδικες δεοντολογίας, η σήμανση, οι αυτοαξιολογήσεις και οι κοινωνικοί έλεγχοι, και αναγνωρίζει το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, το πρότυπο ISO 26000 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ως εργαλεία τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν την ανάληψη ευθύνης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων· καλεί τις εταιρείες, ευρωπαϊκές ή μη, να εφαρμόσουν τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ενσωματώσουν τα σχετικά πορίσματα στις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες τους, να αναθέσουν αρμοδιότητες, και να προβούν στην κατάλληλη εφαρμογή· τονίζει ότι αυτό προϋποθέτει τη διάθεση επαρκών πόρων· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια και η δημοσιοποίηση των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη σωστής δημοκρατικής εποπτείας και την παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές·

Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) και παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού (ΠΑΑ)

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα εμπορική και επενδυτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εμπόριο για όλους»· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στις εμπορικές και επενδυτικές της πολιτικές και τις ΣΕΣ τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που συνδέονται με την άνοδο των ΠΑΑ, λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα:

   α) ενίσχυση των εκ των προτέρων εκτιµήσεων των επιπτώσεων των εµπορικών συµφωνιών στην αειφορία με την προσθήκη απαιτήσεων αξιολόγησης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το φύλο και με την υποχρεωτική διενέργεια και διάθεση στο κοινό εκ των υστέρων εκτιµήσεων των επιπτώσεων των εµπορικών συµφωνιών στην αειφορία, με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών·
   β) πλήρη εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 και του 2016, με τη συμπερίληψη συνεκτικών, εφαρμόσιμων και φιλόδοξων κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις ΣΕΣ, και εξέταση των κάτωθι πτυχών:
   i) δέσμευση όλων των μερών για επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των οκτώ βασικών συμβάσεων και των τεσσάρων συμβάσεων προτεραιότητας της ΔΟΕ, καθώς και των διεθνών πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών·
   ii) συμπερίληψη των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον γενικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, επί ίσοις όροις με τα υπόλοιπα μέρη των συμφωνιών·
   iii) δυνατότητα έφεσης και επιδίωξης αποζημίωσης μέσω μιας διαδικασίας υποβολής καταγγελιών για τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·
   iv) αποτελεσματικά αποτρεπτικά μέτρα: μεταξύ άλλων υπό τη μορφή χρηματικών επανορθώσεων, σε περίπτωση σοβαρών, αποδεδειγμένων παραβιάσεων των διατάξεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·
   γ) συμπερίληψη εκτελεστών διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των καταγγελόντων δυσλειτουργίες, εντός της αρμοδιότητας της ΕΕ, σε όλες τις μελλοντικές ΣΕΣ και επενδυτικές συμφωνίες· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων στην υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς και την εφαρμογή των σχετικών ρητρών στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·
   δ) συμπερίληψη ρητρών διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, προτύπων ασφαλείας, καθώς και προτύπων υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων, σε όλες τις ΣΕΣ της ΕΕ, ώστε να παρεμποδίζεται η υποβάθμιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων από τα συμβαλλόμενα μέρη, να προωθούνται οι εξαγωγές και να προσελκύονται επενδύσεις·
   ε) συμπερίληψη διατάξεων για την φορολογική διαφάνεια (συμπεριλαμβανομένων των βασικών προτύπων διαφάνειας του ΟΟΣΑ) και την ενίσχυση της συνεργασίας στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στις ΣΕΣ, οι οποίες θα αποτυπώνονται δεόντως στις απαιτήσεις που συνδέονται με το άνοιγμα της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
   στ) συμπλήρωση όλων αυτών των διατάξεων με μέτρα στήριξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυστηρή παρακολούθηση της εφαρμογής τους, μεταξύ άλλων μέσω εισηγήσεων από τα εθνικά κοινοβούλια και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών·
   ζ) ενίσχυση της σύνδεσης των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί σε διμερές επίπεδο για την εφαρμογή των κεφαλαίων των ΣΕΣ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της χρηματοδοτικής στήριξης από προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

36.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, αφενός, και τα οφέλη της αυξημένης ενσωμάτωσης των ΜΜΕ στις ΠΑΑ, αφετέρου· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κεφάλαια για τις ΜΜΕ σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· καλεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αξιολογήσει τις υφιστάμενες δομές στήριξης για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, να επανεξετάσει και, εάν κριθεί αναγκαίο, να επικαιροποιήσει την στρατηγική «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος» του 2011 προκειμένου να διευκολύνει περαιτέρω τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

37.  τονίζει ότι στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συχνά η παραγωγή και οι υπηρεσίες λαμβάνουν χώρα σε ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (EPZ) όπου τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα διαφέρουν από την υπόλοιπη χώρα, και συχνά περιορίζονται· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών προτύπων που έχουν υιοθετηθεί στις ΣΕΣ στο σύνολο της επικράτειας των εμπορικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των EPZ·

Επισήμανση, ανιχνευσιμότητα και τελωνειακά δεδομένα

38.  καλεί την ΕΕ να εργαστεί για την εξεύρεση κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων για την εισαγωγή ενός διαφανούς και λειτουργικού υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης «κοινωνικής και περιβαλλοντικής ιχνηλασιμότητας» σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο, προωθώντας παράλληλα παρόμοια μέτρα σε διεθνές επίπεδο·

39.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας για τους κανόνες επισήμανσης όσον αφορά την καταγωγή των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, ή να προτείνει κανόνες που θα εγγυώνται την αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα·

40.  καλεί την Επιτροπή και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τρόπους ώστε τα ενδιαφερόμενα για το δημόσιο συμφέρον μέρη, να έχουν πρόσβαση, με την κατάλληλη αιτιολόγηση και κατόπιν αιτήματος που θα υποβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, στα τελωνειακά στοιχεία που συλλέγονται από τα μέρη τα εμπλεκόμενα με το εμπόριο προϊόντων ή αγαθών που εισάγονται στην ΕΕ·

Δικαιοδοσία και πρόσβαση σε διορθωτικά μέτρα

41.  επιβεβαιώνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από διεθνικές εταιρείες, όταν εμφανίζονται τέτοια κρούσματα, και αντιμετώπισης των νομικών προβλημάτων που απορρέουν από την εξωεδαφική διάσταση των εταιρειών ιδίως μέσω της στοιχειοθέτησης από κοινού νομικής ευθύνης σε όλο το μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τα χρηματοοικονομικά και διαδικαστικά εμπόδια στα οποία προσκρούουν τα θύματα στις υποθέσεις διαφορών αστικού δικαίου·

42.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εξετάσει την επέκταση των κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού «Βρυξέλλες Ι» σε κατηγορούμενους από τρίτες χώρες σε προσφυγές κατά εταιρειών που έχουν σαφή σύνδεσμο με ένα κράτος μέλος ή εταιρειών για τις οποίες η ΕΕ αποτελεί σημαντική αγορά, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα, εάν κριθεί σκόπιμο, μια πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο·

43.  υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών σε επιχειρησιακό επίπεδο για τους εργαζόμενους που θίγονται από τις ενέργειές τους, μεταξύ άλλων, και στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών· καλεί εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν, τα απαραίτητα μέτρα για να αρθούν τα νομικά, διαδικαστικά και θεσμικά εμπόδια στην πρόσβασή σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα·

Ισότητα των φύλων και δικαιώματα των παιδιών

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί εδραιωμένο στοιχείο όλων των πολιτικών της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το φύλο δεν αναφέρεται στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ζήτημα αυτό κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση και αναθεώρηση της στρατηγικής της· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η διάσταση του φύλου θα συμπεριληφθεί και θα ενσωματωθεί στην εμπορική και επενδυτική πολιτική, στη στρατηγική «Βοήθεια για το εμπόριο» και σε όλες τις μελλοντικές ΣΕΣ και τις εκτιμήσεις αντικτύπου· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις εντός του ΠΟΕ προκειμένου να ληφθεί υπόψη το φύλο στις πολιτικές του ΠΟΕ για το εμπόριο και τις επενδύσεις· ζητεί από την Επιτροπή να συλλέγει στοιχεία αναλυτικά ανά φύλο για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα, και να λάβει υπόψη τη χειραφέτηση των γυναικών πέρα από τα μισθολογικά θέματα, τους παράγοντες που οδηγούν σε βία εις βάρος των γυναικών και άλλους κοινωνικούς παράγοντες όπως η γονική άδεια και η υγεία, με στόχο την ανάπτυξη νομικών μορφών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· επικροτεί το γεγονός ότι το ζήτημα της ισότητας των φύλων συμπεριλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της συμφωνίας ΕΕ-Χιλής και θα αποτελέσει μέρος της μελλοντικής επικαιροποιημένης συμφωνίας·

45.  ζητεί την εκπόνηση εμπεριστατωμένης ανάλυσης σχετικά με τις διαφορές και τις ανισότητες στο πλαίσιο των ΠΑΑ, όσον αφορά: (i) τις διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τη χρήση του χρόνου, που οφείλεται κυρίως στην κύρια ευθύνη των γυναικών στον τομέα της αναπαραγωγής· (ii) τις διαφορές μεταξύ των φύλων στην πρόσβαση σε συντελεστές παραγωγής και πόρους, ιδίως γη, πιστώσεις, κατάρτιση, και δικτύωση· και (iii) τις διαφορές μεταξύ των φύλων που απορρέουν από αποτυχίες και διακρίσεις σε επίπεδο αγορών και ιδρυμάτων·

46.  τονίζει ότι οι γυναίκες τείνουν να είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο και ότι πολύ συχνά στην περίπτωση των γυναικών, η εμπορία ανθρώπων λειτουργεί παράλληλα με τη διακίνηση για σεξουαλικούς σκοπούς και την πρακτική της δολοφονίας γυναικών·

47.  προτείνει, στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ για τις ΠΑΑ, να αναπτυχθεί μια ειδική στρατηγική για την επίσημη προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν πρακτικές όπως η γυναικοκτονία, η εμπορία ανθρώπων και η διακίνηση για σεξουαλική εκμετάλλευση, και να παρέχεται προστασία στα θύματα· τονίζει ότι στους καταγγέλλοντες παρόμοιες πρακτικές πρέπει να χορηγείται παρόμοια αναγνώριση και προστασία, όπως η απαιτούμενη στην περίπτωση των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στον τομέα των διεθνών και των ενωσιακών εμπορικών συναλλαγών·

48.  υπενθυμίζει ότι μολονότι η παρουσία των γυναικών στην απασχόληση αυξάνεται, οι γυναίκες ακόμη υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης και αμοιβής, δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως η προστασία της μητρότητας, και πολύ συχνά υφίστανται διακρίσεις καθώς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις·

49.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθούν βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις, επιβάλλοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, ειδικότερα όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού, και τη διαφάνεια για τους προμηθευτές και τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού τους·

50.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να επικυρωθούν οι συμβάσεις της ΔΟΕ αριθ. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και αριθ. 138 περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, και από τις χώρες που δεν το έχουν πράξει· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τις αξίες της, οι οποίες περιλαμβάνουν την απαγόρευση της παιδικής εργασίας στην εξωτερική δράση της ΕΕ όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 ΣΕΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του για εναρμόνιση και ενίσχυση των ελέγχων στις αλυσίδες εισαγωγών και εφοδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά της ΕΕ θα εισέρχονται μόνο προϊόντα που δεν προέρχονται από καταναγκαστική εργασία παιδιών, ούτε από σύγχρονη δουλεία· τονίζει την υποστήριξή του στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ΜΜΕ και τις μικρές γεωργικές οργανώσεις, ούτως ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, όπως στην περίπτωση του δίκαιου εμπορίου· υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας σε όλες τις ΣΕΣ της ΕΕ, μέσω κεφαλαίων περί βιώσιμης ανάπτυξης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εμπορικοί εταίροι μοιράζονται με την ΕΕ τον ίδιο στόχο στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν σθεναρά την πρόταση αυτή σε όλα τα διεθνή φόρα όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ και ο ΠΟΕ, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο στόχος για προϊόντα που δεν προέρχονται από παιδική εργασία θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο εάν συνδυαστεί με την καθιέρωση αξιοπρεπών ελάχιστων μισθών για τα μέλη της οικογένειας του παιδιού·

Αναπτυσσόμενες χώρες

51.  τονίζει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως για τις ΜΜΕ, να αναπτύξουν δεσμούς με την παγκόσμια οικονομία· τονίζει ότι οι εξειδικευμένες πολιτικές και τα συνοδευτικά μέτρα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου, και για την επέκταση των δυνητικών πλεονεκτημάτων σε όλους τους εργαζομένους στις χώρες εμπορικούς εταίρους μας, ιδίως οι πολιτικές που αποσκοπούν στο να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι διοικητικές διαδικασίες ή βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία και να διευρύνουν τη συμμετοχή τους στις ΠΑΑ, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· επισημαίνει ότι η αναθεώρηση του ΣΓΠ και του ΣΓΠ+ πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν περιορισμένες ικανότητες και πόρους ώστε να επιβάλουν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και να παράσχει στις κυβερνήσεις των εταίρων αναπτυσσομένων χωρών τεχνική βοήθεια όποτε κρίνεται εφικτό και αναγκαίο·

52.  υπενθυμίζει την προσέγγιση του προγράμματος δράσης για το 2030 για τους ΣΒΑ στους τομείς της βιώσιμης παραγωγής, της βιώσιμης κατανάλωσης και της αξιοπρεπούς εργασίας, και καλεί την Επιτροπή να κοινοποιεί με τρόπο διαφανή την αναφορά σε κάθε σχετικό ΣΒΑ κατά την κατάρτιση των εκθέσεών της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το εμπόριο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που η ΕΕ συνάπτει με αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να συνάδουν με τους ΣΒΑ· επαναλαμβάνει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν τις επενδύσεις κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα όλων των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου η οποία, εάν εφαρμοστεί σωστά, θα απλοποιήσει και θα εκσυγχρονίσει τις τελωνειακές διαδικασίες διευκολύνοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες, που αντιμετωπίζουν εν γένει μεγαλύτερα συνοριακά εμπόδια, να ενταχθούν στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα·

54.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την αποτελεσματική συμμετοχή των ΜΜΕ στις ΠΑΑ, μέσω της στήριξης συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ και μικρών γεωργικών συνεταιρισμών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου αξίας για τους παραγωγούς και παράλληλα τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας των κοινωνικών, των περιβαλλοντικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως στο δίκαιο εμπόριο·

55.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι όροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδέονται με τις μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά και θα παρακολουθούνται, και ότι θα υλοποιούνται στην πράξη οι διαδικασίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους όρους αυτούς, βάσει του κανονισμού ΣΓΠ·

56.  αναμένει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση του ΣΓΠ θα διευκρινίσει τους ορισμούς και θα παράσχει μια σε βάθος αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος· είναι της άποψης ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να αποτελεί μέσον ενθάρρυνσης των εμπορικών εταίρων της ΕΕ να υιοθετήσουν υψηλότερα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, πράγμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω κινήτρων όπως οι πρόσθετες δασμολογικές προτιμήσεις για τα προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο· εκτιμά ότι, για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται η αναθεώρηση του κανονισμού ΣΓΠ, και προτείνει, προς τούτο, να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του όροι σχετικά με την ΕΚΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των διεθνικών εταιρειών με τις εθνικές και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις ΒΖΕ και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό σε στενή συνεργασία με τη ΔΟΕ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΣΓΠ·

57.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ αναπτυξιακά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων και των συνδυαστικών έργων, όχι μόνο θα συμμορφώνονται πλήρως με τις διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές αναπτυξιακής απόδοσης, αλλά και θα σέβονται πλήρως την αρχή της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης, όπως αναφέρεται στη σύμβαση ΔΟΕ αριθ. 169·

Κανόνες καταγωγής

58.  σημειώνει ότι η ύπαρξη απλουστευμένων, αποτελεσματικών και προτιμησιακών κανόνων καταγωγής είναι καθοριστικής σημασίας στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· αναγνωρίζει ότι η ανελαστικότητα και η περιπλοκότητα των κανόνων καταγωγής μπορούν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα των μοντέλων εμπορικών συναλλαγών·

59.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τους πολυμερείς κανόνες καταγωγής ως προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής στις ΣΕΣ· καλεί την Επιτροπή, κατά τον σχεδιασμό ειδικών προτιμησιακών κανόνων καταγωγής στις ΣΕΣ, να μειώσει τις απαιτήσεις προστιθέμενης αξίας και να επιτρέψει την αλλαγή της δασμολογικής διάκρισης και τον «μονό μετασχηματισμό» ως κανόνα καταγωγής·

60.  ζητεί από την Επιτροπή, ειδικά στην περίπτωση διαπραγματεύσεων σχετικά με ΣΕΣ με χώρες που επωφελούνται επί του παρόντος από το ΣΓΠ και προτιμήσεις ΟΕΟ, να διασφαλίσει ότι ο σχεδιασμός των κανόνων καταγωγής δεν εκτρέπει τις οικονομικές διαδικασίες·

61.  θεωρεί ότι η αυξημένη συσσώρευση ΣΕΣ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο ελευθέρωσης με πλάγιο τρόπο αλλά ως μέσο υποχρέωσης των χωρών να ειδικευτούν σε οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με τη λογική του συγκριτικού πλεονεκτήματος·

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ροές δεδομένων

62.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να προστατεύσει το σύνολο του φάσματος των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), της σήμανσης καταγωγής και των φαρμακευτικών ουσιών, και παράλληλα να διασφαλίσει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα, τόσο σε επίπεδο ΠΟΕ όσο και μέσω των ΣΕΣ· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης στα μη γεωργικά προϊόντα, όπως ήδη συμβαίνει σε αρκετές τρίτες χώρες μέσω διαφόρων νομικών συστημάτων· ζητεί ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία για τη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτους εταίρους προκειμένου να καταπολεμηθούν η απάτη και τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη στα εμπορικά σήματα και τις εμπορικές ονομασίες·

63.  αναγνωρίζει ότι η ψηφιακή καινοτομία και οι ροές δεδομένων αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας των υπηρεσιών και ουσιώδες στοιχείο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας των παραδοσιακών μεταποιητικών εταιρειών και, ότι ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις υποχρεωτικής τοπικής προσαρμογής θα πρέπει να περιοριστούν στο μέτρο του δυνατού τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, επιτρέποντας την πρόβλεψη αναγκαίων εξαιρέσεων στη βάση θεμιτών δημόσιων σκοπών, όπως για την προστασία των καταναλωτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η προστασία των ροών δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν συνιστούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές αλλά θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 39 ΣΕΕ και στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στην UNCTAD.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0299.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0298.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0208.
(4) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0196.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0098.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0041.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0252.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0265.
(11) ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1.
(12) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.
(13) ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.
(14) ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1.
(15) ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.
(16) http://childrenandbusiness.org
(17) βλέπε τον ορισμό των ΜΜΕ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου