Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2743(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0496/2017

Внесени текстове :

B8-0496/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0331

Приети текстове
PDF 453kWORD 48k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: средства в рамките на прякото управление в Европейския фонд за морско дело и рибарство
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 12 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)03881),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 1 септември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 5 септември 2017 г. на комисията по рибно стопанство до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (EО) № 2328/2003, (EО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (EО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (EС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета(1), по-специално член 14, параграф 4 и член 126, параграф 5 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета(2),

—  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по рибно стопанство,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 12 септември 2017 г.,

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.
(2) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

Правна информация - Политика за поверителност