Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2743(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0496/2017

Předložené texty :

B8-0496/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0331

Přijaté texty
PDF 316kWORD 44k
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
Nevyslovení námitky proti aktu v přenesené pravomoci: finanční prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu podléhající přímému řízení
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)03881),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 1. září 2017, kterým žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro rybolov předsedovi Konference předsedů ze dne 5. září 2017,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011(1), zejména na čl. 14 odst. 4 a čl. 126 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES(2),

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro rybolov,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 12. září 2017, nebyla vyslovena žádná námitka,

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.
(2) Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

Právní upozornění - Ochrana soukromí