Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2743(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0496/2017

Esitatud tekstid :

B8-0496/2017

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0331

Vastuvõetud tekstid
PDF 238kWORD 47k
Kolmapäev, 13. september 2017 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: otsese eelarve täitmise alla kuuluvad rahalised vahendid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondis
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 12. juuni 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 otsese eelarve täitmise alla kuuluvate rahaliste vahendite jaotamise osas integreeritud merenduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide vahel (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)03881),

–  võttes arvesse komisjoni 1. septembri 2017. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni 5. septembri 2017. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011,(1) eelkõige selle artikli 14 lõiget 4 ja artikli 126 lõiget 5,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ(2),

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 12. septembril 2017, ei ole vastuväiteid esitatud,

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.
(2) ELT L 354, 28.12.2013, lk 22.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika