Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2743(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0496/2017

Predkladané texty :

B8-0496/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0331

Prijaté texty
PDF 247kWORD 42k
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
Námietka voči delegovanému aktu: finančné prostriedky v rámci priameho hospodárenia v Európskom námornom a rybárskom fonde
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 12. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov v rámci priameho hospodárenia medzi ciele integrovanej námornej politiky a spoločnej rybárskej politiky (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2017)03881),

–  so zreteľom na list Komisie z 1. septembra 2017, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre rybárstvo predsedovi Konferencie predsedov výborov z 5. septembra 2017,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011(1), najmä na jeho článok 14 ods. 4 a článok 126 ods. 5,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES(2),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre rybárstvo,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 12. septembra 2017,

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia