Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2743(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0496/2017

Ingivna texter :

B8-0496/2017

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2017)0331

Antagna texter
PDF 234kWORD 42k
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: direkt förvaltning av den Europeiska havs- och fiskerifonden
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 12 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)03881),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 1 september 2017, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 5 september 2017 från fiskeriutskottet till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011(1), särskilt artiklarna 14.4 och 126.5,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG(2),

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från fiskeriutskottet,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 12 september 2017, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.
(2) EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy