Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0073(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0284/2017

Внесени текстове :

A8-0284/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0333

Приети текстове
PDF 454kWORD 48k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил *
P8_TA(2017)0333A8-0284/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол на N-(1-фенетилпиперидин-4-yl)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил) (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (08858/2017),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0179/2017),

—  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0284/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

Правна информация - Политика за поверителност