Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0073(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0284/2017

Ingediende teksten :

A8-0284/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2017 - 9.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0333

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 47k
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg
Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen *
P8_TA(2017)0333A8-0284/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2017 over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (08858/2017),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0179/2017),

–  gezien Besluit 2005/387/JBZ van de Raad van 10 mei 2005 inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen(1), en met name artikel 8, lid 3,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0284/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 127 van 20.5.2005, blz. 32.

Juridische mededeling - Privacybeleid