Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2025(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0242/2017

Внесени текстове :

A8-0242/2017

Разисквания :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0334

Приети текстове
PDF 573kWORD 62k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
Политическите отношения на ЕС с Индия
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно политическите отношения на ЕС с Индия (2017/2025(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Индия, установено през 2004 г., и съвместния план за действие за стратегическо партньорство между Индия и ЕС от 7 септември 2005 г.,

—  като взе предвид Програмата за действие ЕС—Индия 2020, приета по време на 13‑ата среща на върха между ЕС и Индия, както и съвместното изявление от същата среща,

—  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на ЕС от юни 2016 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 септември 2001 г., озаглавено „Европа и Азия: стратегическа рамка за засилено партньорство“ (COM(2001)0469),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 234/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави(1),

—  като взе предвид своята препоръка от 28 октомври 2004 г. до Съвета относно отношенията между ЕС и Индия(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2005 г. относно отношенията между ЕС и Индия: стратегическо партньорство(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 септември 2008 г. относно подготовката на срещата на върха между ЕС и Индия (Марсилия, 29 септември 2008 г.)(4),

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Индия, включително резолюциите по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава,

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно външната политика на ЕС по отношение на страните от групата БРИКЮ и други бързо развиващи се сили: цели и стратегии(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно ЕС в променящата се глобална среда — един по-свързан, оспорван и сложен свят(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно морското пиратство(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия(8),

—  като взе предвид посещението на комисията по външни работи в Индия на 21 и 22 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид единадесетата среща на върха „Азия — Европа“ (АСЕМ), проведена в Улан Батор на 15 и 16 юли 2016 г., и деветото заседание на парламентарното партньорство Азия — Европа (АСЕП), проведено в Улан Батор на 21 и 22 април 2016 г., както и съответните декларации, приети на двете срещи,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи, както и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0242/2017),

А.  като има предвид, че ЕС и Индия са двете най-големи демокрации в света, като и двете се основават на културни истории с дълбоки корени и са съвместно ангажирани с насърчаването на мира, стабилността, сигурността, просперитета, устойчивото развитие и социалната справедливост, както и със зачитането на правата на човека, основните свободи, принципите на правовата държава и доброто управление;

Б.  като има предвид, че през последните две десетилетия ЕС и Индия са изградили стратегическо партньорство, основано на споделени ценности и интереси, тъй като са естествени партньори и фактори за стабилност в сегашния многополюсен свят; като има предвид, че стратегическото партньорство следва да се задълбочи, тъй като има голям потенциал за постигане на нова динамика на международно равнище, включително в рамките на ООН, и за справяне с въпроси като Целите за устойчиво развитие или контактите между хората;

В.  като има предвид, че по време на 13-ата среща на върха между ЕС и Индия, която се състоя на 30 март 2016 г. след четиригодишно прекъсване, беше приета нова пътна карта за стратегическото партньорство за следващите пет години;

Г.  като има предвид, че на 13-ата среща на върха между ЕС и Индия бяха приети няколко съвместни декларации: относно обща програма в областта на миграцията и мобилността, относно партньорство между ЕС и Индия в областта на водите, относно партньорство в областта на чистата енергетика и климата и относно борбата с тероризма;

Д.  като има предвид, че от 2007 г. насам ЕС и Индия, като важни икономически, търговски и инвестиционни партньори — като ЕС е най-важният търговски партньор на Индия — водят преговори за амбициозно споразумение за свободна търговия и инвестиции, което следва да бъде сключено възможно най-скоро; като има предвид, че Програмата за действие ЕС — Индия 2020 потвърждава отново ангажимента на двете страни за създаване на стабилна икономическа среда, благоприятна за разширяването на сътрудничеството в областта на търговията и икономиката;

Е.  като има предвид, че по-тясната координация между ЕС и неговите държави членки във връзка с отношенията им с Индия ще даде допълнителна възможност за засилване на стратегическото партньорство;

Ж.  като има предвид, че Индия е жизнеспособна демокрация и отворено общество със свобода на печата и активно гражданско общество; като има предвид, че ЕС и Индия редовно са обменяли най-добри практики във връзка с правата на човека и демокрацията, включително по въпросите на свободата на изразяване и сдружаване и принципите на правовата държава, както и по отношение на третирането на мигрантите, зачитането на малцинствата и насърчаване на равенството между жените и мъжете, в съответствие с поетия от ЕС ангажимент;

Солидна основа за ценно партньорство

1.  изразява пълна подкрепа за по-силно и задълбочено партньорство между ЕС и Индия, коренящо се в силните им политически, икономически, социални и културни връзки и основаващо се на споделените ценности на демокрацията, зачитането на правата на човека и плурализма, както и на взаимното уважение и общите интереси;

2.  счита, че разширяването на политическите отношения между двамата партньори може да допринесе положително за засилване на регионалното и международното сътрудничество в един свят, изправен пред многобройни глобални предизвикателства, като напрежение в областта на сигурността, незачитане на международното право, тероризъм, екстремизъм и радикализиране, транснационална организирана престъпност и корупция, незаконна миграция и трафик на хора, последствия от изменението на климата, бедност, неравенство и незачитане на правата на човека, както и нарастващ популизъм;

3.  изтъква факта, че като двете най-големи демокрации в света ЕС и Индия имат обща отговорност да насърчават каузата на мира, принципите на правовата държава и правата на човека по света, в т.ч. чрез засилено сътрудничество на равнище ООН;

4.  счита, че след съвместното политическо изявление от 1993 г. качеството и обхватът на отношенията между ЕС и Индия са се повишили значително; подчертава значението на стратегическото партньорство между ЕС и Индия, установено през 2004 г. и имащо за цел да признае тесните връзки помежду им и да постави отношенията им на по-високо и по-интензивно равнище;

5.  подчертава, че партньорството между ЕС и Индия все още не е достигнало пълния си потенциал; счита, че е необходима по-силна политическа ангажираност и от двете страни, за да станат отношенията по-динамични и ценни с оглед на предизвикателствата, пред които са изправени двамата партньори на регионално и международно равнище; призовава за увеличаване на инвестициите в укрепването на връзките между ЕС-27 и Индия; подчертава значението на извършването на цялостна оценка на функционирането на стратегическото партньорство с цел да се генерират идеи за възможните начини за постигане на напредък в тази насока;

По-силно взаимноизгодно партньорство между ЕС и Индия

6.  приветства провеждането на 13-ата среща на върха между ЕС и Индия на 30 март 2016 г. в Брюксел; настоятелно призовава ЕС и Индия да провеждат ежегодно срещи на върха в съответствие с поетия от тях ангажимент, тъй като подобни срещи на високо равнище допринасят положително за разширяване на сътрудничеството, взаимното разбирателство и реципрочната видимост;

7.  приветства одобрението на Програмата за действие ЕС — Индия 2020, която представлява пътна карта за засилване на стратегическото партньорство през следващите пет години; оценява положително възобновяването през 2016 г. на сътрудничеството в множество области като сигурността, борбата с тероризма, миграцията и мобилността, търговията, преноса на технология и култура, изменението на климата, развитието, енергетиката и водите; призовава за ефективно изпълнение на Програмата с ясни етапи и срокове;

8.  потвърждава подкрепата си за установяването на всеобхватно и амбициозно споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Индия, което следва да бъде икономически, социално и политически значимо и за двете страни; припомня, че ЕС е водещият търговски блок в света и че Индия има един от най-високите темпове на растеж на БНП в световен мащаб; припомня също така, че ЕС е първият партньор на Индия в областта на търговията и инвестициите и че потоците на внос и износ между двете страни са относително балансирани;

9.  оценява положително факта, че ЕС и Индия се ангажират отново с обсъждане на начините за пристъпване към преговори по споразумение за свободна търговия, известно също така като широкообхватно споразумение за търговия и инвестиции (ШСТИ); настоятелно призовава и двете страни, с оглед сключването на ССТ във възможно най-кратък срок, да пристъпят към преговорите в дух на реципрочност и взаимна полза и като вземат предвид международните стандарти, за които и двете страни са поели ангажимент, включително тези, установени в рамките на Световната търговска организация (СТО) и Международната организация на труда, както и принципа на корпоративната социална отговорност; признава, че такова споразумение, еднакво балансирано по отношение на опасенията на двете страни, може да гарантира, че мерките са от полза и за европейските, и за индийските граждани, включително чрез борба с бедността и насърчаване на зачитането на правата на човека;

10.  препоръчва приемане на последователна стратегия на равнище ЕС за отношенията между ЕС и Индия, в която да са посочени ясни приоритети; насочва вниманието към значението както на институциите на ЕС, така и на държавите членки за изпълнението на тази стратегия по съгласуван и координиран начин; счита, че приоритетите на ЕС по отношение на Индия могат да бъдат определени и в актуализирана стратегия за отношенията между ЕС и Азия;

11.  приветства ангажимента от страна на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за насърчаване на дългосрочни инвестиции в Индия в инфраструктура, която е от първостепенно значение за икономическото, социалното и екологично устойчивото развитие; призовава ЕИБ да изпълни този ангажимент и да засили подкрепата си за устойчиви инвестиции в Индия;

12.  подчертава значението на междупарламентарния структуриран диалог за функционирането на стратегическото партньорство; насърчава председателя на парламента на Индия да сформира група за приятелство Индия — Европа, която да се състои от парламентаристи от Лок Сабха и Раджа Сабха и да действа като партньор на Делегацията на Европейския парламент за връзки с Република Индия;

Широкообхватна програма за сътрудничество по въпросите на външната политика и политиката на сигурност

13.  отново заявява, че в съвременната международна среда и ЕС, и Индия са изправени пред неотложни предизвикателства, свързани със сигурността, които изискват дипломатически отговор, съчетан със засилена способност за възпиране, съблюдаване на международното право и сътрудничество между демократичните държави;

14.  подчертава значителния потенциал за засилено взаимодействие между ЕС и Индия по отношение на външната политика и политиката на сигурност; изразява убеждението, че редовният и последователен диалог може да създаде предпоставки за взаимно разбирателство и следователно за засилена координация между програмите на ЕС и Индия в областта на външните отношения на регионално и национално равнище, включително по теми, по които в миналото са възприемани различни подходи;

15.  приветства ангажимента, поет в Програмата за действие ЕС — Индия 2020 за създаване на форуми за консултации в областта на външната политика и сигурността; подчертава добавената стойност на по-честите и значими контакти на високо равнище в областта на външните работи и сигурността;

16.  призовава ЕС, заедно с държавите членки, и Индия да продължат и увеличат усилията си за насърчаване на ефективно и основаващо се на правила многостранно сътрудничество на световно равнище; настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Съвета да подкрепят реформата на Съвета за сигурност на ООН, включително стремежа на Индия да стане негов постоянен член; насърчава ЕС и Индия да координират във възможно най-голяма степен своите позиции и инициативи на равнище ООН по въпроси, по които сътрудничеството им може да доведе до положителни промени, а също така и в рамките на други международни форуми като СТО;

17.  отчита ценния и интензивен обмен по въпроси от глобално значение, който се провежда в рамките на срещата „Азия — Европа“ — многостранен форум за сътрудничество, който включва както ЕС, така и Индия; подкрепя процесите на регионална интеграция в Азия, както на политическо, така и на икономическо равнище, тъй като те могат да дадат положителен принос за намаляване броя на конфликтите и за просперитета на региона;

18.  подчертава значителната добавена стойност на сътрудничеството между ЕС и Индия в подкрепа на демократичните процеси в Азия; освен това подчертава колко е важно ЕС и Индия да координират политиките си за хуманитарна помощ и развитие с оглед на високото равнище на дейности в областта на развитието, които двете страни предприемат в Азия, за да дадат своя положителен принос за политическия, икономическия и социалния напредък в съответните държави, в т.ч. за малцинствата и лицата без гражданство, като например общността рохингия; призовава за засилване на диалога във връзка с това;

19.  отбелязва съвместната декларация на ЕС и Индия относно борбата с тероризма от 30 март 2016 г., насочена към засилване на сътрудничеството в областта на предотвратяването и борбата с радикализацията, насилствения екстремизъм и тероризма; подчертава, че е важно да продължи сътрудничеството между службите на ЕС и Индия в областта на сигурността и правоприлагането съгласно съществуващите договорености в рамките на Европол; препоръчва да се улесни обменът на най-добри практики и информация между Индия и ЕС, включително с държавите — членки на ЕС; насърчава и двете страни да настояват заедно за приемане на равнище ООН на всеобхватна конвенция срещу международния тероризъм, както и за увеличаване на ефективността на определянето на списъци на терористи от страна на ООН;

20.  подчертава значението на по-тясното сътрудничество между ЕС и Индия за Афганистан, а именно: за принос към ръководен от Афганистан процес на мир и помирение, за изграждане на стабилни институции и функционираща държава и за създаване на политическа и икономическа среда, която способства за укрепване на мира и сигурността; по-специално насърчава засилената политическа координация в областта на сигурността и военните въпроси, подкрепата за развитието и мерките, насочени към подобряване на регионалния контекст; подчертава, че процесът „Сърцето на Азия“ е важен форум за регионално изграждане на доверие и политическо сътрудничество;

21.  призовава за подновяване на усилията за сближаването и за възстановяване на добросъседските отношения между Индия и Пакистан чрез всеобхватен диалог и евентуален поетапен подход, като се започне с дискусия по технически въпроси и мерки за изграждане на доверие и в крайна сметка се стигне до политически срещи на високо равнище; подчертава значението на двустранното измерение в работата за установяване на траен мир и сътрудничество между Индия и Пакистан, което би допринесло положително за сигурността и икономическото развитие на региона; набляга освен това на отговорността за постигане на мир — предвид факта, че и двете държави са ядрени сили; призовава ЕС да насърчава и подкрепя процеса на помирение между Индия и Пакистан; набляга на първостепенното значение на борбата срещу тероризма във всичките му форми и проявления, включително спонсорирания от държавата тероризъм;

22.  препоръчва по-нататъшно сътрудничество в областта на всеобщото разоръжаване, неразпространението на оръжия за масово унищожение и ядрената сигурност — цели, с които са ангажирани и ЕС, и Индия; в този контекст призовава всички държави членки да подкрепят кандидатурата на Индия за присъединяване към режими за контрол на износа, като Групата на ядрените доставчици, Режима за контрол върху ракетните технологии, Васенаарската договореност и Австралийската група; приветства факта, че Индия ратифицира Допълнителния протокол на МААЕ;

23.  приветства твърдата позиция на Индия и на ЕС по отношение на незаконните ядрени програми и програми за балистични ракети на Корейската народнодемократична република (КНДР), които представляват заплаха за регионалния и международния мир, и насърчава по-нататъшно сътрудничество за гарантиране на широко прилагане на санкциите на ООН срещу КНДР;

24.  отбелязва загрижеността на Индия относно Китай, особено предвид самоуверената политика на Китай в Южнокитайско море, значителната военна модернизация, стратегическите връзки с Пакистан и нерешените въпроси за границата; счита, че единствено действителен диалог, основан на принципите на международното право, може да спомогне за преодоляване на тези различия и изграждане на доверие;

25.  оценява положително изразената от двете страни подкрепа по време на 13-ата среща на върха между ЕС и Индия за пълното прилагане от всички страни на споразумението от Минск във връзка с конфликта в Източна Украйна; припомня, че ЕС категорично осъди агресивните действия на Русия и поддържа политика на непризнаване на незаконното анексиране на Крим и Севастопол; изразява надежда, че посредством диалог ЕС и Индия могат допълнително да уеднаквят позициите си;

26.  насърчава ЕС и Индия да продължат да обменят мнения, както по време на срещите на върха, така и по време на редовните си консултации в областта на външните работи и сигурността, относно положението в Близкия изток и областите на възможно сътрудничество, което би могло да подобри стабилизирането на региона, включително чрез мерки на международно равнище; по-специално насочва вниманието към значението на сътрудничеството за гарантиране на трайно политическо решение в Сирия съгласно съществуващата, договорена в ООН рамка, в съответствие с Женевското комюнике от 30 юни 2012 г., и за подкрепа на възстановяването и помирението след сключването на споразумение, след като се постави началото на надежден политически преход, който да е воден от Сирия и с който Сирия да се чувства ангажирана;

27.  подчертава, че ЕС и Индия биха могли да засилят сътрудничеството си и обмена на най-добри практики по отношение на африканските държави, за да се гарантира, че усилията им за развитие се допълват;

28.  изтъква значителните взаимни ползи, които ЕС и Индия могат да извлекат от засилването на сътрудничеството си в области като морска сигурност, киберсигурност и защита на данните, както и миграция и мобилност;

29.  подчертава факта, че ЕС и Индия имат жизненоважни споделени интереси, и подчертава, че те следва да засилят сътрудничеството си в областта на морската сигурност, по-конкретно във връзка с борбата с пиратството, а също така и за опазването на мира и стабилността и гарантирането на морска линия за комуникация в Южнокитайско море и Индийския океан; поради това препоръчва да се изработят общи стандартни оперативни процедури в областта на морската сигурност и борбата с пиратството, както и общо разбиране за Конвенцията на ООН по морско право, което взема предвид свободата на корабоплаването, решава всички нерешени въпроси и набелязва най-подходящите съвместни мерки за сътрудничество в рамките на Конвенцията;

30.  приветства приемането на съвместна декларация между ЕС и Индия относно партньорство в областта на чистата енергетика и климата на 13-ата среща на върха между ЕС и Индия през март 2016 г.; подчертава положителното въздействие на Индия и ЕС върху преговорите за Парижкото споразумение относно изменението на климата и водещата роля в световен план на двамата партньори; настоятелно призовава двамата партньори да увеличат усилията си, за да се гарантира, че всички страни спазват споразумението; във връзка с това призовава за засилване на сътрудничество между ЕС и Индия в областта на енергетиката и в частност в областта на енергията от възобновяеми източници;

31.  отбелязва с интерес приемането на съвместна декларация на ЕС и Индия относно партньорство в областта на водите на 13-ата среща на върха между ЕС и Индия през март 2016 г.; поради това призовава Съюза да засили сътрудничеството си с Индия и да увеличи своята подкрепа за индийските проекти за устойчиво управление на водите като „Clean Ganga“ („Чист Ганг“);

32.  отбелязва положително Съвместната декларация относно обща програма за миграция и мобилност, която има за цел да предостави рамка за сътрудничество за насърчаване на законната миграция, предотвратяване на незаконната миграция и трафика на хора и максимално увеличаване на въздействието на мобилността върху развитието;

33.  счита, че междуличностният обмен следва да бъде едно от главните измерения на стратегическото партньорство между ЕС и Индия; подчертава по-специално значението на засилването на обмена в областта на образованието, културата и научните изследвания, включително ИТ, и поради това приветства увеличаването на броя на студентските обмени по програмата „Еразъм+“, която следва да бъде допълнително разширена; също така отбелязва положителните перспективите за сътрудничество за развитие на уменията и в рамките на инициативата „Направете го в Индия“, както е посочено в Програмата за действие ЕС — Индия 2020, и подчертава тяхното значение за засилването на търговските и социалните връзки; призовава за равнопоставено включване на жените студенти, учени, изследователи и специалисти в тези програми;

Засилен обмен по измерението на партньорството, свързано с правата на човека

34.  приветства потвърдения отново ангажимент за засилване на обмена по измерението, свързано с правата на човека, в рамките на стратегическото партньорство между ЕС и Индия, тъй като гражданите от двете страни могат да имат полза от засилено сътрудничество по множество въпроси, свързани с правата на човека; подчертава, по-специално, необходимостта от засилване на обмена и координацията между двамата партньори в рамките на ООН, включително в изпълнението на препоръките, отправени по линия на универсалния периодичен преглед в областта на правата на човека; подчертава също така значението на диалозите по правата на човека; отбелязва, че от 2013 г. насам не се е състоял обмен, и настойчиво приканва да се проведе диалог във възможно най-кратък срок;

35.  припомня своята отдавнашна позиция срещу смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства; отново призовава за незабавен мораториум върху екзекуциите в Индия;

36.  припомня, че свободата на изразяване и сдружаване е неразделна част от жизнеспособното демократично общество; разбира необходимостта от предприемане на мерки за засилване на прозрачността и въвеждане на ограничения на дейности, финансирани от чуждестранни участници, които може да представляват риск за мира и стабилността или за вътрешната сигурност; при все това изразява загриженост относно въздействието върху свободата на изразяване и сдружаване на сегашния индийски закон относно чуждестранното участие във финансирането на НПО (Закон за регулиране на чуждестранното участие);

37.  признава значителните усилия, положени от индийските органи в борбата срещу всички видове дискриминация, включително дискриминацията на кастов признак; въпреки това отбелязва със загриженост, че дискриминацията на кастов признак продължава да бъде източник на злоупотреби, и поради това насърчава органите в Индия да положат повече усилия за премахване на това нарушение на правата на човека; освен това насърчава Индия да осигури пълна защита на малцинствата, и по-специално на религиозните и етническите малцинства, и подчертава значението на насърчаването на толерантност за многообразието при предотвратяване на насилие между общностите; приветства факта, че Върховният съд на Индия постанови да се разследват повторно случаите на насилие срещу християни през 2008 г. и жертвите да бъдат адекватно обезщетени;

38.  призовава настоятелно Индия да ратифицира Конвенцията против изтезанията и факултативния протокол към нея, както и Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване;

39.  счита, че в контекста на потвърдения отново ангажимент на ЕС и Индия за засилване на сътрудничеството по въпросите на правата на човека правата на жените следва да се включат в дневния ред на диалога за правата на човека между двамата партньори; приветства ангажимента на правителството на Индия за подобряване на правата на жените и за въвеждане на равенството между жените и мъжете в програмирането на политиката и насърчава индийските органи да предприемат по-нататъшни стъпки за разследване и предотвратяване на основаното на пола насилие и насърчаване на равенството между половете; приветства освен това факта, че ЕС финансира проекти в Индия по въпросите на насилието срещу жените и децата, и препоръчва това финансиране да бъде запазено; призовава за подобряване на правата на ЛГБТИК лицата и за отмяна на раздел 377 от Индийския наказателен кодекс;

o
o   o

40.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията и правителството и парламента на Индия.

(1) ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 77.
(2) ОВ C 174 E, 14.7.2005 г., стр. 179.
(3) ОВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 589.
(4) ОВ C 8 Е, 14.1.2010 г., стр. 69.
(5) ОВ C 239 Е, 20.8.2013 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0120.
(7) ОВ C 261 E, 10.9.2013 г., стр. 34.
(8) Приети текстове, P8_TA(2016)0424

Правна информация - Политика за поверителност