Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2025(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0242/2017

Předložené texty :

A8-0242/2017

Rozpravy :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0334

Přijaté texty
PDF 428kWORD 53k
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
Politické vztahy EU s Indií
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 o politických vztazích EU s Indií (2017/2025(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na strategické partnerství mezi EU a Indií, které bylo uzavřeno v roce 2004, a na společný akční plán strategického partnerství Indie-EU ze dne 7. září 2005,

–  s ohledem na akční program EU-Indie 2020 přijatý na 13. summitu EU-Indie a na společné prohlášení z téhož summitu,

–  s ohledem na globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie zveřejněnou v červnu 2016,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. září 2001 nazvané „Evropa a Asie: Strategický rámec pro posílené partnerství“ (COM(2001)0469),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 234/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi(1),

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 28. října 2004 o vztazích mezi Evropskou unií a Indií(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2005 o vztazích EU-Indie: strategické partnerství(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. září 2008 o přípravě summitu EU-Indie (Marseille, 29. září 2008)(4),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Indii, včetně usnesení o případech porušování lidských práv, demokracie a zásad právního státu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o zahraniční politice EU ve vztahu k zemím BRICS a dalším vznikajícím velmocím: cíle a strategie(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 nazvané „EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět“(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o námořním pirátství(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní(8),

–  s ohledem na pracovní cestu Výboru pro zahraniční věci do Indie, která se uskutečnila ve dnech 21.–22. února 2017,

–  s ohledem na 11. summit Asie-Evropa (ASEM), který se konal ve dnech 15.–16. července 2016 v Ulánbátaru, a na 9. setkání parlamentního partnerství Asie-Evropa (ASEP), které se uskutečnilo ve dnech 21.–22. dubna 2016 v Ulánbátaru, a s ohledem na příslušná prohlášení přijatá na obou těchto setkáních,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na postoj Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví v podobě pozměňovacích návrhů (A8-0242/2017),

A.  vzhledem k tomu, že EU a Indie jsou dvě největší světové demokracie, které staví na bohaté kulturní historii a jsou odhodlány společně prosazovat mír, stabilitu, bezpečnost, prosperitu, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost spolu s dodržováním lidských práv, základních svobod právní stát a řádnou správu věcí veřejných;

B.  vzhledem k tomu, že EU a Indie, jakožto přirození partneři a prvky stability v dnešním multipolárním světě, v uplynulých dvou desetiletích budovaly strategické partnerství, které se zakládá na sdílených hodnotách a zájmech; vzhledem k tomu, že toto strategické partnerství je třeba prohlubovat, neboť má velký potenciál z hlediska nové dynamiky na mezinárodní úrovni, a to i na úrovni OSN, a řešení otázek, jako jsou cíle udržitelného rozvoje či mezilidské kontakty;

C.  vzhledem k tomu, že na 13. summitu EU-Indie, který se konal dne 30. března 2016 po čtyřleté přestávce, byl přijat nový plán strategického partnerství pro období příštích pěti let;

D.  vzhledem k tomu, že na 13. summitu EU-Indie byla přijata řada společných prohlášení: o společném programu pro migraci a mobilitu, o partnerství mezi Indií a EU v oblasti hospodaření s vodou, o partnerství v oblasti čisté energie a klimatu a o boji proti terorismu;

E.  vzhledem k tomu, že EU a Indie jakožto významní ekonomičtí, obchodní a investiční partneři, přičemž EU je nejdůležitějším světovým obchodním partnerem Indie, vedou od roku 2007 jednání o ambiciózní dohodě o volném obchodu a investicích, která by měla být uzavřena co nejdříve; vzhledem k tomu, že akční program EU-Indie 2020 opětovně potvrzuje závazek obou stran vytvořit stabilní ekonomické prostředí, které by bylo příznivé pro rozvoj obchodu a hospodářské spolupráce;

F.  vzhledem k tomu, že k dalšímu posílení strategického partnerství by přispěla větší koordinace mezi EU a jejími členskými státy, pokud jde o vztahy s Indií;

G.  vzhledem k tomu, že Indie je dynamickou demokracií a otevřenou společností se svobodným tiskem a aktivní občanskou společností; vzhledem k tomu, že EU a Indie si pravidelně vyměňují osvědčené postupy v oblasti lidských práv a demokracie, a to i pokud jde o otázky svobody projevu a sdružování, právního státu, ale i jednání s migranty, respektu vůči menšinám a prosazování rovnosti žen a mužů, k čemuž se EU zavázala;

Pevné základy hodnotného partnerství

1.  vyjadřuje plnou podporu pevnějšímu a prohloubenějšímu partnerství mezi EU a Indií, které vychází z významných vzájemných vztahů v politické, hospodářské, sociální a kulturní oblasti a je založeno na sdílených hodnotách demokracie, dodržování lidských práv, pluralismu a vzájemné úcty a na společných zájmech;

2.  domnívá se, že posílené politické vztahy mezi oběma partnery by mohly ve světě, který se potýká s mnohočetnými výzvami, jako je bezpečnostní napětí, nedodržování mezinárodního práva, terorismus, extrémismus a radikalizace, mezinárodní organizovaná trestná činnost, korupce, neregulovaná migrace a obchodování s lidmi, dopady změny klimatu, chudoba, nerovnost, porušování lidských práv či narůstající populismus, přispět k posílení regionální a mezinárodní spolupráce;

3.  zdůrazňuje, že EU a Indie nesou jakožto největší světové demokracie společnou odpovědnost za prosazování míru, zásad právního státu a lidských práv ve světě, a to i prostřednictvím posílené spolupráce na úrovni OSN;

4.  je přesvědčen, že vztahy mezi EU a Indií doznaly po společném politickém prohlášení z roku 1993 významných změn, a to pokud jde o kvalitu i rozsah; zdůrazňuje význam strategického partnerství EU-Indie, které bylo uzavřeno v roce 2004 s cílem potvrdit vzájemné úzké vazby a povznést jejich vztahy na vyšší a intenzívnější úroveň;

5.  zdůrazňuje, že partnerství EU a Indie ještě nedosáhlo svého plného potenciálu; domnívá se, že je zapotřebí silnější politické angažovanosti na obou stranách, aby jejich vzájemné vztahy získaly na dynamice a staly se hodnotnějšími z hlediska výzev, jimž oba partneři čelí na regionální a mezinárodní úrovni; vyzývá k tomu, aby se do posílení vztahů mezi EU27 a Indií investovalo v daleko větší míře; zdůrazňuje, že má-li se přijít s nápady, jak tomu napomoci, pak je důležité kompletní hodnocení fungování tohoto strategického partnerství;

Pevnější přátelství ku prospěchu EU i Indie

6.  vítá skutečnost, že dne 30. března 2016 se uskutečnil 13. summit EU-Indie v Bruselu; naléhavě žádá EU a Indii, aby v souladu se svým závazkem pořádaly summit každý rok, neboť takové schůzky na vysoké úrovni přispívají k prohlubování spolupráce, vzájemnému porozumění a oboustrannému zviditelnění;

7.  vítá schválení akčního programu EU-Indie 2020, který představuje plán zintenzivnění strategického partnerství na období příštích pěti let; s uspokojením bere na vědomí, že v roce 2016 se obnovila spolupráce v četných oblastech, jako je bezpečnost, boj proti terorismu, migrace a mobilita, obchod, přenos technologií a kultura, změna klimatu, rozvoj, energetika a vodohospodářství; vyzývá k účinnému uskutečňování akčního programu prostřednictvím jasně stanovených kroků a lhůt;

8.  znovu opakuje, že podporuje sjednání komplexní a ambiciózní dohody o volném obchodu (FTA) mezi EU a Indií, která by měla být z hlediska hospodářského, sociálního i politického přínosem pro obě strany; připomíná, že EU je vedoucím světovým obchodním blokem a že Indie má jeden z nejrychleji rostoucích HDP na světě; obdobně připomíná, že EU je hlavním partnerem Indie, pokud jde o obchod a investice, a že objem dovozu a vývozu mezi nimi je poměrně vyvážený;

9.  s uspokojením bere na vědomí, že EU a Indie znovu diskutují o tom, jak postoupit ve věci jednání o dohodě FTA, taktéž známé jako komplexní dohoda o obchodu a investicích (BTIA); naléhavě žádá obě strany, aby v zájmu co nejrychlejšího uzavření dohody FTA pokračovaly v jednáních v duchu vzájemnosti a oboustranného přínosu a při zohlednění mezinárodních standardů, k nimž se obě strany zavázaly, a to i standardů stanovených v rámci Světové obchodní organizace (WTO) a |Mezinárodní organizace práce (MOP) a zásady sociální odpovědnosti podniků; uznává, že takováto oboustranně vyvážená dohoda zohledňující zájmy obou stran může zajistit, aby z přijatých opatření měli prospěch evropští i indičtí občané, a to i tím, že bude bojovat proti chudobě a prosazovat dodržování lidských práv;

10.  doporučuje, aby byla na úrovni EU přijata jednotná strategie pro vztahy s Indií, která bude mít stanoveny jasné priority; upozorňuje, že je důležité, aby jak orgány a instituce EU, tak členské státy prováděly tuto strategii jednotným a koordinovaným způsobem; domnívá se, že priority EU ve vztahu k Indii by mohly být vymezeny také v aktualizované strategii pro vztahy mezi EU a Asií;

11.  vítá závazek Evropské investiční banky (EIB) k navýšení dlouhodobých investic do indické infrastruktury nezbytné pro hospodářský, sociální a environmentálně udržitelný rozvoj; vyzývá EIB, aby splnila svůj závazek a zintenzivnila svou podporu udržitelného investování v Indii;

12.  zdůrazňuje, že pro fungování strategického partnerství je důležitý meziparlamentní strukturovaný dialog; vybízí předsedu indického parlamentu, aby zřídil skupinu přátelství mezi Indií a Evropou, která by se skládala z poslanců obou komor parlamentu, Lok Sabha a Rajya Sabha, a která by působila jako protějšek delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Indickou republikou;

Rozsáhlý program spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky

13.  opakuje, že v dnešním mezinárodním prostředí se jak EU, tak Indie potýkají s naléhavými bezpečnostními problémy, které vyžadují diplomatickou odpověď doplněnou posílenými prostředky odstrašení, dodržování mezinárodního práva a spolupráci mezi demokratickými státy;

14.  zdůrazňuje, že pokud jde o zahraniční a bezpečnostní politiku, nabízí se EU a Indii značné možnosti pro větší vzájemnou součinnost; je přesvědčen o tom, že pravidelný a důsledný dialog umožní vytvořit předpoklady pro vzájemné porozumění a následně i zvýšenou koordinaci mezi agendami zahraniční politiky EU a Indie na regionální a mezinárodní úrovni, a to i pokud se jedná o otázky, k nimž byla v minulosti zaujímána odlišná stanoviska;

15.  vítá závazek přijatý v rámci akčního programu EU-Indie 2020 týkající se zřízení fór pro konzultace v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti; zdůrazňuje, že bude velmi přínosné, zvýší-li se v oblasti zahraničních věcí a bezpečnosti četnost výměn na nejvyšší úrovni a bude-li se jim přikládat větší význam;

16.  vyzývá EU a členské státy, aby se společně s Indií i nadále snažily na celosvětové úrovni prosazovat účinný multilateralismus založený na respektování pravidel a toto své úsilí posilovaly; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Radu, aby podpořily reformu Rady bezpečnosti OSN včetně snahy Indie o získání stálého členství v tomto orgánu; vybízí EU a Indii, aby v případě otázek, které lze účinněji řešit pomocí spolupráce, co nejvíce koordinovaly své postoje a iniciativy, a to jak na úrovni OSN, tak i v rámci dalších mezinárodních fór, jako je WTO;

17.  uznává hodnotné a intenzivní výměny o otázkách celosvětového významu, k nímž dochází v rámci setkání Asie-Evropa – fóra pro mnohostrannou spolupráci, jehož se účastní EU i Indie; vyjadřuje podporu regionálním integračním procesům v Asii na politické i hospodářské úrovni, neboť mohou kladně přispět k omezení počtu konfliktů a k prosperitě v regionu;

18.  zdůrazňuje, že pokud jde o podporu demokratických procesů v Asii, je spolupráce mezi EU a Indií významnou přidanou hodnotou; dále zdůrazňuje, že je důležité, aby EU a Indie koordinovaly svou politiku v oblasti humanitární pomoci a rozvoje, s ohledem na vysoký stupeň rozvojové činnosti prováděné oběma stranami v Asii, s cílem pozitivně přispět k politickému, hospodářskému a sociálnímu pokroku v dotčených zemích, a to i pokud jde o menšiny a osoby bez státní příslušnosti, jako jsou Rohingyjové; za tímto účelem vyzývá k zintenzivnění dialogu;

19.  bere na vědomí společné prohlášení EU a Indie ze dne 30. března 2016 o boji proti terorismu, které si klade za cíl posílit spolupráci týkající se předcházení radikalizaci, násilnému extremismu a terorismu a jejich potírání; zdůrazňuje, že je důležité pokračovat ve spolupráci mezi bezpečnostními službami a donucovacími orgány EU a Indie, která probíhá na základě stávajících ujednání v rámci Europolu; doporučuje, aby byla usnadněna výměna osvědčených postupů a informací mezi Indií a EU, včetně jejich členských států; vybízí obě strany, aby se na úrovni OSN společně zasazovaly o přijetí všeobecné úmluvy o mezinárodním terorismu a o zvýšení účinnosti, pokud jde o označování teroristických skupin ze strany OSN;

20.  zdůrazňuje, že prohloubená spolupráce mezi EU a Indií má velký význam pro Afghánistán, a to konkrétně v tom, že by mohla přispět k mírovému procesu usmíření, který by probíhal pod vedením Afghánců a za nějž by Afghánci sami odpovídali, k vybudování stabilních institucí a fungujícího státu a vzniku politického a hospodářského prostředí, jež umožní upevnění míru a bezpečnosti; vybízí zejména k rozšířené politické koordinaci v bezpečnostních a vojenských otázkách, při podpoře rozvoje a při provádění opatření zaměřených na regionální záležitosti; zdůrazňuje, že proces „Srdce Asie“ představuje významné fórum pro budování vzájemné důvěry a pro politickou spolupráci v regionu;

21.  vyzývá k obnovení úsilí o sblížení a opětovné nastolení dobrých sousedských vztahů mezi Indií a Pákistánem prostřednictvím komplexního dialogu a případně i přístupu založeného na postupných krocích, přičemž začít by se mohlo diskusí o technických otázkách a opatřeních na budování důvěry a vše by vyvrcholilo politickými setkáními na vysoké úrovni; zdůrazňuje význam bilaterálního rozměru úsilí o nastolení trvalého míru a spolupráce mezi Indií a Pákistánem, což by přispělo k hospodářskému rozvoji a bezpečnosti v tomto regionu; dále zdůrazňuje, že obě strany jakožto jaderné mocnosti musí nést odpovědnost za mír; vyzývá EU, aby povzbudila a podpořila proces usmíření mezi Indií a Pákistánem; zdůrazňuje, že je zásadně důležité bojovat proti všem formám a projevům terorismu, včetně státem podporovaného terorismu;

22.  doporučuje, aby se i nadále spolupracovalo na všeobecném odzbrojení, nešíření zbraní hromadného ničení a jaderné bezpečnosti, což jsou cíle, k nimž se zavázaly jak EU, tak Indie; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby podpořily úsilí Indie o přistoupení k režimům pro kontrolu vývozu, jako je Skupina jaderných dodavatelů, Režim kontroly raketových technologií, Wassenaarské ujednání a Australská skupina; vítá skutečnost, že Indie ratifikovala dodatkový protokol MAAE;

23.  vítá postoj, který k otázce nelegálního jaderného programu a programu balistických raket Korejské lidově demokratické republiky (KLDR), jenž představuje hrozbu pro regionální a mezinárodní mír, zastává Indie i EU, a vybízí k další spolupráci, která by zajistila rozsáhlé uplatňování sankcí OSN vůči KLDR;

24.  bere na vědomí znepokojení Indie ohledně Číny, zejména s ohledem na čínskou asertivní politiku v Jihočínském moři, podstatnou modernizaci ozbrojených sil, strategický vztah s Pákistánem a nevyřešené otázky ohledně hranic; má za to, že k překonání těchto rozdílů a budování důvěry může přispět jen opravdový dialog založený na zásadách mezinárodního práva;

25.  s uspokojením bere na vědomí, že obě strany na 13. summitu EU-Indie podpořily plné uplatňování minské dohody všemi stranami, kterých se týká konflikt na východě Ukrajiny; připomíná, že EU ostře odsoudila agresivní kroky Ruska a uplatňuje politiku neuznání protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu; doufá, že by EU a Indie mohly pomocí dialogu své postoje ještě vice sjednotit;

26.  vybízí EU a Indii, aby si během summitů i pravidelných konzultací zaměřených na zahraniční věci a bezpečnost i nadále vyměňovaly stanoviska k situaci na Blízkém východě a k oblastem možné spolupráce, která by mohla zlepšit stabilitu v regionu, a to i prostřednictvím opatření na mezinárodní úrovni; upozorňuje zejména na význam spolupráce, která by zajistila trvalé politické řešení v Sýrii v rámci stávajícího rámce schváleného OSN v souladu se ženevským komuniké ze dne 30. června 2012 a podpořila obnovu a usmíření v období po uzavření dohody, jakmile bude probíhat věrohodná politická transformace, již povedou a za níž ponesou odpovědnost sami Syřané;

27.  zdůrazňuje, že by EU a Indie mohly zlepšit svou spolupráci a výměnu osvědčených postupů, pokud jde o africké země, aby tak zajistily komplementaritu svých činností v oblasti rozvoje;

28.  zdůrazňuje, že pokud budou EU a Indie v daleko větší míře spolupracovat v oblastech, jako je námořní bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana údajů a migrace a mobilita, přinese to oběma stranám nemalé výhody;

29.  zdůrazňuje, že EU a Indie sdílejí životně důležité zájmy a že by měly prohloubit spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti, zejména pokud jde o boj proti pirátství, ale i pokud jde o zachování míru a stability a zajištění námořního spojení v Jihočínském moři a Indickém oceánu; doporučuje tudíž, aby se v oblasti námořní bezpečnosti a boji proti pirátství dospělo ke společným standardním operačním postupům a jednotnému chápání Úmluvy OSN o mořském právu, které by zohledňovalo svobodu plavby, vyřešilo všechny otevřené otázky a určilo nejvhodnější společná opatření pro spolupráci v rámci této úmluvy;

30.  vítá společné prohlášení EU a Indie o partnerství v oblasti čisté energetiky a klimatu, které bylo přijato na 13. summitu EU-Indie v březnu 2016; zdůrazňuje pozitivní vliv Indie a EU při sjednávání Pařížské dohody o klimatu a celosvětové vedoucí postavení obou partnerů; naléhá na obě strany, aby vystupňovaly své úsilí s cílem zajistit provedení dohody všemi signatáři; v této souvislosti vyzývá k zintenzivnění spolupráce mezi EU a Indií v oblasti energetiky, a to především pokud jde o obnovitelnou energii;

31.  se zájmem bere na vědomí společné prohlášení EU a Indie o partnerství v oblasti hospodaření s vodou, které bylo přijato na 13. summitu EU-Indie v březnu 2016; vyzývá proto Unii, aby posílila svou spolupráci s Indií a zvýšila svou podporu indickým projektům udržitelného hospodaření s vodou, jako je „Clean Ganga“ (Čistá Ganga);

32.  s uspokojením bere na vědomí společné prohlášení o společném programu pro migraci a mobilitu, jehož cílem je poskytnout rámec pro spolupráci v oblasti legální migrace, bránit nelegální migraci a obchodu s lidmi a maximalizovat dopad mobility na rozvoj;

33.  je přesvědčen, že jedním z hlavních rozměrů strategického partnerství mezi EU a Indií by měly být výměny mezi lidmi; zdůrazňuje zejména nezbytnost posílení výměn v oblasti vzdělávání, kultury a vědeckého výzkumu, včetně informačních technologií, a vítá proto nedávné zvýšení počtu studentských výměn v rámci programu Erasmus+, které je třeba ještě rozšířit; pozitivně vnímá také nabízející se možnosti spolupráce v oblasti rozvoje dovedností a v rámci iniciativy „Make in India“, jak je uvedeno v akčním programu EU-Indie 2020, a zdůrazňuje, že je důležité posílit obchodní a sociální vztahy; požaduje, aby do těchto programů byly rovně začleněny studentky, vědkyně, výzkumné pracovnice a odbornice;

Posílená výměna týkající se lidskoprávního rozměru partnerství

34.  vítá skutečnost, že bylo opětovně potvrzeno odhodlání posílit výměnu v oblasti lidských práv v rámci strategického partnerství EU-Indie, neboť občané na obou stranách mohou mít z rozšířené spolupráce v řadě otázek souvisejících s lidskými právy prospěch; zdůrazňuje zejména, že je nutné posilovat výměnu a koordinaci mezi těmito partnery v rámci OSN, a to i pokud jde o provádění doporučení vydaných v rámci všeobecného pravidelného přezkumu v oblasti lidských práv; zdůrazňuje též význam dialogů o lidských právech; konstatuje, že od roku 2013 neproběhla žádná výměna, a naléhavě žádá, aby byl dialog zahájen co nejdříve;

35.  znovu zdůrazňuje své dlouhodobé odmítání trestu smrti ve všech případech a za všech okolností; opětovně žádá zavedení okamžitého moratoria na popravy v Indii;

36.  připomíná, že svoboda projevu a sdružování tvoří nedílnou součást demokratické společnosti; chápe potřebu přijmout opatření ke zvýšení transparentnosti činností financovaných zahraničními subjekty, jež mohou představovat riziko pro mír a stabilitu či pro vnitřní bezpečnost, a zavést omezení takových činností; znepokojují jej však důsledky, které by pro svobodu projevu a sdružování mohla mít ustanovení platných indických právních předpisů upravujících zahraniční účast na financování nevládních organizací (zákon o regulaci příspěvků ze zahraničí);

37.  oceňuje značné úsilí, které indické orgány vynakládají na boj proti všem formám diskriminace, včetně diskriminace na základě příslušnosti ke kastám; se znepokojením však konstatuje, že diskriminace na základě příslušnosti ke kastám je i nadále zdrojem zneužívání, a vybízí proto indické orgány, aby své úsilí o ukončení porušování lidských práv posílily; dále Indii vyzývá k zajištění plné ochrany menšin, zejména náboženských a etnických, a zdůrazňuje důležitost šíření tolerance rozmanitosti pro prevenci násilí mezi komunitami; vítá skutečnost, že indický nejvyšší soud nařídil znovu vyšetřit násilí proti křesťanům z roku 2008 a dostatečně odškodnit jejich oběti;

38.  naléhavě vyzývá Indii, aby ratifikovala Úmluvu OSN proti mučení a opční protokol k této úmluvě a Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před nuceným zmizením;

39.  domnívá se, že vzhledem k tomu, že EU a Indie potvrdily svůj závazek prohlubovat spolupráci v otázkách lidských práv, měla by součást agendy dialogu těchto partnerů o lidských právech tvořit také práva žen; vítá závazek indické vlády ke zlepšení práv žen a zařazení otázek rovnosti ženy a mužů na politický program a vybízí indické orgány, aby podnikly další kroky, jež umožní prošetřit násilí na základě pohlaví a předcházet mu a pomohou prosadit rovnost žen a mužů; dále vítá skutečnost, že EU v Indii financuje projekty, které se zabývají násilím páchaným na ženách a dětech, adoporučuje, aby se v tomto financování pokračovalo; vyzývá ke zlepšení práv osob LGBTIQ a zrušení oddílu 377 indického trestního zákoníku;

o
o   o

40.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi a vládě a parlamentu Indie.

(1) Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 77.
(2) Úř. věst. C 174 E, 14.7.2005, s. 179.
(3) Úř. věst. C 227 E, 21.9.2006, s. 589.
(4) Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 69.
(5) Úř. věst. C 239 E, 20.8.2013, s. 1.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0120.
(7) Úř. věst. C 261 E, 10.9.2013, s. 34.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2016)0424.

Právní upozornění - Ochrana soukromí