Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2025(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0242/2017

Indgivne tekster :

A8-0242/2017

Forhandlinger :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0334

Vedtagne tekster
PDF 194kWORD 57k
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
EU's politiske forbindelser med Indien
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2017 om EU's politiske forbindelser med Indien (2017/2025(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Indien, der blev oprettet i 2004, og til den fælles handlingsplan for det strategiske partnerskab mellem Indien og EU af 7. september 2005,

–  der henviser til handlingsdagsordenen for EU og Indien 2020, som blev vedtaget på det 13. topmøde mellem EU og Indien, og til den fælles erklæring fra samme topmøde,

–  der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik fra juni 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. september 2001 med titlen ”Europa og Asien: strategiske rammer for styrkede partnerskaber” (COM(2001)0469),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 234/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et partnerskabsinstrument for samarbejde med tredjelande(1),

–  der henviser til sin henstilling af 28. oktober 2004 til Rådet om forbindelserne mellem EU og Indien(2),

–  der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om forslag til et strategisk partnerskab mellem EU og Indien(3),

–  der henviser til sin beslutning af 24. september 2008 om forberedelsen af topmødet mellem EU og Indien (Marseille, den 29. september 2008)(4),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Indien, herunder beslutninger om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet,

–  der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om EU’s eksterne politik over for BRICS-landene og andre nye stormagter: målsætninger og strategier(5),

–  der henviser til sin beslutning af 13. april 2016 om EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden(6),

–  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2012 om pirateri(7),

–  der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2016 om nuklear sikkerhed og ikkespredning(8),

–  der henviser til Udenrigsudvalgets besøg i Indien den 21.-22. februar 2017,

–  der henviser til det 11. topmøde mellem Asien og Europa (ASEM), som blev holdt i Ulaanbaatar den 15.-16. juli 2016, og til det 9. møde i Det Parlamentariske Partnerskab Asien-Europa (ASEP), som blev holdt i Ulaanbaatar den 21.-22. april 2016, samt til de respektive erklæringer, der blev vedtaget på de to møder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og holdning i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0242/2017),

A.  der henviser til, at EU og Indien er verdens to største demokratier, der begge trækker på dybe kulturhistorier og er stærkt engageret i fremme af fred, stabilitet, sikkerhed, velfærd, bæredygtig udvikling samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet og god regeringsførelse;

B.  der henviser til, at EU og Indien i løbet af de sidste to årtier har opbygget et strategisk partnerskab baseret på fælles værdier og interesser, da de er naturlige partnere og stabilitetsfaktorer i den nuværende multipolare verden; der henviser til, at dette strategiske partnerskab bør styrkes, da det har et stort potentiale til at skabe en ny dynamik på internationalt plan, herunder i FN, og takle spørgsmål som f.eks. målene for bæredygtig udvikling og mellemfolkelige kontakter;

C.  der henviser til, at der på det 13. topmøde mellem EU og Indien, der fandt sted den 30. marts 2016 efter en periode på fire år, blev vedtaget en ny køreplan for det strategiske partnerskab for de næste fem år;

D.  der henviser til at en række fælles erklæringer er blevet vedtaget på det 13. topmøde mellem EU og Indien: om en fælles dagsorden om migration og mobilitet, om et partnerskab om vand mellem Indien og EU, om et partnerskab om ren energi og klima og om terrorbekæmpelse;

E.  der henviser til, at EU og Indien, der er vigtige økonomiske partnere, og idet EU er Indiens vigtigste handelspartner, siden 2007 har ført forhandlinger om en ambitiøs frihandels- og investeringsaftale, der bør indgås snarest muligt; der henviser til at handlingsdagsordenen for EU og Indien 2020 bekræfter tilsagnet fra begge parter om at etablere et stabilt økonomisk klima, der er gunstigt for udvidelse af samarbejdet om handel og økonomi;

F.  der henviser til, at øget koordinering mellem EU og dets medlemsstater, for så vidt angår deres forbindelser med Indien, ville muliggøre en yderligere styrkelse af det strategiske partnerskab;

G.  der henviser til, at Indien er et levende demokrati og et åbent samfund med en fri presse og et aktivt civilsamfund; der henviser til, at EU og Indien regelmæssigt har udveksle bedste praksis med hensyn til menneskerettighederne og demokrati, herunder om spørgsmål om ytrings- og foreningsfrihed og retsstatsprincippet samt om behandlingen af migranter, respekt for mindretal og fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd, hvilket EU har forpligtet sig til at gøre;

Et solidt grundlag for et værdifuldt samarbejde

1.  udtrykker sin fulde støtte til et styrket og uddybet partnerskab mellem EU og Indien med udgangspunkt i deres stærke politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forbindelser og baseret på de fælles værdier om demokrati, respekt for menneskerettigheder og pluralisme samt på gensidig respekt og fælles interesser;

2.  mener, at forbedrede politiske forbindelser mellem de to partnere vil kunne bidrage positivt til at fremme regionalt og internationalt samarbejde i en verden, der står over for mange udfordringer, såsom sikkerhedsmæssige spændinger, manglende respekt for folkeretten, terrorisme, ekstremisme og radikalisering, grænseoverskridende organiseret kriminalitet og korruption, ureguleret migration og menneskehandel, virkningerne af klimaændringer, fattigdom, ulighed, tilsidesættelse af menneskerettighederne og voksende populisme;

3.  fremhæver at EU og Indien, som verdens to største demokratier, har et fælles ansvar for at fremme arbejdet for fred, retsstatsprincippet og menneskerettigheder overalt i verden, blandt andet gennem deres øgede samarbejde på FN-niveau;

4.  mener, at forholdet mellem EU og Indien er vokset betydeligt i kvalitet og omfang siden den politiske fælleserklæring fra 1993; fremhæver betydningen af det strategiske partnerskab mellem EU og Indien, der blev oprettet i 2004 og havde til formål at anerkende deres tætte forbindelser og tage deres forbindelser op på et højere og mere intensivt niveau;

5.  understreger, at partnerskabet mellem EU og Indien endnu ikke har nået sit fulde potentiale; mener, at der er behov for større politisk engagement på begge sider for at gøre forholdet mere dynamisk og værdifuldt for de udfordringer, som de to parter står over for på regionalt og internationalt plan; opfordrer til, at der investeres i en styrkelse af båndene mellem EU-27 og Indien; understreger vigtigheden af en fuldstændig vurdering af, hvordan det strategiske partnerskab fungerer med hensyn til at skabe idéer om muligheder for at fremme det;

Et stærkere partnerskab til fordel for både EU og Indien

6.  bifalder afholdelsen af det 13. topmøde mellem EU og Indien i Bruxelles den 30. marts 2016; opfordrer indtrængende EU og Indien til årligt at afholde topmøder, således som de har forpligtet sig til, da sådanne møder på højt plan bidrager positivt til øget samarbejde, gensidig forståelse og gensidig synlighed;

7.  ser med tilfredshed på godkendelsen af handlingsdagsordenen for EU og Indien 2020, som er en køreplan for at styrke det strategiske partnerskab over de næste fem år; noterer sig med tilfredshed de mange samarbejdsområder, der blev relanceret i 2016, herunder sikkerhed, bekæmpelse af terrorisme, migration og mobilitet, handel, overførsel af teknologi og kultur, klimaændringer, udvikling, energi og vand; opfordrer til effektiv gennemførelse af dagsordenen med klare skridt og frister;

8.  bekræfter sin støtte til udarbejdelsen af en omfattende og ambitiøs frihandelsaftale (FTA) mellem EU og Indien, som bør være økonomisk, social og politisk nyttig for begge parter; minder om, at EU er verdens største handelsblok, og at Indien har en af de højeste BNP-vækstrater på verdensplan; minder ligeledes om, at EU er Indiens primære partner med hensyn til handel og investering, og at import- og eksportstrømmene er forholdsvis afbalanceret mellem de to;

9.  noterer sig med tilfredshed, at EU og Indien har genoptaget sine drøftelser om, hvordan de kan gå videre med forhandlingerne om en FTA-aftale, også kendt som en bredt baseret handels- og investeringsaftale (BTIA); opfordrer indtrængende begge parter med henblik på indgåelse af frihandelsaftalen til så hurtigt som muligt at gå videre med forhandlingerne i en ånd af gensidighed og gensidig fordel og under hensyntagen til de internationale standarder, som begge parter har forpligtet sig til, herunder dem, der er fastlagt inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), samt princippet om virksomhedernes sociale ansvar; anerkender, at en sådan aftale, der har balance mellem bekymringerne på begge sider, kan sikre, at foranstaltninger er til gavn for både europæiske og indiske borgere, herunder ved at bekæmpe fattigdom og fremme respekten for menneskerettighederne;

10.  anbefaler, at der på EU-niveau vedtages en konsekvent strategi med klare prioriteter for forbindelserne med Indien; henleder opmærksomheden på betydningen af, at både EU's institutioner og medlemsstaterne gennemfører en sådan strategi på en sammenhængende og koordineret måde; mener at EU's prioriteter vedrørende Indien også kan defineres i en ajourført strategi for forbindelserne mellem EU og Asien;

11.  glæder sig over Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) tilsagn om at fremme langsigtede investeringer i Indien i infrastrukturer, der er afgørende for den økonomiske, sociale og bæredygtige udvikling på det miljømæssige plan; opfordrer EIB til at opfylde dette tilsagn og øge sin støtte til bæredygtige investeringer i Indien;

12.  fremhæver betydningen af interparlamentarisk dialog for det strategiske partnerskabs funktion; opfordrer formanden for det indiske parlament til at danne en indisk-europæisk venskabsgruppe bestående af parlamentarikere fra Lok Sabha og Rajya Sabha, som modstykke til Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Republikken Indien;

En bred dagsorden for samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik

13.  bekræfter, at både EU og Indien i dagens internationale miljø står over for presserende sikkerhedsudfordringer, som kræver et diplomatisk svar kombineret med udvidet afskrækkelse, respekt for folkeretten og samarbejde mellem demokratiske stater;

14.  fremhæver det betydelige potentiale for øget synergi mellem EU og Indien med hensyn til udenrigs- og sikkerhedspolitikken; er overbevist om, at regelmæssig og sammenhængende dialog kan bane vejen for gensidig forståelse og følgelig for øget koordinering mellem EU's og Indiens udenrigspolitiske dagsordener på regionalt og internationalt plan, bl.a. om emner, hvor der tidligere er blevet vedtaget forskellige fremgangsmåder;

15.  bifalder tilsagnet i handlingsdagsordenen for EU og Indien 2020 om at oprette fora for udenrigs- og sikkerhedspolitiske konsultationer; understreger merværdien af at øge hyppigheden og betydningen af udvekslinger på højt niveau inden for udenrigs- og sikkerhedsanliggender;

16.  opfordrer EU til sammen med medlemsstaterne og Indien at fortsætte og øge deres indsats for at fremme en effektiv, regelbaseret multilateralisme på globalt plan; opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Rådet til at støtte reformen af FN's Sikkerhedsråd, herunder Indiens anmodning om permanent medlemskab; opfordrer ·EU og Indien til så vidt muligt at samordne deres holdninger og initiativer på FN-niveau om spørgsmål, hvor deres samarbejde kan gøre en forskel, men også i andre internationale fora, såsom WTO;

17.  anerkender de værdifulde og intensiverede udvekslinger om spørgsmål af global betydning, som foregår inden for rammerne af Asien-Europa-mødet – et multilateralt forum for samarbejde, der omfatter både EU og Indien; støtter regionale integrationsprocesser i Asien, både på politisk og økonomisk plan, idet de kan bidrage positivt til at mindske konflikter og øge velstanden i regionen;

18.  understreger den betydelige merværdi af samarbejdet mellem EU og Indien for så vidt angår støtte til de demokratiske processer i Asien; understreger endvidere, at det er vigtigt, at EU og Indien samordner deres humanitære bistand og udviklingspolitikker, i betragtning af den høje udviklingsaktivitet, som begge parter har i Asien, og med henblik på at bidrage positivt til de politiske, økonomiske og sociale fremskridt i de pågældende lande, herunder for mindretal og statsløse personer, som f.eks. rohingyaer; opfordrer til at dialogen herom intensiveres;

19.  noterer sig EU's og Indiens fælles erklæring om terrorbekæmpelse af 30. marts 2016, der har til formål at styrke samarbejdet om forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme; understreger betydningen af at fortsætte samarbejdet mellem EU's og Indiens sikkerhedstjenester og retshåndhævende myndigheder under den nuværende ordning inden for Europol; anbefaler at fremme udveksling af bedste praksis og oplysninger mellem Indien og EU, herunder med EU-medlemsstaterne; opfordrer begge parter til sammen at gå ind for vedtagelsen af den generelle konvention om bekæmpelse af international terrorisme i FN-regi og en bedre håndhævelse af FN's terrorliste;

20.  understreger betydningen af et tættere samarbejde mellem EU og Indien med henblik på Afghanistan, nemlig at bidrage til en freds- og forsoningsproces under afghansk ledelse og ejerskab, til opbygning af stabile institutioner og en fungerende stat og til fremkomsten af et politisk og økonomisk miljø, der vil gøre en konsolidering af fred og sikkerhed mulig; tilskynder navnlig til øget politisk koordinering af sikkerhedsmæssige og militære spørgsmål, udviklingsstøtte og foranstaltninger til håndtering af den regionale kontekst; understreger, at "Asiens Hjerte-processen" er et vigtigt forum for regional tillidsskabelse og politisk samarbejde;

21.  opfordrer til en fornyet indsats med henblik på tilnærmelse og genopretning af gode naboskabsforbindelser mellem Indien og Pakistan gennem en omfattende dialog og eventuelt en trinvis tilgang, der starter med en drøftelse af tekniske spørgsmål og tillidsskabende foranstaltninger, og som i sidste ende fører til politiske møder på højt plan; understreger betydningen af den bilaterale dimension i arbejdet hen imod oprettelse af varig fred og samarbejde mellem Indien og Pakistan, hvilket vil kunne bidrage positivt til den sikkerhedsmæssige og økonomiske udvikling i regionen; understreger endvidere det ansvar over for fred, der påhviler begge stater som atommagter; opfordrer EU til at fremme og støtte forsoningsprocessen mellem Indien og Pakistan; understreger, at det er yderst vigtigt at bekæmpe terrorisme i alle former og afskygninger, herunder statsfinansieret terrorisme;

22.  anbefaler yderligere samarbejde om universel nedrustning, ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og nuklear sikkerhed, da disse er mål, som både EU og Indien har forpligtet sig til; opfordrer i denne sammenhæng alle medlemsstater til at støtte Indiens anmodning om at tiltræde eksportkontrolordninger, som Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale, Missilteknologikontrolregimet, Wassenaararrangementet og Australiengruppen; ser med tilfredshed, at Indien har ratificeret IAEA-tillægsprotokollen;

23.  bifalder både Indiens og EU's konsekvente holdning til de ulovlige nukleare eller ballistiske missilprogrammer i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea), som udgør en trussel mod den regionale og internationale fred, og tilskynder til yderligere samarbejde med henblik på at sikre en bred gennemførelse af FN's sanktioner mod Nordkorea;

24.  noterer sig Indiens bekymringer over Kina, navnlig med hensyn til sidstnævntes offensive politik i det Sydkinesiske Hav, betydelige militære modernisering, strategiske forbindelser med Pakistan og uafklarede grænsespørgsmål; mener, at kun en ægte dialog baseret på principperne i folkeretten kan bidrage til at bilægge disse uenigheder og opbygge tillid;

25.  noterer sig med tilfredshed begge parters støtte, der kom til udtryk på det 13. topmøde mellem EU og Indien, til en fuldstændig gennemførelse af Minskaftalen af alle parter med hensyn til konflikten i det østlige Ukraine; minder om, at EU kraftigt har fordømt Ruslands aggressive handlinger og har en politik om ikkeanerkendelse af den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol; håber, at EU og Indien gennem dialog yderligere kan afstemme deres holdninger;

26.  opfordrer EU og Indien til at fortsætte udvekslingen af synspunkter, både i forbindelse med topmøder og under deres regelmæssige udenrigs- og sikkerhedspolitiske konsultationer, om situationen i Mellemøsten og om mulige samarbejdsområder, der vil kunne forbedre stabiliteten i regionen, herunder gennem foranstaltninger på internationalt plan; henleder navnlig opmærksomheden på vigtigheden af samarbejde for at sikre en varig politisk løsning i Syrien under den nuværende ramme vedtaget i FN-regi i overensstemmelse med Genèvekommunikéet af 30. juni 2012 og støtte genopbygningen og forsoningen, når der er igangsat en troværdig syriskledet og syriskejet politisk overgang;

27.  understreger, at EU og Indien vil kunne styrke deres samarbejde og udveksling af bedste praksis med hensyn til afrikanske lande for at sikre, at deres udviklingsbestræbelser er komplementære;

28.  understreger de store gensidige fordele, som EU og Indien kan drage af at intensivere deres samarbejde på områder som maritim sikkerhed, cybersikkerhed og databeskyttelse samt migration og mobilitet;

29.  understreger, at EU og Indien deler vitale interesser, og understreger, at de bør øge samarbejdet på områder som maritim sikkerhed, især med hensyn til bekæmpelse af piratvirksomhed, men også for at bevare fred og stabilitet og sikre kommunikationskanalen til søs i Det Sydkinesiske Hav og Det Indiske Ocean; anbefaler derfor, at der udvikles fælles standarder for operationelle procedurer inden for maritim sikkerhed og piratvirksomhed samt en fælles fortolkning af FN's havretskonvention, som tager hensyn til den frie sejlads, løser alle udestående problemstillinger og identificerer de mest egnede fælles foranstaltninger for samarbejde inden for konventionens rammer;

30.  glæder sig over vedtagelsen af EU's og Indiens fælles erklæring om et partnerskab om ren energi og klima på det 13. topmøde mellem EU og Indien i marts 2016; understreger Indiens og EU's positive indvirkning på forhandlingerne om Parisaftalen om klimaændringer og begge parters globale lederskab; opfordrer indtrængende begge parter til at øge deres indsats for at sikre, at alle kontraherende parter gennemfører aftalen; opfordrer i denne forbindelse til en intensivering af samarbejdet mellem EU og Indien på energiområdet, navnlig inden for vedvarende energi;

31.  bemærker med interesse vedtagelsen af EU's og Indiens fælles erklæring om et partnerskab om vand på det 13. topmøde mellem EU og Indien i marts 2016; anmoder derfor i den forbindelse Unionen om at styrke sit samarbejde med Indien og intensivere sin støtte til indiske projekter om bæredygtig vandforvaltning, som f.eks. "Clean Ganga";

32.  noterer sig med tilfredshed den fælles erklæring om en fælles dagsorden om migration og mobilitet, som sigter mod at skabe en ramme for samarbejdet om at fremme regulær migration, forhindre irregulær migration og menneskehandel og maksimere de udviklingsmæssige virkninger af mobilitet;

33.  mener, at mellemfolkelig udveksling bør være en af de vigtigste dimensioner af det strategiske partnerskab mellem EU og Indien; understreger navnlig betydningen af at fremme udvekslinger inden for uddannelse, kultur og videnskabelig forskning, herunder IT, og glæder sig derfor over stigningen i antallet af studenterudvekslinger inden for rammerne af Erasmus+, som bør udbygges yderligere; ser ligeledes positivt på mulighederne for samarbejde i udvikling af færdigheder inden for rammerne af "Make in India"-initiativet, som anført i handlingsdagsordenen for EU og Indien 2020, og understreger deres betydning for at intensivere de handelsmæssige og sociale forbindelser; opfordrer til, at kvindelige studerende, videnskabsfolk, forskere og fagfolk inddrages på lige vilkår i disse programmer;

En øget udveksling om partnerskabets menneskerettighedsdimension

34.  ser med tilfredshed på det bekræftede tilsagn om intensiveret udveksling vedrørende menneskerettigheder i det strategiske partnerskab mellem EU og Indien, da borgere på begge sider kan drage fordel af et øget samarbejde om menneskerettighedsspørgsmål; understreger især, at det er nødvendigt at styrke udveksling og koordinering mellem de to parter inden for rammerne af FN, herunder gennemførelsen af de henstillinger, der blev fremsat i forbindelse med den universelle regelmæssige gennemgang om menneskerettigheder; understreger samtidig betydningen af menneskerettighedsdialoger; bemærker, at der ikke har fundet nogen udveksling sted siden 2013, og opfordrer indtrængende til, at der afholdes en dialog så hurtigt som muligt;

35.  minder om sin mangeårige modstand mod dødsstraf uanset forbrydelsens art og under alle omstændigheder; gentager sin opfordring til indførelse af et øjeblikkeligt moratorium for henrettelser i Indien;

36.  minder om, at ytrings- og foreningsfrihed udgør en integrerende del af et levende demokratisk samfund; forstår nødvendigheden af at træffe foranstaltninger med henblik på at øge gennemsigtigheden af og introducere begrænsninger til aktiviteter, som finansieres af udenlandske aktører, der kan udgøre en fare for freden og stabiliteten; udtrykker dog bekymring over de indskrænkninger i ytrings- og foreningsfriheden i den nuværende indiske lovgivning om udenlandsk deltagelse i finansiering af NGO'er (loven om udenlandske bidrag - Foreign Contribution Regulation Act);

37.  anerkender den betydelige indsats, som de indiske myndigheder har gjort med henblik på at bekæmpe alle former for forskelsbehandling, herunder kastebaseret forskelsbehandling; bemærker imidlertid med bekymring, at kastebaseret forskelsbehandling fortsat er en kilde til misbrug, og opfordrer derfor Indiens myndigheder til at øge deres indsats for at bekæmpe denne krænkelse af menneskerettighederne; opfordrer Indien til at sikre fuld beskyttelse af mindretal, navnlig religiøse og etniske, og understreger betydningen af at fremme tolerance over for forskellighed i forebyggelsen af vold mellem forskellige befolkningssamfund; ser med tilfredshed på, at Indiens Højesteret beordrede en genoptagelse undersøgelsen af vold mod kristne i 2008 og en tilstrækkelig kompensation til ofrene;

38.  opfordrer Indien til at ratificere konventionen mod tortur og den valgfrie protokol hertil samt den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding;

39.  mener, at i lyset af EU's og Indiens bekræftede tilsagn om at styrke samarbejdet om menneskerettighedsspørgsmål bør kvinders rettigheder medtages på dagsordenen for menneskerettighedsdialogen mellem de to parter; bifalder den indiske regerings vilje til at forbedre kvinders rettigheder og indføre ligestilling mellem kvinder og mænd i politikprogrammeringen, og opfordrer de indiske myndigheder til at tage yderligere skridt til at efterforske og forebygge kønsbaseret vold samt fremme ligestilling mellem kønnene; bifalder desuden, at EU finansierer projekter i Indien, der bekæmper vold mod kvinder og børn, og anbefaler, at finansieringen opretholdes; opfordrer til, at rettighederne for LGBTIQ-personer forbedres, og at § 377 i den indiske straffelov ophæves;

o
o   o

40.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Indiens regering og parlament.

(1) EUT L 77 af 15.3.2014, s. 77.
(2) EUT C 174 E af 14.7.2005, s. 179.
(3) EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 589.
(4) EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 69.
(5) EUT C 239 E af 20.8.2013, s. 1.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0120.
(7) EUT C 261 E af 10.9.2013, s. 34.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0424.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik