Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2025(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0242/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0242/2017

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0334

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 506kWORD 62k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (2017/2025(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας, η οποία συνήφθη το 2004, και το Κοινό Σχέδιο Δράσης για τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας της 7ης Σεπτεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το «πρόγραμμα δράσης ΕΕ-Ινδίας για το 2020», το οποίο εγκρίθηκε κατά τη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, και την κοινή δήλωση της ίδιας συνόδου,

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2001 με τίτλο «Ευρώπη και Ασία: ένα στρατηγικό πλαίσιο για ενισχυμένες εταιρικές σχέσεις» (COM(2001)0469),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 28ης Οκτωβρίου 2004 προς το Συμβούλιο σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας: στρατηγική εταιρική σχέση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ινδίας (Μασσαλία, 29 Σεπτεμβρίου 2008)(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ινδία, μεταξύ άλλων για περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών BRICS και άλλων αναδυομένων δυνάμεων: στόχοι και στρατηγικές(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων(8),

–  έχοντας υπόψη την αποστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου στην Ινδία, στις 21-22 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την 11η ευρωασιατική σύνοδο κορυφής (ASEM), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ουλάν Μπατόρ στις 15-16 Ιουλίου 2016, και την 9η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης Ασίας-Ευρώπης (ASEP), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ουλάν Μπατόρ στις 21-22 Απριλίου 2016, καθώς και τις αντίστοιχες δηλώσεις που εγκρίθηκαν και από τις δύο συνεδριάσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0242/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία είναι οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο, που αμφότερες διαθέτουν βαθιά πολιτιστική ιστορία και είναι από κοινού προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας, της ευημερίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία έχουν οικοδομήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες μία στρατηγική εταιρική σχέση που εδράζεται σε κοινές αξίες και συμφέροντα, δεδομένου ότι είναι φυσικοί εταίροι και παράγοντες σταθερότητας στον σημερινό πολυπολικό κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω εταιρική σχέση θα πρέπει να εμβαθυνθεί, διότι έχει μεγάλες δυνατότητες για μια νέα δυναμική σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων και στον ΟΗΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης ή οι επαφές μεταξύ των λαών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, που διεξήχθη στις 30 Μαρτίου 2016 έπειτα από κενό τεσσάρων ετών, εγκρίθηκε νέος οδικός χάρτης για τη στρατηγική εταιρική σχέση για τα επόμενα πέντε χρόνια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας εγκρίθηκαν αρκετές κοινές δηλώσεις: σχετικά με ένα κοινό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, σχετικά με την εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας για τo νερό, σχετικά με την εταιρική σχέση για καθαρή ενέργεια και το κλίμα, και σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία, ως σημαντικοί οικονομικοί, εμπορικοί και επενδυτικοί εταίροι, και καθώς η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, διεξάγουν από το 2007 διαπραγματεύσεις για μία φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να συναφθεί το ταχύτερο δυνατόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατζέντα δράσης-2020 ΕΕ-Ινδίας επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευση αμφότερων των μερών να δημιουργήσουν ένα σταθερό οικονομικό κλίμα, το οποίο θα ευνοεί την επέκταση του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά τη σχέση τους με την Ινδία θα συνέβαλλε στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία είναι μία παλλόμενη δημοκρατία και μία ανοιχτή κοινωνία με ελεύθερο Τύπο και δραστήρια κοινωνία πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία ανταλλάσσουν τακτικά βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, μεταξύ άλλων σε ζητήματα που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και το κράτος δικαίου, καθώς και σχετικά με τη μεταχείριση των μεταναστών, τον σεβασμό των μειονοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως έχει δεσμευθεί να πράξει η ΕΕ·

Οι στέρεες βάσεις μιας πολύτιμης εταιρικής σχέσης

1.  εκφράζει την πλήρη στήριξή του για μία πιο δυνατή και βαθιά εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, η οποία θα έχει τις ρίζες της στους ισχυρούς πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς τους, και θα θεμελιώνεται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πλουραλισμού, καθώς και στον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα·

2.  θεωρεί ότι η ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των δύο εταίρων θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην προώθηση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας σε έναν κόσμο αντιμέτωπο με πολλαπλές παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι εντάσεις όσον αφορά θέματα ασφάλειας, η μη τήρηση του διεθνούς δικαίου, η τρομοκρατία, ο εξτρεμισμός και η ριζοσπαστικοποίηση, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά, η αρρύθμιστη μετανάστευση και η εμπορία ανθρώπων, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η φτώχεια, η ανισότητα και η καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ο αυξανόμενος λαϊκισμός·

3.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο, η ΕΕ και η Ινδία, έχουν κοινή ευθύνη να προωθούν την υπόθεση της ειρήνης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας τους σε επίπεδο ΟΗΕ·

4.  πιστεύει ότι, από την κοινή πολιτική δήλωση του 1993 και εξής, η σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας έχει αναπτυχθεί σημαντικά από άποψη ποιότητας και εμβέλειας· τονίζει τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας που συνήφθη το 2004 με σκοπό να αναγνωριστούν οι στενοί δεσμοί των δύο εταίρων, καθώς και να ενδυναμωθούν και να εντατικοποιηθούν οι σχέσεις τους·

5.  επισημαίνει ότι η εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας δεν έχει αναπτύξει ακόμα το πλήρες δυναμικό της· θεωρεί ότι απαιτείται ισχυρότερη πολιτική δέσμευση και από τις δύο πλευρές για να αυξηθεί η δυναμική και η αξία της σχέσης όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο εταίροι σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· ζητεί μεγαλύτερη επένδυση στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην ΕΕ των 27 και την Ινδία· επισημαίνει πόσο σημαντική είναι μια πλήρης αξιολόγηση της λειτουργίας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης στη δημιουργία ιδεών για τους πιθανούς τρόπους προώθησής της·

Μία ισχυρότερη εταιρική σχέση προς αμοιβαίο όφελος της ΕΕ και της Ινδίας

6.  χαιρετίζει τη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 30 Μαρτίου 2016· καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ και την Ινδία να πραγματοποιούν συνόδους κορυφής ετησίως, ως δεσμεύτηκαν, δεδομένου ότι αυτές οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου συμβάλλουν θετικά στην ενίσχυση της συνεργασίας, της αμοιβαίας κατανόησης και της αμοιβαίας προβολής·

7.  χαιρετίζει την έγκριση του προγράμματος δράσης-2020 ΕΕ-Ινδίας, που συνιστά οδικό χάρτη για την εντατικοποίηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τα επόμενα πέντε χρόνια· σημειώνει με ικανοποίηση τους πολυάριθμους τομείς συνεργασίας που δρομολογήθηκαν εκ νέου το 2016, όπως η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η μετανάστευση και η κινητικότητα, το εμπόριο, η μεταφορά τεχνολογίας και πολιτισμού, η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη, η ενέργεια και το νερό· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δράσης με σαφή μέτρα και σαφείς προθεσμίες·

8.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του για επίτευξη ολοκληρωμένης και φιλόδοξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, η οποία θα πρέπει να έχει οικονομική, κοινωνική και πολιτική αξία για αμφότερες τις πλευρές· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο ισχυρότερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο και ότι η Ινδία έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕγχΠ παγκοσμίως· υπενθυμίζει εξάλλου ότι η ΕΕ είναι ο πρωταρχικός εταίρος της Ινδίας όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις και ότι οι ροές εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ τους είναι σχετικά ισόρροπες·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η ΕΕ και η Ινδία έχουν ξεκινήσει εκ νέου συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους συνέχισης των διαπραγματεύσεων για μία ΣΕΣ, η οποία είναι γνωστή ως «ευρεία εμπορική και επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας (BTIA)»· παροτρύνει και τις δύο πλευρές, με σκοπό τη σύναψη της ΣΕΣ το συντομότερο δυνατό, να προχωρήσουν στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους και λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα στα οποία και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευθεί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και στην αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· επισημαίνει ότι μια τέτοια συμφωνία, με το να λαμβάνει υπόψη με ισορροπημένο τρόπο τις ανησυχίες και των δύο πλευρών, μπορεί να διασφαλίσει ότι τα μέτρα ωφελούν τόσο τους ευρωπαίους όσο και τους ινδούς πολίτες, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  συστήνει την έγκριση, σε επίπεδο ΕΕ, μίας συνεκτικής στρατηγικής για τις σχέσεις της με την Ινδία, με σαφείς προτεραιότητες· εφιστά την προσοχή στη σημασία της εφαρμογής, από πλευράς θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών της, της στρατηγικής αυτής με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο· θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ για την Ινδία θα μπορούσαν επίσης να καθοριστούν στο πλαίσιο μίας επικαιροποιημένης στρατηγικής για τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας·

11.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να προωθήσει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ινδία, σε υποδομές ουσιαστικές για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την ΕΤΕπ να συγκεκριμενοποιήσει τη δέσμευση αυτή και να στηρίξει ακόμα περισσότερο τις βιώσιμες επενδύσεις στην Ινδία·

12.  επισημαίνει τη σημασία που έχει ο διακοινοβουλευτικός διαρθρωμένος διάλογος για τη λειτουργία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης· ενθαρρύνει τον Πρόεδρο του Ινδικού Κοινοβουλίου να συστήσει μια ομάδα φιλίας Ινδίας-Ευρώπης, η οποία θα απαρτίζεται από βουλευτές της Κάτω Βουλής (Lok Sabha) και της Άνω Βουλής (Rajya Sabha) και θα ενεργεί ως ομόλογη της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Σχέσεις με τη Δημοκρατία της Ινδίας·

Ένα ευρύ θεματολόγιο για τη συνεργασία σε εξωτερικές πολιτικές και πολιτικές ασφάλειας

13.  επαναλαμβάνει ότι, στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία είναι αντιμέτωπες με πιεστικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες απαιτούν διπλωματική απάντηση σε συνδυασμό με ενισχυμένη αποτροπή, σεβασμό του διεθνούς δικαίου και συνεργασία μεταξύ των δημοκρατικών κρατών·

14.  τονίζει τη σημαντική δυνατότητα για περισσότερες συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας· έχει την πεποίθηση ότι ο τακτικός και σταθερός διάλογος μπορούν να διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση και, κατ’ επέκταση, τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα προγράμματα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και της Ινδίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων για θέματα επί των οποίων υιοθετήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο παρελθόν·

15.  χαιρετίζει τη δέσμευση που ανελήφθη στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης ΕΕ-Ινδίας για το 2020 όσον αφορά τη σύσταση φόρουμ για διαβουλεύσεις επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας· επισημαίνει την προστιθέμενη αξία της αυξημένης συχνότητας και βαρύτητας των ανταλλαγών υψηλού επιπέδου στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, αφενός, και την Ινδία, αφετέρου, να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, μιας αποτελεσματικής πολυμέρειας βασιζόμενης σε κανόνες· καλεί μετ’ επιτάσεως την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και το Συμβούλιο, να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιλαμβανομένης της διεκδίκησης μόνιμης θέσης από την Ινδία· ενθαρρύνει την ΕΕ και την Ινδία να συντονίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες τους σε επίπεδο ΟΗΕ όσον αφορά θέματα όπου η συνεργασία τους θα μπορούσε να είναι καθοριστική, αλλά και σε άλλα διεθνή φόρουμ, όπως στον ΠΟΕ·

17.  αναγνωρίζει τις πολύτιμες και εντατικοποιημένες ανταλλαγές σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ευρω-ασιατικής συνόδου, στην οποία συμμετέχουν τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία· στηρίζει τις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Ασία τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς μπορούν να συμβάλουν θετικά στη μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και στην ευημερία της περιοχής·

18.  εξαίρει τη σημαντική προστιθέμενη αξία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας όσον αφορά τη στήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών στην Ασία· επισημαίνει, επιπλέον, πόσο σημαντικό είναι να συντονίσουν η ΕΕ και η Ινδία την ανθρωπιστική βοήθεια και τις αναπτυξιακές πολιτικές τους δεδομένου του υψηλού επιπέδου αναπτυξιακής δραστηριότητας και των δύο πλευρών στην Ασία, προκειμένου να συμβάλουν θετικά στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική πρόοδο στις οικείες χώρες, μεταξύ άλλων για τις μειονότητες και τα άτομα χωρίς ιθαγένεια, όπως οι Rohingyas· ζητεί να αναβαθμιστεί ο διάλογος προς τον σκοπό αυτό·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση την κοινή δήλωση Ινδίας-ΕΕ, της 30ής Μαρτίου 2016, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που είχε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης, του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στις υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου της ΕΕ και της Ινδίας υπό το υφιστάμενο καθεστώς στο πλαίσιο της Ευρωπόλ· συστήνει τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ της Ινδίας και της ΕΕ, περιλαμβανομένων των κρατών μελών της· ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να υποστηρίξουν από κοινού την έγκριση της Γενικής Σύμβασης για τη διεθνή τρομοκρατία σε επίπεδο ΟΗΕ, καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των χαρακτηρισμών του «τρομοκράτη» από τον ΟΗΕ·

20.  τονίζει τη σημασία βαθύτερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας όσον αφορά το Αφγανιστάν, η οποία συγκεκριμένα: να συμβάλει σε μια διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη, στην οικοδόμηση σταθερών θεσμών και ενός λειτουργικού κράτους, και στην ανάδυση ενός πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας· ενθαρρύνει, ειδικότερα, τον ενισχυμένο πολιτικό συντονισμό όσον αφορά θέματα ασφάλειας και στρατιωτικά θέματα, αναπτυξιακή στήριξη και μέτρα για την αντιμετώπιση του περιφερειακού περιβάλλοντος· τονίζει ότι η διαδικασία «Στην καρδιά της Ασίας» συνιστά ένα σημαντικό φόρουμ για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και πολιτική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο·

21.  ζητεί την ανανέωση των προσπαθειών προσέγγισης και αποκατάστασης σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν μέσω ολοκληρωμένου διαλόγου και ενδεχομένως μιας προσέγγισης βήμα προς βήμα, αρχίζοντας με συζήτηση σχετικά με τεχνικά θέματα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η οποία τελικώς θα οδηγήσει στη διεξαγωγή πολιτικών συναντήσεων υψηλού επιπέδου· υπογραμμίζει τη σημασία της διμερούς διάστασης στις προσπάθειες για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, γεγονός που θα συνέβαλλε θετικά στην ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ευθύνη για την ειρήνη, την οποία υπέχουν τα δύο κράτη ως πυρηνικές δυνάμεις· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει και να στηρίξει τη διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν· τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της κρατικά χρηματοδοτούμενης τρομοκρατίας·

22.  συστήνει περαιτέρω συνεργασία στα θέματα του καθολικού αφοπλισμού, της μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και της πυρηνικής ασφάλειας, στόχοι στους οποίους είναι προσηλωμένες τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία· στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλα τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την προσπάθεια της Ινδίας να προσχωρήσει σε καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών, όπως η Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών, το Καθεστώς ελέγχου της τεχνολογίας πυραύλων, ο Διακανονισμός του Wassenaar και η Ομάδα της Αυστραλίας· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ινδία έχει κυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του ΔΟΑΕ·

23.  χαιρετίζει την αυστηρή στάση της Ινδίας και της ΕΕ όσον αφορά τα παράνομα πυρηνικά προγράμματα και τα προγράμματα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), τα οποία συνιστούν απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη, και ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με σκοπό την ευρεία εφαρμογή των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της ΛΔΚ·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες της Ινδίας σχετικά με την Κίνα, ιδίως δεδομένης της δυναμικής πολιτικής της τελευταίας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, τον σημαντικό στρατιωτικό εκσυγχρονισμό της, τη στρατηγική σχέση της με το Πακιστάν και εκκρεμή συνοριακά ζητήματα· θεωρεί ότι μόνο ο ουσιαστικός διάλογος με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των διαφορών αυτών και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης·

25.  σημειώνει με ικανοποίηση τη στήριξη που εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές, στη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, σχετικά με την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Μινσκ από όλα τα μέρη όσον αφορά τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταδικάσει απερίφραστα τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας και ακολουθεί πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης· ελπίζει ότι, μέσω του διαλόγου, η ΕΕ και η Ινδία θα μπορούσαν να ευθυγραμμίσουν περισσότερο τις θέσεις τους·

26.  ενθαρρύνει την περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, τόσο κατά τη διάρκεια συνόδων κορυφής όσο και κατά τη διάρκεια των τακτικών διαβουλεύσεών τους για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και σε τομείς πιθανής συνεργασίας με στόχο τη σταθεροποίηση της περιοχής, μεταξύ άλλων μέσω της λήψης μέτρων σε διεθνές επίπεδο· εφιστά, ειδικότερα, την προσοχή στη σημασία της συνεργασίας με στόχο τη διασφάλιση μίας βιώσιμης πολιτικής λύσης στη Συρία βάσει του υφιστάμενου πλαισίου που έχει συμφωνηθεί στα Ηνωμένα Έθνη δυνάμει του ανακοινωθέντος της Γενεύης της 30ής Ιουνίου 2012, και τη στήριξη της ανασυγκρότησης και της συμφιλίωσης μετά την επίτευξη συμφωνίας, αφού δρομολογηθεί αξιόπιστη πολιτική μετάβαση υπό συριακή ηγεσία και ευθύνη·

27.  τονίζει ότι η ΕΕ και η Ινδία θα μπορούσαν να εντείνουν τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις αφρικανικές χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναπτυξιακές προσπάθειές τους αλληλοσυμπληρώνονται·

28.  τονίζει τα σημαντικά αμοιβαία οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν η ΕΕ και η Ινδία από την εντατικοποίηση της συνεργασίας τους σε τομείς όπως η ασφάλεια στη θάλασσα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η προστασία των δεδομένων, καθώς και η μετανάστευση και η κινητικότητα·

29.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και η Ινδία έχουν κοινά ζωτικά συμφέροντα και τονίζει ότι θα πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, ιδίως σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της πειρατείας, αλλά και τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας και τη διασφάλιση της θαλάσσιας γραμμής επικοινωνίας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και τον Ινδικό Ωκεανό· συστήνει, συνεπώς, την ανάπτυξη κοινών τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της καταπολέμησης της πειρατείας, καθώς και την ανάπτυξη μίας κοινής αντίληψης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία να λαμβάνει υπόψη την ελευθερία ναυσιπλοΐας, να επιλύει όλα τα εκκρεμή ζητήματα και να προσδιορίζει τα πλέον κατάλληλα κοινά μέτρα για τη συνεργασία στο πλαίσιο της σύμβασης·

30.  χαιρετίζει την έγκριση κοινής δήλωσης μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας σχετικά με μια εταιρική σχέση για καθαρή ενέργεια και το κλίμα, κατά την 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, τον Μάρτιο 2016· υπογραμμίζει τη θετική συμβολή της Ινδίας και της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, καθώς και την ηγετική θέση των δύο εταίρων σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί μετ’ επιτάσεως και τους δύο εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα εφαρμόσουν τη συμφωνία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εντατικοποιηθεί η συνεργασία ΕΕ-Ινδίας στον τομέα της ενέργειας, και ειδικότερα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·

31.  σημειώνει με ενδιαφέρον την έγκριση της κοινής δήλωσης μεταξύ ΕΕ και Ινδίας σχετικά με μια εταιρική σχέση για το νερό, κατά τη 13ης σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, τον Μάρτιο 2016· ζητεί, συνεπώς, από την Ένωση να εντείνει τη συνεργασία της με την Ινδία και τη στήριξη που παρέχει σε ινδικά έργα βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, όπως το έργο «Καθαρός Γάγγης»·

32.  σημειώνει με ικανοποίηση την κοινή δήλωση σχετικά με ένα κοινό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, που έχει ως στόχο να παράσχει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης, την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου που έχει η κινητικότητα στην ανάπτυξη·

33.  θεωρεί ότι οι διαπροσωπικές ανταλλαγές θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές διαστάσεις της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας· υπογραμμίζει, ειδικότερα, τη σημασία της ενίσχυσης των ανταλλαγών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστημονικής έρευνας, περιλαμβανομένης της ΤΠ, και χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την αύξηση του αριθμού των ανταλλαγών σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, που θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω· σημειώνει εξίσου θετικά τις προοπτικές συνεργασίας σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Make in India», όπως αναφέρεται στο «πρόγραμμα δράσης-2020, και υπογραμμίζει την σημασία τους για τη σύσφιγξη των εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων· ζητεί την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών μεταξύ των φοιτητών, των επιστημόνων, των ερευνητών και των επαγγελματιών σε αυτά τα προγράμματα·

Μία ενισχυμένη ανταλλαγή όσον αφορά τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εταιρική σχέση

34.  χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση για εντατικότερες ανταλλαγές όσον αφορά τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας, καθώς από την ενισχυμένη συνεργασία σε πολλά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να ωφεληθούν οι πολίτες και των δύο εταίρων· τονίζει, ιδίως, την ανάγκη να ενισχυθούν οι ανταλλαγές και ο συντονισμός μεταξύ των δύο εταίρων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά την Καθολική Περιοδική Εξέταση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· τονίζει εξίσου τη σημασία των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι, από το 2013, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ανταλλαγή και ζητεί μετ’ επιτάσεως να διεξαχθεί διάλογος το συντομότερο δυνατόν·

35.  υπενθυμίζει την πάγια αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίσταση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις στην Ινδία·

36.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα μιας παλλόμενης δημοκρατικής κοινωνίας· κατανοεί την ανάγκη λήψης μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας και την εισαγωγή περιορισμών όσον αφορά δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από ξένους παράγοντες, οι οποίες ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα ή την εσωτερική ασφάλεια· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις συνέπειες του υφιστάμενου ινδικού νόμου περί αλλοδαπής συμμετοχής στη χρηματοδότηση ΜΚΟ (νόμος περί ρυθμίσεως των εισφορών από το εξωτερικό) στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

37.  αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι ινδικές αρχές για την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, περιλαμβανομένων των διακρίσεων βάσει κάστας· παρατηρεί, ωστόσο, με ανησυχία ότι οι διακρίσεις βάσει κάστας εξακολουθούν να αποτελούν πηγή καταχρήσεων, και ενθαρρύνει, συνεπώς, τις αρχές της Ινδίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της εν λόγω παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει, επιπλέον, την Ινδία να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των μειονοτήτων, ειδικότερα των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, και τονίζει πόσο σημαντική είναι η προώθηση της ανοχής στη διαφορετικότητα για την πρόληψη της διακοινοτικής βίας· χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας διέταξε την επανεξέταση των υποθέσεων που αφορούν τα περιστατικά βίας κατά των χριστιανών που σημειώθηκαν το 2008 και την επαρκή αποζημίωση των θυμάτων·

38.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Ινδία να κυρώσει τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και το προαιρετικό πρωτόκολλό της, και τη Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση·

39.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ΕΕ και της επαναβεβαιωθείσας δέσμευσης της Ινδίας για ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των δύο εταίρων· χαιρετίζει τη δέσμευση της ινδικής κυβέρνησης για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών και την εισαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον πολιτικό προγραμματισμό, και ενθαρρύνει τις ινδικές αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη διερεύνηση και την πρόληψη της βίας που συνδέεται με το φύλο και την προώθηση της ισότητας των φύλων· εκφράζει, επιπλέον, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί σχέδια στην Ινδία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, και συνιστά τη διατήρηση αυτής της χρηματοδότησης· ζητεί τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜΔ και την κατάργηση του τμήματος 377 του ινδικού Ποινικού Κώδικα·

o
o   o

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ινδίας.

(1) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 77.
(2) ΕΕ C 174 Ε της 14.7.2005, σ. 179.
(3) ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σ. 589.
(4) ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 69.
(5) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0120.
(7) ΕΕ C 261 E της 10.9.2013, σ. 34.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0424.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου