Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2025(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0242/2017

Predkladané texty :

A8-0242/2017

Rozpravy :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0334

Prijaté texty
PDF 363kWORD 51k
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
Politické vzťahy EÚ s Indiou
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o politických vzťahoch EÚ s Indiou (2017/2025(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na strategické partnerstvo EÚ a Indie uzavreté v roku 2004 a spoločný akčný plán strategického partnerstva EÚ a Indie zo 7. septembra 2005,

–  so zreteľom na akčný program EÚ – India do roku 2020 prijatý na 13. samite EÚ – India a na spoločné vyhlásenie na tomto samite,

–  so zreteľom na globálnu stratégiu EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku z júna 2016,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. septembra 2001 s názvom Európa a Ázia: Strategický rámec pre posilnené partnerstvá (COM(2001)0469),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 234/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami(1),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 28. októbra 2004 o vzťahoch medzi EÚ a Indiou(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o vzťahoch medzi EÚ a Indiou: strategické partnerstvo(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. septembra 2008 o príprave samitu EÚ – India (Marseille, 29. septembra 2008)(4),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Indii vrátane uznesení o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o zahraničnej politike EÚ voči skupine BRICS a ďalším rozvíjajúcim sa mocnostiam: ciele a stratégie(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o námornom pirátstve(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní(8),

–  so zreteľom na služobnú cestu Výboru pre zahraničné veci do Indie, ktorá sa konala 21. – 22. februára 2017,

–  so zreteľom na 11. samit ASEM (stretnutie Ázia – Európa), ktorý sa konal 15. – 16. júla 2016 v Ulanbátare, a 9. zasadnutie parlamentného partnerstva Ázie a Európy (ASEP), ktoré sa konalo 21. – 22. apríla 2016 v Ulanbátare, a na vyhlásenia prijaté na oboch týchto zasadnutiach

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0242/2017),

A.  keďže EÚ a India sú dve najväčšie demokracie na svete a obe vychádzajú z hlbokej kultúrnej histórie a sú odhodlané spoločne podporovať mier, stabilitu, bezpečnosť, prosperitu, trvalo udržateľný rozvoj a sociálnu spravodlivosť, ako aj dodržiavať ľudské práva, základné slobody, zásady právneho štátu a dobrej správy vecí verejných;

B.  keďže EÚ a India ako prirodzení partneri a faktory stability v súčasnom multipolárnom svete vybudovali počas ostatných dvoch desaťročí strategické partnerstvo založené na spoločných hodnotách a záujmoch; keďže strategické partnerstvo by sa malo prehĺbiť, pretože má veľký potenciál novej dynamiky na medzinárodnej úrovni, a to aj na úrovni OSN, a riešenia takých otázok, ako sú ciele trvalo udržateľného rozvoja či medziľudské kontakty;

C.  keďže na 13. samite EÚ – India, ktorý sa po štvorročnej prestávke konal 30. marca 2016, bol prijatý nový plán pre strategické partnerstvo na nasledujúcich päť rokov;

D.  keďže na 13. samite EÚ – India bolo prijatých niekoľko spoločných vyhlásení: o spoločnom programe v oblasti migrácie a mobility, o partnerstve pre vodu medzi Indiou a EÚ, o partnerstve v oblasti čistej energetiky a klímy a o boji proti terorizmu;

E.  keďže EÚ a India ako významní hospodárski, obchodní a investiční partneri rokujú od roku 2007 o ambicióznej dohode o voľnom obchode a investíciách, ktorá by sa mala čo najskôr uzatvoriť, pričom EÚ je prvým obchodným partnerom Indie; keďže v akčnom programe EÚ – India 2020 sa opätovne potvrdzuje záväzok oboch strán vytvoriť stabilné hospodárske prostredie priaznivé pre rozvoj obchodu a hospodárskej spolupráce;

F.  keďže užšia koordinácia medzi EÚ a jej členskými štátmi, pokiaľ ide o ich vzťahy s Indiou, by umožnila ďalšie prehĺbenie strategického partnerstva;

G.  keďže India je dynamickou demokraciou a otvorenou spoločnosťou so slobodou tlače a aktívnou občianskou spoločnosťou; keďže EÚ a India si navzájom pravidelne vymieňali osvedčené postupy v súvislosti s otázkami ľudských práv a demokracie vrátane otázok týkajúcich sa slobody vyjadrovania a združovania a právneho štátu, ako aj otázok týkajúcich sa zaobchádzania s migrantmi, rešpektovania menšín a presadzovania rovnosti medzi ženami a mužmi, k čomu sa zaväzuje EÚ;

Pevné základy cenného partnerstva

1.  vyjadruje plnú podporu pevnejšej a hlbšej spolupráci medzi EÚ a Indiou vychádzajúcej zo silných politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych väzieb a založenej na spoločných hodnotách demokracie, dodržiavaní ľudských práv a plurality a na vzájomnom rešpektovaní a spoločných záujmoch;

2.  nazdáva sa, že posilnenie vzájomných politických vzťahov by mohlo pozitívne prispieť k upevneniu regionálnej a medzinárodnej spolupráce vo svete, ktorý čelí viacerým globálnym výzvam, ako napríklad bezpečnostnému napätiu, porušovaniu medzinárodného práva, terorizmu, extrémizmu a radikalizácii, nadnárodnému organizovanému zločinu a korupcii, neregulovanej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi, dôsledkom zmeny klímy, chudobe, nerovnosti a nedodržiavaniu ľudských práv i rastúcemu populizmu;

3.  zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ a India majú ako dve najväčšie demokracie na svete spoločnú zodpovednosť za podporu mieru, právneho štátu a ľudských práv na celom svete, a to aj prostredníctvom posilnenej spolupráce na úrovni OSN;

4.  domnieva sa, že vzťahy medzi EÚ a Indiou sa od prijatia spoločného politického vyhlásenia v roku 1993 výrazne posilnili z hľadiska kvality a rozsahu; zdôrazňuje význam strategického partnerstva EÚ a Indie, ktoré bolo uzavreté v roku 2004 s cieľom potvrdiť úzke väzby medzi oboma partnermi a pozdvihnúť vzájomné vzťahy na vyššiu a intenzívnejšiu úroveň;

5.  zdôrazňuje, že partnerstvo medzi EÚ a Indiou ešte nedosiahlo svoj plný potenciál; nazdáva sa, že obidve strany by mali zvýšiť politické nasadenie, aby sa ich vzájomné vzťahy stali ešte dynamickejšími a cennejšími z hľadiska výziev, ktorým obaja partneri čelia na regionálnej a medzinárodnej úrovni; vyzýva, aby sa zvýšili investície do posilňovania vzájomných väzieb medzi EÚ-27 a Indiou; zdôrazňuje dôležitosť úplného posúdenia fungovania strategického partnerstva s cieľom priniesť nápady o tom, ako partnerstvo ďalej prehlbovať;

Pevnejšie partnerstvo pre vzájomný prospech EÚ a Indie

6.  víta konanie 13. samitu EÚ – India 30. marca 2016 v Bruseli; naliehavo vyzýva EÚ a Indiu, aby tak, ako sa zaviazali, zorganizovali jeden samit za rok, keďže takéto stretnutia na vysokej úrovni pozitívne prispievajú k prehlbovaniu spolupráce, vzájomného porozumenia a vzájomnej viditeľnosti;

7.  víta schválenie akčného programu EÚ – India do roku 2020, ktorý je plánom zameraným na posilnenie strategického partnerstva počas nasledujúcich piatich rokov; berie s uspokojením na vedomie oblasti, v ktorých bola v roku 2016 obnovená spolupráca, ako napríklad boj proti terorizmu, bezpečnosť, migrácia a mobilita, obchod, transfer technológií a kultúra, energetika a vodné hospodárstvo; vyzýva, aby sa tento program vykonával účinne, pomocou jasne stanovených krokov a lehôt;

8.  opakuje svoju podporu prijatiu komplexnej a ambicióznej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou, ktorá by mala mať hospodársky, sociálny a politický prínos pre obe strany; pripomína, že EÚ je vedúcim svetovým obchodným blokom a že India má jednu z najvyšších mier rastu HDP na celom svete; pripomína tiež, že EÚ je pre Indiu prvoradým partnerom v oblasti obchodu a investícií a že dovozné a vývozné toky medzi oboma stranami sú pomerne vyvážené;

9.  s potešením berie na vedomie skutočnosť, že EÚ a India opäť diskutujú o tom, ako pokračovať v rokovaniach o dohode o voľnom obchode, ktorá je známa aj ako všeobecná dohoda o obchode a investíciách; naliehavo žiada obe strany, aby s ohľadom na čo najrýchlejšie uzatvorenie dohody o voľnom obchode pokračovali v rokovaniach v duchu reciprocity a vzájomných výhod a zohľadňovali pritom medzinárodné normy, ku ktorým sa obe strany zaviazali, vrátane noriem stanovených v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Medzinárodnej organizácie práce, ako aj zásadu sociálnej zodpovednosti podnikov; uznáva, že ak bude táto dohoda vyrovnaná v súvislosti s obavami oboch strán, možno ňou zaistiť, že z opatrení budú mať prospech európski aj Indickí občania, a to aj v oblasti boja proti chudobe a dodržiavania ľudských práv;

10.  odporúča prijať na úrovni EÚ ucelenú stratégiu pre vzťahy s Indiou s jasne stanovenými prioritami; upozorňuje na to, že je dôležité, aby inštitúcie EÚ, ako aj členské štáty vykonávali takúto stratégiu premysleným a koordinovaným spôsobom; nazdáva sa, že priority EÚ pre Indiu by sa mohli tiež stanoviť v aktualizovanej stratégii pre vzťahy EÚ – Ázia;

11.  víta záväzok Európskej investičnej banky (EIB) podporovať v Indii dlhodobé investície do infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre hospodársky, sociálny a environmentálne udržateľný rozvoj; vyzýva EIB, aby splnila tento záväzok a posilnila podporu udržateľných investícií v Indii;

12.  zdôrazňuje, že pre fungovanie strategického partnerstva je dôležitý medziparlamentný štruktúrovaný dialóg; nabáda predsedu indického parlamentu, aby sa z poslancov dolnej snemovne (Lok Sabha) a hornej snemovne (Radžja Sabha) indického parlamentu čo najskôr zriadila skupina priateľstva medzi Indiou a Európou ako náprotivok Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Indickou republikou;

Rozsiahly program spolupráce v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky

13.  Opakuje, že v dnešnom medzinárodnom prostredí čelia EÚ aj India naliehavým bezpečnostným výzvam, ktoré si vyžadujú diplomatickú reakciu spolu s posilnenou politikou odstrašovania, dodržiavanie medzinárodného práva a spoluprácu demokratických štátov;

14.  zdôrazňuje, že v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky možno medzi EÚ a Indiou dosiahnuť oveľa väčšiu súčinnosť; vyjadruje presvedčenie, že pravidelný a dôsledný dialóg môže pomôcť vzájomnému porozumeniu, a tým podporiť lepšiu koordináciu medzi EÚ a Indiou v oblasti zahraničnej politiky na regionálnej a medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o témy, v ktorých obe strany využívali v minulosti odlišné postupy;

15.  víta záväzok, ktorý India prijala v akčnom programe EÚ – India do roku 2020, ktorým je zriadenie fóra pre konzultácie o zahraničnej politike a bezpečnosti; zdôrazňuje pridanú hodnotu zvýšenia frekvencie a významu výmen na vysokej úrovni v oblasti zahraničných vecí a bezpečnosti;

16.  žiada Európsku úniu, ako aj členské štáty a Indiu, aby sa na celosvetovej úrovni naďalej usilovali presadzovať účinný multilateralizmus založený na pravidlách a aby svoje úsilie v tejto oblasti ešte zvýšili; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Radu, aby podporili reformu Bezpečnostnej rady OSN vrátane snahy Indie o stále členstvo; nabáda Úniu a Indiu, aby na úrovni OSN, ale aj na iných medzinárodných fórach, akými sú napríklad WTO, čo najviac koordinovali svoje pozície a iniciatívy v otázkach, v ktorých by ich spolupráca mohla byť prínosná;

17.  oceňuje hodnotné a intenzívne výmeny v otázkach globálneho významu, ktoré sa uskutočňujú v rámci stretnutí Ázia – Európa, ktoré sú fórom viacstrannej spolupráce zahŕňajúce EÚ aj Indiu; podporuje regionálne integračné procesy v Ázii tak na politickej, ako aj na hospodárskej úrovni, keďže môžu pozitívne prispievať k zníženiu počtu konfliktov a k prosperite tohto regiónu;

18.  zdôrazňuje významnú pridanú hodnotu spolupráce medzi EÚ a Indiou, pokiaľ ide o podporu demokratických procesov v Ázii; zdôrazňuje okrem toho, že je dôležité, aby EÚ a India koordinovali svoje politiky v oblasti humanitárnej pomoci a rozvoja, s ohľadom na vysokú úroveň rozvojových činností oboch strán v Ázii s cieľom pozitívne prispievať k politickému, hospodárskemu a sociálnemu pokroku v príslušných krajinách, a to aj pokiaľ ide o menšiny či osoby bez štátnej príslušnosti, ako sú Rohingyovia; vyzýva na zintenzívnenie dialógu na tento účel;

19.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie Indie a EÚ o boji proti terorizmu z 30. marca 2016 zamerané na posilnenie spolupráce pri predchádzaní radikalizácii, násilnému extrémizmu a terorizmu a boji proti nim; zdôrazňuje, že je dôležité, aby naďalej pokračovala spolupráca bezpečnostných orgánov a orgánov presadzovania práva EÚ a Indie v rámci existujúcej dohody s Europolom; navrhuje uľahčiť výmenu osvedčených postupov a informácií medzi Indiou a EÚ, a to aj s jednotlivými členskými štátmi; nabáda obidve strany, aby spoločne presadzovali prijatie dohody o komplexnom dohovore o medzinárodnom terorizme na úrovni OSN, ako aj zvýšenie účinnosti systému označovania teroristických organizácií, ktorý používa OSN;

20.  zdôrazňuje význam užšej spolupráce medzi EÚ a Indiou, pokiaľ ide Afganistan, konkrétne prispievania k procesu budovania mieru a zmierovacieho procesu pod vedením Afganistanu, budovania stabilných inštitúcií a fungujúceho štátu a vytvorenia politického a hospodárskeho prostredia, ktoré umožní budovanie mieru a bezpečnosti; nabáda najmä na posilnenie politickej koordinácie v bezpečnostných a vojenských otázkach, pri podpore rozvoja a pri vykonávaní opatrení zameraných na na regionálne otázky; zdôrazňuje, že proces Srdce Ázie je významným fórom pre budovanie dôvery a politickej spolupráce v regióne;

21.  požaduje oživenie úsilia o zblíženie a obnovenie dobrých susedských vzťahov Indie s Pakistanom prostredníctvom komplexného dialógu a prípadným graduálnym prístupom, ktorý začína diskusiou o technických otázkach a opatreniami na budovanie dôvery a napokon vedie k politickým stretnutiam na vysokej úrovni; zdôrazňuje význam bilaterálneho rozmeru v práci na dosiahnutí trvalého mieru a spolupráce medzi Indiou a Pakistanom, čo by pozitívne prispelo k hospodárskemu rozvoju a bezpečnosti v regióne; okrem toho zdôrazňuje zodpovednosť za mier ako povinnosť oboch strán, ktoré sú jadrovými mocnosťami; vyzýva EÚ, aby podnecovala a podporovala proces zmierenia medzi Indiou a Pakistanom; zdôrazňuje zásadný význam boja proti terorizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch vrátane štátom podporovaného terorizmu;

22.  odporúča prehĺbiť spoluprácu v oblasti všeobecného odzbrojenia, nešírenia zbraní hromadného ničenia a jadrovej bezpečnosti, čo sú ciele, ktoré sa zaviazali presadzovať EÚ aj India; v tejto súvislosti vyzýva všetky členské štáty, aby podporovali snahu Indie pristúpiť k systémom kontroly vývozu, ako sú Skupina jadrových dodávateľov, Režim kontroly raketových technológií, Wassenaarske usporiadanie a Austrálska skupiny; víta skutočnosť, že India ratifikovala dodatkový protokol MAAE;

23.  víta nekompromisný postoj Indie aj EÚ k nelegálnemu jadrovému programu a programu balistických rakiet v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), ktoré ohrozujú regionálny a medzinárodný mier, a nabáda na ďalšiu spoluprácu s cieľom zabezpečiť široké uplatňovanie sankcií OSN voči KĽDR;

24.  berie na vedomie obavy Indie týkajúce sa Číny, najmä vzhľadom na asertívnu politiku Číny v oblasti Juhočínskeho mora, významnú vojenskú modernizáciu, strategický vzťah s Pakistanom a nevyriešené otázky hraníc; domnieva sa, že len skutočný dialóg založený na zásadách medzinárodného práva môže prispieť k prekonaniu týchto rozdielov a budovaniu dôvery;

25.  berie s uspokojením na vedomie podporu, ktorú na 13. samite EÚ – India obe strany vyjadrili úplnému vykonávaniu dohody z Minska všetkými stranami v súvislosti s konfliktom na východnej Ukrajine; pripomína, že EÚ dôrazne odsúdila agresívne konanie Ruska a neuznáva protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopoľa; vyjadruje nádej, že prostredníctvom dialógu by EÚ a India mohli ešte viac zosúladiť svoje pozície;

26.  nabáda EÚ a Indiu, aby si na samitoch, ako aj v rámci pravidelných zahraničnopolitických a bezpečnostných konzultácií naďalej vymieňali názory na situáciu na Blízkom východe a na oblasti možnej spolupráce, ktoré by mohli podporiť stabilizáciu regiónu, a to aj prostredníctvom opatrení na medzinárodnej úrovni; upozorňuje predovšetkým na význam spolupráce zameranej na zaistenie trvalého politického riešenia situácie v Sýrii v existujúcom rámci OSN v súlade so Ženevským komuniké z 30. júna 2012 a na podporu rekonštrukcie a zmierenia v nadväznosti na uzatvorenie dohody potom, ako sa podarí naštartovať proces dôveryhodnej politickej zmeny pod vedením Sýrie a s jej zodpovednosťou;

27.  zdôrazňuje, že EÚ a India by mohli posilniť svoju spoluprácu a výmenu osvedčených postupov, pokiaľ ide o africké krajiny, aby zabezpečili, že sa ich úsilie v oblasti rozvoja navzájom dopĺňa;

28.  poukazuje na značný vzájomný prospech, ktorý by mohol pre EÚ a Indiu vyplynúť zo zintenzívnenia vzájomnej spolupráce v oblastiach, ako je ochrana námornej plavby, kybernetická bezpečnosť a ochrana údajov, ako aj migrácia a mobilita;

29.  zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ majú spoločné záujmy a zdôrazňuje, že by mali zvýšiť spoluprácu v oblasti námornej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o boj proti pirátstvu, ale aj o zachovanie mieru a stability a zabezpečenie námornej komunikačnej línie v Juhočínskom mori a Indickom oceáne; odporúča preto, aby sa v oblasti námornej bezpečnosti a boja proti pirátstvu vypracovali spoločné stále operačné postupy, ako aj spoločná dohoda o Dohovore OSN o morskom práve, ktorá zohľadní slobodu plavby, vyrieši všetky zostávajúce otázky a stanoví najvhodnejšie spoločné opatrenia opatrenia pre spoluprácu v rámci dohody;

30.  víta prijatie spoločného vyhlásenia medzi EÚ a Indiou o partnerstve pre čistú energiu a klímu na 13. samite EÚ – India v marci 2016; zdôrazňuje pozitívny vplyv Indie a EÚ na rokovaniach o Parížskej klimatickej dohode a vedúce postavenie oboch partnerov vo svete; naliehavo žiada oboch partnerov, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, aby všetci signatári túto dohodu plnili; v tomto zmysle vyzýva na zintenzívnenie spolupráce medzi EÚ a Indiou najmä v oblasti energetiky;

31.  so záujmom berie na vedomie prijatie spoločného vyhlásenia medzi EÚ a Indiou o partnerstve pre vodu na 13. samite EÚ – India v marci 2016; preto žiada EÚ, aby posilnila svoju spoluprácu s Indiou a zintenzívnila podporu indických projektov udržateľného hospodárenia s vodou, ako je „Clean Ganga“;

32.  s uspokojením berie na vedomie spoločné vyhlásenie k spoločnému programu v oblasti migrácie a mobility, ktorého cieľom je poskytnúť rámec pre spoluprácu v oblasti podpory legálnej migrácie, zabraňovania nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi, a maximalizovať rozvojový vplyv mobility;

33.  domnieva sa, že medziľudské výmeny by mal byť jedným z hlavných rozmerov strategického partnerstva medzi EÚ a Indiou; zdôrazňuje najmä význam nárastu výmen v oblasti vzdelávania, kultúry a vedeckého výskumu vrátane IT a víta preto nárast počtu študentských výmen v rámci programu Erasmus+, ktorý by sa mal ešte rozšíriť; rovnako s uspokojením berie na vedomie možnosti spolupráce v oblasti rozvoja zručností v rámci iniciatívy Make in India, ako sa uvádza v Akčnom programe 2020, a zdôrazňuje ich význam pre zintenzívnenie obchodných a sociálnych vzťahov; žiada, aby do týchto programov boli na báze rovnosti začlenené študentky, vedkyne, výskumné pracovníčky a odborníčky;

Posilnená výmena informácií o ľudskoprávnom rozmere partnerstva

34.  víta opätovne potvrdený záväzok zintenzívniť výmenu v oblasti ľudských práv v rámci strategického partnerstva EÚ a Indie, keďže posilnená spolupráca v otázkach ľudských práv môže byť prínosná pre občanov oboch strán; zdôrazňuje najmä, že je potrebné posilniť výmenu a koordináciu medzi týmito dvomi partnermi v rámci OSN vrátane vykonávania odporúčaní vyplývajúcich zo všeobecného pravidelného preskúmania OSN o ľudských právach; rovnako zdôrazňuje význam dialógu o ľudských právach; poznamenáva, že od roku 2013 sa neuskutočnila žiadna výmena, a naliehavo žiada, aby sa dialóg uskutočnil čo najskôr;

35.  opätovne pripomína svoje dlhodobé odmietavé stanovisko k trestu smrti v akýchkoľvek prípadoch a za akýchkoľvek okolností; opakuje svoju výzvu na okamžité moratórium na vykonávanie popráv v Indii;

36.  pripomína, že sloboda prejavu a sloboda združovania sú neoddeliteľnou súčasťou živej demokratickej spoločnosti; chápe, že je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie transparentnosti činností financovaných zahraničnými subjektmi a zaviesť obmedzenia pre tieto činnosti, ktoré môžu predstavovať ohrozenie mieru a stability alebo vnútornej bezpečnosti; v tejto súvislosti však vyjadruje obavy v súvislosti s účinkami platného indického zákona o účasti zahraničných subjektov na financovaní MVO (zákon o regulácii zahraničných príspevkov) na slobodu prejavu a združovania;

37.  uznáva značné úsilie, ktoré indické orgány vynaložili v boji proti všetkým formám diskriminácie vrátane diskriminácie na základe príslušnosti ku kaste; konštatuje však so znepokojením, že diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste je naďalej zdrojom zlého zaobchádzania a nabáda preto orgány Indie, aby zvýšili úsilie s cieľom odstrániť takéto porušovanie ľudských práv; nabáda ďalej Indiu, aby v plnej miere zabezpečila ochranu menšín, najmä náboženských a etnických menšín, a zdôrazňuje význam podpory tolerancie rôznorodosti pri predchádzaní násilia medzi komunitami; víta skutočnosť, že najvyšší súd Indie nariadil prešetriť súdne konania týkajúce sa protikresťanského násilia v roku 2008 a obete primerane odškodniť;

38.  nalieha na Indiu, aby ratifikovala Dohovor proti mučeniu a jeho opčný protokol a Dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

39.  domnieva sa, že v kontexte záväzku k posilneniu spolupráce v otázkach ľudských práv, ktorý EÚ a India opätovne potvrdili, by sa mali práva žien začleniť do programu dialógu o ľudských právach medzi týmito partnermi; víta záväzky indickej vlády k zlepšeniu práv žien a nastoleniu rovnosti medzi ženami a mužmi v politickom programovaní a nabáda indické orgány, aby prijali ďalšie opatrenia na boj proti rodovému násiliu a podporu rodovej rovnosti; víta navyše skutočnosť, že EÚ v Indii financuje projekty, ktoré sa zaoberajú násilím páchaným na ženách a deťoch a odporúča, aby sa toto financovanie zachovalo; vyzýva na zlepšenie v oblasti práv LGBTIQ osôb a na zrušenie časti 377 indického trestného zákonníka;

o
o   o

40.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a vláde a parlamentu Indie.

(1) Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 77.
(2) Ú. v. EÚ C 174 E, 14.7.2005, s. 179.
(3) Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 589.
(4) Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 69.
(5) Ú. v. EÚ C 239 E, 20.8.2013, s. 1.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0120.
(7) Ú. v. EÚ C 261 E, 10.9.2013, s. 34.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2016)0424.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia