Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2025(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0242/2017

Ingivna texter :

A8-0242/2017

Debatter :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0334

Antagna texter
PDF 189kWORD 51k
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
EU:s politiska förbindelser med Indien
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2017 om EU:s politiska förbindelser med Indien (2017/2025(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien, som inrättades 2004, och den gemensamma handlingsplanen för det strategiska partnerskapet mellan Indien och EU av den 7 september 2005,

–  med beaktande av handlingsplanen för EU och Indien fram till 2020, som antogs vid det trettonde toppmötet mellan EU och Indien, och det gemensamma uttalandet från detta toppmöte,

–  med beaktande av EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken från juni 2016,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 september 2001 Europa och Asien: en strategisk ram för förbättrade partnerskap (COM(2001)0469),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 234/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer(1),

–  med beaktande av sin rekommendation av den 28 oktober 2004 till rådet om förbindelserna mellan EU och Indien(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 29 september 2005 om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Indien(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 september 2008 om förberedelserna inför toppmötet mellan EU och Indien i Marseille den 29 september 2008(4),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Indien, däribland de om fall av brott mot mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen,

–  med beaktande av sin resolution av den 2 februari 2012 om EU:s utrikespolitik gentemot Briks-länderna och andra framväxande stormakter: mål och strategier(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 april 2016 om EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2012 om sjöröveri(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2016 om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning(8),

–  med beaktande av den resa som utskottet för utrikesfrågor gjorde till Indien den 21–22 februari 2017,

–  med beaktande av det elfte toppmötet mellan Asien och Europa (Asem), som hölls i Ulaanbaatar den 15–16 juli 2016, och det nionde mötet i det parlamentariska partnerskapet Asien–Europa (Asep), som hölls i Ulaanbaatar den 21–22 april 2016, och av de respektive förklaringar som antogs vid de båda mötena,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0242/2017), och av följande skäl:

A.  EU och Indien är världens två största demokratier, som båda har en djupgående kulturhistoria och har gjort gemensamma åtaganden för att främja fred, stabilitet, säkerhet, välstånd, hållbar utveckling och social rättvisa, samt för att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, rättsstatsprincipen och god förvaltning.

B.  EU och Indien har under de båda senaste årtiondena byggt upp ett strategiskt partnerskap som är grundat på delade värden och intressen, med tanke på att de är naturliga partner och faktorer för stabilitet i den aktuella multipolära världen. Detta strategiska partnerskap bör fördjupas, eftersom det har stor potential för att åstadkomma ny dynamik på internationell nivå, bland annat inom FN, och för att ta itu med frågor som målen för hållbar utveckling eller kontakter människor emellan.

C.  Vid det trettonde toppmötet mellan EU och Indien, som hölls den 30 mars 2016 efter fyra års uppehåll, antogs en ny färdplan för det strategiska partnerskapet för de kommande fem åren.

D.  Ett antal gemensamma förklaringar antogs vid det trettonde toppmötet mellan EU och Indien: om en gemensam agenda för migration och rörlighet, om ett partnerskap mellan EU och Indien för vatten, om ett partnerskap för ren energi och klimatet och om kampen mot terrorism.

E.  EU och Indien har som viktiga partner inom ekonomi, handel och investeringar, där EU är Indiens viktigaste handelspartner, sedan 2007 deltagit i förhandlingar om ett ambitiöst frihandels- och investeringsavtal, som bör ingås snarast möjligt. Handlingsplanen för EU och Indien fram till 2020 bekräftar de båda parternas åtagande att skapa ett stabilt ekonomiskt klimat som är gynnsamt för en utökning av handel och ekonomiskt samarbete.

F.  En ökad samordning mellan EU och medlemsstaterna i fråga om deras förhållande till Indien skulle möjliggöra en ytterligare förstärkning av det strategiska partnerskapet.

G.  Indien är en livskraftig demokrati och ett öppet samhälle med fri press och ett aktivt civilt samhälle. EU och Indien har regelbundet utbytt bästa praxis i fråga om mänskliga rättigheter och demokrati, däribland frågor som rör yttrande- och föreningsfrihet samt rättsstatsprincipen, och behandling av flyktingar, respekt för minoriteter och främjande av jämställdhet, vilket EU har åtagit sig.

En stabil grund för ett värdefullt partnerskap

1.  Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till ett starkare och djupare partnerskap mellan EU och Indien, som är förankrat i deras kraftfulla politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förbindelser och grundat på de delade värdena demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och mångfald samt på ömsesidig respekt och gemensamma intressen.

2.  Europaparlamentet anser att utökade politiska förbindelser mellan båda partner skulle kunna bidra positivt till att främja regionalt och internationellt samarbete i en värld som möter många globala utmaningar, såsom ett spänt säkerhetsläge, bristande respekt för internationell rätt, terrorism, extremism och radikalisering, gränsöverskridande organiserad brottslighet och korruption, oreglerad migration och människohandel, klimatförändringens effekter, fattigdom, ojämlikhet och bristande respekt för mänskliga rättigheter samt ökande populism.

3.  Europaparlamentet betonar att som världens två största demokratier har EU och Indien ett gemensamt ansvar att främja fred, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter runt om i världen, bland annat genom ökat samarbete på FN-nivå.

4.  Förbindelserna mellan EU och Indien har avsevärt utökats i kvalitet och omfattning sedan det gemensamma politiska uttalandet från 1993. Europaparlamentet understryker betydelsen av det strategiska partnerskap mellan EU och Indien som upprättades 2004 och var avsett att erkänna den nära förbundenheten dem emellan och föra upp förbindelserna dem emellan till en högre och mer intensiv nivå.

5.  Europaparlamentet understryker att partnerskapet mellan EU och Indien ännu inte har nått sin fulla potential. Det behövs ett starkare politiskt engagemang på båda sidor för att göra förbindelserna mer dynamiska och värdefulla när det gäller de utmaningar som båda partner möter på regional och internationell nivå. Parlamentet efterlyser ökade investeringar i förstärkta band mellan EU-27 och Indien. Parlamentet framhåller vikten av en heltäckande bedömning av det strategiska partnerskapets funktionssätt, för att generera idéer om möjliga vägar att föra det framåt.

Ett starkare partnerskap till ömsesidig fördel för EU och Indien

6.  Europaparlamentet välkomnar att det trettonde toppmötet mellan EU och Indien hölls den 30 mars 2016 i Bryssel. Parlamentet uppmanar med eftertryck EU och Indien att hålla toppmöten varje år, vilket man åtagit sig, med tanke på att sådana högnivåmöten positivt bidrar till att öka samarbete, förståelse på ömse sidor och ömsesidig synlighet.

7.  Europaparlamentet välkomnar stödet för handlingsplanen för EU och Indien fram till 2020, som utgör en färdplan för att intensifiera det strategiska partnerskapet under de kommande fem åren. Som positivt noterar parlamentet de många samarbetsområden som återstartades 2016, exempelvis säkerhet, terrorismbekämpning, migration och rörlighet, handel, överföring av teknik och kultur, klimatförändring, utveckling, energi och vatten. Parlamentet efterlyser ett effektivt genomförande av denna plan, med tydliga steg och tidsfrister.

8.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för upprättandet av ett övergripande och ambitiöst frihandelsavtal mellan EU och Indien, som bör vara ekonomiskt, socialt och politiskt värdefullt för båda sidor. Parlamentet påminner om att EU är världens ledande handelsblock och att Indien har en av världens största BNP-tillväxtsiffror. Parlamentet påminner också om att EU är Indiens främsta partner när det gäller handel och investeringar, och att import- och exportflödena mellan de två är relativt balanserade.

9.  Det är positivt att EU och Indien återupptagit diskussioner om vägar för att gå vidare med förhandlingar om ett frihandelsavtal, även kallat Broad Based Trade and Investment Agreement (BTIA). I syfte att ingå ett frihandelsavtal snarast möjligt uppmanar Europaparlamentet med kraft båda sidor att fortsätta med förhandlingarna i en anda av ömsesidighet och ömsesidig nytta, genom att beakta de internationella normer som båda sidor åtagit sig att följa, däribland de som anges i Världshandelsorganisationens (WTO) och Internationella arbetsorganisationens (ILO) ramverk samt principen om företagens sociala ansvar. Parlamentet inser att ett sådant avtal, genom att vara välbalanserat i fråga om båda sidors intressen, kan medföra att åtgärder gynnar både europeiska och indiska medborgare, bland annat genom att bekämpa fattigdom och främja respekten för mänskliga rättigheter.

10.  Europaparlamentet rekommenderar att det på EU-nivå antas en samstämd strategi för EU:s förbindelser med Indien, med tydliga prioriteringar. Parlamentet uppmärksammar betydelsen av att både EU-institutionerna och medlemsstaterna genomför en sådan strategi på ett samstämt och samordnat sätt. EU:s prioriteringar i fråga om Indien skulle också kunna definieras i en uppdaterad strategi för förbindelserna mellan EU och Asien.

11.  Europaparlamentet välkomnar åtagandet från Europeiska investeringsbanken (EIB) att främja långsiktiga investeringar i Indien i infrastruktur som är väsentlig för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar EIB att infria sitt åtagande och att förstärka sitt stöd till hållbara investeringar i Indien.

12.  En strukturerad interparlamentarisk dialog är viktig för att det strategiska partnerskapet ska fungera. Europaparlamentet uppmanar det indiska parlamentets talman att inrätta en grupp för vänskap mellan Indien och Europa, bestående av parlamentsledamöter från Lok Sabha och Rajya Sabha, som fungerar som motpart för parlamentets delegation för förbindelserna med Republiken Indien.

En bred agenda för samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik

13.  Europaparlamentet upprepar att i dagens internationella miljö står både EU och Indien inför svåra säkerhetsutmaningar som kräver ett diplomatiskt svar i kombination med mer avskräckande åtgärder, respekt för internationell rätt och samarbete mellan demokratiska stater.

14.  Europaparlamentet betonar den avsevärda potentialen för ökade synergieffekter mellan EU och Indien när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik. Parlamentet är övertygat om att regelbunden och ihållande dialog kan bana väg för ömsesidig förståelse och således för ökad samordning mellan EU:s och Indiens utrikespolitiska agendor på regional och internationell nivå, bland annat i fråga om ämnen där olika tillvägagångssätt tidigare rått.

15.  Europaparlamentet välkomnar det åtagande som gjordes i handlingsplanen för EU och Indien fram till 2020 om att inrätta forum för samråd om utrikespolitik och säkerhet. Parlamentet understryker mervärdet med att öka frekvensen och tyngden i högnivåutbytet på området för utrikespolitik och säkerhet.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU, tillsammans med medlemsstaterna, och Indien att fortsätta med och förstärka sina insatser för att främja en effektiv och regelbaserad multilateralism på global nivå. Parlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt rådet att stödja en reform av FN:s säkerhetsråd som inbegriper Indiens ansökan om permanent medlemskap. Parlamentet uppmuntrar EU och Indien att så mycket som möjligt samordna sina ståndpunkter och initiativ på FN-nivå i frågor där deras samarbete skulle kunna innebära förändring, men också i andra internationella forum som Världshandelsorganisationen.

17.  Europaparlamentet uppmärksammar det värdefulla och intensifierade utbyte om globala frågor som sker inom ramen för Asien–Europa-mötet, ett multilateralt samarbetsforum som omfattar både EU och Indien . Parlamentet stöder regionala integrationsprocesser på både politisk och ekonomisk nivå i Asien, eftersom de på ett positivt sätt kan bidra till att minska antalet konflikter och öka välståndet i regionen.

18.  Europaparlamentet understryker det avsevärda mervärdet med samarbetet mellan EU och Indien när det gäller att stödja demokratiska processer i Asien. Vidare understryker parlamentet betydelsen av att EU och Indien samordnar sin politik för humanitärt stöd och utveckling, med hänsyn till den stora utvecklingsverksamhet som bedrivs av båda parter i Asien, i syfte att på ett positivt sätt bidra till de politiska, ekonomiska och sociala framstegen i de berörda länderna, däribland för minoriteter eller statslösa personer, exempelvis rohingyafolket. Parlamentet efterlyser i detta syfte en förstärkt dialog.

19.  Europaparlamentet noterar Indiens och EU:s gemensamma förklaring av den 30 mars 2016 om kampen mot terrorismen, som syftar till en förstärkning av samarbetet för att förebygga och bemöta radikalisering, våldsam extremism och terrorism. Det är viktigt att fortsätta med samarbetet mellan EU:s och Indiens säkerhetstjänster och rättsvårdande instanser enligt det befintliga arrangemanget inom Europol. Parlamentet rekommenderar att man underlättar utbyte av bästa praxis och information mellan Indien och EU, även med medlemsstaterna. Parlamentet uppmuntrar båda sidor att tillsammans verka för antagandet av den övergripande konventionen om internationell terrorism på FN-nivå och för ökad effektivitet i FN:s organ för kampen mot terrorism.

20.  Europaparlamentet betonar betydelsen av ett fördjupat samarbete mellan EU och Indien när det gäller Afghanistan, särskilt att bidra till en freds- och försoningsprocess, som utvecklas under ledning av Afghanistan och under afghanskt egenansvar, och till uppbyggnaden av stabila institutioner och en fungerande stat samt till uppkomsten av en politisk och ekonomisk miljö som kommer att möjliggöra en konsolidering av fred och säkerhet. Parlamentet uppmuntrar särskilt till ökad politisk samordning om säkerhet och militära frågor, utvecklingsstöd och åtgärder för hantering av det regionala sammanhanget. Parlamentet betonar att ”Heart of Asia”-processen är ett viktigt forum för regional förtroendeskapande verksamhet och regionalt politiskt samarbete.

21.  Europaparlamentet efterlyser förnyade insatser för närmande och återställande av goda grannförbindelser mellan Indien och Pakistan genom en heltäckande dialog och eventuellt ett flerstegsförfarande som inleds med en diskussion om tekniska frågor och förtroendeskapande åtgärder och slutligen leder till politiska möten på hög nivå. Parlamentet understryker vikten av den bilaterala dimensionen för att arbeta tillsammans i riktning mot att upprätta varaktig fred och samarbete mellan Indien och Pakistan, vilket på ett positivt sätt skulle bidra till regionens säkerhet och ekonomiska utveckling. Vidare understryker parlamentet det ansvar för fred som åvilar båda stater i egenskap av kärnvapenmakter. EU uppmanas att uppmuntra och stödja försoningsprocessen mellan Indien och Pakistan. Det är av yttersta vikt att bekämpa terrorismen i alla dess former och yttringar, inklusive statsunderstödd terrorism.

22.  Europaparlamentet rekommenderar fortsatt samarbete om allmän nedrustning, icke-spridning av massförstörelsevapen och kärnsäkerhet, vilket är mål för både EU och Indien. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang samtliga medlemsstater att stödja Indiens ansökan om att ansluta sig till exportkontrollsystem, såsom gruppen av länder som levererar kärnmaterial, kontrollsystemet för missilteknik, Wassenaar-arrangemanget och Australiengruppen. Parlamentet gläder sig över att Indien ratificerat IAEA:s tilläggsprotokoll.

23.  Europaparlamentet välkomnar både Indiens och EU:s fasta hållning gentemot de olagliga nukleära och ballistiska missilprogrammen i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), som utgör ett hot mot den regionala och internationella freden, och uppmuntrar till ytterligare samarbete för att säkerställa ett brett genomförande av FN:s sanktioner mot Nordkorea.

24.  Europaparlamentet tar del av Indiens farhågor när det gäller Kina, särskilt med tanke på Kinas självsäkra politik i Sydkinesiska havet, betydande militära modernisering och strategiska förbindelser med Pakistan samt olösta gränsfrågor. Parlamentet anser att endast en verklig dialog som grundas på den internationella rättens principer kan bidra till att övervinna dessa skillnader och bygga upp ett ömsesidigt förtroende.

25.  Det är positivt att notera det stöd som vid det trettonde toppmötet mellan EU och Indien uttrycktes av båda sidor för alla parters fullständiga genomförande av Minskavtalet om konflikten i östra Ukraina. Europaparlamentet påminner om att EU kraftfullt fördömt Rysslands aggressiva åtgärder och har som politik att inte erkänna den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol. Parlamentet hoppas EU och Indien genom dialog ytterligare kan närma sina ståndpunkter till varandra.

26.  Europaparlamentet uppmuntrar EU och Indien att fortsätta att – både vid toppmöten och vid sina regelbundna samråd om utrikes frågor och säkerhet – diskutera läget i Mellanöstern och områden för möjligt samarbete som skulle kunna förbättra regionens stabilisering, bland annat genom åtgärder på internationell nivå. Särskilt uppmärksammar parlamentet vikten av samarbete för att säkra en varaktig politisk lösning i Syrien i enlighet med det befintliga ramverk som överenskommits inom FN, i linje med Genèvekommunikén av den 30 juni 2012, och för att stödja återuppbyggnad och försoning efter en överenskommelse, när en trovärdig politisk övergång – under ledning av Syrien och under syriskt egenansvar – väl har inletts.

27.  Europaparlamentet betonar att EU och Indien skulle kunna intensifiera sitt samarbete och utbyte av bästa praxis i fråga om länderna i Afrika i syfte att se till att deras utvecklingsinsatser kompletterar varandra.

28.  Europaparlamentet betonar de avsevärda ömsesidiga fördelar som EU och Indien skulle kunna dra av ett intensifierat samarbete på områden som havssäkerhet, it-säkerhet och uppgiftsskydd samt migration och rörlighet.

29.  Europaparlamentet understryker att EU och Indien delar vitala intressen och betonar att de bör öka samarbetet på området för havssäkerhet, framför allt med avseende på att motverka pirater, men också för att bevara fred och stabilitet och säkra kommunikationsrutten till havs (Sea Line of Communication) i Sydkinesiska havet och Indiska oceanen. Parlamentet rekommenderar därför att man utvecklar gemensamma operativa standardförfaranden på området för havssäkerhet och åtgärder mot pirater, liksom att man tar fram en gemensam tolkning av FN:s havsrättskonvention som beaktar friheten för sjöfarten, löser alla utestående frågor och identifierar de lämpligaste gemensamma åtgärderna för samarbete inom konventionens ramar.

30.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av en gemensam förklaring från EU och Indien om ett partnerskap för ren energi och klimatet vid det trettonde toppmötet mellan EU och Indien i mars 2016. Parlamentet betonar Indiens och EU:s positiva inverkan på förhandlingarna om klimatavtalet från Paris och båda partners globala ledarskap. Båda partner uppmanas med kraft att öka sina ansträngningar för att se till att alla signatärer genomför avtalet. Parlamentet uppmanar i detta avseende till intensifierat samarbete mellan EU och Indien på energiområdet, särskilt på området för förnybar energi.

31.  Europaparlamentet ser med intresse på antagandet av en gemensam förklaring från EU och Indien om ett partnerskap för vatten vid det trettonde toppmötet mellan EU och Indien i mars 2016. Parlamentet uppmanar därför EU att stärka sitt samarbete med Indien och att intensifiera sitt stöd till indiska projekt för hållbar vattenförvaltning, såsom ”Clean Ganga”.

32.  Europaparlamentet ser positivt på den gemensamma förklaringen om en gemensam agenda för migration och rörlighet, som syftar till att tillhandahålla en ram för samarbete om främjandet av laglig migration, förhindrande av irreguljär migration och människohandel samt maximera rörlighetens inverkan på utvecklingen.

33.  Europaparlamentet anser att direktkontakter mellan människor bör vara en av de viktigaste aspekterna av det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien. Parlamentet understryker särskilt vikten av att utöka utbytet på området för utbildning, kultur och vetenskaplig forskning, inklusive informationsteknik, och välkomnar därför ökningen av antalet studentutbyten inom ramen för Erasmus+-programmet, som bör utökas ytterligare. På samma sätt noterar parlamentet med tillfredsställelse utsikterna till samarbete om kompetensutveckling inom ramen för initiativet ”Make in India”, såsom anges i handlingsplanen för 2020, och betonar hur viktiga de är för en intensifiering av handel och sociala förbindelser. Parlamentet efterlyser att kvinnliga studenter, vetenskapsmän, forskare och yrkesutövare på ett jämbördigt sätt tas med i dessa program.

Ett förstärkt utbyte om partnerskapets människorättsdimension

34.  Europaparlamentet välkomnar det på nytt bekräftade åtagandet om ett intensifierat utbyte om människorättsdimensionen i det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien, eftersom medborgarna på båda sidor kan dra nytta av förstärkt samarbete i ett antal människorättsfrågor. Parlamentet betonar särskilt behovet av att stärka utbytet och samordningen mellan de två partnerna inom FN:s ramverk, bland annat i fråga om att genomföra de rekommendationer som utfärdats i den allmänna återkommande utvärderingen av mänskliga rättigheter. Parlamentet understryker likaså betydelsen av människorättsdialoger. Parlamentet noterar att inget utbyte har förekommit sedan 2013 och efterlyser med eftertryck att en dialog hålls snarast möjligt.

35.  Europaparlamentet påminner om sitt långvariga ställningstagande mot dödsstraff i samtliga fall och under alla omständigheter. Parlamentet upprepar sitt krav på ett omedelbart moratorium mot avrättningar i Indien.

36.  Europaparlamentet påminner om att yttrande- och föreningsfrihet utgör en fast beståndsdel av ett livskraftigt demokratiskt samhälle. Parlamentet förstår behovet av att vidta åtgärder för att öka transparensen hos – och införa begränsningar för – verksamhet finansierad av utländska aktörer som kan utgöra en risk för fred och stabilitet eller för den inre säkerheten. Dock uttrycker parlamentet oro över de konsekvenser för förenings- och yttrandefriheten som följer av den nuvarande indiska lagen om utländskt deltagande i finansieringen av icke-statliga organisationer (lagen om reglering av utländska bidrag).

37.  Europaparlamentet erkänner de avsevärda insatser som de indiska myndigheterna har gjort för att bekämpa alla former av diskriminering, inklusive på grundval av kasttillhörighet. Dock noterar parlamentet med oro att diskriminering på grundval av kasttillhörighet fortfarande är en källa till missförhållanden, och uppmuntrar därför de indiska myndigheterna att förstärka sina insatser för att undanröja denna människorättskränkning. Vidare uppmuntras Indien att säkerställa ett fullgott minoritetsskydd, särskilt för religiösa och etniska minoriteter, och parlamentet understryker vikten av att främja tolerans gentemot mångfalden, för att förebygga våld mellan olika samhällsgrupper. Parlamentet välkomnar att Indiens högsta domstol beordrade att återuppta den rättsliga behandlingen av våldet mot kristna under 2008 och att på lämpligt sätt gottgöra offren.

38.  Europaparlamentet uppmanar enträget Indien att ratificera konventionen mot tortyr och dess frivilliga protokoll och konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

39.  Europaparlamentet anser, i samband med EU:s och Indiens på nytt bekräftade åtagande att förstärka samarbetet i frågor som rör de mänskliga rättigheterna, att kvinnors rättigheter bör föras upp på dagordningen för människorättsdialogen mellan de båda partnerna. Parlamentet välkomnar den indiska regeringens åtagande att förbättra kvinnors rättigheter och införa jämställdhet i den politiska programplaneringen, och uppmuntrar de indiska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder för att undersöka och förebygga könsrelaterat våld och främja jämställdhet. Vidare välkomnas att EU finansierar projekt i Indien som tar itu med våld mot kvinnor och barn, och parlamentet rekommenderar att denna finansiering bibehålls. Parlamentet efterlyser att rättigheterna för hbtiq-personer förbättras och att avsnitt 377 i den indiska strafflagen upphävs.

o
o   o

40.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen samt Indiens regering och parlament.

(1) EUT L 77, 15.3.2014, s. 77.
(2) EUT C 174 E, 14.7.2005, s. 179.
(3) EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 589.
(4) EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 69.
(5) EUT C 239 E, 20.8.2013, s. 1.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0120.
(7) EUT C 261 E, 10.9.2013, s. 34.
(8) Antagna texter, P8_TA(2016)0424.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy