Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2101(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0280/2017

Внесени текстове :

A8-0280/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0335

Приети текстове
PDF 477kWORD 50k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0540 – C8‑0199/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0280/2017),

1.  отбелязва, че решението представлява най-голямото досега единично мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

2.  отбелязва, че максималният праг на аванса, предвиден в член 4а от Регламент (ЕО) № 2012/2002, изменен от Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета(4), често може да е недостатъчна помощ за тези бедствия, които са класифицирани като „големи природни бедствия“; подчертава, че е необходимо да се помисли за по-висок праг за тези конкретни първи финансови вноски, за да се обърне ефективно и бързо внимание на щетите, причинени от тази категория бедствия;

3.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

4.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/1599.)

Правна информация - Политика за поверителност