Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2101(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0280/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0280/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0335

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 396kWORD 50k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0280/2017),

1.  σημειώνει ότι η απόφαση οδηγεί στη μεγαλύτερη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αποφασιστεί ποτέ·

2.  σημειώνει ότι το μέγιστο όριο της προκαταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 4α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) μπορεί συχνά να αποτελεί ανεπαρκές μέτρο ενίσχυσης για τις εν λόγω καταστροφές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «μείζονες φυσικές καταστροφές»· επισημαίνει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ένα υψηλότερο όριο για αυτές τις συγκεκριμένες πρώτες οικονομικές συνεισφορές με σκοπό την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται από αυτή την κατηγορία των καταστροφών·

3.  χαιρετίζει την απόφαση ως ένδειξη αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες και τις περιοχές της Ένωσης που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

4.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 143).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2017/1599.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου